SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Menaxheret
Përgjegjësite, Aftësite dhe BGS përfshirja
MBA, El.Ing. Natyra Dika-Krluku
Prill 2020
Menaxheri
pergjegjesite, aftesite
3
“Nuk bëhet fjalë për para. Bëhet fjalë për njerëzit që
keni, si i udhëhiqni dhe sa merrni "
S. Jobs
koncepte themelore
Ҫka është Menaxhmenti?
• PROCES; shfrytzon Resurset egzistuese për të aritur Qëllimet
• Menaxhimi i proceseve dhe resurseve
4
PLANIFIKIM ORGANIZIM PERSONELI UDHEHEQJE
KONTROLLI
koncepte themelore
5
Kush është Menaxheri?
• Personi përgjegjës për kontollimin apo administrimin e punës
• Vlersohet në bazë të aftësive që përmisojnë:
✓ Efektiviteti – aritja e qëllimeve dhe rezultatit të pritur
✓ Efikasitetin - me sa më pak humbje kohe dhe përpjekje
pyetjet e menaxherit
• Ҫka ësht Menaxhimi?
• Ҫfar duhet të bëj?
• Si të menaxhoj?
FUNKSION
• Bën plane, organizon, koordinon,
motivon dhe kontrollon
Sipas Henry Fayol, (konsiderohet si themeluesii
menaxhmnentit shkencor )
Puna e menaxherit
6
ROLI
• Roli ndërpersonal – marëdhëniet me të tjerët. Mbulon 3 aspekte: figurë
qëndrore (autoritet), lider dhe ndërlidhës.
• Roli informativ – person që pranon informata të cilat duhet ti transmeton te të
tjerët në formën dhe kohën e duhur
• Roli vendimarës – roli më krucial i menaxherit. Mer vendime si sipërmarës,
trajtues konfliktesh, shpërnadarës resursesh apo negociator
Sipas Mintzberg-ut
• Përmbushja e detyrave – dhënia e instrukcioneve për
përmbushjen e detyrave dhe aritjen e rezultateve
• Standardet, Benchmark-et – vendosja dhe respektimi i
politikave dhe proceseve
• feedback i vazhdueshëm, Mentorimi, Couching
• Personeli (Staffing) – pjesmarje në procesin rekrutimin ,
selektimin e staffit
• Vlerësimi i Performancës – vlersimi i punes se grupit dhe
individit nëpërmjet raportimit dhe informimit.
• Pjesëmarrja ndër-funksionale
• Pjesmarja dhe kolaborimi
pergjegjesite e menaxherit
7
Aftesite e menaxherit
8
• Aftësi teknike – njohuri baze për teknikat, praktikat, mjetet dhe
proceset
• Aftësi Konceptuale – aftësia për mënyrën apstrakte të të menduarit
dhe formulimin e ideve
• Aftësi njerëzore, ndërpersonale - komunikim dhe vëmendje ndaj
marrëdhënieve me të tjerët
Burimi: Sipas psikologut Robert Katz
Piramida e aftësive menaxheriale
9
Level 2 – “Soft Skills”
Level 3
Self development
Level 1 – themelet e
menaxhimit
Top Level
Leadership
Burimi: The Management Skills Pyramid (by Kammy Haynes)
Lidershipi si maja e piramides
 Fokusimi në drejtimin që do mer organizata, përcaktimi i vizionit dhe strategjise
 Si ajo do reflektohet ne punën e përditshme
Zhvillimi personal
 Vetë-menaxhimi: si motivoni, angazhoheni me të tjerët dhe
ballafaqoheni me sfidat e punës së përditshme
 Menaxhimi i kohës: si dhe ku e investoni kohën gjatë ditës tuaj.
“Aftësite e buta”
 Kultivimi dhe përforcimi i aftësive për menaxhimin e njerzve
 Aftësi për motivimin dhe përparimin e timit
Njohuritë themelore të menaxherit
 Aftësite themelore për mbarvajtjen e punës ne
organizate – ritmi, cilësia dhe kostoja
 Planifikim , organizim, udhheqje, kontroll
6 aftesi që duhet ti posedojë menaxheri
10
MENAXHERI
Planifikimi
Komunikimi
Vendimarja
Delegimi
Zgjidhja e
problemit
Motivimi
“The art of
communication
is the language
of leadership”
“A goal without a
plan is just a
wish.”
“whenever you see
a successful
business, someone
once made a
courageous
decision.”
“we can not solve
our problems with
the same level of
thinking that
created them”
“None of us
is as smart as
all of us."
“when you delegate
tasks, you create
followers. when you
delegate authority, you
create leaders.”
Menaxhmer vs Lider
11
MENAXHERI
fokusohet në proces
drejt qëllimit nëpërmjet pushteti
LIDERI
fokusohet në njerëz
Influencim me inspirim, pa imponim
“Menxhmenti ësht të bësh gjërat si duhet, Lidershipi
ësht të bësh gjënë e duhur”
Peter Drucker
12
Konusltant , edukator dhe
autor i shum shkrimeve per
Menaxhmentin ,konsiderohet
si “themeluesi I Menxhmentit
modern”
“Menxhmenti ka të bëjë me bindjen e njerzve që të
bëjnë atë që nuk duan, ndërsa Lidershipi ka të bëjë me
inspirimin e njerzve që të bëjnë atë që nuk jua ka mar
mendja se do mund ta bënin”
Steve Jobs
13
Llojet e menaxhereve – sipas struktures
• Menaxher i përgjithshëm përgjegjës
për performancat e nën-njësisë apo
divizionit të kompanisë
• Menaxherët funksionalë udhëheqin një
funksion të veçantë (prodhimi, shitja,
marketing, IT, financa, etj)
• Menaxherët e linjës së parë
menaxhojnë puntorët
14
Llojet e menaxhereve – sipas sjelljes
15
1. Zgjidhës Problemesh – të fokusuar në detyra, zgjidhin problem (disa here me qëllim i
nxisin ato)
2. Menaxheri “Sfurk” – menaxhojnë rëndë, në mënyrë kontrolluese, kërkojn rezultate dhe
përgjegjësi, shpesh duke përdorur kërcënime
3. Predikues – si klerikë fetarë, nuk ndjekin ndonjë strategji të posacme. Pak të lodhshëm
4. Arogant, Mendjemadh – interest personale mbi ato te grupit
5. Menaxheri Perfekt – kan shum kualitete: inovativ, te hapur per ndyshime. Ju mungojne
aftesite e buta
6. Menaxheri Pasiv – Qellimi i tyre: te bejn te tjeret e lumtur, lidhen me antaret e ekipit
7. Menaxheri Proaktiv – posedon nga te gjitha karakeristikat e siperme
Stilet e menaxhereve
16
#2 TRAJNER
(THE COACH)
• Të fokusuar te njerzit
• synojnë të sjellin performance të larta
• Suksesin personal e masin nëpërmjet
suksesit të grupit
Burimi: Sipas psikologut amerikan Daniel Goleman
#3 BOSS I NDJESHEM
• Kujdesen për mirqenien emocionale të
puntorëve
• Krijojnë atmosferë të mirë për ta
#4 BOSS DEMOKRATIK
• Besojnë në bashkpunim në ekip
• Janë të hapur për ide nga të gjithë antarët
e grupit
#1 VIZIONERI
• Ka parasysh gjith fotografinë e kompanisë
I dijn qëllimet
• Posedon passion, fuqi dhe vullnet për të
aritur qëllimet aftgjata, motivon
#5 KOMANDANTI
• Dijnë saktësisht se cfar duan
• Jan të drejtpërdrejtë
• Duan discipline, shpejtësi dhe rezultate të
larta
#6 KRYESUES (
• Energjikë, motivues
• Vendos tempo të shpejtë si në garë,
kërkon ta fitoj atë me krenari
• Kërkojn shum nga antarët e grupit, skan
durim nëse afatet nuk respektohen
Menaxheri
Qasja ndaj etikes, PS, Qeverise
18
cFAR DUHET te dije MENAXHEri i SUKSESshem NGA
ETIKA?
Menaxherët duhet të kuptojnë etikën dhe të
promovojnë atë
✓ Etika - standardi i së drejtës / të gabuarës që
ndikon në sjelljen, ndërsa
✓ Sjellja etike - sjellje që pranohet si "e drejtë"
sipas atyre standardeve
✓ Dilema etike - situatë në të cilën menaxheri
duhet të vendos në dobi për të apo
organizatën, por që është joetike apo ilegal
✓ Vlerat - qëndrimet relativisht të përhershme, të
cilat ndihmojnë në përcaktimin e sjelljes së një
personi
✓ Dilemat etike paraqiten kur sistemi i vlerave të
një firme është sfiduar
19
Vendimmarja e menxhereve ne dilemat etike
Qasje utilitare
sjellja etike udhëhiqet nga ajo që do të rezultojë në të
mirën e një numri më të madh të njerëzve
Qasjes individuale
Sjellja etike që udhëhiqet nga interesi në të
mirën afatgjate të individit, i cili në fund të
fundit është në interesin e të gjithëve
Qasje e drejtë morale
sjellja etike udhëhiqet nga respektimi i të
drejtave themelore të qenieve njerëzore
Qasja e drejtë
udhëhiqet nga respektimi i standardeve të
paanshme të drejtësisë dhe barazisë
20
Burimet organizative
• Organizatat që kanë kanë resurse, janë pozitë më të mirë të meren me
cështje shoqërore
Masa paraprake
• është më kosto-efektive menaxherët të merren me çështjet sociale përpara
se ato të shndërrohen në katastrofa
Detyrimi Moral
• Obligim moral i menaxherëve, të ndihmojnë në zgjidhjen ose eliminim e
problemeve sociale
Punësime më efektive dhe efikase
• Rekrutimi i punonjësve bëhet më i lehtë për një organizatë me përgjegjësi
shoqërore.
Mjedisi më i mirë organizativ
• I mundësojnë organizates të ketë atmosferë më të mirë për kryerjen e
operacioneve e saj të biznesit.
Pergjegjesia sociale e Manxhereve
Menaxherët duhet të kenë përgjegjësi sociale për arsyet e
mëposhtme:
21
Menaxheri Obstruktiv
Vendosin përfitimin ekonomik para duke u
rezistuar përgjegjësisë sociale
si dicka jasht interest
të organizatës
Menaxheri Defanziv
bëjnë angazhimin minimal ndaj përgjegjësisë
sociale – ju binden vetëm ligjeve,
asgjë më shumë
Menaxheri Akomodues
bëjnë më shumë nga sa kërkon ligji,
demonstrojnë përgjegjësi sociale
të moderuar
Menaxheri Proaktiv
ndjekin rrugën për të qenë përgjegjës ndaj
Palëve te interesit, duke përdorur
burimet e organizatës
për t'iu përgjigjur
problemeve sociale
Qasja e menaxherit ndaj PS
22
Lobimi
• Drejtuesit e korporatave, zyrtarët e qeverisë janë në të njëjtën klasë
shoqërore e kjo krijon marrëdhënie personale midis tyre
Kontributet politike
• Menaxheret jane ata qe vendosin per kontributet gjatë fushatave . Shpesh
edhe angazhohen nga PP
Investime të mëdha
• Menxheret e kompanive që bëjnë një investime të mëdha, fitojne fuqi të
ndikojnë në politikat qeveritare
Menaxheret e biznesit ne raport me qeverine
Detyre e Menaxhmentit Strategjik te meret me ceshtjet që kanë të bëjnë me
ndikimin ndaj politikberjes
Ju faleminderit !

More Related Content

What's hot

Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveArdiBucaj
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizativeJozef Nokaj
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)fatonbajrami1
 
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)fatonbajrami1
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeRamadan Ademi
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tijMenaxherat
 
Menaxhmenti dje dhe sot
Menaxhmenti dje dhe sotMenaxhmenti dje dhe sot
Menaxhmenti dje dhe sotMenaxherat
 
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111kulla 2010
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Procesi racional i vendimmarrjes
Procesi racional i vendimmarrjesProcesi racional i vendimmarrjes
Procesi racional i vendimmarrjesdrilon emini
 
Shpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancëShpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancëDoruntina Nikçi
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)fatonbajrami1
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesMenaxherat
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikcoupletea
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi ramadrilon emini
 

What's hot (20)

Menaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteveMenaxhim i projekteteve
Menaxhim i projekteteve
 
Sjellje organizative
Sjellje organizativeSjellje organizative
Sjellje organizative
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
 
Bazat e Menaxhmentit
Bazat e MenaxhmentitBazat e Menaxhmentit
Bazat e Menaxhmentit
 
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
Menaxhimi i Dijes dhe Inovacionet - Dr. Ymer Havolli (Ligjërata të autorizuara)
 
Menaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje PergjigjeMenaxhim Pyetje Pergjigje
Menaxhim Pyetje Pergjigje
 
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij1. biznesi dhe format e organizimit të tij
1. biznesi dhe format e organizimit të tij
 
Menaxhmenti dje dhe sot
Menaxhmenti dje dhe sotMenaxhmenti dje dhe sot
Menaxhmenti dje dhe sot
 
Etika e biznesit
Etika e biznesitEtika e biznesit
Etika e biznesit
 
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111Menaxhimi i resureseve njerzore1111
Menaxhimi i resureseve njerzore1111
 
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Procesi racional i vendimmarrjes
Procesi racional i vendimmarrjesProcesi racional i vendimmarrjes
Procesi racional i vendimmarrjes
 
Shpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancëShpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancë
 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore - Dr. Ymer Havolli (Skriptë)
 
Vleresimi i Performances
Vleresimi i PerformancesVleresimi i Performances
Vleresimi i Performances
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve  all slides vehbi ramaMenaxhimi i operacioneve  all slides vehbi rama
Menaxhimi i operacioneve all slides vehbi rama
 

Similar to Menaxheret aftesite, pergjegjesite

Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxherat
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
05 lidershipi direktiv java e i-vte
05 lidershipi direktiv java e i-vte05 lidershipi direktiv java e i-vte
05 lidershipi direktiv java e i-vtecoupletea
 
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptxhbrovina231573
 
Puna ekipore si baze per lidership
Puna ekipore si baze per lidershipPuna ekipore si baze per lidership
Puna ekipore si baze per lidershipMenaxherat
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON#MesueseAurela Elezaj
 
05 leadership behavior lead
05 leadership behavior lead05 leadership behavior lead
05 leadership behavior leadcoupletea
 
Menaxhimi tradicional dhe ai modern
Menaxhimi tradicional dhe ai modernMenaxhimi tradicional dhe ai modern
Menaxhimi tradicional dhe ai modernMerdian Nimani
 
9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjesUBT University
 
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuFlamurShehu
 
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve NjerzoreMenaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve NjerzoreErmon Cërvadiku
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Shpejtim Rudi
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Eshref Ramadani
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatVeton Sopjani
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Blerim Raci
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeDiellza Haxhimehmeti
 
Vendosja decisions
Vendosja decisionsVendosja decisions
Vendosja decisionsMenaxherat
 

Similar to Menaxheret aftesite, pergjegjesite (20)

Menaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti HyrjeMenaxhmenti Hyrje
Menaxhmenti Hyrje
 
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
MENAXHMENTI - Dr. Ymer Havolli (Sllajdet e ligjëratave)
 
05 lidershipi direktiv java e i-vte
05 lidershipi direktiv java e i-vte05 lidershipi direktiv java e i-vte
05 lidershipi direktiv java e i-vte
 
Lidershipi
LidershipiLidershipi
Lidershipi
 
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx
322472970-Leksion-I-Natyra-e-Menaxhimit-dhe-Formimi-i-Menaxhereve-pptx.pptx
 
Puna ekipore si baze per lidership
Puna ekipore si baze per lidershipPuna ekipore si baze per lidership
Puna ekipore si baze per lidership
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
 
05 leadership behavior lead
05 leadership behavior lead05 leadership behavior lead
05 leadership behavior lead
 
Menaxhimi tradicional dhe ai modern
Menaxhimi tradicional dhe ai modernMenaxhimi tradicional dhe ai modern
Menaxhimi tradicional dhe ai modern
 
9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes9 so procesi i vendim marjes
9 so procesi i vendim marjes
 
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
 
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve NjerzoreMenaxhimi i Resurseve Njerzore
Menaxhimi i Resurseve Njerzore
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
 
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
Teoria-Qasja "Rruga Qellimi"
 
Bazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit SfidatBazat E Menaxhimit Sfidat
Bazat E Menaxhimit Sfidat
 
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
Menaxhimi i NVM-ve (Pytje dhe Pergjigje per provim)
 
Menaxheri dhe Lideri
Menaxheri dhe LideriMenaxheri dhe Lideri
Menaxheri dhe Lideri
 
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxherialeZhvillimi i karrierës menaxheriale
Zhvillimi i karrierës menaxheriale
 
Vendosja decisions
Vendosja decisionsVendosja decisions
Vendosja decisions
 
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
Sipermarres?! Menaxher?! Lider?!
 

Menaxheret aftesite, pergjegjesite

 • 1. Menaxheret Përgjegjësite, Aftësite dhe BGS përfshirja MBA, El.Ing. Natyra Dika-Krluku Prill 2020
 • 3. 3 “Nuk bëhet fjalë për para. Bëhet fjalë për njerëzit që keni, si i udhëhiqni dhe sa merrni " S. Jobs
 • 4. koncepte themelore Ҫka është Menaxhmenti? • PROCES; shfrytzon Resurset egzistuese për të aritur Qëllimet • Menaxhimi i proceseve dhe resurseve 4 PLANIFIKIM ORGANIZIM PERSONELI UDHEHEQJE KONTROLLI
 • 5. koncepte themelore 5 Kush është Menaxheri? • Personi përgjegjës për kontollimin apo administrimin e punës • Vlersohet në bazë të aftësive që përmisojnë: ✓ Efektiviteti – aritja e qëllimeve dhe rezultatit të pritur ✓ Efikasitetin - me sa më pak humbje kohe dhe përpjekje pyetjet e menaxherit • Ҫka ësht Menaxhimi? • Ҫfar duhet të bëj? • Si të menaxhoj?
 • 6. FUNKSION • Bën plane, organizon, koordinon, motivon dhe kontrollon Sipas Henry Fayol, (konsiderohet si themeluesii menaxhmnentit shkencor ) Puna e menaxherit 6 ROLI • Roli ndërpersonal – marëdhëniet me të tjerët. Mbulon 3 aspekte: figurë qëndrore (autoritet), lider dhe ndërlidhës. • Roli informativ – person që pranon informata të cilat duhet ti transmeton te të tjerët në formën dhe kohën e duhur • Roli vendimarës – roli më krucial i menaxherit. Mer vendime si sipërmarës, trajtues konfliktesh, shpërnadarës resursesh apo negociator Sipas Mintzberg-ut
 • 7. • Përmbushja e detyrave – dhënia e instrukcioneve për përmbushjen e detyrave dhe aritjen e rezultateve • Standardet, Benchmark-et – vendosja dhe respektimi i politikave dhe proceseve • feedback i vazhdueshëm, Mentorimi, Couching • Personeli (Staffing) – pjesmarje në procesin rekrutimin , selektimin e staffit • Vlerësimi i Performancës – vlersimi i punes se grupit dhe individit nëpërmjet raportimit dhe informimit. • Pjesëmarrja ndër-funksionale • Pjesmarja dhe kolaborimi pergjegjesite e menaxherit 7
 • 8. Aftesite e menaxherit 8 • Aftësi teknike – njohuri baze për teknikat, praktikat, mjetet dhe proceset • Aftësi Konceptuale – aftësia për mënyrën apstrakte të të menduarit dhe formulimin e ideve • Aftësi njerëzore, ndërpersonale - komunikim dhe vëmendje ndaj marrëdhënieve me të tjerët Burimi: Sipas psikologut Robert Katz
 • 9. Piramida e aftësive menaxheriale 9 Level 2 – “Soft Skills” Level 3 Self development Level 1 – themelet e menaxhimit Top Level Leadership Burimi: The Management Skills Pyramid (by Kammy Haynes) Lidershipi si maja e piramides  Fokusimi në drejtimin që do mer organizata, përcaktimi i vizionit dhe strategjise  Si ajo do reflektohet ne punën e përditshme Zhvillimi personal  Vetë-menaxhimi: si motivoni, angazhoheni me të tjerët dhe ballafaqoheni me sfidat e punës së përditshme  Menaxhimi i kohës: si dhe ku e investoni kohën gjatë ditës tuaj. “Aftësite e buta”  Kultivimi dhe përforcimi i aftësive për menaxhimin e njerzve  Aftësi për motivimin dhe përparimin e timit Njohuritë themelore të menaxherit  Aftësite themelore për mbarvajtjen e punës ne organizate – ritmi, cilësia dhe kostoja  Planifikim , organizim, udhheqje, kontroll
 • 10. 6 aftesi që duhet ti posedojë menaxheri 10 MENAXHERI Planifikimi Komunikimi Vendimarja Delegimi Zgjidhja e problemit Motivimi “The art of communication is the language of leadership” “A goal without a plan is just a wish.” “whenever you see a successful business, someone once made a courageous decision.” “we can not solve our problems with the same level of thinking that created them” “None of us is as smart as all of us." “when you delegate tasks, you create followers. when you delegate authority, you create leaders.”
 • 11. Menaxhmer vs Lider 11 MENAXHERI fokusohet në proces drejt qëllimit nëpërmjet pushteti LIDERI fokusohet në njerëz Influencim me inspirim, pa imponim
 • 12. “Menxhmenti ësht të bësh gjërat si duhet, Lidershipi ësht të bësh gjënë e duhur” Peter Drucker 12 Konusltant , edukator dhe autor i shum shkrimeve per Menaxhmentin ,konsiderohet si “themeluesi I Menxhmentit modern”
 • 13. “Menxhmenti ka të bëjë me bindjen e njerzve që të bëjnë atë që nuk duan, ndërsa Lidershipi ka të bëjë me inspirimin e njerzve që të bëjnë atë që nuk jua ka mar mendja se do mund ta bënin” Steve Jobs 13
 • 14. Llojet e menaxhereve – sipas struktures • Menaxher i përgjithshëm përgjegjës për performancat e nën-njësisë apo divizionit të kompanisë • Menaxherët funksionalë udhëheqin një funksion të veçantë (prodhimi, shitja, marketing, IT, financa, etj) • Menaxherët e linjës së parë menaxhojnë puntorët 14
 • 15. Llojet e menaxhereve – sipas sjelljes 15 1. Zgjidhës Problemesh – të fokusuar në detyra, zgjidhin problem (disa here me qëllim i nxisin ato) 2. Menaxheri “Sfurk” – menaxhojnë rëndë, në mënyrë kontrolluese, kërkojn rezultate dhe përgjegjësi, shpesh duke përdorur kërcënime 3. Predikues – si klerikë fetarë, nuk ndjekin ndonjë strategji të posacme. Pak të lodhshëm 4. Arogant, Mendjemadh – interest personale mbi ato te grupit 5. Menaxheri Perfekt – kan shum kualitete: inovativ, te hapur per ndyshime. Ju mungojne aftesite e buta 6. Menaxheri Pasiv – Qellimi i tyre: te bejn te tjeret e lumtur, lidhen me antaret e ekipit 7. Menaxheri Proaktiv – posedon nga te gjitha karakeristikat e siperme
 • 16. Stilet e menaxhereve 16 #2 TRAJNER (THE COACH) • Të fokusuar te njerzit • synojnë të sjellin performance të larta • Suksesin personal e masin nëpërmjet suksesit të grupit Burimi: Sipas psikologut amerikan Daniel Goleman #3 BOSS I NDJESHEM • Kujdesen për mirqenien emocionale të puntorëve • Krijojnë atmosferë të mirë për ta #4 BOSS DEMOKRATIK • Besojnë në bashkpunim në ekip • Janë të hapur për ide nga të gjithë antarët e grupit #1 VIZIONERI • Ka parasysh gjith fotografinë e kompanisë I dijn qëllimet • Posedon passion, fuqi dhe vullnet për të aritur qëllimet aftgjata, motivon #5 KOMANDANTI • Dijnë saktësisht se cfar duan • Jan të drejtpërdrejtë • Duan discipline, shpejtësi dhe rezultate të larta #6 KRYESUES ( • Energjikë, motivues • Vendos tempo të shpejtë si në garë, kërkon ta fitoj atë me krenari • Kërkojn shum nga antarët e grupit, skan durim nëse afatet nuk respektohen
 • 18. 18 cFAR DUHET te dije MENAXHEri i SUKSESshem NGA ETIKA? Menaxherët duhet të kuptojnë etikën dhe të promovojnë atë ✓ Etika - standardi i së drejtës / të gabuarës që ndikon në sjelljen, ndërsa ✓ Sjellja etike - sjellje që pranohet si "e drejtë" sipas atyre standardeve ✓ Dilema etike - situatë në të cilën menaxheri duhet të vendos në dobi për të apo organizatën, por që është joetike apo ilegal ✓ Vlerat - qëndrimet relativisht të përhershme, të cilat ndihmojnë në përcaktimin e sjelljes së një personi ✓ Dilemat etike paraqiten kur sistemi i vlerave të një firme është sfiduar
 • 19. 19 Vendimmarja e menxhereve ne dilemat etike Qasje utilitare sjellja etike udhëhiqet nga ajo që do të rezultojë në të mirën e një numri më të madh të njerëzve Qasjes individuale Sjellja etike që udhëhiqet nga interesi në të mirën afatgjate të individit, i cili në fund të fundit është në interesin e të gjithëve Qasje e drejtë morale sjellja etike udhëhiqet nga respektimi i të drejtave themelore të qenieve njerëzore Qasja e drejtë udhëhiqet nga respektimi i standardeve të paanshme të drejtësisë dhe barazisë
 • 20. 20 Burimet organizative • Organizatat që kanë kanë resurse, janë pozitë më të mirë të meren me cështje shoqërore Masa paraprake • është më kosto-efektive menaxherët të merren me çështjet sociale përpara se ato të shndërrohen në katastrofa Detyrimi Moral • Obligim moral i menaxherëve, të ndihmojnë në zgjidhjen ose eliminim e problemeve sociale Punësime më efektive dhe efikase • Rekrutimi i punonjësve bëhet më i lehtë për një organizatë me përgjegjësi shoqërore. Mjedisi më i mirë organizativ • I mundësojnë organizates të ketë atmosferë më të mirë për kryerjen e operacioneve e saj të biznesit. Pergjegjesia sociale e Manxhereve Menaxherët duhet të kenë përgjegjësi sociale për arsyet e mëposhtme:
 • 21. 21 Menaxheri Obstruktiv Vendosin përfitimin ekonomik para duke u rezistuar përgjegjësisë sociale si dicka jasht interest të organizatës Menaxheri Defanziv bëjnë angazhimin minimal ndaj përgjegjësisë sociale – ju binden vetëm ligjeve, asgjë më shumë Menaxheri Akomodues bëjnë më shumë nga sa kërkon ligji, demonstrojnë përgjegjësi sociale të moderuar Menaxheri Proaktiv ndjekin rrugën për të qenë përgjegjës ndaj Palëve te interesit, duke përdorur burimet e organizatës për t'iu përgjigjur problemeve sociale Qasja e menaxherit ndaj PS
 • 22. 22 Lobimi • Drejtuesit e korporatave, zyrtarët e qeverisë janë në të njëjtën klasë shoqërore e kjo krijon marrëdhënie personale midis tyre Kontributet politike • Menaxheret jane ata qe vendosin per kontributet gjatë fushatave . Shpesh edhe angazhohen nga PP Investime të mëdha • Menxheret e kompanive që bëjnë një investime të mëdha, fitojne fuqi të ndikojnë në politikat qeveritare Menaxheret e biznesit ne raport me qeverine Detyre e Menaxhmentit Strategjik te meret me ceshtjet që kanë të bëjnë me ndikimin ndaj politikberjes