SlideShare a Scribd company logo

آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)

آشنایی با چابکی و روش اسکرام و مقایسه آن با روش RUP

1 of 30
Download to read offline
Agile Method
‫بک‬‫ا‬‫چ‬ ‫روش‬
‫کننده‬ ‫تهیه‬:‫ندا‬‫انصاری‬
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫طرح‬ ‫واحد‬ ‫سرپرست‬
‫یا‬ ‫چابک‬ ‫تعریف‬Agile
Agile‫یک‬‫متد‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫است‬‫که‬‫بر‬‫پایه‬‫توسعه‬‫تکراری‬‫و‬‫افزایشی‬‫بنا‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫رویه‬‫طراحی‬‫سازگار‬،‫تکامل‬‫ت‬‫دریجی‬‫را‬‫تعریف‬
‫می‬‫کند‬.‫متد‬‫چابک‬‫با‬‫تقسیم‬‫کردن‬‫کارها‬‫به‬‫طرح‬‫های‬‫کوچکتر‬،‫باعث‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫تکرارها‬‫در‬‫چارچوب‬‫های‬‫زمانی‬‫کوتاه‬‫تری‬‫انجام‬‫شده‬‫و‬
‫نسبت‬‫به‬‫تغییرات‬‫انعطاف‬‫پذیر‬‫باشند‬.
‫ویژگی‬‫متفاوت‬‫فرآیندهای‬‫چابک‬‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫جهت‬‫رقابت‬‫بر‬‫سر‬‫مشتری‬‫حتی‬‫از‬‫تغییراتی‬‫که‬‫در‬‫اواخر‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫پ‬‫دیدار‬‫می‬‫شوند‬
‫استقبال‬‫کرده‬‫و‬‫رفتار‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫اساس‬‫تفکرات‬‫اعمال‬‫شده‬،‫تنظیم‬‫و‬‫هم‬‫سو‬‫می‬‫کند‬.
‫قبل‬‫از‬‫اینکه‬‫چیزی‬‫به‬‫اسم‬‫نرم‬‫افزار‬‫یا‬‫کامپیوتر‬(‫به‬‫معنای‬‫امروزی‬)‫وجود‬‫داشته‬‫باش‬‫د‬‫شرکت‬‫ها‬
‫و‬‫صنعت‬‫گرانی‬‫مانند‬‫فورد‬‫یا‬‫تویوتای‬‫ژاپن‬‫با‬‫چالش‬‫هایی‬‫در‬‫حوزه‬‫تولید‬‫محصوالت‬‫م‬‫شتری‬‫پسند‬
‫و‬‫با‬‫کیفیت‬‫مواجه‬‫بودند‬.‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫سعی‬‫در‬‫کشف‬‫روش‬‫های‬‫تولید‬‫با‬‫هزینه‬‫پای‬‫ین‬‫و‬‫با‬
‫کیفیت‬‫باال‬‫داشتند‬‫و‬‫از‬‫مشاورینی‬‫چون‬‫دمینگ‬‫در‬‫سال‬‫های‬1946‫بهره‬‫جستند‬.
‫زمانی‬‫که‬‫کامپیوتر‬‫ها‬‫پای‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫خانه‬‫ها‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫ما‬‫گشودند،شاهد‬‫به‬‫وجود‬‫آمدن‬
‫صنعت‬‫جدیدی‬‫به‬‫نام‬‫توسعه‬‫نرم‬‫افزار‬‫بودیم‬.‫خروجی‬‫این‬‫صنعت‬‫همانند‬‫دیگر‬‫صنایع‬‫محصوالتی‬
‫بودند‬‫اما‬‫هرجا‬‫که‬‫محصولی‬‫وجود‬‫داشته‬‫باشد‬‫پای‬‫یک‬‫مشتری‬‫در‬‫میان‬‫است‬‫و‬‫هرجا‬‫پای‬‫یک‬
‫مشتری‬‫در‬‫میان‬‫باشد‬‫حق‬‫هم‬‫با‬‫او‬‫خواهد‬‫بود‬.
Agile‫بازاری‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫چابک‬ ‫تفکر‬ ‫یا‬
‫باالخره‬‫روزی‬‫فرا‬‫رسید‬‫که‬‫صنعت‬‫نرم‬‫افزار‬‫هم‬‫حق‬‫را‬‫به‬‫مشتری‬‫داد‬.‫از‬‫این‬‫رو‬‫افرادی‬‫اقدام‬‫به‬‫تحقیق‬‫در‬‫صنایع‬‫دیگر‬‫کردند‬(‫آ‬‫نها‬‫چگونه‬
‫کار‬‫می‬‫کنند؟‬‫تویوتا‬‫چگونه‬‫مشتریان‬‫خود‬‫را‬‫خوشحال‬‫نگه‬‫می‬‫دارد؟‬‫مشتری‬‫وفادار‬‫ولی‬‫چگونه؟‬.....)‫و‬‫بدینگونه‬‫شد‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫جمع‬‫آوری‬
‫متدهای‬‫تحول‬‫دیگر‬‫صنایع‬‫و‬‫بومی‬‫سازی‬‫آن‬‫در‬‫صنعت‬‫نرم‬‫افزار‬‫تفکر‬”‫چابک‬“‫به‬‫وجود‬‫آمد‬.
‫تفکر‬‫چابک‬‫در‬‫سال‬2001‫توسط‬17‫نفر‬‫از‬‫متخصصین‬‫نرم‬‫افزار‬‫طی‬‫بیانیه‬‫چابک‬‫رسما‬‫مطرح‬‫شد‬‫و‬‫اکنون‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫الگوی‬‫موفق‬‫در‬‫سرتا‬
‫سر‬‫جهان‬‫مورد‬‫استفاده‬‫قرار‬‫گرفته‬‫است‬.
‫بود؟‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫چه‬!
‫است‬ ‫واضح‬ ‫کامال‬ ‫جواب‬:‫نمایند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫دوستان‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫باعث‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫ضعف‬.
‫داشتند؟‬ ‫مشکالتی‬ ‫چه‬ ‫موجود‬ ‫یا‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫زمان‬ ‫آن‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫روش‬(‫ایران‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫فعلی‬ ‫و‬)‫صو‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عملیات‬ ‫فاز‬ ‫به‬ ‫فاز‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬‫یک‬ ‫رت‬
‫دقیق‬ ‫اولیه‬ ‫طراحی‬(Up-front Design)‫داشت‬ ‫کلی‬ ‫و‬ ‫اساسی‬ ‫ایراد‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫شد‬ ‫می‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬:
•‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫فاز‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫اولیه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫اتالف‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫زمان‬ ‫صرف‬
•‫متعاقب‬ ‫های‬ ‫روی‬ ‫کج‬ ‫و‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ارتباطات‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫کاغذی‬ ‫ارتباطات‬ ‫بدلیل‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫نبودن‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫نبودن‬ ‫مشخص‬
•‫تغییرات‬ ‫هزینه‬ ‫بودن‬ ‫باال‬
•‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫گذر‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫انجامیدن‬ ‫بطول‬
•‫کیفیت‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫باگ‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫محصوالت‬ ‫متعاقبا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫آزمایش‬ ‫برای‬ ‫زمان‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬
•‫تولید‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫پروسه‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ ‫عدم‬:‫اس‬ ‫شده‬ ‫تکمیل‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫محصول‬ ‫از‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫دانست‬ ‫نمی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫حتی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬‫اهدافی‬ ‫ت؟چه‬
‫و‬ ‫است؟‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬....
‫بود‬ ‫محصوالتشان‬ ‫بودن‬ ‫ناکارا‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫مشکل‬ ‫بزرگترین‬.‫بودند؟‬ ‫ناکارا‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫چرا‬ ‫اما‬
‫اصل‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫پروسه‬ ‫این‬ ‫عملکرد‬ ‫که‬ ‫دلیل‬ ‫این‬ ‫به‬Anticipation‫بود‬ ‫استوار‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬.‫اولیه‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬ ‫دارنده‬ ‫بر‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫همراه‬ ‫اصل‬ ‫این‬
‫بود‬.‫ج‬ ‫در‬ ‫راستی‬ ‫به‬ ‫آیا‬ ‫ولی‬ ‫باشیم‬ ‫نداشته‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ثابت‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫اولیه‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬‫اکثر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫واقع‬ ‫هان‬
‫نداریم؟‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مان‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬!
‫بود؟‬ ‫چابک‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫چه‬!
‫حالت‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫حالت‬ ‫عکس‬ ‫نقطه‬Adaptation‫باشد‬ ‫می‬ ‫استوار‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫چابک‬ ‫تفکر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫یا‬.
‫از‬ ‫مشتری‬ ‫واقعی‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫بیشتر‬ ‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫در‬Real Time Planning‫و‬Emergent
Design‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.‫مشت‬ ‫فیدبک‬ ‫و‬ ‫دائم‬ ‫چهره‬ ‫به‬ ‫چهره‬ ‫ارتباط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نیازمندی‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫حد‬ ‫به‬ ‫یعنی‬‫دریافت‬ ‫ری‬
‫بیشتر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫محصول‬ ‫بزرگ‬ ‫عکس‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫آنها‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬.
‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سازی‬ ‫انطباق‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫متد‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کلی‬ ‫بطور‬:
•Real Time Planning
•Emergent Design
•Integrated Testing
•Collaborative Discussions
•Just-in-Time & Just-Enough Requirements
‫چابک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬ ‫ارزش‬
‫تعامالت‬ ‫و‬ ‫افراد‬‫ابزارها‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫کارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫جامع‬ ‫سازی‬ ‫مستند‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫مشتری‬ ‫همکاری‬‫کار‬ ‫قرارداد‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫جوابگویی‬‫طرح‬ ‫یک‬ ‫پیروی‬ ‫از‬ ‫باالتر‬
‫م‬ ‫های‬ ‫فیدبک‬ ‫گرفتن‬ ‫با‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫خوبی‬ ‫تعامالت‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫تیمی‬ ‫ما‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫شتری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مشتری‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫کردن‬ ‫سازگار‬ ‫و‬ ‫متوالی‬.

Recommended

Scrum In Ten Slides
Scrum In Ten SlidesScrum In Ten Slides
Scrum In Ten Slidespmengal
 
Agile Manifesto and Principles
Agile Manifesto and PrinciplesAgile Manifesto and Principles
Agile Manifesto and PrinciplesAryan Rajbhandari
 
Delivery Excellence in software Product Development
Delivery Excellence in software Product DevelopmentDelivery Excellence in software Product Development
Delivery Excellence in software Product DevelopmentChandan Patary
 
Overview of Agile Methodology
Overview of Agile MethodologyOverview of Agile Methodology
Overview of Agile MethodologyHaresh Karkar
 
10 Business Advantages of DevOps
10 Business Advantages of DevOps10 Business Advantages of DevOps
10 Business Advantages of DevOpscliqtechno
 

More Related Content

What's hot

DevOps without DevOps Tools
DevOps without DevOps ToolsDevOps without DevOps Tools
DevOps without DevOps ToolsJagatveer Singh
 
Software architecture model
Software architecture modelSoftware architecture model
Software architecture modelEmmanuel Fuchs
 
Introducing Agile Scrum XP and Kanban
Introducing Agile Scrum XP and KanbanIntroducing Agile Scrum XP and Kanban
Introducing Agile Scrum XP and KanbanDimitri Ponomareff
 
Software Engineering- Requirement Elicitation and Specification
Software Engineering- Requirement Elicitation and SpecificationSoftware Engineering- Requirement Elicitation and Specification
Software Engineering- Requirement Elicitation and SpecificationNishu Rastogi
 
Devopsguys DevOps 101 for recruiters
Devopsguys  DevOps 101 for recruitersDevopsguys  DevOps 101 for recruiters
Devopsguys DevOps 101 for recruitersDevOpsGroup
 
Lean Software Development
Lean Software DevelopmentLean Software Development
Lean Software Developmentsushant.1409
 
Agile Methodology and Tools
Agile Methodology and ToolsAgile Methodology and Tools
Agile Methodology and ToolsNaresh Gajuveni
 
Devops Devops Devops
Devops Devops DevopsDevops Devops Devops
Devops Devops DevopsKris Buytaert
 
What is Agile Methodology | Edureka
What is Agile Methodology | EdurekaWhat is Agile Methodology | Edureka
What is Agile Methodology | EdurekaEdureka!
 
Pair Programming
Pair ProgrammingPair Programming
Pair ProgrammingNaresh Jain
 
Making the business case for DevOps
Making the business case for DevOpsMaking the business case for DevOps
Making the business case for DevOpsMartin Croker
 
Agile Methology Seminar Report
Agile Methology Seminar ReportAgile Methology Seminar Report
Agile Methology Seminar ReportMohit Kumar
 
IT Change Management Using JIRA
IT Change Management Using JIRAIT Change Management Using JIRA
IT Change Management Using JIRAAtlassian
 
Sdlc (software development life cycle)
Sdlc (software development life cycle)Sdlc (software development life cycle)
Sdlc (software development life cycle)Nadeesha Thilakarathne
 

What's hot (20)

JIRA
JIRAJIRA
JIRA
 
DevOps without DevOps Tools
DevOps without DevOps ToolsDevOps without DevOps Tools
DevOps without DevOps Tools
 
Software architecture model
Software architecture modelSoftware architecture model
Software architecture model
 
Introducing Agile Scrum XP and Kanban
Introducing Agile Scrum XP and KanbanIntroducing Agile Scrum XP and Kanban
Introducing Agile Scrum XP and Kanban
 
Agile sdlc
Agile sdlcAgile sdlc
Agile sdlc
 
Software Engineering- Requirement Elicitation and Specification
Software Engineering- Requirement Elicitation and SpecificationSoftware Engineering- Requirement Elicitation and Specification
Software Engineering- Requirement Elicitation and Specification
 
Devopsguys DevOps 101 for recruiters
Devopsguys  DevOps 101 for recruitersDevopsguys  DevOps 101 for recruiters
Devopsguys DevOps 101 for recruiters
 
Design System
Design SystemDesign System
Design System
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
Lean Software Development
Lean Software DevelopmentLean Software Development
Lean Software Development
 
Agile Methodology and Tools
Agile Methodology and ToolsAgile Methodology and Tools
Agile Methodology and Tools
 
Devops Devops Devops
Devops Devops DevopsDevops Devops Devops
Devops Devops Devops
 
What is Agile Methodology | Edureka
What is Agile Methodology | EdurekaWhat is Agile Methodology | Edureka
What is Agile Methodology | Edureka
 
Pair Programming
Pair ProgrammingPair Programming
Pair Programming
 
Making the business case for DevOps
Making the business case for DevOpsMaking the business case for DevOps
Making the business case for DevOps
 
Agile Methology Seminar Report
Agile Methology Seminar ReportAgile Methology Seminar Report
Agile Methology Seminar Report
 
IT Change Management Using JIRA
IT Change Management Using JIRAIT Change Management Using JIRA
IT Change Management Using JIRA
 
Kanban HowTo
Kanban HowToKanban HowTo
Kanban HowTo
 
Devops
DevopsDevops
Devops
 
Sdlc (software development life cycle)
Sdlc (software development life cycle)Sdlc (software development life cycle)
Sdlc (software development life cycle)
 

Similar to آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)

مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهchargoon
 
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرامAdnan Ebrahimi
 
How to choose right methodology
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodologyEhsan Alirezaei
 
Project management - behtime
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایمReihan Rabiei
 
مبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptxssuserc4b72e
 
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امانMuhibullah Aman
 
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهYashar Gorgani
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»همکاران سیستم
 
مبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکراممبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکرامHossein Zahed
 

Similar to آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum) (20)

Msf Project Managment 2006 Part 2
Msf Project Managment 2006  Part 2Msf Project Managment 2006  Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2
 
Scrum
ScrumScrum
Scrum
 
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
 
Brochure3 - Behtime
Brochure3 - BehtimeBrochure3 - Behtime
Brochure3 - Behtime
 
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکراممقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
مقدمه ای بر چهارچوب اسکرام
 
How to choose right methodology
How to choose right methodologyHow to choose right methodology
How to choose right methodology
 
Project management - behtime
Project management - behtimeProject management - behtime
Project management - behtime
 
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
 
بروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
 
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
 
مبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptxمبانی مدیریت.pptx
مبانی مدیریت.pptx
 
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امانراهکارهای طراحی نرم افزار ها  محب الله امان
راهکارهای طراحی نرم افزار ها محب الله امان
 
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
 
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
«مسیر ایجاد یک کسب و کار هوشمند»
 
مبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکراممبانی چابکی و اسکرام
مبانی چابکی و اسکرام
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
محصول داده محور
محصول داده محورمحصول داده محور
محصول داده محور
 
last cost eng.
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.
 

آشنایی با چابکی و اسکرام (Agile & scrum)