Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter 2010

2,855 views

Published on

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon naturforvalter 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Naturforvalter 2010

  1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Naturforvaltere www.naturviterne.no
  2. 2. ”Felles for alle naturforvaltere, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag.” NATURFORVALTERE – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Hva er en naturforvalter? Sentrale arbeidsfelt for naturforvaltere er bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig bruk av naturressurser og opprettholdelse av natur- og kulturlandskap som kilde til friluftsliv og naturopplevelse. Det finnes mange spesialiseringer innen fagområdet som viltforvaltning, fiskeforvaltning, miljø- og ressursøkonomi, landskapsøkologi, vannforurensning, ferskvannsøkologi, økotoksikologi med mer. Mange har sin utdanning fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), tidligere Norges landbrukshøgskole, men også andre universiteter og høyskoler gir utdanning på masternivå innen naturforvaltning. Foto: Yvonne Holt Hvor jobber naturforvalterne? De fleste naturforvaltere jobber i stat og kommune. Også private virksomheter som f.eks. konsulentselskaper ansetter en del naturvitere. Arbeidsmarkedssektor Andel i % Statlige virksomheter 42 % Kommunale bedrifter og virksomheter 42 % Private bedrifter og virksomheter 17 % www.naturviterne.no
  3. 3. Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens forurensningstilsyn er to direktorater i staten som har mange naturforvaltere ansatt. Statens naturoppsyn er en del av DN og mange av de ansatte har utdanning innenfor denne retningen. For øvrig i staten er fylkesmannsembetene en viktig arbeidsplass. Fylkesmennene har ansvar for både miljø- og landbruksspørsmål, og begge steder er det behov for naturforvaltere. Naturforvalterens ansvarsområde Foto: Kristin G. Sandnes Også kommunene har mange naturforvaltere ansatt. På begynnelsen av 1990-tallet ble det satt i gang et prosjekt, Miljøvern i kommunene (MiK), som innebar øremerkede midler fra staten til å ansette miljøvernrådgivere/konsulenter. Opp mot 90 % av kommunene benyttet seg av ordningen. Da øremerkingen forsvant etter noen år, sank antallet ansatte med et eget ansvar for miljøområdet. I dag er det bare ca 10 % av kommunene som har beholdt slike rene miljøstillinger. Mange av de som satt i disse stillingene jobber imidlertid fortsatt i kommunene, men ofte med et videre ansvarsområde som f. eks. omfatter arealplanlegging. 1. juli 2010 trådte den nye naturmangfoldloven i kraft. Nytt er bl.a. det er felles regler for forvaltning av natur utenfor verneområdene. Kommunene har fått en sentral rolle i dette. www.naturviterne.no
  4. 4. Arbeidsgivere som ansetter naturforvaltere: Stat Privat Bioforsk 4H Norge Direktoratet for forvaltning og IKT Allskog BA Direktoratet for naturforvaltning AS Meraker Brug Domstoladministrasjonen Asplan Viak AS Fiskeridirektoratet BINDAL INITIATIV AS Folkehelseinstituttet Eni Norge AS Forsvarsbygg Finnmarkseiendommen Fylkesmannen Fjellstyrene Høgskolen i Telemark GenØk Senter for biosikkerhet Jernbaneverket Hjellnes Consult as Kystverket HMS-senteret Øvre Romerike Landbruks- og matdepartementet Innovasjon Norge Mattilsynet Luster Energiverk AS Medietilsynet Markedskraft Miljøverndepartementet Natur vgs NORAD NINA naturdata as NTNU Norconsult AS Norges vassdrags- og energidirektorat Nord-Trøndelag Elektriristetsverk Norsk institutt for skog og landskap Norges Bondelag Norsk Polarinstitutt Norges Jeger- og Fiskerforbund Reindriftsforvaltningen Norilia BA Riksrevisjonen Norsk landbruksrådgivning Sametinget Nortura SA Sivilforsvaret Per André Hansen Landskapsarkitekter AS Statens forurensningstilsyn Rambøll Norge AS Statens landbruksforvaltning Ryfylke Bioenergi AS Statens Lånekasse for Utdanning SABIMA Statens naturoppsyn Sagaplant AS Statens vegvesen Sandefjord Lufthavn as Statistisk sentralbyrå Skiforeningen Statsbygg Statkraft Energi AS UMB Statnett SF Universitetet i Bergen Statskog SF Universitetet i Oslo Sunnfjord Næringsutvikling AS Utenriksdepartementet SWECO Norge AS Toslab as Trainee Innlandet Kommuner Univ.forskningen i Bergen (Unifob) Kommuner Vestfold Energiforum Fylkeskommuner Vital Forsikring (Adecco-vikar) Interkommunale Østfold energi renovasjonsselskap Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde Videregående skoler www.naturviterne.no
  5. 5. Eksempler på stillingstitler: Stat Kommune Privat Regiondirektør Adjunkt med tilleggsutdanning 4H konsulent Assisterende direktør Arealplanlegger Arealplanlegger Avdelingsdirektør Avdelingsingeniør Avdelingsleder Avdelingsingeniør Enhetsleder Daglig leder Direktør Fagkonsulent Eiendomskonsulent Forsker Fagleder Fagkonsulent Fylkesagronom Fagsjef Fjelloppsyn Førsteinspektør Jordbrukssjef Konsulent Førstekonsulent Kommunalsjef Lektor Overingeniør Kommuneplanlegger Miljørådgiver Professor Konsulent Prosjektleder Prosjektleder Landbruksrådgiver Regionleder Rådgiver Landbrukssjef Regionsjef Seksjonssjef Landbruksveieleder Ringleder Senioringeniør Lektor Rådgiver Seniorrådgiver Lektor med tilleggsutdanning Seniorkonsulent Sivilforsvarsadjutant Miljøvernkonsulent Seniorrådgiver Stipendiat Miljøvernleder Spesialrådgiver Underdirektør Miljøvernrådgiver Universitetslektor Miljøvernsjef Viltforvalter Naturforvalter Næringssjef Overingeniør Overlandskapsarkitekt Plan- og miljøvernrådgiver Planlegger Prosjektleder Rådgiver Rådmann Saksbehandler Seksjonssjef Skogbrukssjef Spesialkonsulent Spesialrådgiver Virksomhetsleder Lønnsstatistikk for naturforvaltere: Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Stat 442 000 1995 Kommune 432 000 1997 Privat 454 000 1997 Alle 440 000 1996 www.naturviterne.no
  6. 6. Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5400 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for naturforvaltere? Våre rådgivere er spesialister på naturforvalteres utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
  7. 7. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. www.naturviterne.no
  8. 8. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×