Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

G wonen en werken in het bedrijvenpark

865 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

G wonen en werken in het bedrijvenpark

 1. 1. G wonen en werken in het bedrijvenpark N adviesontwerplab Nagele
 2. 2. zicht op bedrijventerrein vanuit winkelstrook-2-
 3. 3. wonen en werken in hetbedrijvenpark inhoudsopgave 4 inleiding 6 project 27 van bedrijventerrein naar bedrijvenpark 8 project 28 wonen in het bedrijvenpark 10 project 29 werken in het bedrijvenpark G. Wonen en werken in het bedrijvenpark maakt onderdeel uit van een aantal themakaternen en een Masterplankaart opgezet door het Ontwerplab Nagele, in opdracht van Gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus. Deze katernen met projecten en randvoorwaarden voor projecten vormen een handvat voor toekomstige ontwikkelingen van het dorp Nagele, een monument van de moderne tijd. Andere katernen zijn: A. Het Nieuwe Nagele B. Spelregels voor Het Nieuwe Nagele C. Dorpsentrees D. Park Nagele E. Dorpsweide F. Kerngebied G. Wonen en werken in het bedrijvenpark H. Verkeer en parkeren in Het Nieuwe Nagele I. Injecties voor Het Nieuwe Nagele J. Gerstehof + Lucernehof K. Vlashof + Klaverhof L. Koolzaadhof M. Karwijhof -3-
 4. 4. inleidingLange tijd zijn industrieterreinen een gebied geweest, Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein vanwaar weinig aandacht was voor de omgeving. De Nagele hebben we drie projecten gedefinieerd, waarinopbouw is vaak heel functioneel, maar het is geen de ruimtelijke omschakeling van het bedrijventerreinfijne plek om te verblijven. Bedrijventerreinen naar een aangename verblijfs- en werkruimte wordtwerden lange tijd minimaal ingericht om de vierkante voorgesteld (project 27), en waarin voorstellen wordenmeterprijs laag te houden. Deze doelstelling blijkt gedaan voor stimulering van wonen en werken in ditnu veelal niet meer te voldoen. Door het grote gebied (project 28 en 29). We achten het van belangaanbod van industrieterreinen en bedrijvenparken dat de kenmerkende kleinschaligheid en de mengingproberen gemeenten en ontwikkelaars nu hun terrein van functies gehandhaafd blijft en in de toekomstaantrekkelijk te maken. Ingezien wordt dat het nodig wordt versterkt.is een visie voor de langere termijn te hebben op dezegebieden. Voor het ontwikkelen van het bedrijventerrein is een solide basis nodig, bestaande uit een duurzame enHiervoor moet worden gekeken naar de waarde voor heldere ruimtelijke structuur. Daarnaast is aandachtde gebruiker, naar de beleving van de ruimte en naar voor landschappelijke inpassing van groot belang.de waarde voor toekomst. Behalve de beeldkwaliteit De omschakeling naar gemengder en intensievervan de panden en aandacht voor de inrichting van gebruik kan niet alleen door de gemeente gedragende openbare ruimte gaat het bij de kwaliteit van worden. Het is hierbij cruciaal om bedrijven zélf meebedrijventerreinen om de identiteit van het gebied te krijgen.en de inpassing van het gebied in de omgeving. Wijvinden het hierbij belangrijk dat uit wordt gegaan vankleinschaligheid en menging van functies.De stimulering van gemengde woon-werk locatiesis in Nagele een goede manier om de samenhangtussen bedrijventerrein en het dorp te stimuleren.In de dorpskern zijn de mogelijkheden voor anderewoonvormen en vrije expressie van de woningbeperkt. Tevens is er in het dorp een stijgendevraag naar werkruimte aan huis. Hiervoor is op hetbedrijventerrein alle ruimte. bedrijventerrein in Nagele-4-
 5. 5. Nagele: behoud door ontwikkeling (erfgoed)winkelstrookwonen + werken + commerciële functieswonen + werkenoverig bedrijventerrein verschuiving commerciële zone vanuit dorpskern naar bedrijventerrein -5-
 6. 6. project 27van bedrijventerrein naar bedrijvenparkVoor het bedrijventerrein in Nagele zijn volop Hiervoor hoeft het stenige en robuuste karakter vanmogelijkheden voor revitalisering. De ligging in het een bedrijventerrein niet weggepoetst te worden,weidse landschap, de directe aansluiting op de snelweg maar door subtiele ingrepen kan getracht worden eenen het water zijn aanknopingspunten om tot een hogere verblijfskwaliteit te realiseren.succesvoller gebied te komen. Tegelijk zou het gebiedvan grotere waarde kunnen zijn voor de dorpskern van Bomen en planten kunnen een voetgangerszoneNagele. afbakenen. Parkeren kan aan het oog worden onttrokken door groene heggen. TerreinafscheidingenHet bedrijventerrein van Nagele is momenteel kunnen worden begroeid met klimplanten, zodateen rommelig, onsamenhangend gebied met verticale tuinen ontstaan. Langs de poldervaart kunnenbedrijfsloodsen, half lege etalages en enkele losse bankjes en vlonders komen, waar ‘s middags in de zonwoonhuizen langs brede stroken bestrating waarop kan worden geluncht.overal geparkeerd kan worden. Door aftakeling vanpanden daalt de leefbaarheid van het terrein. Hiervan Met deze eenvoudige ingrepen kan het bedrijventerreinkan een duurzame omgeving worden gecreëerd door worden omgetoverd tot een aangenaameen gebied te maken waar ruimte is om te ondernemen, bedrijvenpark.waar investeringen hun waarde behouden, waar hetaangenaam is om te verblijven en waar verschillendeactiviteiten naast elkaar kunnen worden ontplooit.De Eggestraat is een belangrijke toegang tot het dorpgeworden. Met lichtmasten en door wegversmallingenkan de weg worden opgewaardeerd en kunnenook voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen.Door aanpassingen van het stratenpatroon kande verkeerscirculatie worden verbeterd en wordtde dorpskern ontlast van bestemmingsverkeervoor de bedrijven. De Hakstraat kan hiervoor eendirecte toegang tot de Domineesweg krijgen, ófdeze kan worden doorgetrokken in een lus terugnaar de Eggestraat, zoals op het kaartje hiernaast isaangegeven.Om het mogelijk te maken om op het bedrijventerreinte wonen, is het belangrijk dat de inrichting van deopenbare ruimte wordt aangepast. Door meer ruimtevoor groen en een betere inpassing in de omgevingwordt de leefbaarheid vergroot. voorbeelden van groen op bedrijventerreinen-6-
 7. 7. bedrijvenpark Nagele - nieuwe bomenbedrijvenpark Nagele - aanpassing verkeercircuit -7-
 8. 8. project 28wonen in het bedrijvenparkDoor functiemenging van wonen en werken op hetbedrijventerrein te stimuleren ontstaat een duurzameren levendiger gebied, dat sterker deel zal uitmaken vanhet dorp. Als meer mensen op het bedrijventerreinwonen, wordt de sociale controle vergroot en zal hetgevoel van veiligheid toenemen.In het dorp is een stijgende vraag naar werkruimteaan huis. Op het bedrijventerrein kunnen wonen enwerken zonder problemen worden gecombineerd.Nu is het bedrijventerrein rommelig, maar door deopenbare ruimte aan te pakken, door bomen enplanten in de huidige stenen vlakte op te nemen, wordtde verblijfskwaliteit van dit terrein sterk verbeterd. Ditis in project 27 beschreven.Er zijn mensen die graag hun eigen paleisje willenbouwen. Binnen de dorpskern van Nagele kan ditniet worden toegestaan, omdat het belangrijk ishet monumentwaardige aanzicht van het dorp tebewaren. Op het bedrijvenpark is hier wel de ruimtevoor. Bewoners hebben die ruimte ook al genomen;ook nu wordt er al op veel plekken gewoond op hetbedrijventerrein. Om deze ontwikkeling te stimulerenmoeten de regels voor bewoning op het bedrijventerreinworden aangepast. Bewoners zouden hier zonderstrenge welstandsregels hun eigen droomhuis moetenkunnen realiseren.Het aantal woningen kan gemakkelijk wordenuitgebreid. Wij zien hier mogelijkheden voor aan derand van de bosstrook rond het sportterrein (Hakstraat,Eggestraat) en langs de poldervaart (Eggestraat). Wegaan er hierbij van uit dat wonen wordt gecombineerdmet werken.Elke nieuwe woning zal bijdragen aan de verkleuring vanhet bedrijventerrein tot een levendig en aangenaamdeel van Nagele. voorbeelden van huidige woningen op het bedrijventerrein-8-
 9. 9. : huidige woning bedrijventerrein Nagele - huidige woningen: huidige woning: mogelijke woning met werkruimte bedrijvenpark Nagele - mogelijke locaties voor wonen en werken -9-
 10. 10. project 29werken in het bedrijvenparkMet de ontwikkeling van commerciële functies langsde Eggestraat (zie figuur) ontstaat er een sterkereaansluiting op de dorpskern. Gemengd gebruik vande beschikbare ruimte vergroot de levendigheid,de gebruiksmogelijkheden en de opbrengst van hetbedrijventerrein. Gelijktijdig wordt de winkelstrookin de dorpskern ontlast. Vooral grootschalige functieszoals een grote supermarkt horen niet thuis in dekleinschalige dorpskern van Nagele.Zowel in ruimtelijke zin als in de beleving maakt hetbedrijventerrein niet echt deel uit van het dorp. Dedoorgaande weg van Nagele naar Emmeloord vormtnu een obstakel vanuit de dorpskern en de loswal isnu geen aantrekkelijke plek om langs te lopen. Maarde activiteiten op het bedrijventerrein zijn steedsbelangrijker geworden voor het functioneren van hetdorp.Door het plein de weg over te trekken, zoals beschrevenwordt in het katern over het kerngebied, wordt eeneerste aanzet gedaan om dit deel sterker bij het dorpte betrekken. Dit creëert de mogelijkheid om in eersteinstantie de strook rond de loswal te ontwikkelenen hier detailhandel, horeca en dienstverlenendebedrijven te ontwikkelen.De verplaatsing van de supermarkt is een sterkeaanzet voor de gentrificatie (de opwaardering opsociaal, cultureel en economisch gebied) van dezestrook. Op deze plek is meer ruimte voor uitbreidingvan het winkeloppervlak dan op de huidige plek in dedorpskern, er is hier volop ruimte om voor de deur teparkeren en de bereikbaarheid vanuit het buitengebiedis veel groter. Deze mogelijkheid wordt uitgebreiderbeschreven in het katern over het Kerngebied.Het veraangenamen van de omgeving, het vermengenvan wonen en werken, samen met de commerciëleontwikkeling van het eerste deel van de Eggestraatschept een dynamisch gebied voor een vitaal Nagele. schetsvoorstel supermarkt op loswal- 10 -
 11. 11. : huidige woning : mogelijke woning met werkruimte : mogelijke locatie winkels/bedrijven bedrijvenpark Nagele - wonen, werken en commercieimpressie mogelijk bedrijfsverzamelgebouw - 11 -
 12. 12. colofondeze uitgave is gemaakt door Ontwerplab Nagele in opdracht vanGemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus,Emmeloord d.d. 30 juni 2010

×