Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 72 Agneta Carlsson

377 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 72 Agneta Carlsson

  1. 1. Transportforum 2012, session 72Miljömärkning av persontransporter och mekanismer för att uppnåeffektiva persontransporterAgneta Carlsson – Naturskyddsföreningen, Bra MiljövalInrikestransporter i Sverige (samtliga trafikslag) stod 2010 för 31% av de svenskautsläppen av växthusgaser. Av dessa stod personbilarna för knappt60% avutsläppen. Från 1990 till 2010 ökade utsläppen av växthusgaser från vägtrafikenmed 8% trots åtgärder kring snålare fordon och alternativa drivmedel(Naturvårdverkets utsläppsstatistik).Trenden måste brytas. Under 2011 lanseradesnya skärpta kriterier för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra MiljövalPersontransporter. Ett av syftena med kriterierna är att få konsumenter att ändrasina resvanor. Genom att få konsumenter att välja bort den egna bilen och flygettill förmån för kollektiva transportslag som tåg och buss kan storautsläppsminskningar nås.Naturskyddsföreningen är Sveriges största natur- och miljöorganisation med 190000 medlemmar. Sedan 1989 driver Naturskyddsföreningen miljömärkningen BraMiljöval. I väntan på politiska beslut är mobilisering via konsumentmakt en viktigstrategi för att komma framåt i miljöarbetet.Vad är miljömärkning och vad leder det till? Omfattande och kontrollerbara miljökrav Oberoende kontroll av produkterna Krav som fastställs oberoende av producenten Livscykelperspektiv Successiv skärpning av kravenT.ex. har miljömärkning varit starkt pådrivande till det förbud mot fosfater i tvätt-och maskindiskmedel som EU beslutade om 2011. Detta har varit helt förbjudit itvätt- och maskindiskmedel märkta med Bra Miljöval sedan 2006.För att en transporttjänst (resa) ska kunna märkas med Bra Miljöval måste tjänstenbland annat uppfylla krav på energianvändning, växthusgasutsläpp samtkväveoxidutsläpp relaterad till antal personkilometer. Alla typer av resor kanmärkas och det är själva transporttjänsten som märks inte fordonet.Bra Miljöval Persontransporter har verkat pådrivande på de företag som har licens,genom att de först måste uppfylla de krav som ställs och sedan kontinuerligtmiljöanpassa sin verksamhet för att klara kraven även i framtiden. Ytterligare enmekanism där Bra Miljöval kan bidra är att alla licenstagare för Bra MiljövalPersontransporter som kör eltåg måste köpa minst 50 % Bra Miljöval el. Elbolagsom säljer el märkt Bra Miljöval avsätter pengar till en energieffektiviseringsfonddär pengarna ska användas till energieffektiviseringsåtgärder inom t.ex.transportområdet. Detta ger konkret miljönytta för varje köptkWh el.
  2. 2. 2/2Bra Miljöval Persontransporter har också en nystartad fond enligt samma principersom energieffektiviseringsfonden. Fonden är helt ny och den syftar brett till attminska persontransporter miljöpåverkan. Tänkbara åtgärder kan vara att underlättaför resenärer att t.ex.kombinera cykel med tåg/buss, energieffektiviseringsåtgärdermm.

×