Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

1 اصول طراحی رابط کاربری در اندروید

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

1 اصول طراحی رابط کاربری در اندروید

Download to read offline

در این کلاس اصول طراحی رابط کاربری در اندروید بررسی می گردد.
موارد مطرح شده در این کلاس از سایت
developer.android.com
گردآوری شده است.

در این کلاس اصول طراحی رابط کاربری در اندروید بررسی می گردد.
موارد مطرح شده در این کلاس از سایت
developer.android.com
گردآوری شده است.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Navid Einakchi (12)

Advertisement

1 اصول طراحی رابط کاربری در اندروید

 1. 1. ‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫طراحی‬ ‫اصول‬ ‫اندروید‬ ‫در‬ ‫چی‬ ‫عینک‬ ‫نوید‬
 2. 2. ‫طراحی‬ ‫اصول‬ •‫کن‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬ •‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬!
 3. 3. ‫کن‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫کن‬ ‫منتقل‬ ‫رو‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫من‬ ‫به‬ –‫زیبا‬ ‫محیط‬ –‫موقع‬ ‫به‬ ‫انیمیشنهای‬ –‫مناسب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫صدا‬ –‫است‬ ‫من‬ ‫دستان‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫قدرت‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کن‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫احساس‬ ‫این‬ ‫خوب‬ ‫افکتهای‬ ‫با‬!‫؟‬
 4. 4. ‫کن‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫باشند‬ ‫می‬ ‫منوها‬ ‫و‬ ‫دکمه‬ ‫از‬ ‫جالبتر‬ ‫خیلی‬ ‫واقعی‬ ‫اشیا‬ –‫کند‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫اشیا‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫بده‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬. •‫کار‬ ‫انجام‬ ‫چگونگی‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫کمتر‬ ‫تالش‬ •‫بیشتر‬ ‫رضایت‬ ‫احساس‬ ‫ایجاد‬
 5. 5. ‫کن‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫باشه‬ ‫خودم‬ ‫مال‬ ‫بزار‬! –‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫شخصی‬ ‫احساس‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫کاربران‬. –‫کاربر‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫خودمانی‬ ‫احساس‬ ‫انتقال‬ •‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بودن‬ ‫کنترل‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ –‫س‬ ‫خصوصی‬ ‫توانایی‬ ‫اما‬ ‫بگیر‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیبا‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫حالتهای‬‫نیز‬ ‫را‬ ‫ازی‬ ‫بده‬ ‫قرار‬ •‫باشد‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫برنامه‬ ‫اصلی‬ ‫عملکرد‬ ‫جاییکه‬ ‫تا‬.
 6. 6. ‫کن‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫بشناسی‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫کن‬ ‫سعی‬ –‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫عملکردهای‬. •‫مشابه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫پیاپی‬ ‫درخواستهای‬ ‫جای‬ ‫به‬ •‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫انتخابهای‬.
 7. 7. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫کن‬ ‫خالصه‬ ‫رو‬ ‫حرفت‬ –‫کنند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫طوالنی‬ ‫جمالت‬ ‫خواندن‬ ‫از‬ ‫معموال‬ ‫مردم‬!
 8. 8. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫هستند‬ ‫سریعتر‬ ‫جمالت‬ ‫از‬ ‫تصاویر‬ –‫ایده‬ ‫شرح‬ ‫برای‬ ‫تصاویر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫بیشتر‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ •‫مفاهیم‬ ‫انتقال‬ ‫در‬ ‫موثرتر‬ ‫بسیار‬
 9. 9. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫آ‬ ‫حرف‬ ‫بزار‬ ‫اما‬ ‫بگیر‬ ‫تصمیم‬ ‫برام‬‫رو‬ ‫خر‬ ‫بزنم‬ ‫خود‬! –‫بزنی‬ ‫رو‬ ‫حدس‬ ‫بهترین‬ ‫کن‬ ‫سعی‬ •‫پرسیدن‬ ‫جای‬ ‫به‬ –‫تصحی‬ ‫قابلیت‬ ‫بود‬ ‫اشتباه‬ ‫اگر‬ ‫اما‬‫داشته‬ ‫ح‬ ‫باش‬ –‫خس‬ ‫زیاد‬ ‫تصمیگیریهای‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬‫ته‬ ‫است‬ ‫کننده‬
 10. 10. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫الزم‬ ‫زمانیکه‬ ‫در‬ ‫رو‬ ‫دارم‬ ‫الزم‬ ‫که‬ ‫اونچیزی‬ ‫بده‬ ‫نمایش‬ ‫دارم‬ –‫گ‬ ‫بینند‬ ‫می‬ ‫باهم‬ ‫رو‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫وقتی‬ ‫مردم‬‫یج‬ ‫شوند‬ ‫می‬ –‫تقس‬ ‫کوچک‬ ‫بخشهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫کارها‬‫یم‬ ‫دهید‬ ‫نمایش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ –‫ک‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫نیستند‬ ‫اجباری‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گزینه‬‫نید‬. –‫به‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫که‬ ‫همچنان‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫یاد‬ ‫وی‬
 11. 11. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫هستم‬ ‫کجا‬ ‫که‬ ‫بدونم‬ ‫همیشه‬ –‫خب‬ ‫چه‬ ‫اطرافش‬ ‫در‬ ‫بدونه‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫اطمینان‬ ‫این‬‫ره‬ –‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫متفاوت‬ ‫ظاهر‬ ‫مختلف‬ ‫بخشهای‬ –‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫انتقالها‬ ‫با‬ –‫دهید‬ ‫بازخورد‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫کارها‬ ‫انجام‬ ‫هنگام‬ ‫در‬
 12. 12. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫نکن‬ ‫گم‬ ‫رو‬ ‫لوازمم‬ –‫ایجا‬ ‫و‬ ‫گذاشته‬ ‫زمان‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫آنچیزی‬ ‫ذخیره‬‫کرده‬ ‫د‬ ‫است‬ –‫یادداشتن‬ ‫به‬ •‫تنظیمات‬ •‫شخصی‬ ‫موضوعات‬ •‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫موضوعات‬ –‫مختل‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫امکانات‬ ‫ذخیره‬ ‫قابلیت‬‫ف‬ •‫بروزرسانی‬ ‫قابلیت‬ ‫شدن‬ ‫آسان‬
 13. 13. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫کند‬ ‫عمل‬ ‫باید‬ ‫شبیه‬ ‫پس‬ ،‫رسد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫اگر‬ –‫مخت‬ ‫توابع‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫بصری‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫لف‬ ‫دهد‬. –‫کنید‬ ‫اجتناب‬ ‫مختلف‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫یکسان‬ ‫صفحات‬ ‫از‬
 14. 14. ‫کن‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫رو‬ ‫زندگیم‬! •‫کن‬ ‫قطع‬ ‫منرا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫واقعا‬ ‫اگر‬ –‫باش‬ ‫خوب‬ ‫ابزارکمکی‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ –‫کن‬ ‫محافظت‬ ‫غیرضروری‬ ‫توجهات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ –‫بمانند‬ ‫متمرکز‬ ،‫خواهند‬ ‫می‬ ‫مردم‬. –‫کن‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫است‬ ‫حیاتی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫زمان‬ ‫واقعا‬ ‫اگر‬ ‫پس‬
 15. 15. ‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬! •‫کنند‬ ‫کار‬ ‫جا‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫بده‬ ‫یاده‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫ترفندهایی‬ –‫خودشان‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫وقتی‬ ‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫احساس‬ ‫مردم‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ –‫کنید‬ ‫آسانتر‬ ‫یادگیری‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربرد‬ •‫بصری‬ ‫الگوهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ •‫حافظه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬-‫ماهیچه‬
 16. 16. ‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬! •‫نیست‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫اشتباه‬! –‫باشید‬ ‫مودب‬ ‫کاربر‬ ‫تصحیح‬ ‫هنگام‬ ‫در‬! –‫برسند‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫باهوش‬ ‫دارند‬ ‫دوست‬ ‫مردم‬. –‫شود‬ ‫می‬ ‫اشتباه‬ ‫چیزی‬ ‫وقتی‬: •‫کنید‬ ‫تصحیح‬ ‫صحنه‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫اگر‬. •‫دهید‬ ‫ارائه‬ ‫برگرداندن‬ ‫برای‬ ‫واضح‬ ‫دستورالعمل‬(‫تکنی‬ ‫جزئیات‬ ‫بدون‬‫کی‬)
 17. 17. ‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬! •‫کنید‬ ‫مشتاق‬ –‫ا‬ ‫قابل‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کوچکتر‬ ‫گامهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیچیده‬ ‫کارهای‬‫هستند‬ ‫نجام‬ ‫بشکن‬ –‫بدهید‬ ‫بازخورد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫عملی‬ ‫هر‬
 18. 18. ‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬! •‫بده‬ ‫انجام‬ ‫برام‬ ‫رو‬ ‫سخت‬ ‫کارهای‬ –‫کن‬ ‫منتقل‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بودن‬ ‫خبره‬ ‫احساس‬ –‫برایشان‬ ،‫اند‬ ‫یادنگرفته‬ ‫را‬ ‫دادنش‬ ‫انجام‬ ‫بحال‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬‫بده‬ ‫انجام‬
 19. 19. ‫باش‬ ‫جالب‬ ‫برام‬! •‫بده‬ ‫انجام‬ ‫سریع‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫کارهای‬ –‫نیستند‬ ‫یکسان‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫اعمال‬ ‫تمام‬ –‫کن‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫مهمترین‬: –‫باشند‬ ‫یافتن‬ ‫قابل‬ ‫راحت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫که‬ ‫بده‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫طوری‬ ‫مثال‬ •‫دوربین‬ •‫آهنگ‬ ‫کننده‬ ‫پخش‬
 20. 20. ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫مجری‬ ‫و‬ ‫مشاور‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫محوریت‬ ‫با‬ +98-5137601101 +98-5137601102 0936-674-3096 info@sanabad-ai.ir ‫نمایید‬ ‫مشورت‬ ‫ما‬ ‫با‬.... www.sanabad-ai.ir

×