Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C dorpsentrees

532 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

C dorpsentrees

 1. 1. C dorpsentrees N adviesontwerplab Nagele
 2. 2. -2-
 3. 3. dorpsentrees inhoudsopgave 4 inleiding 6 entree zuid 10 entree noord 14 entree bedrijventerrein 16 entree west C. dorpsentrees maakt onderdeel uit van een aantal themakaternen en een Masterplankaart opgezet door het Ontwerplab Nagele, in opdracht van Gemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus. Deze katernen met projecten en randvoorwaarden voor projecten vormen een handvat voor toekomstige ontwikkelingen van het dorp Nagele, een monument van de moderne tijd. Andere katernen zijn: A. Het Nieuwe Nagele B. Spelregels C. Dorpsentrees D. Park Nagele E. Dorpsweide F. Kerngebied G. Wonen en werken in het bedrijvenpark H. Verkeer en parkeren I. Injecties J. Gerstehof + Lucernehof K. Vlashof + Klaverhof L. Koolzaadhof M. Karwijhof -3-
 4. 4. inleidingHet polderdorp Nagele, een monument van het Een verzorgd huis begint bij een nette voortuin. In Nagelenieuwe bouwen, trekt jaarlijks veel bezoekers. Daarom is deze voortuin met ongekende sier vormgegeven. Metis het belangrijk dat de entrees van het dorp verzorgd simpele aanpassingen kan deze allure in ere wordenen aantrekkelijk zijn. De entree is het visitekaartje van hersteld, kunnen nieuwe ontwikkelingen wordenhet dorp en geeft mensen een eerste indruk. In het versterkt en kan de verkeersveiligheid verbeterdgeval van Nagele is de rechthoekige bosrand die je van worden. Dit project geeft aan waar de kansen liggenver reeds herkend een symbool geworden. Je wordt voor deze verbeteringen.nieuwsgierig naar de binnenkant. De verschillendetoegangswegen zorgen voor een geënsceneerdeopbouw. entree noord entree west entree bedrijventerrein entree zuid-4-
 5. 5. entree zuidentree noordentree bedrijventerreinentree west -5-
 6. 6. entree zuidVanaf Schokkerhaven komen we loodrecht op Nageleaan. Aan beide zijden worden we begeleid door bomendie zich om de erven heen vouwen. Aan het eind vandeze laan ligt de rechthoekige bosrand van Nagele.Een hoog gevulde rotonde blokkeert de hoofdentree.De opening in de bosrand is niet scherp en geeft teveelbloot. De zorgvuldig opgebouwde spanning - de dichtebosrand, de bomenrij die voorzichtig zicht geeft op deZuiderwinkels en de openbaring ter plaatse van hetVoorhof - is verstoord.-6-
 7. 7. -7-
 8. 8. VerbeteringenDe bult bij de rotonde zal worden verlaagd om deoverzichtelijkheid te vergroten. Hierdoor kan de hoekvan de windsingel weer worden teruggeplant. Aande linkerzijde zal een dubbele bomenrij doorlopentot het Voorhof. Bij de sportvelden zal een stuk bosworden aangeplant, zo ook bij de villa’s van zuid. Vanafde Karwijhof houdt de windsingel op en wordt deentreeweg geflankeerd door een bomenrij.-8-
 9. 9. -9-
 10. 10. entree noordKomend van Emmeloord komen we met een boog aanop de bosrand van Nagele. Links kijken we ver richtingSchokland, rechts een enkele bomenrij die het zichtrichting de A6 in fragmenten voorbij laat schieten.Nagele is een landschappelijk object. In de rechthoekigebosrand is een opening waardoor de weg naar binnengaat. De entree van Nagele. Rechts begeleidt debosrand ons naar het centrum, links krijgen we doorde bomen een glimp van de bijzondere bebouwingvan Nagele. Links van de weg ligt Nagele, rechts ligtde begraafplaats, een landschappelijk kunstwerkontworpen door Mien Ruys. De Noorderwinkels en ’tSchokkererf zijn nu volledig zichtbaar en vertonen eenversleten beeld van Nagele. Is dit nu het architectonischunieke Nagele?- 10 -
 11. 11. - 11 -
 12. 12. VerbeteringenDe bomenrij aan de rechterzijde zal worden doorgezetten plaatse van de windsingel en de weg zal hierworden versmald. De driedubbele bomenrij aan delinker zijde zal weer hersteld worden.- 12 -
 13. 13. - 13 -
 14. 14. entree bedrijventerreinVanaf de A6 richting Schokland ligt in de verte Nagele,herkenbaar aan de rechthoekige bosrand. De bewonersvan Nagele nemen steeds vaker deze route die henrechtstreeks naar het centrum met de supermarktleidt. De route over het bedrijventerrein heeft eenprachtig begin; hoge bomen langs de buitenbochtbegeleiden de weg en waar de bomen stoppen hebbenwe een heel mooi uitzicht op het polderlandschap.Enkele seconden later, geremd door de chicane rijdenwe langs grote dichte bedrijfsloodsen. Een fietspadsteekt plotseling de weg over, een heg blokkeert hetzicht op de loswal. Toch is er ook levendigheid op hetbedrijventerrein, zoals woningen, het bierproeflokaalen de brandweer.- 14 -
 15. 15. - 15 -
 16. 16. VerbeteringenNa de inleiding van de prachtige volwassen bomennemen lichtmasten het ritme van de bomen over. Deweg zal smaller worden om zo de vaart te verminderen.Bij de sportvelden begint een bomenrij die doorloopttot de Voorhof.- 16 -
 17. 17. - 17 -
 18. 18. entree westRijdend tussen de erven is Nagele in zicht. Debegraafplaats met zijn eigen bosrand steekt uit de groterechthoekige bosrand van heel Nagele en begeleidt onsnaar de hoofdweg. De hoge witte losstaande kerktorenbij de kerk, ontworpen door Bakema staat aan heteinde van onze weg. Dit is schijn, we moeten eerst eenbrede doorgaande route over met veel obstakels.- 18 -
 19. 19. - 19 -
 20. 20. VerbeteringenHet aanplanten van de bomenrijen begeleiden de weghet dorp binnen maar belangrijker is de hierarchie inwegen door middel van versmallingen.- 20 -
 21. 21. - 21 -
 22. 22. overzicht van de ingrepen- 22 -
 23. 23. - 23 -
 24. 24. colofondeze uitgave is gemaakt door Ontwerplab Nagele in opdracht vanGemeente Noordoostpolder en woningbouwvereniging Mercatus,Emmeloord d.d. 30 juni 2010- 24 -

×