Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 24 Ad

More Related Content

Similar to برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

برنامه سازی شبکه: مقدمه شبکه

 1. 1. ‫چی‬ ‫عینک‬ ‫نوید‬ ‫خراسان‬ ‫صنعتی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬
 2. 2. ‫متمرکز‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اولیه‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫طراحی‬ ‫یکجا‬ ‫در‬ ‫پردازشها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ ‫خرابی‬ ‫بشینیم‬ ‫کامپیوتر‬ ‫همان‬ ‫پشت‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫سازی‬ ‫انبوه‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫متصل‬
 3. 3. ‫شبکه‬ ‫تعریف‬: ‫مستقل‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫اتصال‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ردوبدل‬ ‫شبکه‬ ‫برنامه‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫تبادل‬ ‫شفاف‬ ‫کاربرنهایی‬ ‫دید‬ ‫از‬ P Q
 4. 4. ‫زیر‬ ‫ویژگیهای‬ ‫با‬ ‫اینترنت‬ ‫شبکه‬: ‫سراسری‬ ‫غیرمتمرکز‬ ‫ناهمگون‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫ماشینهای‬ ‫اقسام‬ ‫و‬ ‫انواع‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫اتصاالت‬ ‫با‬ ‫تغییر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫بزرگ‬ ‫بسیار‬ ‫بسیار‬
 5. 5. P Q
 6. 6. ‫پروتکل‬:‫قرارداد‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫مبهم‬ ‫بخشهای‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫مستند‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫احتمالی‬ ‫سناریوهای‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫خطا‬ ‫بخشهای‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬. ‫رعایت‬ ‫آنرا‬ ‫باشد‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫خواهد‬ ‫می‬ ‫هرکس‬ ‫نماید‬. ‫س‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫بین‬ ‫پردازش‬ ‫در‬ ‫پروتکل‬‫مت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫توافق‬ ‫ارتباط‬.
 7. 7. ‫مختلف‬ ‫جوانب‬ ‫و‬ ‫اجزا‬ ‫مجرد‬ ‫تعریف‬ ‫برای‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫شبکه‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫کنار‬ ‫جزئیات‬. ‫شو‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اتفاقاتی‬‫د‬. ‫هم‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ‫کامال‬ ‫وظایف‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫اینکار‬ ‫شوند‬ ‫می‬.
 8. 8. ‫گر‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫در‬ ‫مسئولیتها‬ ‫و‬ ‫وظایف‬‫فته‬ ‫اند‬. ‫خاص‬ ‫مسئولیتی‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫مجزا‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫مسئولیت‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫برای‬: ‫ورودی‬ ‫خروجی‬ ‫وظیفه‬ ‫خاص‬ ‫پروتکلهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫دار‬ ‫ارتباط‬ ‫خودش‬ ‫متناظر‬ ‫الیه‬ ‫با‬ ‫الیه‬ ‫هر‬‫د‬. (‫مجازی‬ ‫صورت‬ ‫به‬) ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫بین‬ ‫رابط‬
 9. 9. ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫مدل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صفرم‬ ‫الیه‬ ▪‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫یکم‬ ‫الیه‬ ▪‫هسته‬(kernel) ... ‫آخر‬ ‫الیه‬ ▪‫کاربر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ▪‫گرافیکی‬ ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ▪‫دارد‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫خاص‬ ‫مسئولیتها‬ ‫و‬ ‫توابع‬ ‫الیه‬ ‫هر‬.
 10. 10. ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سازی‬ ‫ساده‬ ‫آسانتر‬ ‫خطا‬ ‫رفع‬ ‫پذیری‬ ‫توسعه‬ ‫گرایی‬ ‫شی‬
 11. 11. ‫استاندارد‬ ‫مدل‬ ‫الیه‬ ‫هفت‬ ‫دارای‬ ‫نشد‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫عمال‬ ‫که‬ ‫مدلی‬! ‫از‬ ‫تر‬ ‫تکمیل‬TCP/IP
 12. 12. ‫الیه‬ ‫میکند‬ ‫تعریف‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مسئولیت‬ ‫الیه‬ ‫هر‬. ‫رابط‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬(‫الیه‬ ‫هر‬ ‫خروجیهای‬ ‫و‬ ‫ورودی‬) ‫پروتکل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫توافق‬ ‫ارتباط‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫که‬ ‫دادی‬ ‫قرار‬.
 13. 13. ‫الیه‬ ‫رابط‬ ‫پروتکل‬
 14. 14. ‫کاربردی‬ ‫انتقال‬ ‫شبکه‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫میزبان‬ ‫کاربردی‬ ‫الیه‬ ‫شبکه‬ ‫برنامه‬ ‫انتقال‬ ‫الیه‬ ‫مدیریت‬‫اتصال‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫اتصال‬ ‫شبکه‬ ‫الیه‬(‫اینترنت‬) ‫مقصد‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫مسیریابی‬ ‫ازدحام‬ ‫کنترل‬ ‫شبکه‬ ‫ناهمگونی‬ ‫کردن‬ ‫مرتفع‬ ‫شبکه‬ ‫به‬ ‫میزبان‬ ‫الیه‬ ‫زیرالیه‬ ‫دو‬ ‫از‬:‫داده‬ ‫پیوند‬ ،‫فیزکی‬ ‫بیتها‬ ‫انتقال‬ ‫مسئول‬
 15. 15. TCP/IP‫الیه‬ ‫چهار‬ ‫کاربرد‬ ‫انتقال‬ ‫شبکه‬(‫اینترنت‬) ‫فیزیکی‬
 16. 16. ‫خ‬ ‫متناظر‬ ‫الیه‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫سمت‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫الیه‬ ‫هر‬‫ود‬ ‫دارد‬ ‫ارتباط‬. intermediate router PQ clientserver Network Host Network Host Network Host
 17. 17. ‫می‬ ‫اضافه‬ ‫خود‬ ‫سربار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫الیه‬ ‫هر‬ ‫کند‬: P Ethernet Hdr | IP Hdr | TCP Hdr | HTTP Request | Cksum IP Hdr | TCP Hdr | HTTP Request TCP Hdr | HTTP Request HTTP Request Network Host
 18. 18. ‫ای‬ ‫الیه‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫پروتکل‬ ‫نوع‬ ‫دو‬: ‫رابطی‬ ▪‫ارتباط‬ ‫سمت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫نظیر‬ ‫به‬ ‫نظیر‬ ▪‫الیه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫دوسمت‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ PQ Network Host Network Host
 19. 19. Protocols and networks in the TCP/IP model initially.
 20. 20. The apocalypse of the two elephants.
 21. 21. ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫که‬ ‫پردازشی‬ ‫خدمتگزار‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫متمرکز‬ ‫سرویسهای‬ ‫شود‬ ‫اطالق‬ ‫نیز‬ ‫ماشین‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پردازشی‬ ‫مشتری‬ ‫دارد‬ ‫متمرکز‬ ‫سرویسهای‬. ‫مشتری‬ ‫ارتباط‬/‫سرور‬ ‫است‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫منتظر‬ ‫سرور‬. ‫کند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫درخواست‬ ‫مشتری‬. ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫درخواست‬ ‫سرور‬ ‫گرداند‬ ‫برمی‬ ‫مشتری‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نتیجه‬
 22. 22. ‫سرورها‬24‫هستند‬ ‫ساعته‬. ‫دارند‬ ‫مشتری‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫پیچیدگی‬. ‫سرور‬ ‫انواع‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫سرویس‬ ‫مشتری‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫هربار‬ ‫در‬. ‫دهد‬ ‫می‬ ‫سرویس‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ‫چندین‬.

×