Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

درس مهنسی اینترنت جلسه 2 لایه فیزیکی

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 27 Ad

درس مهنسی اینترنت جلسه 2 لایه فیزیکی

Download to read offline

درس مهنسی اینترنت
در این جلسه لایه فیزیکی و مشخصات آن بهمراه ابزارهایی که در این لایه تعریف می گردند و استفاده می شوند آورده شده است.

درس مهنسی اینترنت
در این جلسه لایه فیزیکی و مشخصات آن بهمراه ابزارهایی که در این لایه تعریف می گردند و استفاده می شوند آورده شده است.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to درس مهنسی اینترنت جلسه 2 لایه فیزیکی (18)

Advertisement

Recently uploaded (20)

درس مهنسی اینترنت جلسه 2 لایه فیزیکی

 1. 1. ‫چی‬ ‫عینک‬ ‫نوید‬ ‫خراسان‬ ‫صنعتی‬ ‫علمی‬ ‫دانشگاه‬ ‫اسالیدهای‬ ‫از‬ ‫اقتباس‬ ‫با‬ Andrew S Tannebaum
 2. 2. ‫وظیفه‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬ ‫بیت‬ ‫تبدیل‬ ‫موضوعات‬ ‫فرکانس‬ ‫ارسال‬ ‫بستر‬ ‫ارسال‬ ‫سرعت‬ ‫ابزارها‬
 3. 3. ‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫الگو‬ ‫تعداد‬ ‫هرتز‬ ‫واحد‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬ ‫بیت‬ ‫تبدیل‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫سیگنال‬ ‫ارسال‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫سیگنال‬ ‫چند‬=‫ارسال‬ ‫فرکانس‬ ‫ارسال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫مستقیم‬ ‫نسبت‬ ‫باال‬ ‫ارسال‬ ‫سرعت‬ ‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فرکانس‬ ‫هرچقدر‬‫تر‬
 4. 4. •‫محور‬ ‫هم‬ ‫کابل‬(Coaxial) •‫تابیده‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫زوج‬ •‫نوری‬ ‫فیبر‬
 5. 5. .1‫مرکزی‬ ‫هسته‬ .2‫عایق‬ ‫ماده‬ .3‫رسانا‬ ‫محافظ‬ .4‫ژاکت‬
 6. 6. ‫هم‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫متقارن‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سیم‬ ‫جفت‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫پیچیده‬. ‫مزایا‬ ‫اقتصادی‬ ‫آسانتر‬ ‫نصب‬ ‫گیگاهرتزی‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫انواع‬ UTP‫محافظ‬ ‫بدون‬ STP‫محافظ‬ ‫با‬
 7. 7. ‫شفاف‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫نور‬ ‫ارسال‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬LED‫لیزر‬ ‫یا‬ ‫شفاف‬ ‫محیط‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫نور‬ ‫بازتابش‬
 8. 8. ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫پالستیک‬ ‫یا‬ ‫شیشه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هسته‬(62.5‫میکرون‬) Cladding‫نور‬ ‫بازتابش‬ ‫برای‬ ‫محافظ‬ ‫ماده‬ ‫بیرونی‬ ‫ژاکت‬
 9. 9. ‫مزایا‬ ‫مسی‬ ‫کابل‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫بسیار‬ ‫بالقوه‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫باالتر‬ ‫بسیار‬ ‫انتقال‬ ‫مسافت‬ ‫الکترومغناطیس‬ ‫سیگنالهای‬ ‫به‬ ‫حساسیت‬ ‫عدم‬ ‫تر‬ ‫امن‬ ‫بسیار‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ‫معایب‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫هزینه‬ ‫شکستن‬ ‫قابل‬! ‫تعمیر‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫هزینه‬
 10. 10. A fiber optic ring with active repeaters.
 11. 11. •‫هوا‬ ‫در‬ ‫الکترومغناطیس‬ ‫سیگنالهای‬ ‫طیف‬ •‫رادیویی‬ ‫انتقال‬ •‫مایکرویو‬ ‫انتقال‬ •‫قرمز‬ ‫مادون‬ ‫موجهای‬ •‫نوری‬ ‫انتقال‬
 12. 12. ‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫کاربردهای‬ ‫و‬ ‫مغناطیس‬ ‫الکترو‬ ‫طیف‬
 13. 13. ‫باندهای‬ ‫در‬VLF،LF‫و‬MF‫انحنای‬ ‫حدی‬ ‫تا‬ ‫رادیویی‬ ‫امواج‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫زمین‬. ‫موج‬ ‫در‬HF‫شوند‬ ‫می‬ ‫منعکس‬ ‫دوباره‬ ‫زمین‬ ‫یونوسفر‬ ‫از‬.
 14. 14. •‫ماهواره‬Geostationary •‫از‬ ‫بیش‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬35000‫کیلومتری‬ •‫باشد‬ ‫می‬ ‫ثابت‬ ‫زمینی‬ ‫دید‬ ‫از‬ •‫ارتباطات‬ ‫در‬ ‫پرکاربرد‬ ‫بسیار‬
 15. 15. (a) The Iridium satellites from six necklaces around the earth. (b) 1628 moving cells cover the earth.
 16. 16. ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫فرکانس‬ ‫انتقال‬ ‫رسانه‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫سیگنال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫الگوهایی‬ ‫چه‬ ‫سیگنالها‬ ‫به‬ ‫بیتها‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫نگاشت‬
 17. 17. ‫بالعکس‬ ‫و‬ ‫سیگنال‬ ‫به‬ ‫بیت‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫بستر‬ ‫در‬ ‫کارکرد‬ ‫تا‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫فرکانس‬4‫باشد‬ ‫می‬ ‫کیلوهرتز‬!
 18. 18. (a) QPSK. (b) QAM-16. (c) QAM-64.
 19. 19. (a) V.32 for 9600 bps. (b) V32 bis for 14,400 bps. (a) (b)
 20. 20. ‫تلفن‬ ‫خطوط‬ ‫بیکار‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مخابرات‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
 21. 21. ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫قابل‬ ‫مسافت‬ ‫به‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ارتباط‬
 22. 22. A typical ADSL equipment configuration.
 23. 23. ‫پورتهای‬ ‫روی‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫سیگنال‬ ‫ارسال‬ ‫مختلف‬ ‫هاب‬ ‫انواع‬ ‫فعال‬ ‫هاب‬ ▪‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫دیگر‬ ‫پورتهای‬ ‫روی‬ ‫دوباره‬ ‫را‬ ‫سیگنال‬. ‫غیرفعال‬ ‫هاب‬ ▪‫فرستد‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫پورتهای‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫سیگنال‬.

×