Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeidsmarkedsinfo biologer 2010

3,942 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arbeidsmarkedsinfo biologer 2010

  1. 1. ARBEIDSMARKEDSINFORMASJON 2010 Biologer www.naturviterne.no
  2. 2. ”Felles for alle biologer, uansett hvor de jobber, og uansett hva slags spesialisering de har, er at det kan være nyttig å være organisert i en fagforening som jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviteres arbeidshverdag.” BIOLOGER – arbeidsmarkedsinformasjon 2010 Alle tall og data er hentet fra Naturviternes lønnsstatistikk 2009 Hva er en biolog? Biologen jobber innenfor faget biologi, som er læren om den levende naturen og dens organismer. Fagfeltet er meget bredt, og biologer kan ha svært mange forskjellige typer jobber. Biologien kan deles inn ut fra hvilke organismegrupper som studeres: botanikk, mikrobiologi, mykologi og zoologi. Man kan også dele inn emnet etter hva som studeres ved disse organismene: atferdsbiologi, evolusjonsbiologi, fysiologi, genetikk, morfologi, systematikk, utviklingsbiologi og økologi. Dessuten eksisterer flere fagområder i skjæringspunktet mellom ”nabovitenskaper” som for eksempel biokjemi og molekylærbiologi. Foto: Yvonne Holt Hvor jobber biologene? Siden biologien er et så bredt fagfelt vil jobbalternativene for biologer variere ut fra den spesialisering den enkelte har. Arbeidsmarkedssektor Andel i % Statlige virksomheter 59 % Kommunale bedrifter og virksomheter 21 % Private bedrifter og virksomheter 20 % www.naturviterne.no
  3. 3. Konsulent i veksthus kontrollerer pollinering av tomatplanter Foto: Sandra Paasch Biologer arbeider oftest som rådgivere, forskere, lektorer og spesialister innenfor ulike områder. De fleste arbeider i offentlig sektor, men det finnes biologer også i en rekke private virksomheter. Blant Naturviternes medlemmer i staten er det flest biologer ansatt i Direktoratet for naturforvaltning (DN), fylkesmannsembetene, universitetene og andre forskningsinstitusjoner. Også i fiskeriforvaltningen, Mattilsynet og Statens vegvesen ansettes det biologer. I kommunene/fylkeskommunene finner vi biologer både innen forvaltning og undervisning (videregående skoler). Botanikere, zoologer og ikke minst økologer jobber ofte innen forvaltningen (statlig og kommunal sektor). De kan være planleggere eller jobbe som miljøansvarlige i kommuner. Fylkesmennene har ansvar innenfor både landbruks- og miljøområdet. Mange biologer arbeider her; for eksempel som fiskeforvaltere, viltforvaltere og rådgivere for øvrig. DN har ansvar for både dyr, planter, friluftsliv, naturområder og miljøsamarbeid, og de har derfor behov for mange forskjellig typer biologer. Statens naturoppsyn ligger under DN, og også her arbeider det biologer. Cellebiologer og mikrobiologer jobber ofte innen forskning eller i private virksomheter, for eksempel i legemiddelfirmaer. www.naturviterne.no
  4. 4. Noen arbeidsgivere som ansetter biologer: Stat Privat Bioforsk Akademiet VGS Oslo Departementene Akvaplan-niva AS Direktoratet for naturforvalting Aqua Kompetanse AS Fiskeridirektoratet Aurland Naturverkstad AS Fylkesmannen Den blinde Ku AS Høgskolene Diatec Monoclonals Kystverket EWOS AS Mattilsynet Fjellstyrene i Lierne BA Norsk Institutt for Skog og Landskap Friluftslivets fellesorganisasjon Norges vassdrags- og energidirektorat Geodata AS Reindriftsforvaltningen Hardanger Consult AS Statistisk sentralbyrå Havforskningsinstituttet Statens landbruksforvaltning Helse Bergen Statens vegvesen Innovasjon Norge Universitetene Kirkens Nødhjelp Lerøy Hydrotech AS Norges Geotekniske Institutt Kommune NorDiag ASA Kommuner Nordland Reiseliv AS Fylkeskommuner Norsk Ornitologisk Forening Nycomed Proffice Life Science Ringebu fjellstyre Safetec Nordic AS Saint-Gobain Grains and Powders Statskog Stiftelsen Norsk Villreinsenter Stiftelsen Voss Klekkeri VilVite - Bergen Vitensenter AS WWF Norge www.naturviterne.no
  5. 5. Eksempler på stillingstitler: Stat Kommune Privat Avdelingsdirektør Adjunkt med Avdelingssjef tilleggsutdanning Avdelingsingeniør Arkitekt Disiplinleder Forsker Ass. rådmann Fagkonsulent Førstekonsulent Ingeniør Fjelloppsyn Inspektør Konsulent Formidler Kontorsjef Landbruksforvalter Forsker Konsulent Leder Informasjonskonsulent Overingeniør Lektor Konsulent Postdoktor Miljøkonsulent Kontorleder Prosjektleder Naturforvalter Kunderådgiver Prosjektsekretær Rådgiver Kvalitetskoordinator Rådgiver Rådmann Labingeniør/labmedarbeider Seksjonssjef Spesialrådgiver Marinbiolog Senioringeniør Medical advisor Seniorkonsulent Pedagog og avdelingsingeniør Seniorrådgiver Personalrådgiver Sjefingeniør Postdoktor Stipendiat Prosessingeniør Underdirektør Prosjektleder Universitetslektor Realfagskoordinator Vitenskapelig assistent Rådgiver Salgskonsulent Scientist Seniorkonsulent Seniorrådgiver Stipendiat Trainee Web-redaktør Lønnsstatistikk for biologer: Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår Stat 439 000 1997 Kommune 433 000 1994 Privat 430 000 2001 Alle 437 000 1997 www.naturviterne.no
  6. 6. Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Vår visjon er å bli det naturlige førstevalget for naturvitere med hjerte for bærekraft. Naturviterne har i dag ca. 5500 medlemmer som fordeler seg nokså jevnt på de tre sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Hva gjør Naturviterne for biologer? Våre rådgivere er spesialister på biologers utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, karrieretesting (HPI), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. 12 gode grunner til å være medlem av Naturviterne: 1. Du får uttelling i lønns- og tariffspørsmål. 2. Du får juridisk rådgivning og bistand i arbeidslivsspørsmål. 3. Du får advokathjelp i privatsaker. 4. Du får rimelige lån og forsikringer gjennom DnB NOR. 5. Du får tilbud om kurs og konferanser. 6. Du får tilsendt tidsskriftet Naturviteren. 7. Du får tilgang til medlemssider på Internett. 8. Du får tilsendt jevnlige nyhetsbrev. 9. Du får tilgang til faglige nettverk. 10. Du får tilgang til rabattavtaler. 11. Du får som student egne tilbud. 12. Du får tatt vår karrieretest (HPI) for 300 kroner. www.naturviterne.no
  7. 7. Naturviternes karrieretest (HPI - Hogans personlighetsinventorium) Man trives best, og jobber best, når det er samsvar mellom ens egen personlighetsprofil og den profilen som kreves i den enkelte jobb eller jobbtype. Hvis du ikke er helt fornøyd i jobben din er det flere muligheter til hva du kan gjøre. Noen ganger er kanskje løsningen å se seg om etter en annen jobb. I andre tilfeller kan det være mer riktig å prøve å påvirke jobbsituasjonen på arbeidsplassen din slik at den blir mer slik du ønsker. Karrieretesten vil gi svar på hva som er best i din situasjon. Kanskje du finner ut at du har den perfekte jobben i forhold til din profil? Testen kan avsløre at gresset nødvendigvis ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, slik det så ut ved første øyekast! I en jobbsøkerprosess vil du i en del tilfeller bli bedt om å ta en personlighetstest som utgangspunkt for en samtale eller et intervju. Nå har du mulighet til å ta en slik test på egen hånd. Dermed blir du kjent med dette verktøyet og blir bedre forberedt til et eventuelt jobbintervju senere. Testen inkluderer en samtale med en av våre rådgivere, som vil gi deg god veiledning. Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: o personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo o tilbakemelding på telefon, eller o personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. www.naturviterne.no
  8. 8. Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo Telefon: 22 03 34 00 Fax: 22 03 34 01 E-post: post@naturviterne.no www.naturviterne.no

×