Successfully reported this slideshow.

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag 2010

2,281 views

Published on

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon landbruksfag 2010

Published in: Career, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Naturviternes arbeidsmarkedsinformasjon Landbruksfag 2010

 1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Landbruksfag www.naturviterne.no
 2. 2. ”Felles for alle med landbruksfag, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag.” LANDBRUKSFAG – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Hvilke titler finnes innen landbruksfag? Cand. agric. eller sivilagronom er en akademisk tittel som ble tildelt av tidligere Norges Landbrukshøgskole (NLH) på Ås etter fullført femårig studieprogram. Etter kvalitetsreformen av den høyere utdanningen i Norge, er graden avløst av mastergrader i landbruksfag, som bl.a. blir tildelt av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). (Kilde: Wikipedia) Kandidatene fra ulike studieretninger på NLH har ofte blitt kalt med ulike titler som: Sivilagronom om kandidat med hovedfag i husdyrfag og jordbruksfag. Forstkandidat eller skogbrukskandidat om kandidat med hovedfag i skogbruk. Jordskiftekandidat om kandidat med hovedfag i jordskiftefag. Foto: Yvonne Holt Det er mange studieretninger innenfor landbruksområdet. De vanligste retningene er: allsidig jordbruk, hagebruk/grøntmiljø, husdyrfag, jord- og plantefag og tekniske fag. I tillegg finnes det en del andre retninger og mange kombinasjonsløsninger. Informasjon om skogfag omfattes ikke av denne brosjyren, men finnes i en egen utgave. Den får du ved å sende e-post til post@naturviterne.no www.naturviterne.no
 3. 3. Hvor jobber kandidater med landbruksfag? Landbrukskandidatene fordeler seg nokså likt på sektorer med en liten overvekt i privat sektor. Arbeidsmarkedssektor Andel i % Statlige virksomheter 28 % Kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter 37 % Private bedrifter og virksomheter 36 % I privat sektor er Tine BA og Norges landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets forsøksringer) de to største arbeidsplassene. Også Felleskjøpet, Nortura SA, Norges Bondelag (Bondelagets Servicekontor AS) og Innovasjon Norge ansetter mange med landbruksfag. Sistnevnte er et selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet og regnes til privat sektor (Spekter-området). I statlig sektor sysselsetter fylkesmannen nesten halvparten av Naturviternes medlemmer med landbruksfag. De fleste er knyttet til fylkesmannens landbruksavdeling. Også i Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning, Bioforsk og i Landbruks- og matdepartementet arbeider mange. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning i kommunene. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler. Strålende fornøyd med årets avling Foto: Borghild Glorvigen Lønnsstatistikk for landbruksfag: Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Stat 467 000 1988 Kommune 453 000 1987 www.naturviterne.no
 4. 4. Privat 480 000 1990 Alle 467 000 1988 Arbeidsgivere som ansetter kandidater med landbruksfag: Stat Privat Bioforsk 4H Norge Norges Forskningsråd Direktoratet for forvaltning og IKT AL gartnerhallen Norges Pelsdyralslag Direktoratet for naturforvaltning ALOrkla Kornsilo og Mølle Norsk Gartnerforbund Fiskeridirektoratet Aqualine AS Norsk Landbruksrådgiving Fylkesmannen AS Landbruksbygg Norsk Landbrukssamvirke Forsvaret Bama-Gruppen AS Norsk Protein AS Høgskolen i Hedmark Bioforsk Norsk Sau og Geit Jernbaneverket Bondelaget Norsvin Kystverket Borgen Aktiemølle Nortura SA Landbruks- og matdepartementet Canal Street AS Oikos Mattilsynet COWI AS Oslo Lufthavn AS Norsk institutt for Det Kgl Selskap for Norges Vel Proneo AS landbruksøkonomisk forskning Norsk institutt for skog og landskap Det norske hageselskap Radium hospitalet Norges vassdrags- og Emisoft AS Sagaplant AS energidirektorat Opplysningsvesenets fond Ewos AS Skogfrøverket, hamar Reindriftsforvaltningen Felleskjøpet Stiftelsen KSL Matmerk Sametinget Geno Syngenta seeds Skatteetaten Gjennestad Videregående skole TINE BA Statens landbruksforvaltning Graminor AS Norsk kjøttfeavlslag Statens naturoppsyn Helsetjenesten for storfe VESO Statens vegvesen Hjelmeland Sparebank Veterinærmedisinsk Statistisk sentralbyrå Human-Etisk Forbund Oppdragssenter AS Universitetet i Oslo Innovasjon Norge Viken Skog AB UMB Innsamlingsstiftelsen "Vi planterar Vinterlandbruksskulen på Jæren träd" Universitetet på Agder ISS Landscaping Vinterlandruksskulen i Ryfylke Utenriksdepartementet Kimen Såvarelaboratoriet AS Vitality Innovation Vea - Statens fagskole KSL Matmerk Vorma Økonomi og Regnskap BA Vitenskapskomiteen for Kvarstein Gartneri Anlegg AS Øya videregående skole Mattrygghet Kvinnherad Næringsservice Kommune Landbruk Nord Kommuner Marine Harvest Fylkeskommuner Multiconsult Interkommunale Maarud AS renovasjonsselskap Miljørettet helsevern i Indre Østfold Natur Videregående skole IKS Videregående skoler Norges Birøkterlag Regionrådet Nordhordland IKS Norges Bondelag www.naturviterne.no
 5. 5. Eksempler på stillingstitler: Stat Kommune Privat Ambassaderåd Adjunkt med tilleggsutdanning 4H konsulent Administrasjonssjef Enhetsleder Avdelingsdirektør Assisterende direktør Fagkonsulent Avdelingsleder Avdelingsdirektør Fagsjef Avdelingssjef Avdelingsingeniør Ingeniør/avdelingsingeniør Avlsforsker Direktør Jordbruksrådgiver Daglig leder Distriktssjef Jordbrukssjef Direktør Forsker Kommunalsjef Distriktssjef Fylkesagronom Kommuneplanlegger Fagkonsulent Fylkesjordsjef Konsulent Fagrådgiver Førsteinspektør Landbruksrådgiver Fagsjef Førstekonsulent Landbrukssjef Forsker Høgskolelektor Landbruksveieleder Førstekonsulent Kontorsjef Landskapsarkitekt Hortonom Ledende forskningstekniker Lektor Informasjonskonsulent Lektor Lektor med tilleggsutdanning Innkjøpssjef Overingeniør Miljøvernkonsulent Konsulent Post doktor Miljøvernleder Landbruksrådgiver Professor Miljøvernrådgiver Lektor Prosjektleder Miljøvernsjef Markedskoordinator Rådgiver Næringssjef Miljørådgiver Seksjonssjef Ordfører Optimeringssjef Senioringeniør Overingeniør Organisasjonsdirektør Seniorinspektør Planlegger Organisasjonssjef Seniorkonsulent Prosjektleder Produksjonssjef Seniorrådgiver Rektor Produktsjef Stipendiat Rådgiver Prosjektleder Underdirektør Saksbehandler Regionleder Seksjonsleder Regionsjef Seniorrådgiver Ringleder Skogbrukssjef Rådgiver Spesialkonsulent Salgskonsulent Spesialrådgiver Seniorkonsulent Undervisningsinspektør Seniorrådgiver Virksomhetsleder Spesialrådgiver Systemoperatør Utviklingsleder www.naturviterne.no
 6. 6. Utviklingssjef Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5400 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for landbruksfag? Våre rådgivere er spesialister på landbruksfags utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. www.naturviterne.no
 7. 7. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
 8. 8. www.naturviterne.no
 9. 9. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×