Verdisetting av natur et vikitg verktøy ved konsekvensutredninger

2,161 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Verdisetting av natur et vikitg verktøy ved konsekvensutredninger

 1. 1. VERDISETTING AV NATUR –ET VIKTIG VERKTØY VED KONSEKVENSUTREDNINGER
 2. 2. KORT OM KONSEKVENSUTREDNINGER (KU)§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§Når skal KU gjennomføres: Større inngrep eller planer ihht. Forskrift om konsekvensutredningerFormål: Sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning i planleggingsfasen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføresProsess: Åpen prosess med høring av forslag til utredningsprogram og konsekvensutredningResultat Godkjent konsekvensutredning§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
 3. 3. METODE
 4. 4. KRITERIER FOR VERDISETTING AV NATUROMRÅDERTema/kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdiNaturtyper  Naturtyper som er  Naturtyper som er vurdert til viktige  Andre områderwww.naturbasen.no vurdert til svært viktige (verdi B)DN Håndbok 13: (verdi A)  Viktige viltområder (vekttall 2-3)Kartlegging av naturtyper  Svært viktige vilt-områderDN Håndbok 11:  Ferskvannslokalitet som er vurdert (vekttall 4-5)Viltkartlegging som viktig (verdi B)DN Håndbok 15:  Ferskvannslokalitetsom erKartlegging av vurdert som svært viktigferskvannslokaliteter (verdi A)Rødlistede arter Viktige områder for: Viktige områder for:  Andre områderNorsk Rødliste 2010  Arter i kategoriene ”kritisk  Arter i kategoriene ”sårbar”, ”nær(www.artsdatabanken.no) truet” og ”sterkt truet” i truet” eller ”datamangel” i Norskwww.naturbasen.no Norsk Rødliste 2010. Rødliste 2010.  Arter på Bern liste II  Arter som står på den regionale  Arter på Bonn liste I rødlisten.Truede vegetasjonstyper  Områder med  Områder med vegetasjonstyper i  Andre områderFremstad & Moen 2001. vegetasjonstyper i kategoriene ”noe truet” og kategoriene ”akutt truet” ”hensynskrevende” og ” sterkt truet”Lovstatus  Områder vernet eller  Områder som er vurdert, men ikke  Områder som er vurdert,Ulike verneplanarbeider, foreslått vernet vernet etter naturvernloven, og men ikke vernet etterspesielt vassdragsvern. som kan ha regional verdi naturvernloven, og som  Lokale verneområder (pbl.) er funnet å ha kun lokal naturverdi
 5. 5. KRITERIER FOR VURDERING AV VIRKNINGSOMFANGDeltema Lite / intet omfang Middels negativt Stort negativt omfang omfangViktige Stor sett ingen Svekking av viktige Viktigesammenhenger endring av viktige sammenhenger sammenhengermellom biologiske eller brytesnaturområder landskapsøkologiske sammenhengerArter Stort sett ingen Reduksjon i noen Reduksjon i stor grad endring av grad av artsmangfold av artsmangfold eller artsmangfold eller eller forekomst eller fjerning av forekomst forekomst eller deres forringelse av vekst- av arter, eller vekst- og levevilkår og levevilkår ødelegging av deres vekst- og levevilkår
 6. 6. FORESLÅ AVBØTENDE TILTAK
 7. 7. Utredningskrav naturmiljø Konsekvensar av tiltaket for karplanter, mosar, lav og sopp skal utgreiast for anleggs- og driftsfasen med vekt på eventuelle raudlisteartar, artar som omfattast av DN sineKonsekvensane for botndyr og eventuell dyreplankton handlingsplanar og effektar på kantvegetasjonen langs råka elvestrekk og vatn.skal utgreiast for anleggs- og driftsfasen. Det skal gjevasteit anslag på størrelse av produksjonsareala somforventas å gå tapt og kor mykje som eventuelt vertintakt eller mindre råka. Fuglebestanden skal kartleggjast i hekkefasen. Artsmangfald, tettleik av bestanden og nøkkelbiotopar skal beskrivast. Det skal leggjast særskild vekt på eventuelle raudlisteartar (gjeld heile tiltaksområdet), jaktbare artar og vatntilknytta artar.
 8. 8. SVAKHETER1. Få personer som har tilstrekkelig artskunnskap2. For liten økologisk kunnskap3. For lite erfaringsdata4. Tid og kostnader
 9. 9. EKSEMPEL VASSHALEMOSE
 10. 10. STYRKE Naturtyper Rødliste Biomangfoldloven Artsdatabasen Omfattende kartleggingsarbeid
 11. 11. BEHOV Flere flinke feltbiologer !
 12. 12. BEHOVMer feltbiologi,systematikk og økologipå alle nivåer iutdanningssystemet

×