Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Samfunnssikkerhet og beredskap -Fylkesmannens bidragNaturviterforum 2012Åsmund B Nilsen, beredskapssjef
Fylkesmannen• Er kongens og regjeringens øverste representant i fylket• Følger opp storting- og regjeringsvedtak og –mål•...
Buskerud-  Areal, 14 927 km2-  Befolkning, 261 110 (01.01.11)-  21 kommuner-  Store fjell og skogsområder-  Flere av ...
Fylkesmannens bidrag til vårsamfunnssikkerhet og beredskapSamfunnssikkerhet;    kan beskrives som den evne samfunnet ha...
FOR 2008-04-18 nr 388: Instruks for samfunnssikkerhets- ogberedskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen påSvalbard
Krav til våre kommuner..• Generell beredskapsplikt, overbygning og helhet i samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet – L...
LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak ogSivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)§...
LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak ogSivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)§...
Plan og bygningsloven..
Meld. St. 29 Samfunnssikkerhet
Buskerud vs landsgjennomsnittet*Ivaretakelse av den generelle beredskapsplikt100    90 90  80            8...
Buskerud vs landsgjennomsnittet*Tatt hensyn til flom- og skredfare i arealplanlegging, kilder:90     81        ...
Egenberedskap•  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-  vestlandsrevyen/dkho99010312/03-01-2012#t=6m33s
En oppsummering..• Fm skal iht instruks av 18. april 2008 bla  – samordne samfunnssikkerhets- og beredskaps-   arbeidet...
Takk for oppmerksomheten! Wildenveys plass Mjøndalen - storflom1927
Åsmund B. Nilsen
Åsmund B. Nilsen
Åsmund B. Nilsen
Åsmund B. Nilsen
Åsmund B. Nilsen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Åsmund B. Nilsen

345 views

Published on

Foredrag på Naturviterforum 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Åsmund B. Nilsen

 1. 1. Samfunnssikkerhet og beredskap -Fylkesmannens bidragNaturviterforum 2012Åsmund B Nilsen, beredskapssjef
 2. 2. Fylkesmannen• Er kongens og regjeringens øverste representant i fylket• Følger opp storting- og regjeringsvedtak og –mål• Fører tilsyn med kommuner og fylkeskommune, bedrifter og organisasjoner• Veileder og gir råd• Er ankeinstans for diverse kommunale avgjørelser• Driver utviklingsarbeidKommer tilbake til reguleringer for ivaretakelse avsamfunnssikkerhet og beredskap
 3. 3. Buskerud- Areal, 14 927 km2- Befolkning, 261 110 (01.01.11)- 21 kommuner- Store fjell og skogsområder- Flere av landets største hyttekommuner- En betydelig turistvirksomhet- Betydelige gjennomfartsårer i fylket med mye transport av farlig gods- Nedre del av fylket har marine avleiringer med risiko for skred
 4. 4. Fylkesmannens bidrag til vårsamfunnssikkerhet og beredskapSamfunnssikkerhet; kan beskrives som den evne samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet brukes bredt og dekker sikkerhet innenfor hele spekteret av utfordringer, fra begrensede hendelser via større krisesituasjoner som representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og materielle verdier, til sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens selvstendighet eller eksistens (NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst)Beredskap; planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på en best mulig måte. (NOU 2000:24 Et sårbart samfunn, NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst)
 5. 5. FOR 2008-04-18 nr 388: Instruks for samfunnssikkerhets- ogberedskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen påSvalbard
 6. 6. Krav til våre kommuner..• Generell beredskapsplikt, overbygning og helhet i samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet – LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (JD, juni 2010) – FOR 2011-08-22 nr 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, september 2011) – Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB, mars 2012)
 7. 7. LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak ogSivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)§ 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
 8. 8. LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunalberedskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak ogSivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)§ 15. Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet.
 9. 9. Plan og bygningsloven..
 10. 10. Meld. St. 29 Samfunnssikkerhet
 11. 11. Buskerud vs landsgjennomsnittet*Ivaretakelse av den generelle beredskapsplikt100 90 90 80 81 80 66 70 60 63 60 50 40 30 20 10 0 Landsgjennomsnitt Buskerud * Iht DSBs kommuneundersøkelse 2012
 12. 12. Buskerud vs landsgjennomsnittet*Tatt hensyn til flom- og skredfare i arealplanlegging, kilder:90 81 75 758070 56 5560 505040 34 28302010 0 Landsgjennomsnitt Buskerud * Iht DSBs kommuneundersøkelse 2012
 13. 13. Egenberedskap• http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter- vestlandsrevyen/dkho99010312/03-01-2012#t=6m33s
 14. 14. En oppsummering..• Fm skal iht instruks av 18. april 2008 bla – samordne samfunnssikkerhets- og beredskaps- arbeidet i fylket og være en pådriver og veileder i arbeidet – ha en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket – ha en oversikt over myndighetenes krav og forventninger – føre tilsyn med den kommunale beredskapsplikten• FM deltar i hele planprosessen og på alle nivå i planlegging etter plan og bygningsloven
 15. 15. Takk for oppmerksomheten! Wildenveys plass Mjøndalen - storflom1927

×