Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

педагогічний досвід смакограй т.в.

183 views

Published on

Педагогічний досвід Смакограй Т.В.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

педагогічний досвід смакограй т.в.

  1. 1. • Смакограй Т.В. досліджувала такі компетенції: • - аналітична проявляється в умінні учнів аналізувати наукові факти поняття, ідеї, створювати моделі, закони, робити висновки, пояснювати прикладне значення біологічних знань та вміння застосовувати їх в житті; • - екологічна передбачає безконфліктне співіснування людини в природі на основі гармонізації стосунків з нею; • - інформаційна передбачає розширення уявлень про природні закономірності оволодіння знаннями про структуру і принцип функціонування живих систем як відображення картини біологічної реальності, їх онто - і філогенез; взаємозв'язки між живими системами. • Формування життєвих компетенцій високого рівня на заняттях з біології викладач забезпечує компетентнісно- орієнтованим навчанням.
  2. 2. • 1. Перетворення уроку на інтерактивний процес, а саме: впровадження коротких запитально-відповідних співбесід із учнями протягом лекції; проведення коротких підготовлених самостійно або під керівництвом викладача презентацій учнів у ході уроку, які б розкривали одне з питань, поставлених у ній; проведення коротких тестів, на 5-10 хвилин, що демонструвало б розуміння учнями викладеного матеріалу, тощо. • 2. Перетворення практичних занять (семінарів) у так звані „майстерні”, тобто такі види занять, де учні в ході обговорень, дискусій вирішують значущі проблеми на основі власних самостійних напрацювань, а не просто „опитуються” за матеріалом, начитаним у лекціях. • 3. Широке впровадження у практичні семінарські заняття презентацій самостійно підготовлених студентами, за завданнями викладача • 4. Широке впровадження ділових та рольових ігор. • 5. Широке впровадження кейсів (кейс- стадіз). • 6. Включення до навчального процесу як обов’язкової складової виконання учнями індивідуальних та групових короткострокових довгострокових (протяжністю до одного семестру) навчальних проектів, які відображають практику роботи. • 7. Широке використання мультімедійних засобів у процесі читання уроку та проведення практичних, семінарських занять, електронних та різних видів опорних конспектів , надання учням навчальної інформації на електронних носіях, Інтернет-пошук як учнями, так і викладачами для цілей навчального процесу тощо
  3. 3. • Протягом звітного періоду викладачем було створено навчальне-методичне забезпечення викладання біології, пакети контролю знань, пакети різнорівневих творчих завдань. •  проведено відкриті заняття з основ природознавства „Світ рослин”, з анатомії, фізіології з основами гігієни «Будова і функції головного мозку», з біології «Клітина – цілісна система», «Поняття про онтогенез. Етапи ембріогенезу».
  4. 4. 2012 2013 2014 2015 2016 0 2 4 6 8 10 средній бал 2012 2013 2014 2015 2016
  5. 5. Проведено діагностику, де відстежувався рівень сформованості базових ключових життєвих компетенцій • Аналітична компетенція проявляється в умінні учнів аналізувати наукові факти, поняття, ідеї, створювати моделі, закони, робити висновки, пояснювати прикладне значення біологічних знань та вміння застосовувати їх в житті. • Екологічна компетенція передбачає безконфліктне співіснування людини в природі на основі гармонізації стосунків з нею. • Інформаційна компетенція передбачає розширення уявлень про природні закономірності організмів, вмінь складати порівняльний аналіз певних біологічних явищ і процесів, використовуючи при цьому різні джерела інформації (підручники, таблиці, схеми, графіки, Інтернет тощо). 7% 10% 23% 30% 27% 3% 10 балів 9 балів 8 балів 7 балів 6 балів 5 балів

×