Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hilde Gunn O Hoen-Sorteberg

577 views

Published on

Foredrag på Naturviterforum 2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hilde Gunn O Hoen-Sorteberg

 1. 1. Plants for life – quality and quantity GMO risiko, mat & behov Professor Hilde-Gunn O Hoen-SortebergDept Molecular, Cellular & Developmental Biology, Yale University, USA & Inst. Plante & Miljøvitenskap, UMB, Ås
 2. 2. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Min bakgrunn: Odelsjente Praktisk landbrukserfaring fra Norge & Australia Student NLH 1984-1993 Forsker (Post doc.) Lyon, Frankrike 1994-96 Professor UMB 2004- UC-Berkeley, USA 2004-5 Yale University, USA 2012-13 Vitenskapelig Risikovurderer GMO (2007-) Nestleder VKMs FG3 GMO (HOD/LMD/MD) Ekspert EFSAs GMO panel Parma, Italia (2012-) Undervisningsansvar: Genetikk, Molekylærbiologi & Utviklingsbiologi GMO mattrygghet Genmodifisert: 2 Naturviterne 14.11.12 Ris, hvete,www.umb.no Arabidopsis bygg &
 3. 3. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Yale Universitets motto Lux et veritas Kunnskap er en port til opplysning og sannhet. Vi trives best med kunnskap & trening => ferdigheter Naturvitenskap –> Samfunnsvitenskap <– Humaniora 3  Økonomi  Politiske beslutninger, styrt forskning, forbrukervalg www.umb.no
 4. 4. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 ljnkmoljnmkl GM diskusjonen politikk og viten/bruk. Mat er livsviktig og mye mer; kultur & pasjon. Mitt bakteppe: Overordnet mål om kvalitetsmessig optimalt energitilskudd dvs mat, fôr og brendsel fremover. Konklusjonen at vi trenger alle mulige metoder og teknikker som kan gi oss kunnskap og best mulige resultat. Vi tar en risiko når vi spiser. Litt om risiko først. 4 www.umb.no
 5. 5. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Risiko virker realtivt Mål at ressurser settes in der risikoen er størst/ mest dramatisk. Innbilt fare Terroristangrep>flycrash>> hete>kreft>bilulykke Faktisk fare Kreft>bil>hete>> fly>terror 5 www.umb.no www.susannahertrich.com
 6. 6. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Her en sammenligning mellom verdens energiproduksjon og fare for å dø. Nordmenn som kjenner olje og gassproduksjon godt vil nok ikke bli så overrasket over at kullbransjen er farligst. Hva tror dere er områdene EFSA ser som de største utfordringene mht mattrygghet? 6 www.SusannaHertrich.comwww.umb.no
 7. 7. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 EFSAs 10 årsjubileum i Parma 7-8 nov 2012 Det å spise innebærer risiko - målet er at vi reduserer den Maten bør f eks inneholde minst mulig “tillegg”/forurensninger - bakterier/virus - sprøytemiddelrester - opphoping tungmetaller gjennom resirkulering - CuSO4 rester på økologisk dyrket mat - fra embalasje (plast spesielt) 7 www.umb.no
 8. 8. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 ljnkmoljnmkl Mattrygghet i Europa & GMO Göran Persson om GMO på Ås/UMB: -Social unacceptable weakness -GMO may solve food problems -Public opinion might change over night given scientific breakthrough and important products European Food Safety Authority (EFSA) GMO food best characterized and heavily tested, most food poorly studied, yet alone ecological food. Det jobbes for å øke tryggheten spesielt på ikke testa risikokomponenter og identifisering 8 av hittil ukjente farer. 8 www.umb.no
 9. 9. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Hva genmodifisering (GM) er Overføring av DNA vha laboratorieteknikker. GM gir tilgang til alle gener, og er derfor en del av utvikling av nye sorter (mikroorganismer, planter, dyr). Mange muligheter som spenner videre enn vi nå kan se. Alt fra foredling nye sorter 9 (fra genbanker hvor en kan plukke de genene en ønsker å tilføre) til sammensetning av nye organismer (syntetisk biologi). www.umb.no
 10. 10. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 ljnkmoljnmkl GMO resultater avhenger av investering og kunnskap - Basiskunnskap om gener; genfunksjon & genregulering - Tilgjengelige gener 10 - Det meste kan gjøres om kunnskapen er tilgjengelig - Avhengige av kompetanse for å kunne risikovurdere nye GMO www.umb.no
 11. 11. Genomprosjekt – sekvensering av arters kromosomer –UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 øker vår genetiske ”genbank” og forståelsen for levende liv generelt Sekvensering av stadig flere arters genom øker vår genetiske kompetanse og gir oss ”genbanker” 11 www.umb.no
 12. 12. Eks på hvordan vi leser et DNA fragment/kromosombit www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 12UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 13. 13. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Klassisk GMO på molekylærnivå …….AAAATTGGCCTTTCGCGGTATTCCTTC… …….TTTTAACCGGAAAGCGCCATAAGGAAG…… GTCCCCGTTAA CAGGGCAATTT   …AAAATTGGCCGTCCCCGTTAATTTCGCGGTATTCCTTC.. …TTTTAACCGGCAGGGCAATTTAAAGCGCCATAAGGAAG.. 13 Hybridnukleinsyra = Rekombinant DNA www.umb.no
 14. 14. GMOUNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Transgen (gen fra annen art), Cisgen/Intragen (gen fra samme art) Eksempel på genkonstruksjon: promoter Gen1 Auxin PIN promoter GUS t Leaves SAM 14 www.umb.no
 15. 15. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Avanserte GMO kan gi resultater vanlig foredling ikke kan   Genregulering kan gjøre at en kan lage GMO hvor transgenet aktiveres der og når ønskelig   En kan f eks produsere et protein spesifikt i frø (korn)   Med induserbare, regulerte promotere kan en produsere f eks resistens hvis/når et insekt angriper Promoter GFP 15 www.umb.no
 16. 16. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Hva som skal til for å lage en GMO: 1)  loning av interessant gen K - tilsette gen med funksjon/ny egenskap - Fjerne et uønsket gens funksjon 2)  verføring av genet/DNAet O - Agrobacterium 3)  eleksjon av interessant GMO S Og før mulig markedsføring/bruk: - Risikovurdering av GMO 16 - Forbrukeraksept av GMO www.umb.no
 17. 17. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Nye teknikker kan lage mer presise og ”renere” GMO Cre/lox teknikken kan brukes til: - ntegrere gener på I spesifikk plass på ett kromosom. -  pleise/kutte ut dvs fjerne S eksisterende eller overførte gener. ZFN kan gjøre det samme og dette jobbes det med for å 17 utvikle nye GMO www.umb.no
 18. 18. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Zinkfingernukleaser (ZFN) => ikke detekterbare GMO Består av:  DNA-bindande del: Zinkfinger (designas för att binda till ett specifikt ställe i DNA)  DNA-klyvande del: Nukleas ZFN-komplex 18 Marie Nymann www.umb.no
 19. 19. Oligonucleotid-styrt mutagenese (ODM)UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 RTDS – Rapid Trait Development System Metylering/epigenetikk uten fremmed DNA, men med endrede egenskaper i noen generasjoner 19 www.umb.no
 20. 20. www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 20UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 21. 21. www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 21UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 22. 22. Golden rice – ernæringsmessig bedre ris www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 22UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 23. 23. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 ljnkmoljnmkl Den svenske (BASF) Fortuna – reistent mot tørråte Kun utviklet med GM da potetforedling er vanskelig. Med GM raskere og mulighet for overføring av gener fra vill slektning, uten å ta med kobla uønska egenskaper.   Denne skadegjøreren utgjør det største sprøytebehovet i dagens potetproduksjon (40% av total bruk av soppmidler i Norge 2011)   2 resistensgener fra S. Bulbocastanum 23 Ikke-resistent mor Fontana og GM datter Fortuna www.umb.no
 24. 24. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 GMP kan gi oss nye vaksiner – fra den amerikanske genetikkboka UMB studentene bruker 24 www.umb.no
 25. 25. pretty vegetarian Fra Ståle Refstie, Nofima & UMB The future fish feed www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12ljnkmoljnmkl 25UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 26. 26. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Transgen canadisk laks med raskere vekst, som kan oppnås på flere måter (sterkere promoter, sterkere veksthormongen). Denne type GMO vil gi større kjøttproduksjon på mindre fôr, og dermed endre konkurransen. 26 www.umb.no
 27. 27. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 GM fjørfe som ikke sprer fugleinfluensa videre Utviklet på Cambridge og Edingburgh University Lyall et al. 2011 Science Blokkerer virusets oppformering i kyllingene. Selv om den får influensa-symptomer sprer den ikke viruset. Forfatterne mener metoden også kan brukes til å stoppe 27 svineinfluensa og muligens human influensa. www.umb.no
 28. 28. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Enviropig utviklet i Canada & Kina University of Guelph, Canada Øker utnyttingen av fosfor i fôret og reduserer dermed utslippene fra dyras gjødsel. Dette også gjort i planter så fosforet blir lettere tilgjengelig. Dette er viktig da en begrenset ressurs og for å minske forurensing fra landbruket. 28 DNA består bla av forsfor, så hvis det går tomt vil alt levende liv dø ut. www.umb.no
 29. 29. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Kina har utviklet 150 GM dyr Første GMO kongressen på dyr i Argentina 2011 29 www.umb.no
 30. 30. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Kina investerer stort på GMO - nye 12 milliarder for fremtidens matsikkerhet 30 www.umb.no
 31. 31. Norsk investering i genbankerUNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Hopkin (2008) Frozen futures publisert i Nature   As wildlife conservation realized 20 years ago, there is litle sence in preserving locally adapted seeds to ecosystems disappearing   Gene transfer might be the exclusive way to keep and make use of resistanse and imortant quality traits (Gordon Conway, chief scientific adviser UK government’s Dept for Int. development)   Gene transfer - fast way of introducing a new trait to a crop: –  drought resistance, to meet global change –  wheat fungus resistance. Pest spreading through East Africa, Iran (UN) Svalbard genbanken og Norges innsats ansett, men GM kan være den beste og eneste måten å sikre deler av utrydningstruet genetisk mangfold. 31 www.umb.no
 32. 32. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Genteknologi brukes også i Norge – eks DiaGenic Eksempel på at GM kan gi nye arbeidsplasser ? 32 Anders Lønneborg www.umb.no
 33. 33. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ljnkmoljnmkl GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Hvilke GMOer som blir utviklet avhenger av de som investerer i denne utviklingen Vi er > 7 milliarder og verden investerer stort i fremtidig matsikkerhet – hva vil du ha? 33 www.umb.no
 34. 34. www.umb.no Hva vil vi og hvor går Norge? SkiHemsedalGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12ljnkmoljnmkl 34UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 35. 35. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 De etterfølgende sidene er bare ekstra I tilfelle spørsmål fra salen hvor de kan passe… 35 www.umb.no
 36. 36. www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 36UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 37. 37. www.umb.noGMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 37UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
 38. 38. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Glenn Close første kvinne som har fått sitt genom sekvensert og offentliggjort  Det for å bleste om forskning på mental lidelse 38 www.umb.no
 39. 39. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Pharmaceutiske produkter produsert i GMOer (merk varierende verter fra mammalske celler til dyre, plante og gjærceller): 39 www.umb.no
 40. 40. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Investments in modern genetics: BGI (formerly Beijing Genomics Institute) 4500 employed and hired another 500 in 2010, of which 1500 are bioinformaticians Sequences genomes & individuals in large numbers, publishes in Nature & Science Tested 500 genes in GMOs by 2010 Placed their European headquarter in Copenhagen 4 main areas of research: C4 photosynthesis N2 fixation Seed and flower development 40 Heterosis www.umb.no
 41. 41. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Agroinfiltrering GMO mattrygghet Naturviterne 14.11.12 Växtmaterial doppas i en Agro-lösning -> vaccum. Agrobacterium tas upp intracellulärt och levererar T-DNA in i cellen. Avsikten är inte stabil integrering utan snabb produktion av protein eller studera effekten av en viss genprodukt. Exempel: iBio Inc – kliniska försök fas 1 influensavaccin (H1N1) – pressmeddelande 21 mars. 41 www.umb.no

×