Høgfartstog i naturen<br />Naturviterforum 2009, Sundvollen, 11.11.09<br />Jørg Westermann, Norsk Bane AS<br />Jørg Wester...
Velkomen om bord! <br />
Innhald<br />Kort om Norsk Bane AS –<br />348 aksjonærar, kommunar og fylke eig 70 %<br />Arealbehov, inngrep, energibruk ...
Ny høgfartsbane ved Álora (Spania)<br />Ny bane: 12,6 m frå gjerde til gjerde<br />
Vegbygging ved Ponferrada (Spania)<br />
Firefeltsveg ved Exilles (Italia)<br />
Firefeltsveg ved Mjøndalen<br />
Vel og bra,men det som tel, er trafikken<br />
Flytrafikk 2007<br />
Eit nytt, nasjonalt transportsystem<br />Reisetider inkl. stogg undervegs<br />18 stasjonar Oslo–Trondheim <br />15 stasjo...
Haukeli-<br />nettet<br />
Avganger med høgfartstog pr. time<br />
Containeromlasting frå bil til tog <br />
kWh pr. 100 pkm<br />
Banedistansar i høgfartsnettet<br />Oppgåver i km<br />Stavanger – Oslo via Haukelica. 100 km kortare enn via Kristiansd.<...
Fart og produktivitet<br />Reisetid Oslo – Skien i dag: 3 timer<br />Reisetid Oslo – Skien på ny bane: 1 time<br />På ny b...
Viktige konsekvensar<br />Redusert behov for breiare vegar og fleire rullebaner<br />Gardermoen 12 km2 – Haukelibanen 8 km...
Utvikle eksisterande baner?<br />
Planlegging på fritt grunnlag, takk!<br />
Under høgfjellet<br />Høgaste punkt Oslo–Bergen: 649 moh.<br />
Biltransporttog<br />T.d. under Fokstumyra naturreservat<br />
Samlokalisering med andre inngrep<br />
Våtmarksområde<br />
Kulturlandskap og dyrka mark<br />
Kraftleidning i traséen<br />
Kryssing av dalbotnar<br />
Fjordkryssing<br />
Østfoldbanen ved Ski<br />
Eidsvoll stasjon, sett mot sør<br />
Historisk satsing på historisk jernbane?<br />Fartsgrenser etter fullstendig realisering av Jernbaneverket sine utbyg-ging...
Økonomiske nøkkeltal<br />Byggjekostnad Oslo – Bergen/Haugesund/Stavanger og Oslo – Trondheim, inkl. ny Oslo-tunnel:   ...
For mer informasjon:<br />Norsk Bane AS<br />Tlf. 70 10 16 40<br />post@norskbane.no<br />www.norskbane.no<br />
Lineføringar i banenettet i dag<br />
Bygningsmiljø / kulturarv<br />
Silingsprosessen<br />Kart over ”tabuområde”<br />Samråd med faginstansar for natur, miljø og kulturarv<br />Samråd med po...
Framlegg til lineføring i Vindafjord <br />
Framlegg til lineføring – Uvdalen, Bø<br />
Ulukkesrisiko om vinteren<br />
Gasstransport på veg<br />
Reisekvalitet <br />
Flytrafikken i 2006 <br />= 12.500 pr. dag<br />= 42 tog pr. dag    og retning<br />4,6 mill. reisande<br />+ utviklin...
Vertikalkurvatur<br />= 85 mill. kr<br />= + 70 %<br />+ 35 mill. kr<br />50 mill. kr<br />
Driftsinntekter og –kostnader<br />ekskl. investeringar i infrastrukturen, pr. p-km<br />              Deutsc...
Kostnadsbudsjettering<br />
Marknadsdelar for tog og fly<br />
Flytoga og Haukelinettet<br />
Persontrafikken på Bergensbanen<br />Passasjerar over Finse<br />
Flyreisande –<br />internasjonal samanlikning<br />Ny bane Paris – Lyon opna 23.9.1981.<br />Ny bane Madrid – Sevilla 20.4...
Trafikkauke Madrid – Sevilla<br />
Marknadspotensial godstrafikk <br />Frakt over 150 km distanse utgjer<br /> ca. 70 %<br />av lastebil-trafikken i Norge,<b...
Stortingets vedtak i NTP 2010-2019<br /><ul><li>Utredningene skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål og gi et go...
Høyhastighetstilbudet skal ikke bare binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk.
Prioriterte prosjekter skal tilpasses for minst 250 km/t.
Det må trekkes veksler på det arbeidet som er utført av Norsk Bane AS / Deutsche Bahn.
Det bør vurderes en egen prosjektorganisasjon for bygging av høyhastighetsbaner.</li></li></ul><li>Utredning på oppdrag fr...
Anbefalte korridorer<br />Oslo – Trondheim via Gudbrandsdalen, med mulig utviding til Steinkjer, Ålesund, Gjøvik og Hønefo...
DBs konklusjoner om høyfartsbaner<br />Mulig<br />Ferdige traséforslag +/- 5 m for 270 – 300 km/t.<br />Gir 2 ½ time mell...
Anbefaling fra Deutsche Bahn<br />Bygging av høyhastighetsbaner vedtas omgående.<br />Organisatoriske forutsetninger etabl...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jørg Westermann

705 views

Published on

Høgfartstog i naturen
Jørg Westermann: Daglig leder av Norsk Bane

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jørg Westermann

 1. 1. Høgfartstog i naturen<br />Naturviterforum 2009, Sundvollen, 11.11.09<br />Jørg Westermann, Norsk Bane AS<br />Jørg Westermann, Norsk Bane AS<br />
 2. 2. Velkomen om bord! <br />
 3. 3. Innhald<br />Kort om Norsk Bane AS –<br />348 aksjonærar, kommunar og fylke eig 70 %<br />Arealbehov, inngrep, energibruk –<br />Er jernbane miljøvenleg, også irekna banebygging?<br />Når ein først skal bygge bane – <br />Kvar og korleis? Er oppgradering meir skånsam?<br />Når jernbanebygging blir eit trugsmål –<br />Kva vi også bør vite – og gjere noko med!<br />
 4. 4. Ny høgfartsbane ved Álora (Spania)<br />Ny bane: 12,6 m frå gjerde til gjerde<br />
 5. 5. Vegbygging ved Ponferrada (Spania)<br />
 6. 6. Firefeltsveg ved Exilles (Italia)<br />
 7. 7. Firefeltsveg ved Mjøndalen<br />
 8. 8. Vel og bra,men det som tel, er trafikken<br />
 9. 9. Flytrafikk 2007<br />
 10. 10. Eit nytt, nasjonalt transportsystem<br />Reisetider inkl. stogg undervegs<br />18 stasjonar Oslo–Trondheim <br />15 stasjonar Oslo–Bergen og Oslo–Stavanger<br />Godsfrakt på4 – 5 timar<br />
 11. 11. Haukeli-<br />nettet<br />
 12. 12. Avganger med høgfartstog pr. time<br />
 13. 13. Containeromlasting frå bil til tog <br />
 14. 14. kWh pr. 100 pkm<br />
 15. 15. Banedistansar i høgfartsnettet<br />Oppgåver i km<br />Stavanger – Oslo via Haukelica. 100 km kortare enn via Kristiansd.<br />og 150 km kortare enn dagens trasé.<br />
 16. 16. Fart og produktivitet<br />Reisetid Oslo – Skien i dag: 3 timer<br />Reisetid Oslo – Skien på ny bane: 1 time<br />På ny bane kan eit tog på same tid køyre tre gonger så mange turer som i dag.<br />Materiell- og personalbehovet vert redusert til ein tredel, ved like mange avgangar.<br />
 17. 17. Viktige konsekvensar<br />Redusert behov for breiare vegar og fleire rullebaner<br />Gardermoen 12 km2 – Haukelibanen 8 km2 (25 m brei)<br />Stimulerer til bustader og verksemder nær stasjonar<br />Motverkar sentralisering og nedbygging av viktig areal<br />Redusert påkjenning for natur og miljø<br />Ureining av luft, vatn og jordsmonn<br />Trugsmål mot biologisk mangfald ved klimaendringar<br />Støy frå tog er enklare å dempe enn støy frå veg<br />Energisparing og elektrifisering av samferdsla<br />Større fleksibilitet ved utfasing av fossilt brensel, med tanke på produksjon av elektrisk kraft.<br />
 18. 18. Utvikle eksisterande baner?<br />
 19. 19. Planlegging på fritt grunnlag, takk!<br />
 20. 20. Under høgfjellet<br />Høgaste punkt Oslo–Bergen: 649 moh.<br />
 21. 21. Biltransporttog<br />T.d. under Fokstumyra naturreservat<br />
 22. 22. Samlokalisering med andre inngrep<br />
 23. 23. Våtmarksområde<br />
 24. 24. Kulturlandskap og dyrka mark<br />
 25. 25. Kraftleidning i traséen<br />
 26. 26. Kryssing av dalbotnar<br />
 27. 27. Fjordkryssing<br />
 28. 28. Østfoldbanen ved Ski<br />
 29. 29. Eidsvoll stasjon, sett mot sør<br />
 30. 30. Historisk satsing på historisk jernbane?<br />Fartsgrenser etter fullstendig realisering av Jernbaneverket sine utbyg-gingsplanar for200 km/t.(Drammen-, Vestfold- og Østfoldbanen)<br />
 31. 31. Økonomiske nøkkeltal<br />Byggjekostnad Oslo – Bergen/Haugesund/Stavanger og Oslo – Trondheim, inkl. ny Oslo-tunnel: 210 mrd. kr<br />Årleg driftsinntekt frå gods- og persontrafikk: &gt; 17 mrd. kr<br />Årleg kostnad drift+vedl.hald tog og bane: &lt; 6 mrd. kr<br />Driftsoverskotet vil truleg gjere det mogeleg å betale heile investeringssummen attende i løpet av 30 år.<br />Samfunnsøkonomisk nytte-kostnads-tilhøve: ca. 2,0<br />
 32. 32. For mer informasjon:<br />Norsk Bane AS<br />Tlf. 70 10 16 40<br />post@norskbane.no<br />www.norskbane.no<br />
 33. 33. Lineføringar i banenettet i dag<br />
 34. 34. Bygningsmiljø / kulturarv<br />
 35. 35. Silingsprosessen<br />Kart over ”tabuområde”<br />Samråd med faginstansar for natur, miljø og kulturarv<br />Samråd med politiske styresmaktar på lokalt hald<br />Samråd med grunneigarar<br />Likevel:<br />Fleire inngrep kontra færre, men meir alvorlege inngrep<br />Friluftsinteressar kontra urørd natur<br />Inngrep kontra effekt for transportmønsteret<br />
 36. 36. Framlegg til lineføring i Vindafjord <br />
 37. 37. Framlegg til lineføring – Uvdalen, Bø<br />
 38. 38. Ulukkesrisiko om vinteren<br />
 39. 39. Gasstransport på veg<br />
 40. 40. Reisekvalitet <br />
 41. 41. Flytrafikken i 2006 <br />= 12.500 pr. dag<br />= 42 tog pr. dag og retning<br />4,6 mill. reisande<br />+ utvikling fram til baneopning<br />+ biltrafikk<br />+ ny trafikk pga. auka aktivitet<br />
 42. 42. Vertikalkurvatur<br />= 85 mill. kr<br />= + 70 %<br />+ 35 mill. kr<br />50 mill. kr<br />
 43. 43. Driftsinntekter og –kostnader<br />ekskl. investeringar i infrastrukturen, pr. p-km<br /> Deutsche Bundesbahn 1982<br />
 44. 44. Kostnadsbudsjettering<br />
 45. 45. Marknadsdelar for tog og fly<br />
 46. 46. Flytoga og Haukelinettet<br />
 47. 47. Persontrafikken på Bergensbanen<br />Passasjerar over Finse<br />
 48. 48. Flyreisande –<br />internasjonal samanlikning<br />Ny bane Paris – Lyon opna 23.9.1981.<br />Ny bane Madrid – Sevilla 20.4.1992.<br />
 49. 49. Trafikkauke Madrid – Sevilla<br />
 50. 50. Marknadspotensial godstrafikk <br />Frakt over 150 km distanse utgjer<br /> ca. 70 %<br />av lastebil-trafikken i Norge,<br />målt i tonn-km<br />
 51. 51. Stortingets vedtak i NTP 2010-2019<br /><ul><li>Utredningene skal ha bygging av høyhastighetsbane som siktemål og gi et godt beslutningsgrunnlag innen 2013.
 52. 52. Høyhastighetstilbudet skal ikke bare binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk.
 53. 53. Prioriterte prosjekter skal tilpasses for minst 250 km/t.
 54. 54. Det må trekkes veksler på det arbeidet som er utført av Norsk Bane AS / Deutsche Bahn.
 55. 55. Det bør vurderes en egen prosjektorganisasjon for bygging av høyhastighetsbaner.</li></li></ul><li>Utredning på oppdrag fra Norsk Bane<br />Deutsche Bahn International: utreder / faglig ansvarlig<br /> Benytter medarbeidere og kompetanse fra hele DB.<br /> Arbeider på fritt grunnlag, uten forhåndsbindinger.<br />Vectura: bygge- og driftskostnader<br /> Sammenslutning av tidligere Banverket Projektering og<br /> Vägverket Konsult. Nordens største konsulentselskap<br /> innen transport.<br />IRIS: bistand til markedsanalyser<br />
 56. 56. Anbefalte korridorer<br />Oslo – Trondheim via Gudbrandsdalen, med mulig utviding til Steinkjer, Ålesund, Gjøvik og Hønefoss.<br />Oslo – Bergen via Fagernes, Hemsedal, Hol – Aurland, Finse og Haugastøl – Ulvik, med tilknytting til Stavanger.<br />Videreutvikle Bergensbanen som regional- og turistbane<br />Oslo – Bergen / Haugesund / Stavanger via Haukeli,med tilknytting til Grenland og Sørlandet.<br />Oslo – Kristiansand – Stavanger via Vestfold og viaKongsberg – Notodden.<br />Oslo – Halden – Gøteborg og Oslo – Stockholm.<br />
 57. 57. DBs konklusjoner om høyfartsbaner<br />Mulig<br />Ferdige traséforslag +/- 5 m for 270 – 300 km/t.<br />Gir 2 ½ time mellom Oslo og Norges største byer, med flere stopp. Baner tilpasset både person- og godstrafikk.<br />Lønnsomt<br />Samfunnsøkonomisk nytte/kost over 2,0 (mot 0,5 i NTP)<br />Inntektene dekker drift, vedlikehold og tilbakebetaling<br />av investeringene på 30 år.<br />Avgjørende<br />Reduserer norske avstandsulemper. Øker mulighetene for verdiskapning i store deler av landet.<br />
 58. 58. Anbefaling fra Deutsche Bahn<br />Bygging av høyhastighetsbaner vedtas omgående.<br />Organisatoriske forutsetninger etableres for å håndtere store investeringer.<br />Straks videreføre planleggingen og bevilge nødvendige midler til dette<br />Planlegging og utbygging forseres for å oppnå samfunnsgevinster allerede før 2020.<br />
 59. 59. Trøndelag / Møre – Oslo-området<br />Reiser i 2007<br />fly: 1,7 + 0,8 = 2,5 mill. reiser <br />bil: 1,4 + 0,6 = 2,0 mill. reiser<br />tog: 0,5 + 0,1 = 0,6 mill. reiser<br />= 5,1 mill. reiser<br />3,0 mill. reiser pr. år = 8.000 pr. dag = 27 tog pr. dag og retning<br />
 60. 60. &quot;Freie Fahrt für freie Bürger...&quot;<br />
 61. 61. Avganger pr. time og retning<br />Steinkjer – Bodø vil øke antall avganger Trondheim – Oslo til tre til fire.<br />Oslo – Trondheim på 2:40 med 7 stopp<br />

×