Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L koolzaadhof

765 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L koolzaadhof

 1. 1. L Koolzaadhof N adviesontwerplab Nagele
 2. 2. -2-
 3. 3. Koolzaadhof inhoudsopgave 4 inleiding 4 plan van aanpak 6 analyse Koolzaadhof 12 haakwoningen 16 gevelrenovatie haakwoningen 22 aanbouw haakwoningen 26 herbouw haakwoningen 30 openbaar groen 42 nieuwbouw overgang L. Koolzaadhof maakt onderdeel uit van een aantal themakaternen en een Masterplankaart opgezet door het Ontwerplab Nagele, in opdracht van Gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus. Deze katernen met projecten en randvoorwaarden voor projecten vormen een handvat voor toekomstige ontwikkelingen van het dorp Nagele, een monument van de moderne tijd. Andere katernen zijn: A. Het Nieuwe Nagele B. Spelregels voor Het Nieuwe Nagele C. Dorpsentrees D. Park Nagele E. Dorpsweide F. Kerngebied G. Wonen en werken in het bedrijvenpark H. Verkeer en parkeren in Het Nieuwe Nagele I. Injecties voor Het Nieuwe Nagele J. Gerstehof + Lucernehof K. Vlashof + Klaverhof L. Koolzaadhof M. Karwijhof -3-
 4. 4. inleiding plan van aanpakDe Koolzaadhof vormt samen met de Klaverhof een Kansen en kenmerken in de Koolzaadhof:‘tweelinghof’. Dit tweelinghof heeft in de ontwerpfase - Unieke gebouwen in het oeuvre van Mart Stamvan Nagele lange tijd dezelfde stedenbouwkundige - Aanwezigheid moestuinenstempel gekend als de Gerstehof en Lucernehof. - Hoogste mutatiegraad van NageleDeze kenmerkt zich door twee haakvormige stempels - Hoge aantal reparatieverzoekendie in elkaar grijpen. In een later stadium is een - Rommelig aanblik door erfafscheidingenovergangszone geïntroduceerd tussen de Koolzaadhof - Weinig ruimte in de woningen de Klaverhof. De Koolzaadhof kent de hoogste - Eenzijdig woningaanbodmutatiegraad van Nagele. De woningen in de haak zijnklein en bieden weinig wooncomfort. Korte termijn: Op korte termijn projecten opstarten die betrekkingDe woningen in de haakvormige stempel zijn halverwege hebben op de openbare ruimte. Centraal staande jaren vijftig gebouwd. Deze arbeiderswoningen zijn hier de beeldkwaliteit en burgerparticipatie. Dezeontworpen door Mart Stam en Wim van Bodegraven. projecten kunnen zijn: aanplanten erfafscheidingen,Het is een van de weinige woningbouwprojecten van overtuintjes en groeninrichting naar ontwerp van MienMart Stam die in West-Europa zijn gebouwd. Ruys realiseren. Wat ook op korte termijn opgestart moet worden is het oprichten van een verenigingIn de jaren ‘70 zijn op de overgang naar de Karwijhof van eigenaren om op langere termijn een collectieve10 seniorenwoningen gebouwd. Deze woningen zijn aanpak van projecten mogelijk te maken.ook gebouwd op de drempels van de Klaverhof en deGerstehof. Middellange termijn: Op middenlange termijn kunnen de projectenDe Koolzaadhof is één van de hoven waar het ontwerp aanbouw haakwoning en gevelrenovatie haakwoningvan de gebouwen en de openbare ruimte goed op worden uitgevoerd. Door de aanbouw kan er meerelkaar zijn afgestemd. Dit gegeven is sinds de oplevering woningdiversiteit ontstaan en door de gevelrenovatieafgezwakt en door diverse renovaties en herinrichtingen kan het wooncomfort en de beeldkwaliteit wordenis het niet meer zo goed zichtbaar welke kwaliteit het verbeterd.origineel ontwerp had. De belangrijkste toekomstigeruimtelijke opgave in de Koolzaadhof ligt in de kwaliteit Lange termijn:van de openbare ruimte in combinatie met het in ere Projecten op lange termijn zouden herbouwherstellen van de gevels van de woningen in de haak haakwoningen en nieuwbouw overgang kunnenvormige stempel. zijn. Mochten de woningen in de haak bouwkundig niet meer te renoveren zijn dan is herbouw van de haakwoningen een project dat gerealiseerd kan worden. Nieuwbouw op de overgang is toegestaan. Er zal bekeken moeten worden hoe dit wenselijk is en op welke termijn dit zou kunnen plaatsvinden. restaura�e Karwijhof Vlashof Klaverhof Koolzaadhof versnipperd collec�ef eigendom eigendom Lucernehof Gerstehof innova�e-4-
 5. 5. Koolzaadhofkaart Nagele 0 25 50 100 200 -5-
 6. 6. analyse Koolzaadhoftekening Nagele voor 1962 (uitsnede)-6-
 7. 7. plankaart Nagele 1962 (uitsnede) -7-
 8. 8. Klaverhof Ring Koolzaadhoftekening Nagele 2010 (uitsnede)-8-
 9. 9. 43 woningenWaarvan 10 seniorenwoningenMercatus: 30 woningenParticulier: 13 woningen10 seniorenwoningen25 tussenwoningen8 hoekwoningenEigendomLegenda Aantal woningen Mercatus -9- Particulier
 10. 10. bebouwing in de hofbebouwing op de overgangbebouwing in de haak
 11. 11. luchtfoto Koolzaadhof10 seniorenwoningen op de overgangtussen de Koolzaadhof en deKarwijhof33 woningen in de haakvormigestempel - 11 -
 12. 12. haakwoningenDe woningen van Stam en Van Bodegraven hebbenaan de voorzijde een vestibule waarin de entreehalis ondergebracht. De entreehal vormt de geleidelijkeovergang van buiten naar binnen en was eenbelangrijk uitgangspunt voor het ontwerp van dewoning. Dit thema van de drempel komen we ooktegen op andere schaalniveaus in Nagele. In deentreehal is alle verkeersruimte geconcentreerd,waarmee de bescheiden, experimentele plattegrondvolledig is geoptimaliseerd. Vanuit de entreehal heeftmen toegang tot de keuken, het toilet, de trap naar Voorgevel, met vestibulede verdieping en de woonkamer. Op de verdiepingwaren aanvankelijk vier slaapkamers gesitueerd omeen kleine overloop. Ook hier is de verkeersruimtegeminimaliseerd ten gunste van het oppervlak vande slaapkamers. Aan het einde van de overloopbevond zich een kleine wasruimte met een wastafelen douche. In de loop der jaren is in veel woningeneen slaapkamer heringericht tot badkamer. Aan deachterzijde hebben de woningen een schuur en eendiepe tuin op het zuiden. De woning heeft een royalebreedtemaat van 6,7 meter, maar is met een krappe6 meter ondiep volgens huidige maatstaven. Behalvedoor een optimale indeling werd de ruimtelijkheid vande compacte woningplattegrond versterkt met eengevel met veel daglichtopeningen.De gevels kenmerkten zich door een grote matevan uniformiteit en een horizontale gevelverdelingonderbroken ter plaatse van de woningscheiding. Dedoorlopende dakrand maakte het blok tot een geheeldoor alle individuele woningen visueel te verbinden. AchtergevelIn de voorgevel, boven het dak van de uitbouw, zateen gevelbrede strook bovenlichten die zorgde voordaglicht in alle ruimtes die aan de entreehal grenzen.Door toetreding van daglicht in keuken, toilet,trappenhuis en woonkamer leken deze vertrekkenruimer. Slechts bij een woning (Koolzaadhof 6) is deoriginele gevelindeling behouden. Achtergevel- 12 -
 13. 13. oorspronkelijke belijningen vlakverdelingvoorgeveloorspronkelijke belijningen vlakverdelingachtergeveldoorlopende dakrandzijgevel - 13 -
 14. 14. 2 2 3 2 1 1 3 1 4 2 1originele materialen1. metselwerk, roodbruin2. asbestcementplaat, wit3. hardhouten kozijn v.v. stalen draaiende delen, wit4. hardhouten kozijn v.v. draadglas, wit- 14 -
 15. 15. Begane grond Verdieping Vooraanzicht DwarsdoorsnedeBijzonderheden 1. entreehal 2. toilet93,6 m2 BVO 3. woonkamer 4. keuken4 slaapkamers, kleine douche 5. kast 6. bijkeukenBeukmaat 6,71 m 7. berging 8. overloopSteile trap 9. douche 10. slaapkamer - 15 -
 16. 16. gevelrenovatie haakwoningenDe gevels van de woningen in de haak werden in het – Asbestcementplaat kan vervangen worden doororiginele ontwerp gekenmerkt door een hoge mate van een vezelcementplaat van zeer harde persinguniformiteit. De doorlopende belijning, terugkerende welke door en door gekleurd is, voorzien van eenvlakverdeling en uniforme kleuren zijn cruciaal voor transparante beschermlaag tegen UV, krassen eneen succesvolle renovatie. Niet alleen een esthetische organische aantasting zoals mos.restauratie is noodzakelijk maar ook een significante – Kozijnonderdelen uitvoeren in hardhoutwoningverbetering. De renovatie gaat niet alleen geschilderd.maar over de buitenste schil, maar over het hele – Het draadglas in de vestibule herstellen engevelpakket. Op deze manier wordt een duurzame geïsoleerd uitvoeren.aanpak van de woningen bewerkstelligd waardoor – Metselwerk dient onbeschilderd en een egaal vlaktegemoet gekomen kan worden aan de laatste eisen te zijn. Dus bij gevelherstel als een geheel hersteldop gebied van wooncomfort en duurzaamheid. te worden en niet alleen op de plekken waar dat nodig is.De oorspronkelijke gevelindeling en kozijnindelingmoeten hersteld worden. De oorspronkelijkematerialen kunnen vervangen worden door nieuwematerialen volgens hiernaast weergegeven overzicht.- 16 -
 17. 17. - 17 -
 18. 18. Veranderingen t.o.v. het originele ontwerpIn het originele ontwerp bestaat de vestibule uit eenvlak van metselwerk, twee puien en een dak. In éénpui was de entreedeur opgenomen en de anderebestond uit draadglas. Bij de vorige renovatie is de puimet draadglas vervangen door een met rabatdelenbeklede pui waarin één klein kozijn is opgenomen.De originele gevelindeling bestond uit horizontalevlakken ingesloten door verticale stroken metselwerk.Horizontaal waren de vlakken afwisselendasbestcementplaat en kozijnen. De asbestcementvlakken waren geen onderdeel van een pui, waardoorde horizontale belijning werd benadrukt. In de vorigerenovatie zijn de witte asbestcementvlakken verwijderden vervangen door andere panelen die een onderdeelvormen van de pui. Bij deze renovatie is de compositievan de gevel veranderd, maar is het wooncomfortnauwelijks verbeterd. De raamstroken boven devestibule zijn vervallen waardoor er aanzienlijk minderdaglicht in de woning komt.De kozijnen vormen een doorlopend horizontaal vlakdat slechts bij de woningscheiding onderbroken wordt.In het originele ontwerp waren alle kozijnramen gevuldmet glas. Sindsdien zijn sommige kozijnramen gevuldmet rabatdelen i.p.v. glas. Deze wijziging levert geenpositieve bijdrage aan de beeldkwaliteit.- 18 -
 19. 19. - 19 -
 20. 20. Bewerkte foto met kozijnen, dakrand, gevelindeling en gevelbekleding volgens origineel ontwerp.- 20 -
 21. 21. - 21 -
 22. 22. aanbouw haakwoningenAan de achterzijde van de woning moet er meervrijheid zijn om de woning aan te passen. Die vrijheidmoet zich beperken tot de eerste bouwlaag zodat hethoofdvolume van de rij intact blijft. Hier kan tegemoetgekomen worden aan een veel gehoorde klacht vande Nagelezen. De woningen hebben te weinig (berg)ruimte en/of missen een hobbyruimte.De woningen zijn relatief breed, 6,7 meter. Hierdoorkan er een grote volumevergroting plaatsvinden door2 meter aan te bouwen. Dit is de ruimte tussen deachtergevel en de vaste berging. Op deze manier kaner een grote vrijheid gecreëerd worden om de woningin te delen naar de wens van de bewoner.Achterop het perceel zou een nieuw volume ontworpenkunnen worden dat een volwaardige woonruimte is.Door deze ruimte los van de woning te bouwen ontstaater meer flexibiliteit in het gebruik van de tuinkamer. Erkan geslapen en gewerkt worden, maar het kan ookals berging functioneren. Binnen de compositie van dehaak zal een nieuwe laag geïntroduceerd worden inde hof. De uiteindelijke materialisering en detailleringzal nader bepaald moeten worden aan de hand vanbouwwijze, fasering en in relatie tot de omgeving.De uniformiteit binnen de haak is hierbij van grootbelang. Het is dus niet toegestaan dat alle bewonersindividueel een aanbouwplan gaan maken. Doordeze opgave collectief op te pakken wordt nietalleen de beeldkwaliteit gegarandeerd, maar hetwordt de bewoner ook makkelijk gemaakt omdat devergunningsprocedure aanzienlijk vereenvoudigd kanworden.- 22 -
 23. 23. Rij van 6 woningen VoorzijdeVerbijzondering op dehoeken VoorzijdeTe bebouwen zone2m diep 1 bouwlaagEventueel een tuin-kamer achterop hetperceel Achterzijde - 23 -
 24. 24. Begane grond Verdieping Vooraanzicht Dwarsdoorsnede 1. entreehal 2. toilet 3. woonkamerTe bebouwen zone 4. keuken2m diep 1 bouwlaag tot bovenkant berging 5. kast 6. bijkeukenvan 93,6 m2 BVO 7. bergingnaar 107,2 m2 BVO 8. overloop 9. douche 10. slaapkamer- 24 -
 25. 25. Begane grond Verdieping Vooraanzicht Dwarsdoorsnede 1. entreehal 2. toilet 3. woonkamerGrote mate van flexibiliteit in de nieuwe plattegrond 4. keuken 5. kast 6. vrij in te delen ruimte 7. berging 8. overloop 9. douche 10. slaapkamer - 25 -
 26. 26. herbouw haakwoningenHet slopen van de haakwoningen is niet toegestaan.Renovatie van deze woningen is vereist om ze naar eenhoger niveau te tillen op zowel monumentaal gebiedals op bouwfysisch gebied.In dit voorstel is onderzocht wat er gebeurt als ereen herbouwopgave wordt geformuleerd in de haak.Er is getracht het origineel ontwerp dusdanig aan tepassen dat het voldoet aan het huidige bouwbesluit.Kort samengevat kunnen we stellen dat bij eenherbouwopgave de woning aan het bouwbesluitvoldoet door het volume te vergroten met 5%. Crucialewegingsfactoren zijn de vrije hoogte binnen de woningen de trap.Om de woning te laten voldoen zal hij dus iets hogeren iets dieper gemaakt moeten worden. Het grotevoordeel van herbouw t.o.v. een grondige renovatiezit in de volwaardige verdieping. De slaapkamers enbadkamer zijn iets ruimer en de trap zou ook dooreen rolstoellift gebruikt kunnen worden. Het grotenadeel is dat de oorspronkelijke compositie van degevel verloren gaat. De vestibule heeft nu een vrijehoogte van 2,1 meter. Door deze te verhogen naar 2,6meter wordt het aanblik van architectuur significantaangetast.Het wooncomfort kan ook vergroot worden dooreen combinatie van de aanbouwprojecten engevelrenovatie. Daarbij blijft het originele ontwerpmeer intact en kan er in kleine stappen gebouwdworden. Een herbouw vraagt een grote investeringomdat de hele haak als één project gerealiseerdmoet worden. Een grondige renovatie kan makkelijkergefaseerd worden waardoor het financieel ookinteressant wordt.Bij een eventuele herbouw zou een manier gevondenmoeten worden om de vrijehoogte in de vestibule op2,1 meter te houden. Wanneer dit niet mogelijk blijktdan mag de vrije hoogte in de vestibule naar 2,6 metermits de vrije hoogte binnen het hoofdvolume op debeganegrond naar 3 meter gaat. In dat geval kunnende ramen boven de vestibule in de gevelindelingopgenomen worden.In de tekeningen op bladzijden 27-29 is de vrijehoogte in de vestibule gelijk aan de hoogte in hethoofdvolume.- 26 -
 27. 27. origineel bouwbesluit origineel bouwbesluit origineel bouwbesluit 2003 2003 2003 Begane grond Verdieping Vooraanzicht origineel bouwbesluit 2003 Dwarsdoorsnede 1. entreehal 2. toilet 3. woonkamerVolumevergroting van ca. 5% 4. keuken 5. kast 6. bijkeuken 7. berging 8. overloop 9. douche 10. slaapkamer - 27 -
 28. 28. Variant 1. toilet in kern Begane grond Verdieping Vooraanzicht Dwarsdoorsnede98,3 m2 BVO 1. entreehal 2. toiletCirculatie rond kern 3. woonkamer 4. keuken3 of 4 slaapkamers op de verdieping 5. kast 7a. bergingBerging vervangen door berging tegen erfgrens aan 8. overloop 9. douche 10. slaapkamer- 28 -
 29. 29. Variant 2. toilet in vestibule Begane grond Verdieping Vooraanzicht DwarsdoorsnedeVariant met toilet in entreehal 1. entreehal 2. toiletmet multifunctionele tuinkamer 3. woonkamer 4. keuken 5. kast 7a. berging 8. overloop 9. douche 10. slaapkamer - 29 -
 30. 30. openbaar groenDe inrichting van het openbaar groen speelt eencruciale rol in Nagele. Het ontwerp van de architectuuren de groeninrichting versterken elkaar. Groen en steengaan hand in hand en vormen samen één beeld waarbijhet één niet zonder de ander kan. Het ontwerp vanMien Ruys is niet overal gerealiseerd. Daar waar hetwel is aangeplant is het op sommige plekken alweerveranderd. G G I L L b d n m n e U j n m D B J M n Q j F n m E a a a b b b btekening Mien Ruys 1956B. Robinia pseudoacacia a. Crataegus oxycanthaD. Fraxinus excelsior Westhof’s Glorie b. Cotoneaster simonsiiE. Crataegus oxyacantha d. Elaeagnus angustifoliaF. Crataegus monogyna e. Acer campestreG. Alnus cordata j. Cotoneaster dielsiana elegansI. Aronia floribunda m. Symplocarpus chenaultiiJ. Corylus avellana n. Ligustrum vulgare atrovirensQ. Elaeagnus angustifoliaU. Prunus sargentiia.- 30 -
 31. 31. B. Robinia pseudoacacia (Robinia, Witte accacia) G. Alnus cordata (Hartbladige els)D. Fraxinus excelsior Westhof’s Glorie (Es) I. Aronia floribunda (Appelbes)E. Crataegus oxyacantha (Tweestijlige meidoorn) J. Corylus avellana (Hazelnoot, Hazelaar)F. Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) Q. Elaeagnus angustifolia - 31 -
 32. 32. Aandachtspunten 6. overgang 4. vizier 5. 2. rijbeëindiging 1. hofweide 5. 5. erfafscheidingen 5. 3. haakweideIn de Koolzaadhof zijn een aantal aandachtspunten dieaangepakt moeten worden om weer tot een kwalitatiefgoed groenontwerp te kunnen komen. De kwaliteit vanhet groen moet omhoog, op een aantal plekken zal hetorigineel ontwerp hersteld kunnen worden. Er zijn ookplekken waar de essentie van het originele ontwerpbewaakt moet worden maar de exacte invulling welmag afwijken.- 32 -
 33. 33. Vizier (kijkend naar de Karwijhof) ErfgrensOvergang HaakweideHofweide - 33 -
 34. 34. 1a. Parkeren op HofweideHofweide verkleinen t.b.v. realisatie parkeerplaatsen, rand van de hofweide versterkenOpen relatie vanaf de drempelzijde, groenafscheiding naar geparkeerde auto’s toeMuur van auto’s Groene afscheiding tussen hofweide en auto’sIn 1956 hadden maar enkele mensen een auto. Nu In dit voorstel wordt de weide kleiner gemaaktheeft ieder huishouden gemiddeld meer dan één auto. waardoor er meer parkeerplaatsen gemaakt kunnenEen rij geparkeerde auto’s vormt een visuele wand die worden en tegelijk de weide zijn sterke vorm weerde open relatie tussen de hofweide en de woningen terug krijgt. De open relatie met de hof is hoe dan ookaantast. De parkeerplaatsen zijn gerealiseerd op de aangetast door de muur van geparkeerde auto’s, dit isde hofweide waardoor de ruimtelijke kwaliteit van de een onomkeerbaar verschijnsel. De auto’s worden hierweide is aangetast. visueel gescheiden van de weide door een filter van beplanting die de rand van de weide accentueert.- 34 -
 35. 35. 1b. Parkeren op HofweideAan drie zijden de parkeervakken verwijderen en de hofweide herstellenIn deze zone betonnen grastegels toepassenMuur van auto’s Hofweide loopt visueel door over de parkeervakkenIn dit voorstel word de weide groter gemaakt door De exacte uitwerking zal integraal moeten wordende gerealiseerde parkeervakken te verwijderen en ontworpen in relatie tot Park Nagele.een zone te introduceren waar gras groeit tussengrastegels. Als er veel auto’s staan behoort deze zonetot de infrastructuur en als er weinig auto’s zijn wordtde open relatie met de woningen versterkt. - 35 -
 36. 36. 2. RijbeëindigingRijbeëindiging is deels geprivatiseerd, slechts één woning heeft een groene haagBewerkte foto: meidoorn op de erfgrens.In het originele ontwerp is hier een groene massa van Dit is een goed voorbeeld hoe op alle schaalniveau’sTweestijlige meidoorn getekend. Dit zorgt niet alleen het groen en de architectuur één ontwerp zijn.voor een stevige beëindiging van de hof, maar ookvoor een ander soort ruimtebeleving in de collectieveruimte voor de woningen. De witte bloesem van demeidoorn en de witte materialen van de woningenvormde een harmonieuze combinatie.- 36 -
 37. 37. 3. HaakweideDe Haakweide is eigendom van de gemeente tuintjes zou hier niet misstaan. Dit zou een doorlopendeNoordoostpolder. Mensen uit heel Nagele die een haag op de grens kunnen zijn en/of een beleid hoe ommoestuin willen hebben kunnen hier een tuin pachten. te gaan met niet verpachte tuintjes. Bij dit project isDe ruimtelijke kwaliteit van de haakweide hangt erg af burgerinitiatief en participatie heel belangrijk. Eenvan de aanwezigheid en de kwaliteit van de individuele voorbeeld voor hoe dat zou kunnen werken is de weimoestuin. Een stukje tuin dat niet wordt verpacht staat van Geluc bij de Gerstehof en Lucernehof.braak en draagt niet bij aan de beeldkwaliteit. Enigevorm van structuur die een geheel maakt van de losse - 37 -
 38. 38. 4. VizierVizier, kijkend naar de zuidelijk uitbreidingVizier, kijkend naar de KarwijhofMet de realisatie van de zuidelijke uitbreiding van kunnen worden. Ook aan de Koolzaadhof zouden deNagele is er een straat aangelegd van de Ring, door Tweestijlige meidoorn struiken, zoals getekend doorde vizier naar de Klamp en Wendakker. Deze straat Mien Ruys, aangeplant moeten worden.is tegen de Karwijhof aangelegd waardoor hier eenmogelijkheid is ontstaan om aan de achterzijde van dewoning de auto te parkeren. Dit ziet er rommelig enonverzorgd uit. Met het aanplanten van Tweestijligemeidoorn zouden de auto’s van het zicht onttrokken- 38 -
 39. 39. 5. Erfafscheidingen Huidige erfafscheidingen Erfafscheidingen met ligusterhaag en gelijke achterdeurenIn het ontwerp van Mien Ruys is er een open relatie Schuttingen zijn immers in allerei variaties en kleuren tetussen de achtertuin en de openbare ruimte. In de verkrijgen. Op veel plekken in heel Nagele geeft dit eenbeginjaren van Nagele was het gebruikelijk om een rommelig aanblik waardoor de openbareruimte tussenhaag aan te planten die men voornamelijk laag snoeide de woningen minder kwaliteit heeft. In dit voorstel iszodat je er makkelijk overheen kon kijken. Door de te zien hoe een uniforme groene erfafscheiding kanintrede van de schutting en de steeds groeiende vraag bijdragen aan de ruimtelijke beleving van de openbarenaar meer privacy in de tuin, zijn de afscheidingen ruimte.op de erfafscheidingen hoger geworden en diverser. - 39 -
 40. 40. 6. OvergangHuidige aanblik, overgang aan de linkerzijdeDe strook met gras was op deze plek vol begroeid beloofd had de beplanting te herstellen na het afrondenmet struikgewas. Hierdoor was de erfgrens aan het van de rioleringswerkzaamheden. Of deze aannamezicht onttrokken. Na het aanleggen van de nieuwe waar is of het op een misverstand berust is onduidelijkriolering door de gemeente is de struikbeplanting op dit moment.niet terug geplant. Hierdoor ontstaat een rommeligeen armoedige aanblik. Bewoners van de aanpalendewoningen voelen zich in de steek gelaten door degemeente, omdat zij het idee hadden dat de gemeente- 40 -
 41. 41. Huidige aanblikbewerkte foto: beplanting vormt een groene wand die tevens de privacy garandeert van de woningen op de overgang - 41 -
 42. 42. nieuwbouw overgangDe 10 seniorenwoningen op de overgang zijn mooi De nieuwbouw hoeft niet te bestaan uit rijenwoningen,gesitueerd met de hofweide aan de voorzijde en het maar het geheel moet leesbaar blijven als één geheel.vizier aan de achterzijde. De woningen zijn in de jaren Dit zouden ook twee onder één dak kunnen zijn als in de‘70 gebouwd en zijn niet van een noemswaardige Karwijhof of vrijstaande villa’s zoals in de Tarwehof.architectonische kwaliteit. Op de lange termijn isnieuwbouw toegestaan op deze plek.- 42 -
 43. 43. Vizier aan de achterzijde Hofweide aan de voorzijdeVanaf de hofweide kijkend over de drempelVanaf de hofweide kijkend over de drempel - 43 -
 44. 44. Er kunnen op deze plek 10 rijwoningen wordenteruggebouwd in één of twee bouwlagen of eencombinatie van beide.Bewerkte foto met woningen naar ontwerp van Atelier Kempe Thill gebouwd in Roosendaal- 44 -
 45. 45. Er kunnen op deze plek 6 tot 8 twee onder één dakwoningen worden gebouwd in één of twee bouwlagenof een combinatie van beide. Goede referenties staanin Nagele in de Tarwehof en Karwijhof.Woningen in de Karwijhof Woningen in de Tarwehof - 45 -
 46. 46. Er kunnen op deze plek 5 vrijstaande woningenworden gebouwd bestaande uit een hoofdvolume vantwee bouwlagen en een volume van één bouwlaagwaardoor een geleed volume ontstaat. De 5 woningenmoeten één eenheid zijn.Referentie: villa in Rhenen naar ontwerp van Paul de Ruiter- 46 -
 47. 47. - 47 -
 48. 48. colofondeze uitgave is gemaakt door Ontwerplab Nagele in opdracht vanGemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus,Emmeloord d.d. 30 juni 2010- 48 -

×