Vem ställer bilen?

430 views

Published on

Transportsektorn behöver minska utsläppen drastiskt om vi ska klara klimatmålen. Det här är Sven Hunhammars inledande presentation vid seminariet "Vem ställer bilen" i Almedalen 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vem ställer bilen?

 1. 1. Vem ställer bilen? Almedalen 2012-07-03
 2. 2. Vem ställer bilen?• Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen• Jonas Åkerman, KTH• Lena Erixon, Trafikverket• Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv• Anders Norén, BilSweden• Göran Lindell (C)• Karin Svensson Smith (MP)• Moderator: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen 2
 3. 3. Vem ställer bilen? Sven Hunhammar Almedalen 2012-07-03
 4. 4. 4
 5. 5. Regeringens mål• Utsläppen för Sverige bör 2020 vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.• Visionen är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende.• År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. (Prop. 2008/09:93 och 162) 5
 6. 6. Från 10 till 1-2 ton CO2e per capita
 7. 7. Koldioxidutsläpp från transporterna 7
 8. 8. Trafikverket: 8
 9. 9. - 80% 9
 10. 10. Åtgärdspotential: 10
 11. 11. 11
 12. 12. Trafikverket:För att åstadkomma minskningar i storleksordningen 80procent till 2030 kommer det inte räcka med effektivare fordon,fartyg och flygplan, ökad andel förnybar energi ochelektrifiering av vägtransporter.Det kommer även att krävas en förändrad inriktning iutvecklingen av samhälle och infrastruktur.Den egna bilen behöver få en minskad roll somtransportmedel och tillgängligheten behöver i större grad lösasgenom effektiv kollektivtrafik och förbättrade möjligheter att gåoch cykla. 12
 13. 13. Trafikverket:Vi behöver åka - 19 % mindre bil 13
 14. 14. Peak Car?! 14
 15. 15. Vad säger prognosen? Trafikverket: Kapacitetsutredningen 2012 15
 16. 16. Det krävs tuffa styrmedel! 16
 17. 17. Några exempel på styrmedel:• Infrastrukturinvesteringar,• Transportslagsoberoende reseavdrag,• Avskaffa subventioner för p-platser och milersättning,• Höj koldioxidskatten,• Trängselskatt i fler tätorter,• Bilpooler,• Kollektivtrafik,• Cykel,• Prioritera tillgänglighet framför rörlighet, t.ex. förtätning,• Uppmuntra distansarbete, tele- och videomöten 17
 18. 18. Vad satsar regeringen på? 18
 19. 19. Vad satsar regeringen på? 19
 20. 20. Förbifart Stockholm leder inte tillett ”Transportsnålt samhälle”! 20
 21. 21. sven.hunhammar@naturskyddsforeningen.se
 22. 22. Vem ställer bilen?• Sven Hunhammar, Naturskyddsföreningen• Jonas Åkerman, KTH• Lena Erixon, Trafikverket• Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv• Anders Norén, BilSweden• Göran Lindell (C)• Karin Svensson Smith (MP)• Moderator: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen 22
 23. 23. Naturskyddsföreningenstransportpolitiska förslag
 24. 24. • att den generella koldioxidskatten på fordonsbränsle ska fördubblas inom några år och därefter höjas årligen, både realt och i relation till oljepriset, så att nollutsläpp uppnås år 2030,• att en kilometerskatt för tunga fordon som åtminstone täcker transportens externa kostnader ska införas, med undantag tills vidare för vissa skogstransportvägar,• att reseavdragets grund ska göras transportslagsoberoende (avståndsbaserad),• att endast miljöbilar ska få vara tillåtna som förmånsbilar,• att miljöbilsgränsen ska skärpas till 95 g koldioxid/km,• att en ökad miljöbaserad differentiering av fordonsskatten krävs,• att en miljörelaterad registreringsavgift som återförs till utsläppssnåla bilar ska införas,• att den statliga miljöbilspremien ska behållas men begränsas till elbilar,• att trängselskatter ska införas i fler tätorter enligt lagstiftning som ger lokal eller regional beslutsrätt om att införa trängselskatt samt kontroll över intäkterna, 24
 25. 25. • att infrastrukturplaner ska bidra till klimatpolitiken genom systematisk samordning av hamnar, järnväg, sjöfart, lastbil och kombiterminaler, samt utbyggnad och samordning av det nationella och internationella järnvägsnätet,• att Sverige ska satsa kraftigt på utbyggnad och upprustning av det befintliga järnvägsnätet och elektrifiering av samtliga banor,• att avgifter på järnvägen som försämrar dess konkurrenskraft, t.ex. banavgifterna, i förhållande till andra transportslag ska slopas,• att järnvägslinjer och industrispår inte ska läggas ner,• att en satsning på höghastighetståg ska ske i linje med riksdagens fyrstegsprincip i syfte att nå det långsiktiga klimatmålet,• att regeringen med avseende på klimatmålet snarast ska utvärdera effekterna av avreglering av järnvägen, samt• att en betydande del av väganslagen ska styras om till kollektiva system och en storskalig satsning på ett nationellt cykelvägnät som både gynnar pendling och höjer cyklingens status. 25
 26. 26. • att utgångspunkten i planeringsprocesser ska vara att prioritera tillgänglighet framför rörlighet,• bebyggelse i tätorter ska förtätas och ske nära service, arbetsplatser, kollektivtrafik och på platser som gynnar gång- och cykeltrafik; på landsbygden bör verksamheter som affär, bibliotek, café, apotek och andra servicefunktioner samlokaliseras,• att plan- och bygglagen ska ändras och ekonomiska styrmedel införas för att gynna en samhällsplanering som minskar transporterna. Större anläggningar för handel och andra åtgärder som får regionala effekter måste hanteras i ett regionalt perspektiv genom ökade befogenheter till regionala eller nationella organ,• att externa köpcentrum ska prövas som miljöstörande verksamhet enligt miljöbalken,• att länsstyrelsen ska bevaka att mark som är viktig för järnvägsutbyggnad inte blir bebyggd eller ianspråktas för annat ändamål,• att distansarbete, tele- och videomöten ska uppmuntras för att minska transportbehovet,• att det finns en stor ekonomisk och teknisk potential för utnyttjande av flera transportsätt för en passagerare eller godsenhet (intermodala transporter), vilka bör stimuleras med infrastruktursatsningar och ekonomiska styrmedel, såsom smidiga omstigningsmöjligheter, lånecyklar, bilpooler och lånebilar,• att kommunerna ska verka för att informationen om bilpooler, förnybara drivmedel och miljöbilar utökas,• att företagens subventioner för de anställdas bilanvändning, p-platser och milersättning bör avskaffas samt,• att klimatreglerande och andra ekosystemtjänster ska skyddas och förstärkas i planeringen genom att bevara och stärka vild natur och sammanhängande grönområden och skapa nya gröna områden. 26

×