Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Political consequences lv

460 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Political consequences lv

 1. 1. Ilgtspējīgas attīstības politiskās sekas vietējā un reģionālā līmenī NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai
 2. 2. NaturNet Plus Ilgtspējīga attīstība <ul><li>Paaudžu savstarpēja vienlīdzība </li></ul><ul><li>Kontrolēti ienākumi/produkcija </li></ul><ul><li>Patēriņš </li></ul><ul><li>Interaktīvi, multidisciplināri komponenti </li></ul><ul><li>Stru kturālas un procedurālas koncepcijas </li></ul>
 3. 3. NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>Visaptveroša politiska stratēģijas </li></ul><ul><li>Pieprasījums pēc integrētas valdības sistēmas </li></ul><ul><li>Interešu līdzsvars </li></ul>
 4. 4. NaturNet Plus Ilgtspējīgas attīstības stratēģija E S <ul><li>… B ET … Eiropā … </li></ul><ul><li>Metodoloģijas ir joprojām izstrādes stadijā </li></ul><ul><li>Trūkst izpratnes par ilgtspējīgu attīstību </li></ul><ul><li>Trūkst integrētu aplikāciju </li></ul><ul><li>Zems apguves līmenis </li></ul><ul><li>Nepietiekama informācijas izplatība </li></ul><ul><li>Ieviešanai nepieciešama apmācība </li></ul>
 5. 5. NaturNet Plus It ā li jas ilgtspējīgas attīstības stratēģija <ul><li>… Itālijā … </li></ul><ul><li>Katram reģionā ir sava sistēma </li></ul><ul><li>Zināšanu trukums par ilgtspējīgu attīstību politiķu vidū </li></ul><ul><li>Nedaudzas integrētas aplikācijas </li></ul><ul><li>Nepietiekama informācijas izplatība </li></ul><ul><li>Ieviešanai nepieciešama apmācība </li></ul>
 6. 6. NaturNet Plus Ilgtspējjīgas attīstības trīs pīlāri After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 3 P ī l āru Koncepcija
 7. 7. NaturNet Plus Piecu dimensiju koncepcija Technological Dimension PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 8. 8. NaturNet Plus Pastācīgi Uzlabojumi kā Ilgtspējīgas attīstības procesa Ilgtspējīgas attīstības process
 9. 9. NaturNet Plus E k os i t ē m a , Bio loģiskā dažādība , Veselība , Klimata pārmaiņas Zaudējumi & Sliekšņi (bio fiziskie un ilgtspējības ) Mērķi Cilvēka darbība Novēršana , Adapt ēšanās Strat ēģijas : Poli tikas & paņēmieni : ekonomiskie instrument i , tehnolog ģijas , zemes izmantošana * Scen āriji * Ārējās ietekmes * Izmaksu-efektivitātes analīze * Izmaksu-ieguvumu analīze Inov ācijas & ieviešana Vadīšana Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas strukturēšana
 10. 10. NaturNet Plus ILGTSPĒJĪBAS IETEKMJU NOVĒRTĒŠANA INOVAT ĪVAS METODES un INSTRUMENTI • Integrēts ietvars ( vides, ekonomisks, sociāls ) • Mi k ro, ma k ro • Glob ā l s, re ģ ion ā l s, vietējs • Prognozes • Līdzdalības metodes Kapacitātes veidošana ĀRĒJĀS IETEKMES ILGTSPĒJĪBAS SLIEKŠŅI M ULTIFUN KC IONALIT ĀTES I.A. STRAT ĒĢIJA POLI TIKAS un PAŅĒMIENI - Vides tehnoloģijas - Econo miskie instrumenti - Zemes izmantojums Vadība ILGTSPĒJĪBAS ATTĪSTĪBAS ANALĪZES INSTRUMENTI
 11. 11. NaturNet Plus “ Ilgtspējības ietekmju novērtējums ” * Atbalsts ES Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai * Pielietojams politisko mērķu izstrādes sākumā * “ Es dalībvalstīm jāveic ietekmju novērtējums jaunu likumu normu izstrādes ietvaros, jāveicina šo metožu pielietojums konsultāciju un ietekmju novērtējuma standartu definēšanā ” * Ilgtspējības izpētes virzītājspēks
 12. 12. NaturNet Plus 29/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Eiropas prasības un Politikas ietvars Politikas ietekmju novērtējums uz reģionālo attīstību Politikas ietvars Nepieciešamie instrumenti Zemju platību novērtējums , Zemju platību izmaiņas ESDP, ESPON Eiropas prasības Integrētas piekrastes zonas apsaimniekošanas stratēģija ICZM Zemju platību izmaiņas piekrastes zonās Strat ēģisks transporta tīklu vides novērtējums Transport a Poli tika Slodze uz aizsargājamām platībām , Dzīvotņu fragmentācija Bioloģiskās daudzveidības konvencijas ieviešana UNCBD Zemju platību izmaiņas Dzīvotņu fragmentācija , Slodze uz noteiktām teritorijām
 13. 13. NaturNet Plus <ul><li>E S politiku prasībām nepieciešami X border Geodata – ģeogrāfiskie dati, kas ir … </li></ul><ul><li>Viegli pieejami </li></ul><ul><li>Savietojami un </li></ul><ul><li>Viegli kombinējami </li></ul><ul><li>  E S iniciatīva : INSPIRE </li></ul>
 14. 14. NaturNet Plus <ul><li>X Border inform ācija nepieciešama … </li></ul><ul><ul><li>Dabas saglabāšanai </li></ul></ul><ul><ul><li>Vides pārvaldībai </li></ul></ul><ul><ul><li>Reģionālai plānošanai </li></ul></ul>
 15. 15. NaturNet Plus <ul><li>X Border informācija nepieciešama </li></ul><ul><ul><li>Sugu migrācijas noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>Upju straumēm (plūdu) noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>Gaisa emisiju (po iesārņojuma ) noteikšanai … </li></ul></ul><ul><ul><li>… netiek ierobežota līdz ar valstu administratīvajām robežām . </li></ul></ul>

×