SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Menaxhmenti industrial
MBA. El.Ing. Natyra Dika-Krluku
November 2021
2
3
Industria
Tërësi e metodave komplekse dhe të
sofistikuara për prodhimin e
produkteve dhe shërbimeve
Konkurrentët
Kompanitë rivale që u shërbejnë të
njëjtave nevoja bazë të
konsumatorëve
Industria
4
Industria nënkupton ato aktivitete ekonomike që
kanë të bëjnë me nxjerrjen, prodhimin,
konvertimin, përpunimin ose fabrikimin e
produkteve.
Industria
5
Industri që nxjerr apo prodhon lëndë të parë nga
të cilat fitohen artikuj të ndryshëm. Ndahet në:
• industria gjenetike – prodhimi i lëndëve që
futen në procesin e prodhimit
• industria ekstaktive - prodhimin e lëndëve të
para shteruese që nuk mund të rriten përmes
kultivimit
Industria Primare
Agrikultura
Pylltaria
Peshkimi
Minierat
Guroret
Nxjerrja e mineraleve
6
Ato që ndryshojnë lëndët e para në produkte të përdorshme përmes përpunimit
dhe prodhimit. Njihet edhe si industri prodhuese:
✓ merr lëndët e para nga industria primare dhe i përpunon ato në mallra të konsumit
✓ I përpunon më tej mallrat që industritë e tjera sekondare ti shndërrojnë në produkte
Industria sekondare
Shembuj
Industritë e tekstilit
Përpunimi I ushqimit
Industria e
automjeteve, etj
7
Industria terciare & Kuaternare
Ofron shërbime dhe mbështetje për të
lejuar funksionimin e niveleve të tjera të
industrisë.
➢ Shërbime bankare, financa, sigurime,
investime
➢ Transporti
➢ turizëm, hotele, restorante dhe argëtim;
Ka të bëjë me produkte dhe shërbime të
bazuara në informacion apo të orientuara
drejt njohurive
➢ Sistemet e informacionit dhe teknologjinë e
informacionit (IT)
➢ media dhe teknologjitë e komunikimit
➢ Arsimi - teknologjitë dhe shërbimet e
mësimdhënies dhe arsimit.
8
Menaxhimi industrial konsiderohet
si menaxhim i njerëzve, materialeve
dhe makinerive në një organizatë
industriale.
✓ Degë e inxhinierisë që lehtëson
krijimin e sistemeve të menaxhimit
dhe integron të njëjtën gjë me njerëzit
dhe aktivitetet e tyre për të
shfrytëzuar në mënyrë produktive
burimet.
Menaxhmenti Industrial
9
Menaxhimi industrial paraqet qasjen e strukturuar për të
menaxhuar aktivitetet operacionale të një organizate.
✓ I orientuar drejt qëllimit
✓ Shfrytëzimit efektiv të burimeve njerëzore dhe të tjera
✓ Pjesë integrale e çdo aktiviteti në grup
Menaxhmenti Industrial
Resurset
njerzore Financat Marketingu
Menaxhimi i Prodhimit
10
Nevoja për menaxhim industrial
✓ Për të siguruar prodhim maksimal me kosto minimale të prodhimit
✓ Mundëson që aktivitete e individëve të ndryshëm të jenë të
koordinuara për të arritur qëllimin e përbashkët në fabrikë
✓ Mallrat të prodhohen dhe dorëzohen në afatet e premtuara
✓ Mallrat të jenë sipas kërkesave dhe nevojës së klientit
✓ Montirom, raportimi dhe kontroll i duhur i operacioneve në fabrika
✓ Për të parandaluar humbjet dhe mbetjet
✓ Produkte cilësore
✓ Shfrytëzimi i kapacitetit të plotë të fabrikës.
11
Objektivat e menaxhmentit industrial
Planifikimi i industrisë
Organizimi i industrisë
Menaxhimi i Fabrikës
Menaxhimi i materialeve
Administrimi i Punës
Kontrolli i industrisë
Objektivi përfundimtar
të prodhojë sasinë e
duhur të mallrave me
cilësinë e duhur në kohën
e duhur
12
Menaxhimi i prodhimit nënkupton planifikimin, organizimin,
drejtimin dhe kontrollimin e aktiviteteve të prodhimit
Konverton lëndët e para / inputet në rezultate – të mira të
gatshme
Menaxhimi I prodhimit
13
MENAXHIMI I PRODHIMIT
nëse meret me krijimin e një
Produkti
MENAXHIM I OPERACIONEVE
nëse meret me krijimin e një
Shërbimi
Menaxhimi I prodhimit / Operacional
14
MENAXHIMI
I PRODHIMIT
“MEN”
“MACHINES”
“METHODES”
“MATERIA
LS”
“MONEY”
“MARKETS”
Menaxheri i
prodhimit zgjedhë
makineritë - pajisjet
dhe teknologjinë
Menaxhimi i njerëzve -një
nga përgjegjësitë më të
rëndësishme të
menaxherit
Rendesia e financave
dhe shfrytzimi i duhur i
aseteve
Tregjet qe duhen
targetuar per kenaqjen
e nevojave te
konsumatoreve
Menaxhimi I rrjedhës
rrjedhes së materialeve
“Five / SiX M’S”
Të planifikojë dhe
kontrollojë
metodat dhe
procedurat
15
Aplikimi I menaxhmentit industrial
✓ Fillimisht fushëveprimi dhe zbatimi i menaxhimit industrial ishte i kufizuar në industrinë
prodhuese.
✓ Më vonë u përhap edhe në aktivitete jo-prodhuese të tilla si: ndërtimi, transporti,
shërbime publike etj.
✓ Përveç prodhimit, departamente të tjera që përfshihen në menaxhimin industrial
Marketingu, Financat, Zhvillimi dhe hulumtimi, etj.
16
✓ Lokacioni i Fabrikës
✓ Shtrirja e Fabrikës
✓ Planifikimi i kapaciteteve
✓ Përzgjedhja e makinerive dhe pajisjeve
✓ Trajtimi i materialeve
Planifikimi para-prodhimit
Dizajnimi dhe Renditjet e Fabrikës
Menaxhimi industrial ndihmon në modelimin e impiantit të industrisë. Vendndodhja e
impiantit, makinerive dhe lëndëve të para etj menaxhohen nga IM në mënyrë që të
sigurohet prodhimi efikas
17
Rutimi
Rutimi përcakton rrugën në të cilën rrjedhin lëndët e para brenda fabrikës.
Tregon sekuencën , rrjedhën e punës dhe operacioneve.
Orari, Programi
•"Kur" - Përcaktimi i kohës që nevojitet për të kryer të gjithë serinë siç është rutinuar
Shpërndarja, disperzimi
•Disperzimi përfshin lëshimin e porosive, në përputhje me grafikët e programuar.
Monitorimi
-hapi i fundit që gjen gabimet / defektet, pengesat/ boshllëqe në të gjithë procesin e
prodhimit.
Planifikimi dhe kontroli i prodhimit
Proces i paracaktuar që planifikon, menaxhon dhe kontrollon shpërndarjen e
burimeve njerëzore, lëndës së parë dhe makinerive për të arritur efikasitetin
maksimal.
18
Menaxhimi i inventarit - mënyra për të ndjekur mallrat dhe për të monitoruar
preformancat e tyre si: sasite, peshën, dimensionet, vendndodhjen etj
✓ Qëllimi - të minimizoni koston e mbajtjes së inventarit duke ju njoftuar kur është koha për
të shtuar produktet apo për të blerë lëndë të para
Menaxhimi i inventarit
Mbajtja e dyqaneve - është llogaria e
stoqeve në dyqan.
• Stoqet mund të jenë prej lëndës së
parë, mjeteve, punës në proces dhe
mallrave të gatshëm.
• Disa asete fikse mund të mbahen në
dyqan.
19
✓ Menaxhimi i Cilësisë totale I referohet ruajtjes së cilësisë së mallrave të
prodhuar, duke vendosur standarde dhe kontrolluar pjesët e prodhuara, si
dhe mallrat në një interval të rregullt
✓ Nëse konstatohet devijim nga standardi , atëherë kthehet prap në mirëmbajtje
në mënyrë që të sigurohet cilësia, sasia dhe funksionaliteti I duhur
MenaXhiMi i CilëSiSë totale
20
✓ Funksioni i Financave përfshin planifikimin, marrjen dhe menaxhimin e
mjeteve finaciare të një kompanie.
✓ Kontrolli I funkcioneve per sigurimin e parave te nevojshme per biznes
✓ Menaxherët e financave planifikojnë si për nevojat kapitale financiare
afatshkurtra ashtu edhe ato afatgjata
financat
21
➢ Marketingu konsiston në të gjitha ato që bën një kompani për të identifikuar
nevojat e klientëve dhe për të hartuar produkte dhe shërbime që plotësojnë
nevojat e tyre.
➢ Qëllimi i Shitjeve është sigurimi I të ardhurave që i duhen ndërmarrjes në
mënyrë që të krijoje profitin.
Marketingu / Shitjet
22
HR perfshin aktivitete si: rekrutimi, seleksionimi dhe vlerësimi i
performancës rekrutimi, trajnimi i punonjësve, motivimi, etj
Resurset njerzore
23
✓ Kërkimi dhe zhvillimi (R&D) - proces që synon të krijojë teknologji të re ose
ta përmisojë atë që mund të sigurojë një avantazh konkurrues në biznes
e/edhe industri.
✓ Në shumë organizata R&D është e vendosur në IT
KërKiMi dhe ZhvilliMi (r&d)
Ju faleminderit !

More Related Content

What's hot

Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeExhitah Vasija
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaValdet Shala
 
Konceptet e kostos
Konceptet e kostosKonceptet e kostos
Konceptet e kostosHamit Agushi
 
Ekonomi termat
Ekonomi termatEkonomi termat
Ekonomi termatagimi2012
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeJozef Nokaj
 
Fondet private te pensioneve
Fondet private te pensioneveFondet private te pensioneve
Fondet private te pensioneveAnita Dogani
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Te ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemDarla Evangjeli
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Eshref Ramadani
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutValdet Shala
 
Një jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeMario Peleshka
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikcoupletea
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
çFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimetçFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimetfakete duraku
 
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetProteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetKorba Ferizaj
 
Hyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afaristeHyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afaristeekonomia
 

What's hot (20)

Ushqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshmeUshqyerja e shëndetshme
Ushqyerja e shëndetshme
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
 
Konceptet e kostos
Konceptet e kostosKonceptet e kostos
Konceptet e kostos
 
Ekonomi termat
Ekonomi termatEkonomi termat
Ekonomi termat
 
Menaxhment - Permbledhje
Menaxhment - PermbledhjeMenaxhment - Permbledhje
Menaxhment - Permbledhje
 
Fondet private te pensioneve
Fondet private te pensioneveFondet private te pensioneve
Fondet private te pensioneve
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Te ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshem
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
 
Një jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshmeNjë jetë e shëndetshme
Një jetë e shëndetshme
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
 
çFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimetçFarë Janë ShëRbimet
çFarë Janë ShëRbimet
 
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratetProteinat yndyrnat dhe karbohidratet
Proteinat yndyrnat dhe karbohidratet
 
Hyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afaristeHyrje ne shpenzimet afariste
Hyrje ne shpenzimet afariste
 

Similar to Menaxhmenti Industrial

Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi ramadrilon emini
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama drilon emini
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriVeton Sopjani
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiVeton Sopjani
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomiSajad Alla
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Menaxherat
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajMenaxherat
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHamit Agushi
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Blerim Raci
 
Sim8 informatizimi dhe tregu
Sim8  informatizimi dhe treguSim8  informatizimi dhe tregu
Sim8 informatizimi dhe tregubaron
 
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrjeTema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrjeValdet Shala
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareMenaxherat
 
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuaj
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuajOpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuaj
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuajErita Skendaj
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiValdet Shala
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doccoupletea
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruesekridi deliu
 

Similar to Menaxhmenti Industrial (20)

Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
 
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga LibriMenaxhimi I Prodhimit Nga Libri
Menaxhimi I Prodhimit Nga Libri
 
Bazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produktiBazat e marketingut - produkti
Bazat e marketingut - produkti
 
Projekt ekonomi
Projekt ekonomiProjekt ekonomi
Projekt ekonomi
 
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
Manaxhimi strategjik dhe ndryshimet organizacionale 18.11.2011
 
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi RamajProjektimi i procesit Vehbi Ramaj
Projektimi i procesit Vehbi Ramaj
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
 
Sim8 informatizimi dhe tregu
Sim8  informatizimi dhe treguSim8  informatizimi dhe tregu
Sim8 informatizimi dhe tregu
 
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrjeTema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
 
Bvm- Justina
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuaj
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuajOpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuaj
OpenERP: Zgjidhja e kerkuar per menaxhimin e biznesit tuaj
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Ndermarrsi
NdermarrsiNdermarrsi
Ndermarrsi
 
Testi i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produktiTesti i dyte marketingu mix produkti
Testi i dyte marketingu mix produkti
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
 
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkurueseStrategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
Strategjia e-operacioneve-prioritetet-konkuruese
 
Analiza ekonomike e kompanise DEKA
Analiza ekonomike e kompanise DEKA  Analiza ekonomike e kompanise DEKA
Analiza ekonomike e kompanise DEKA
 

Menaxhmenti Industrial

 • 1. Menaxhmenti industrial MBA. El.Ing. Natyra Dika-Krluku November 2021
 • 2. 2
 • 3. 3 Industria Tërësi e metodave komplekse dhe të sofistikuara për prodhimin e produkteve dhe shërbimeve Konkurrentët Kompanitë rivale që u shërbejnë të njëjtave nevoja bazë të konsumatorëve Industria
 • 4. 4 Industria nënkupton ato aktivitete ekonomike që kanë të bëjnë me nxjerrjen, prodhimin, konvertimin, përpunimin ose fabrikimin e produkteve. Industria
 • 5. 5 Industri që nxjerr apo prodhon lëndë të parë nga të cilat fitohen artikuj të ndryshëm. Ndahet në: • industria gjenetike – prodhimi i lëndëve që futen në procesin e prodhimit • industria ekstaktive - prodhimin e lëndëve të para shteruese që nuk mund të rriten përmes kultivimit Industria Primare Agrikultura Pylltaria Peshkimi Minierat Guroret Nxjerrja e mineraleve
 • 6. 6 Ato që ndryshojnë lëndët e para në produkte të përdorshme përmes përpunimit dhe prodhimit. Njihet edhe si industri prodhuese: ✓ merr lëndët e para nga industria primare dhe i përpunon ato në mallra të konsumit ✓ I përpunon më tej mallrat që industritë e tjera sekondare ti shndërrojnë në produkte Industria sekondare Shembuj Industritë e tekstilit Përpunimi I ushqimit Industria e automjeteve, etj
 • 7. 7 Industria terciare & Kuaternare Ofron shërbime dhe mbështetje për të lejuar funksionimin e niveleve të tjera të industrisë. ➢ Shërbime bankare, financa, sigurime, investime ➢ Transporti ➢ turizëm, hotele, restorante dhe argëtim; Ka të bëjë me produkte dhe shërbime të bazuara në informacion apo të orientuara drejt njohurive ➢ Sistemet e informacionit dhe teknologjinë e informacionit (IT) ➢ media dhe teknologjitë e komunikimit ➢ Arsimi - teknologjitë dhe shërbimet e mësimdhënies dhe arsimit.
 • 8. 8 Menaxhimi industrial konsiderohet si menaxhim i njerëzve, materialeve dhe makinerive në një organizatë industriale. ✓ Degë e inxhinierisë që lehtëson krijimin e sistemeve të menaxhimit dhe integron të njëjtën gjë me njerëzit dhe aktivitetet e tyre për të shfrytëzuar në mënyrë produktive burimet. Menaxhmenti Industrial
 • 9. 9 Menaxhimi industrial paraqet qasjen e strukturuar për të menaxhuar aktivitetet operacionale të një organizate. ✓ I orientuar drejt qëllimit ✓ Shfrytëzimit efektiv të burimeve njerëzore dhe të tjera ✓ Pjesë integrale e çdo aktiviteti në grup Menaxhmenti Industrial Resurset njerzore Financat Marketingu Menaxhimi i Prodhimit
 • 10. 10 Nevoja për menaxhim industrial ✓ Për të siguruar prodhim maksimal me kosto minimale të prodhimit ✓ Mundëson që aktivitete e individëve të ndryshëm të jenë të koordinuara për të arritur qëllimin e përbashkët në fabrikë ✓ Mallrat të prodhohen dhe dorëzohen në afatet e premtuara ✓ Mallrat të jenë sipas kërkesave dhe nevojës së klientit ✓ Montirom, raportimi dhe kontroll i duhur i operacioneve në fabrika ✓ Për të parandaluar humbjet dhe mbetjet ✓ Produkte cilësore ✓ Shfrytëzimi i kapacitetit të plotë të fabrikës.
 • 11. 11 Objektivat e menaxhmentit industrial Planifikimi i industrisë Organizimi i industrisë Menaxhimi i Fabrikës Menaxhimi i materialeve Administrimi i Punës Kontrolli i industrisë Objektivi përfundimtar të prodhojë sasinë e duhur të mallrave me cilësinë e duhur në kohën e duhur
 • 12. 12 Menaxhimi i prodhimit nënkupton planifikimin, organizimin, drejtimin dhe kontrollimin e aktiviteteve të prodhimit Konverton lëndët e para / inputet në rezultate – të mira të gatshme Menaxhimi I prodhimit
 • 13. 13 MENAXHIMI I PRODHIMIT nëse meret me krijimin e një Produkti MENAXHIM I OPERACIONEVE nëse meret me krijimin e një Shërbimi Menaxhimi I prodhimit / Operacional
 • 14. 14 MENAXHIMI I PRODHIMIT “MEN” “MACHINES” “METHODES” “MATERIA LS” “MONEY” “MARKETS” Menaxheri i prodhimit zgjedhë makineritë - pajisjet dhe teknologjinë Menaxhimi i njerëzve -një nga përgjegjësitë më të rëndësishme të menaxherit Rendesia e financave dhe shfrytzimi i duhur i aseteve Tregjet qe duhen targetuar per kenaqjen e nevojave te konsumatoreve Menaxhimi I rrjedhës rrjedhes së materialeve “Five / SiX M’S” Të planifikojë dhe kontrollojë metodat dhe procedurat
 • 15. 15 Aplikimi I menaxhmentit industrial ✓ Fillimisht fushëveprimi dhe zbatimi i menaxhimit industrial ishte i kufizuar në industrinë prodhuese. ✓ Më vonë u përhap edhe në aktivitete jo-prodhuese të tilla si: ndërtimi, transporti, shërbime publike etj. ✓ Përveç prodhimit, departamente të tjera që përfshihen në menaxhimin industrial Marketingu, Financat, Zhvillimi dhe hulumtimi, etj.
 • 16. 16 ✓ Lokacioni i Fabrikës ✓ Shtrirja e Fabrikës ✓ Planifikimi i kapaciteteve ✓ Përzgjedhja e makinerive dhe pajisjeve ✓ Trajtimi i materialeve Planifikimi para-prodhimit Dizajnimi dhe Renditjet e Fabrikës Menaxhimi industrial ndihmon në modelimin e impiantit të industrisë. Vendndodhja e impiantit, makinerive dhe lëndëve të para etj menaxhohen nga IM në mënyrë që të sigurohet prodhimi efikas
 • 17. 17 Rutimi Rutimi përcakton rrugën në të cilën rrjedhin lëndët e para brenda fabrikës. Tregon sekuencën , rrjedhën e punës dhe operacioneve. Orari, Programi •"Kur" - Përcaktimi i kohës që nevojitet për të kryer të gjithë serinë siç është rutinuar Shpërndarja, disperzimi •Disperzimi përfshin lëshimin e porosive, në përputhje me grafikët e programuar. Monitorimi -hapi i fundit që gjen gabimet / defektet, pengesat/ boshllëqe në të gjithë procesin e prodhimit. Planifikimi dhe kontroli i prodhimit Proces i paracaktuar që planifikon, menaxhon dhe kontrollon shpërndarjen e burimeve njerëzore, lëndës së parë dhe makinerive për të arritur efikasitetin maksimal.
 • 18. 18 Menaxhimi i inventarit - mënyra për të ndjekur mallrat dhe për të monitoruar preformancat e tyre si: sasite, peshën, dimensionet, vendndodhjen etj ✓ Qëllimi - të minimizoni koston e mbajtjes së inventarit duke ju njoftuar kur është koha për të shtuar produktet apo për të blerë lëndë të para Menaxhimi i inventarit Mbajtja e dyqaneve - është llogaria e stoqeve në dyqan. • Stoqet mund të jenë prej lëndës së parë, mjeteve, punës në proces dhe mallrave të gatshëm. • Disa asete fikse mund të mbahen në dyqan.
 • 19. 19 ✓ Menaxhimi i Cilësisë totale I referohet ruajtjes së cilësisë së mallrave të prodhuar, duke vendosur standarde dhe kontrolluar pjesët e prodhuara, si dhe mallrat në një interval të rregullt ✓ Nëse konstatohet devijim nga standardi , atëherë kthehet prap në mirëmbajtje në mënyrë që të sigurohet cilësia, sasia dhe funksionaliteti I duhur MenaXhiMi i CilëSiSë totale
 • 20. 20 ✓ Funksioni i Financave përfshin planifikimin, marrjen dhe menaxhimin e mjeteve finaciare të një kompanie. ✓ Kontrolli I funkcioneve per sigurimin e parave te nevojshme per biznes ✓ Menaxherët e financave planifikojnë si për nevojat kapitale financiare afatshkurtra ashtu edhe ato afatgjata financat
 • 21. 21 ➢ Marketingu konsiston në të gjitha ato që bën një kompani për të identifikuar nevojat e klientëve dhe për të hartuar produkte dhe shërbime që plotësojnë nevojat e tyre. ➢ Qëllimi i Shitjeve është sigurimi I të ardhurave që i duhen ndërmarrjes në mënyrë që të krijoje profitin. Marketingu / Shitjet
 • 22. 22 HR perfshin aktivitete si: rekrutimi, seleksionimi dhe vlerësimi i performancës rekrutimi, trajnimi i punonjësve, motivimi, etj Resurset njerzore
 • 23. 23 ✓ Kërkimi dhe zhvillimi (R&D) - proces që synon të krijojë teknologji të re ose ta përmisojë atë që mund të sigurojë një avantazh konkurrues në biznes e/edhe industri. ✓ Në shumë organizata R&D është e vendosur në IT KërKiMi dhe ZhvilliMi (r&d)