Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació laboral

282 views

Published on

Formació i Orientació laboral

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formació laboral

 1. 1. FORMACIÓ LABORAL Natàlia Moll
 2. 2. EL MERCAT LABORAL La situació del mercat laboral a Espanya es coneix mitjançant l’Enquesta de Població Activa (EPA) que realitza trimestralment l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i que facilita informació de caràcter general, sectorial, per sexe, edats, comunitats autònomes, províncies, duració dels contractes, etcètera. L’Enquesta de Població Activa és una investigació per mostreig que es realitza mitjançant una mostra de seixanta- cinc mil habitatges familiars, aproximadament, la qual cosa suposa obtenir informació d’unes doscentes mil persones. Les dades es recullen per entrevista personal i telefònica, realitzada per entrevistadors de l’INE. Els resultats s’obtenen dins del mes següent al de finalització del trimestre de referència de les dades.
 3. 3. CLASSIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ A EFECTES LABORALS ACTIUS OCUPATS DESOCUPATS Persones de 16 o Persones de més anys que han 16 o més anys treballat, al menys, sense treball que una hora en la busquen activament setmana treball de referència INACTIUS Jubilats Prejubilats Mestresses de casa Estudiants Discapacitats Altres col·lectius
 4. 4. Mètodes actius de recerca d’ocupació Es consideren mètodes actuals de recerca d’ocupació: – Estar en contacte amb una oficina pública d’ocupació a fi de trobar treball, qualsevol que sigui la part que hagi pres la iniciativa (la renovació de la inscripció per raons purament administratives no constitueix un plantejament actiu). – Estar en contacte amb una oficina privada (com, per exemple, una oficina d’ocupació temporal, empresa especialitzada en contractació, etc.) a fi de trobar treball. – Enviar una candidatura directament als oferents de col·locació. – Indagar a través de relacions personals, per mediació de etcètera. sindicats, – Anunciar-se o respondre a anuncis de periòdics. – Estudiar les ofertes d’ocupació. – Participar en una prova, concurs o entrevista, en el marc d’un procediment de contractació.
 5. 5. PLA D’ACCIÓ PER A LA RECERCA D’OCUPACIÓ Inventari professional i personal Quan es busca ocupació, a més d’estar ben format i conèixer l’entorn laboral, és necessari conèixer-nos a nosaltres mateixos; per a això s’analitzaran les pròpies característiques i es reflectiran per escrit en un document a què podem anomenar inventari personal i professional, que és el pas previ a la realització del currículum vitae i que ens servirà per a abordar amb èxit l’entrevista de treball. L’inventari personal consisteix en una anàlisi completa sobre aspectes personals i professionals. La persona que busca treball ha de crear estratègies per a convertir els punts dèbils en fortaleses.
 6. 6. INVENTARI PERSONAL CAPACITATS FORMACIÓ Intel·lectuals • Comprensió escrita • Comprensió oral • Expressió escrita • Expressió oral • Resolució de problemes • Càlcul numèric • Maneig d’equips • Creativitat Relacions socials • Comunicació interpersonal • Comunicació en grup • Adaptació al grup • Coordinació d’un grup • Expressió dels sentiments • Empatia • Adaptació a l’entorn Bàsica • ESO • Batxillerat • Idiomes • Altres Professional • Cicles formatius de grau mitjà • Cicles formatius de grau superior • Cursos d’especialització • Habilitat per a determinats treballs • Formació en altres camps • Beques d´estudi EXPERIÈNCIA ASPECTES PERSONALS • En el treball que • Situació familiar busquem • Situació econòmica • En treballs • Lloc de residència relacionats • Afeccions/inquietuds • Treball en altres • Desig de treballar àmbits • Gustos • Pràctiques en • Esforç que s’està empreses disposat a realitzar • Treball en un negoci • Problemes sensorials/ familiar psiquiàtrics • Voluntariat • Habilitats especials • Altres treballs no • Discapacitats retribuïts • Beques de treball • Treball per a amics • Treball amb determinats equips i màquines
 7. 7. Altres aspectes que hem de tenir en compte A més de l’inventari personal i professional hem de reflexionar sobre els punts següents: – Tipus d’empresa en què ens agradaria treballar. – Tipus de treball a desenvolupar. – Exigència econòmica. - Aspectes de la formació que cal millorar.
 8. 8. El perfil del candidat ideal Per a aconseguir ocupació cal superar un procés de selecció, la duració del qual pot variar segons el nombre de proves que consti. Per a tenir èxit en una selecció cal ressaltar els aspectes del perfil personal i professional que s’acosten al que requereix el perfil buscat per les empreses. No n’hi ha prou amb ser un bon treballador, cal demostrarho i convèncer que ens adaptarem a les exigències de l’empresa. Normalment les empreses busquen treballadors amb una sèrie de característiques que es consideren positives. Durant el procés de selecció, l’empresa mira de detectar si el candidat s’ajusta al perfil que es demana.
 9. 9. CARACTERÍSTIQUES QUE BUSQUEN I REBUTGEN LES EMPRESES Característica Busquen Rebutgen PERSONALITAT • Iniciativa • Treball en equip • Polivalència • Seguretat • Facilitat per a les relacions • Autonomia • Tracte agradable • Flexibilitat • Capacitat de treball FORMACIÓ I ACTITUD • Nivell d’estudis adequat • Capacitat d’organització i planificació • Motivació • Habilitat • Capacitat d’expressió • Compromís amb el treball • Capacitat de treball • Passivitat • Arrogància • Agressivitat • Inseguretat • Dedicar-se • Individualisme a una única tasca • Submissió • Dependència • Conflictivitat • Rigidesa • Aïllament del grup • Malaptesa • Motivacions únicament econòmiques • Desordre • Baixa motivació • Nivell d’estudis per damunt dels requerits • Nivell d’estudis per davall dels requerits IMATGE • Saber estar i comportar-se • Correcte aspecte extern • Desendreçament • Deixadesa • Vestit o estil inadequat per al lloc
 10. 10. La recerca d’ocupació El camí que apareix en l’esquema és dels més llargs possibles, però no ha de ser sempre així, sinó que pot ser més curt o totalment diferent. Oferta de treball Apareix en mitjans de comunicació, Inem, Soib, ETT, butlletins oficials, Internet, relacions personals, autocandidatura... Carta de presentació i currículum Presentació del currículum: • Dades personals. Lloc a què s’opta. Referències • Formació. Disposició a viatjar • Experiència • Cursos d’especialització • Idiomes Proves Psicomètriques Test d’aptitud. Mesura aspectes de la intel·ligència relacionats amb el treball que es vol realitzar Test de personalitat. Mesura aspectes relacionats amb el treball Primera entrevista Objectiu: conèixer personalment i avaluar la forma d’actuar, de comportar-se, la maduresa, etc. Entrevistador: psicòleg Atenció a: aspecte, to de veu, comportament, comentaris... Segona entrevista Objectiu: confirmar les expectatives creades pel candidat Entrevistador: responsable de l’empresa Atenció a: presència, postura, veu, comentaris, coneixements tècnics, postura davant els altres si és una entrevista col·lectiva Ocupació
 11. 11. Pautes per a cercar ocupació La recerca d’ocupació ha de planificar-se meticulosament d’acord amb les pautes següents: - Realitzar un pla en què es recullin les tasques que es faran cada dia: llegir anuncis, redactar anuncis, realitzar cartes i currículums, cercar adreces d’empreses, preparar entrevistes, etcètera. - Establir un horari mínim diari o setmanal per a dedicar-lo a tasques relacionades amb la recerca d’ocupació. - Revisar els possibles errors que es cometen en la recerca, si no sorgeix l’ocupació. - Després d’una entrevista, apuntar les impressions i les preguntes difícils. - Si després d’una entrevista no es rep resposta, telefonar interessant-se pels motius del rebuig
 12. 12. Les fonts d’informació i de reclutament Per a buscar ocupació cal estar al corrent del que succeeix al voltant i de totes les informacions que apareixen en els mitjans de comunicació i en les institucions privades o públiques, relacionades amb el mercat laboral.
 13. 13. Diferents fonts d’informació sobre ocupació
 14. 14. PREMSA • S’ha de dedicar diàriament un cert període de temps a la lectura dels anuncis de totes les publicacions de premsa en què poden aparèixer ofertes d’ocupació com: diaris de difusió local i nacional, diaris d’informació econòmica, revistes especialitzades en el sector de la nostra formació, etcètera. En algunes emissores de ràdio i cadenes de televisió hi ha programes sobre aquests temes. • Es pararà especial atenció als suplements dedicats a economia i ocupació que apareixen els diumenges en la majoria dels diaris. No cal comprar la premsa diàriament; es pot trobar en biblioteques públiques, hemeroteques, bars i cafès, centres d’informació juvenil, institucions, etcètera.
 15. 15. AUTOCANDIDATURA • Es pot enviar per iniciativa pròpia el currículum perquè figuri en els arxius de personal de les empreses per si en el futur poden necessitar empleats. • Les pàgines grogues i les guies professionals de les companyies telefòniques són una bona font d’informació sobre l’activitat de totes les empreses de l’entorn. Es realitzarà una selecció de les empreses que més interessen i s’envia el currículum de forma espontània perquè el tinguin en el seu poder i pugui ser utilitzat quan sorgeixi una vacant.
 16. 16. INEM. SOIB. ORGANISMES DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES • En funció del lloc de residència, et correspon una oficina d’ocupació de la teva comunitat autònoma (Soib) o de l’Inem, en la que has d’inscriure’t com a demandant d’ocupació. • Les ofertes d’ocupació de les empreses poden canalitzar-se a través de les oficines d’ocupació; aquestes enviaran a l’empresa candidats perquè realitzin la selecció.
 17. 17. EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL (ETT) • Són empreses de serveis que contracten temporalment treballadors en la seva plantilla i els posen a disposició d’una altra empresa. L’empresa de treball temporal paga els sous, es fa càrrec de les despeses de selecció, formació, Seguretat Social, etc., i els treballadors realitzen el seu treball a l’empresa en què estiguin destinats.
 18. 18. AGÈNCIES DE COL·LOCACIÓ • Són entitats sense ànim de lucre que cobren a les empreses i als demandants d’ocupació exclusivament les despeses ocasionades pels serveis prestats. Es tracta d’intermediaris que han de garantir el principi d’igualtat a l’accés a l’ocupació. • Les agències estan promogudes per ajuntaments, sindicats, comunitats autònomes, fundacions i organitzacions no governamentals.
 19. 19. RELACIONS PERSONALS • Els amics, coneguts, familiars, companys i persones del cercle pròxim també poden ajudar a trobar ocupació. Convé formar una xarxa de contactes personals i comunicar a aquestes persones la nostra situació perquè estiguin al corrent de possibles ocupacions i, al mateix temps, puguin aconseguir nous contactes.
 20. 20. INTERNET • Internet està revolucionant la forma de buscar treball. Hi ha multitud de pàgines web destinades a facilitar el contacte entre empreses i candidats. Són els portals d’ocupació, grans borses de treball que funcionen de forma semblant a les seccions d’anuncis dels periòdics però més ràpids, per exemple: www.bolsatrabajo.com, www.canaltrabajo.com, etcètera. • També es pot deixar el currículum en diferents pàgines d’Internet (www.trabajo.org, www.infojob.net, www.empleo.com, www.monster.es, etcètera).
 21. 21. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL • La FCT ofereix als alumnes la possibilitat de perfeccionar els coneixements adquirits als centres de formació i permet a l’empresari preseleccionar als seus futurs treballadors sense necessitat de relació laboral i enllaçar-los amb qualsevol tipus de contracte de treball.
 22. 22. La carta de presentació Carta de presentació o acompanyament és el terme utilitzat per a referir-se a l’escrit remès junt amb el currículum destinat a la recerca d’ocupació. Estructura de la carta de presentació No hi ha unes normes rígides per a l’elaboració de la carta; és un escrit personal que admet múltiples variants. No obstant això, es pot estructurar en quatre o cinc paràgrafs.
 23. 23. Primer paràgraf Es concreta la raó per la qual s’escriu la carta i s’indica el lloc o el tipus de treball que es desitja aconseguir. Es pot indicar la font per la qual es coneix l’existència del lloc vacant o la raó per la qual s’envia el currículum espontàniament. Normalment es comença amb Senyor/Senyora. Mai comenceu la redacció amb un gerundi «Havent conegut...». Segon paràgraf Es fa referència al currículum que s’adjunta ressaltant els punts forts (formació, destreses, coneixements, experiències, èxits...) que més s’acomodin al lloc sol·licitat. Si es té experiència laboral o extra laboral relacionada amb el lloc de treball cal indicar-ho. Si es tracta d’un canvi d’ocupació es poden justificar les raons. Tercer paràgraf S’indica com, on i quan és possible establir contacte per a entablir una entrevista, poder ampliar informació i contestar a les preguntes que siguin necessàries. Comiat La forma més usual és: «a l’espera de les seves notícies, us saluda atentament...». Signatura i rúbrica Se sol signar amb el nom i, almenys, el primer cognom. S’evitaran les signatures massa infantils i recarregades. Annex Se citen els documents que acompanyen a la carta, normalment el currículum.
 24. 24. Aspectes que cal tenir en compte en la realització de la carta En el moment de realitzar la carta es tindran en compte les recomanacions següents: – Han d’estar personalitzades (dirigides a una persona concreta). Si no es coneix el seu nom s’enviaran al director de Recursos Humans o al Departament de Selecció de Personal. – Es prescindirà d’abreviatures, sigles i argot tècnic. Sempre resulta més segur utilitzar un llenguatge que entenguin la majoria de les persones, llevat que es tingui la seguretat que la carta arribarà a algú molt relacionat amb el treball. – El paper serà blanc i de bona qualitat (el mateix utilitzat per al currículum). Sempre s’utilitzaran originals, mai fotocòpies. El sobre també ha de ser de bona qualitat. – Ha d’ocupar només una pàgina que s’ajusti al tema i sense detalls excessius.
 25. 25. Aspectes que cal tenir en compte en la realització de la carta En el moment de realitzar la carta es tindran en compte les recomanacions següents: – Han d’estar personalitzades (dirigides a una persona concreta). Si no es coneix el seu nom s’enviaran al director de Recursos Humans o al Departament de Selecció de Personal. – Es prescindirà d’abreviatures, sigles i argot tècnic. Sempre resulta més segur utilitzar un llenguatge que entenguin la majoria de les persones, llevat que es tingui la seguretat que la carta arribarà a algú molt relacionat amb el treball. – El paper serà blanc i de bona qualitat (el mateix utilitzat per al currículum). Sempre s’utilitzaran originals, mai fotocòpies. El sobre també ha de ser de bona qualitat. – Ha d’ocupar només una pàgina que s’ajusti al tema i sense detalls excessius. – No cal subestimar-se. No començar la carta dient: «encara que no posseeixo l’experiència que vostès demanen...». La carta ha d’estar centrada verticalment en el paper. El tipus de lletra ha de ser clàssic. Si el text és massa curt s’ajustarà l’interlineat, els marges i el tipus i grandària de la lletra perquè no faci l’efecte d’excessiva brevetat. – S’especificarà clarament el treball que se sol·licita, ja que en alguns casos en el Departament de Selecció poden estar indecisos sobre el destí de la sol·licitud. – El tractament ha de ser respectuós; ningú ha perdut un lloc de treball per ser massa respectuós, però sí per prendre’s massa confiances. – Per a assegurar-se que la carta no conté errors, es farà que una persona aliena la revisi perquè comenti si detecta algún defecte i suggereixi alternatives.
 26. 26. CAS PRÀCTIC Miguel Ángel Bello Olivera acaba de concloure un cicle superior de formació professional i vol dirigir-se a una empresa que necessita incorporar un treballador del seu perfil. Acompanyant al seu currículum, vol enviar una carta de presentació, dirigida al director del departament de Recursos Humans. Solució El model de carta que apareix és un suggeriment que es pot adaptar a cada situació concreta, però que no ha de seguir-se al peu de la lletra.
 27. 27. Senyor: He sabut que últimament estan vostès buscant Tècnics Superiors .................. .............., amb coneixements de ..................., comprensió de l’anglès escrit i disponibilitat per a viatjar. Sóc Tècnic Superior ......................, recentment graduat a l’Institut ..................... He realitzat pràctiques a l’empresa ....................., en un lloc semblant a què vostès desitgen cobrir. A més, tinc un bon nivell de comprensió de l’anglès escrit i un acceptable domini de l’anglès parlat. Com el perfil que vostès busquen coincideix amb el meu, m’agradaria ser rebut per vostès o per la persona que estigui a càrrec del procés de selecció, per la qual cosa li adjunto el meu currículum. A l’espera de poder saludar-lo personalment, us saluda atentament, Fdo.: Miguel Ángel Bello Olivera
 28. 28. El currículum vítae El currículum vítae és un document que reflexa els estudis i els mèrits personals i professionals d’una persona. El currículum es redacta normalment per a respondre a algun anunci d’ocupació, però també es pot lliurar per iniciativa pròpia en circumstàncies en què és convenient oferir els serveis professionals, donar-se a conèixer, presentar projectes, introduir-se en un cercle, aconseguir una beca, una subvenció, etcètera. La persona que redacta el seu currículum es fa responsable de la veracitat dels mèrits al·legats; per això en els historials només apareixen mèrits objectius i no valoracions personals o elogis. És aconsellable realitzar un currículum per a cada lloc de treball que es tracti de cobrir. El currículum ha de ser planificat per endavant perquè, amb petites modificacions, pugui ser emprat en diferents situacions com si s’hagués realitzat específicament per a cada empresa. No cal rebutjar cap dada. Cal analitzar els estudis, els cursos realitzats, les pràctiques, si s’han utilitzats ordinadors o determinats equips en algun moment determinat, si s’han emprat en l’estranger o s’han impartit classes particulars d’una determinada matèria, etc.; encara que aquestes informacions no poden citar-se com a formació acadèmica o experiència professional, sí poden citar-se com a dades d’interès.
 29. 29. Redacció i presentació del currículum vítae L’acurada elaboració i redacció del currículum és de gran transcendència, ja que és l’única informació que es pot tenir sobre la persona que opta a un lloc de treball. És aconsellable que la seva extensió no superi un full DIN A4, ja que d’aquesta forma es pot manejar millor. Quan l’historial sigui molt extens es pot presentar en un full un resum i en fulls annexos la informació complementària. El currículum ha de produir una bona impressió a simple vista, ja que en moltes ocasions els currículums són rebutjats sense ser llegits en la seva totalitat perquè la seva presentació no és prou atractiva. Una bona presentació de l’historial reflectirà que qui l’ha redactat és una persona ordenada, de ment ben organitzada i que realitza el treball amb cura. S’han de curar escrupolosament la presentació i la neteja. La qualitat del paper utilitzat serà la millor possible i mai s’enviaran currículums fotocopiats. En la presentació gràfica del currículum es poden utilitzar subratllats, negretes, distints tipus i grandàries de lletres, etc., però no és convenient elaborar un currículum massa recarregat. Per descomptat, s’ha de curar que no hi hagi faltes d’ortografia ni incorreccions gramaticals.
 30. 30. Estructura del currículum vítae La labor prèvia quan es redacta un currículum consisteix a realitzar una selecció dels mèrits que es jutgen més valuosos, evitant informacions que es puguin interpretar negativament i, si és possible, es tractarà d’esbrinar les preferències dels seleccionadors per a ajustar-hi l’historial; també és d’utilitat conèixer els criteris de selecció en casos precedents.
 31. 31. Les dades i els mèrits al·legats es poden agrupar en els apartats següents:
 32. 32. • Dades personals. • Formació. • Experiència professional. • Altres dades d’interès.
 33. 33. • Dades personals. Les dades mínimes són nom i cognoms, DNI, data de naixement, domicili complet, e-mail, telèfon particular, altres telèfons de contacte.
 34. 34. • Formació. Es pot dividir en: – Formació general. Normalment s’indiquen els títols més alts obtinguts; per exemple, no s’indicarà l’ESO si s’ha finalitzat el batxillerat, afegint els cursos i seminaris que tinguin relació amb el lloc sol·licitat. També es pot indicar si algun dels cursos s’ha seguit amb beques, borses de treball, subvencions, etcètera. En aquest apartat cal indicar la titulació o titulacions de caràcter oficial o privat que es posseeixen. En cada una d’elles s’indicarà la data d’inici i finalització (si es va repetir algun curs, només la de finalització), la denominació del títol i el centre que l’atorga. – Formació especialitzada i complementària. En aquest apartat s’indicaran tots els cursos professionals i d’especialització que s’han realitzat que estiguin relacionats amb d’alguna manera el treball que se sol·licita. Al costat dels cursos s’indicarà la seva duració, expressada en hores o crèdits, el centre que l’ha impartit i el lloc i data de realització. – Idiomes. Es pot indicar el grau de coneixement de l’idioma que es conegui en els aspectes següents: a) Comprensió de textos escrits. b) Capacitat de conversa. c) Redacció i traducció de textos. En cadascú d’aquests aspectes es pot indicar el nivell aconseguit en tres categories: inicial, mitjà o excel·lent. Per exemple: «Excel·lent nivell de compressió i nivell mitjà de conversa».
 35. 35. • Experiència professional. Són tots els treballs realitzats, amb contracte o sense, qualsevol que hagi sigut la seva duració i les practiques realitzades, el voluntariat, etcètera. La relació de llocs de treball s’estructurarà per punts, i mai en un text seguit. S’indicarà el nom i activitat de l’empresa, el lloc exercit, funcions realitzades i dates de començament i finalització de les funcions.
 36. 36. • Altres dades d’interès. En aquest apartat s’indicaran totes aquelles dades que no poden incloure’s en cap apartat anterior però que pot ser interessant esmentar o que puguin aportar dades sobre la personalitat del sol·licitant. En aquest apartat es poden incloure cursos que no guardin relació directa amb el treball realitzat, participació en ONG, pertànyer a alguna federació esportiva, aficions, permís de conduir, disponibilitat de cotxe, disponibilitat per a viatjar, disponibilitat horària, etcètera.
 37. 37. Formes d’ordenar el currículum vítae Les formes més usuals d’ordenar un currículum són les següents: • Currículum vítae funcional o per temes. • Currículum vítae cronològic. • Currículum vítae invers. • Ordenació mixta del currículum vítae.
 38. 38. • Currículum vítae funcional o per temes. Consisteix a agrupar les activitats o funcions desenvolupades en diferents apartats; per exemple: formació acadèmica, formació complementària, experiència professional, altres dades d’interès. Aquesta forma d’ordenar el currículum té l’avantatge de ser més clar per a la persona que el llegeixi i, en cas de tenir llacunes de formació o experiència, que aquestes passin inadvertides.
 39. 39. • Currículum vítae cronològic. Consisteix a presentar les dades d’acord amb la seva realització en el temps, de les més antigues a les més recents, la qual cosa permet veure l’evolució des del principi fins a l’actualitat.
 40. 40. • Currículum vítae invers. S’ordena de forma contrària que l’anterior, es comença reflectint les dades més recents i es va retrocedint fins arribar a les més antigues. Aquest model s’utilitza quan es pretén ressaltar els mèrits més recents, bé per la seva importància en si mateixos o bé per la seva relació amb l’objectiu que es pretén aconseguir. També serveix per a les persones amb una àmplia experiència en el sector.
 41. 41. • Ordenació mixta del currículum vítae. Consisteix en una combinació de la presentació cronològica i de la funcional. Se sol utilitzar quan, en alguns dels apartats, els mèrits siguin molt nombrosos i es puguin classificar per grups i, dins d’aquests grups, de forma cronològica o bé per grups menors de mèrits. Per exemple, estudis a Espanya, en l’estranger.
 42. 42. CAS PRÀCTIC Miguel Ángel Bello Olivera ha cursat el batxillerat d’Humanitats i acaba de finalitzar el cicle formatiu d’Administració de Sistemes Informàtics. Encara que no té experiència, vol redactar el seu currículum vítae per a iniciar la recerca de la seva primera ocupació.
 43. 43. Currículum vítae Dades personals Nom i cognoms: Miguel Ángel Bello Olivera Lloc i data de naixement: Sevilla, 18 de abril de 1985 Domicili: Avda. Los Tilos, 20, 4ºA. 40040 Sevilla Telèfon de contacte: 913 23 45 67, 654 45 64 56 E-mail: miguelbello@yahoo.es Formació acadèmica – Batxillerat d’Humanitats Institut Diego de Velázquez. Sevilla, 2004 – Cicle formatiu d’Administració de Sistemes Informàtics Institut Leonardo da Vinci. Sevilla, 2006 Formació complementària Cursos – Comptabilitat informatitzada (60 hores) organitzat per FOREM. Sevilla, 2007 – Comerç Internacional (50 hores) organitzat per la Cambra de Comerç de Sevilla, 2007 Coneixements informàtics – Tractament de textos: Word – Full de càlcul: Excel – Base de dades: Access – Xarxes locals. Idiomes – Anglès: bona comprensió de textos escrits, nivell mitjà de conversa Experiència professional – Realització de pràctiques (380 hores) a l’empresa Castillo, SA, de Sevilla. Curs acadèmic 2006-2007 Sevilla, setembre de 2007
 44. 44. Prova de fer el teu currículum ... gràcies

×