Successfully reported this slideshow.

Dasar negara

2,776 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dasar negara

 1. 1. DASAR-DASAR KERAJAAN02/20/13 1
 2. 2. SKOP PERBINCANGAN  TAKRIF DASAR  OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA  SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA  DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA  DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK  DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI02/20/13 2
 3. 3. TAKRIF DASAR  KENYATAAN yang dibuat oleh kerajaan berkenaan negara dan CARA MELAKSANAKANNYA oleh pentadbir/pengurus. Professor Bauer, Public Administration Review” Vol. XXX, No. 4, July/August 1970  Satu pengistiharan (hasrat dan ideologi kerajaan) dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan/mendapatkan hasil/mencapai objektif.  Dasar juga merupakan pengistiharan hasrat dan nilai kerajaan terhadap sesuatu fenomena, isu, perkara, keadaan dan masalah dalam masyarakat.  Dasar awam merupakan rangkaian senarai matlamat dan objektif utama kerajaan yang menetapkan garis panduan untuk tindakan yang selaras dalam menyelesaikan isu, masalah dan keperluan perlaksanaan.02/20/13 3
 4. 4. KENAPA DASAR DIBUAT? Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Mengurangkan kos pengurusan/pentadbiran Mengatasi masalah atau krisis Meletakkan asas pentadbiran negara/organisasi Panduan bagi mencapai objektif Menyedarkan orang ramai perlunya sesuatu amalan baik dipraktikan Penyesuaian/penyelarasan program sedia ada 02/20/13 4
 5. 5. KENAPA DASAR-DASAR KERAJAAN PERLU DIFAHAMI?  Supaya dapat merangka program dan pelan tindakan bagi mencapai objektif  Mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dasar-dasar berkenaan  Terlibat secara langsung (pelaksana dasar) kepada rakyat (sasaran)02/20/13 5
 6. 6. Dasar Nasional Dasar Sektoral Strategi Program Projek Aktiviti02/20/13 6
 7. 7. RUMUSAN DASAR IALAH…..  KERANGKA  PANDUAN  PELAN  STRATEGI  PETUNJUK … DIRANGKA UNTUK… “TERJEMAHKAN WAWASAN POLITIK KERAJAAN KEPADA PROGRAM DAN TINDAKAN UNTUK MENCAPAI HASIL YANG DIINGINI” WAWASAN – KEPUTUSAN - PELAKSANAAN02/20/13 7
 8. 8.  EKONOMI SEBELUM MERDEKA  BRITISH = PECAH & PERINTAH  PENGENALAN KAUM = PENEMPATAN/FUNGSI EKONOMI KESAN = JURANG EKONOMI KETARA AKIBAT = TIDAK PUAS HATI ANTARA KAUM KEMUNCAK = 13 MEI 1969 DASAR EKONOMI BARU (DEB)
 9. 9. OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA MATLAMAT WAWASAN 2020 MATLAMAT DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL PERTUMBUHAN DAN PENGAGIHAN EKONOMI KEDAULATAN DAN KETAHANANNEGARA MENINGKAT KUALITI HIDUP RAKYAT
 10. 10. 1s P t M la n al 2n a P d ya la M n al 1s ay P tM la a a ‘56 ‘60 ‘65 ‘70 n la 2n ys P d ia la M 3n rd al P ay la M si 4 nt a a P h la la M ys RRJP1 (1971-90) ‘75 ‘80 ‘85 n al ia 5t ay P h si la M a n al 6t ay P h si la M a 7n a l P th ay la M s 8t n al ia ay P hVision 2020 la M si(1991-2020 ) a RRJP2 (1991-2000) n al ay si a ‘90 ‘95 2000 ‘05 2020 Year
 11. 11. DASAR-DASAR UTAMARANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (RRJP 1)DASAR EKONOMI BARU (DEB) 1971-1990RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP2)DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL 1991-2000RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG III (2001-2010)DASAR WAWASAN (1990-2020)WAWASAN 2020
 12. 12. DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGANPEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA
 13. 13. DASAR UTAMA EKONOMI Membina Bangsa Dasar Wawasan yang Berdaya Tahan Negara (DWN) & Berdaya Saing, 2001-2010 Dasar Pembangunan Pembangunan Seimbang, Nasional (DPN) 1991-2000 WAWASAN Pembangunan Keseluruhan, 2020 1991-2020 Dasar Ekonomi Pertumbuhan yang saksama, Baru (DEB) 1971-90Pra-DEB, • Perdagangan bebas/ eksport1957-70 • Pembangunan Ekonomi & Luar Bandar
 14. 14. RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG I (OPP1), 1971 - 1990 terkandungnya DASAR EKONOMI BARU (NEP) Objektif utama yang hendak dicapai “PERPADUAN NASIONAL” Strategi serampang dua mata : ∗ Pembasmian Kemiskinan ∗Penyusunan Semula Masyarakat
 15. 15. RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (OPP2), 1991 - 2000 TerkandungnyaDASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (NDP) Objektif untuk mencapai PEMBANGUNAN SEIMBANG Dalam usaha membina masyarakat yang lebih BERSATU PADU DAN ADIL
 16. 16. RRJP3 -DASAR WAWASAN NEGARATema : Meningkatkan keutuhan dan daya saing negaraDimensi Baru : Membangunkan Malaysia sebagai negara yang mempunyai masyarakat berasaskan pengetahuan Menjana pertumbuhan yang didorong oleh sumber dan kekuatan dalam negeri Menjadikan sektor pertanian, pembuatan, dan perkhidmatan lebih dinamik Membasmi kemiskinan di kalangan kelompok kecil yang miskin Mencapai penyertaan Bumiputra yang berkesan serta pemilikan ekuiti sekurang-kurangnya 30 peratus menjelang 2010 Meningkatkan penyertaan Bumiputra dalam sektor utama ekonomi Mengorientasikan semula pembangunan sumber manusia bagi menyokong pembentukan masyarakat yang berasaskan pengetahuan
 17. 17. KADAR KEMISKINAN DAN PURATA PENDAPATAN (SEMENANJUNG MALAYSIA, 1970) Pendapatan Kadar Purata Kaum Kemiskinan Keluarga (%) Sebulan Melayu 64.8 $172.00 Cina 26.0 $394.00 India 39.2 $304.00 Lain-lain 44.8 $813.00 Sumber: Banci Penduduk 1979, Jabatan Perangkaan02/20/13 17
 18. 18. HAKMILIK SAHAM DALAM SYARIKAT- SYARIKAT BERHAD, 1971 Jumlah Pemilikan Pemilikan % ($ juta)1. Bumiputera perseorangan dan agensi amanah 279.6 4.3  Bumiputera perseorangan 168.7 2.6  Agensi amanah 110.9 1.72. Bukan bumiputera 2,233.2 34.0 Warga asing 4,051.3 61.7 Jumlah 6,843.7 100.00 02/20/13 18
 19. 19. PEMBAHAGIAN PEKERJAAN MENGIKUT KAUM 1970 Melay Cina India Lain- Sektor u lain % % % %(i) Pertanian 67.6 19.9 11.5 1.0(ii) Perlombongan 32.1 58.7 7.5 0.7(iii) Perniagaan/perdaganga 42.6 45.5 10.7 1.2 n, pentadbiran awam, pelajaran, pertahanan dan kemudahan awamSumber: Jabatan Perangkaan, (1970) 02/20/13 19
 20. 20. (1971 – 1990) ASAS – DASAR ‘PECAH & PERINTAH’ + PERISTIWA 13 MEI 69 OBJEKTIF: BEZA EKONOMI, PERPADUAN SOSIAL, BUDAYA, PENEMPATAN DLL.
 21. 21. DASAR EKONOMI BARU (DEB)STRATEGI SUSUN SEMULA SUSUN SEMULA MASYARAKAT MASYARAKAT BASMI BASMIKEMISKINANKEMISKINAN
 22. 22. PENCAPAIAN: PEMBASMIAN KEMISKINAN02/20/13 22
 23. 23. KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KAWASAN-KAWASAN BANDAR-LUAR BANDAR, 1970 DAN 1990 1970 1990 Jumlah Kadar Jumlah Kadar isirumah Kemiskinan isirumah Kemiski Strata miskin (%) miskin nan (,000) (,000) (%) Luar Bandar 705.9 58.7 530.3 21.8 Bandar 85.9 21.3 89.1 7.5 Golongan termiskin - - 143.1 4.0 Kemiskinan - - 619.4 17.1 keseluruhanSumber: RM6 hlm. 36 02/20/13 23
 24. 24. PENCAPAIAN: PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT02/20/13 24
 25. 25. KADAR KEMISKINAN MENGIKUT KUMPULAN ETNIK (%) Kumpulan Etnik 1970 1984 1987 Semenanjung Malaysia 49.3 18.4 17.3 Bumiputera 64.8 25.8 23.8 Cina 26.0 7.8 7.0 India 39.2 10.1 9.7 Lain-lain 44.8 22.0 24.3 Sabah - 33.1 35.3 Bumiputera - 39.2 41.9 Cina - 6.2 6.3 Lain-lain 12.4 5.0 - Sarawak 31.9 24.7 - Bumiputera 41.6 33.2 - Cina 9.3 6.7 - Lain-lain Sumber: Jabatan Perangkaan, (Banci 1970; H.I.S. 1984 & 1987) 4.0 002/20/13 25
 26. 26. KEAHLIAN KUMPULAN IKHTISAS BERDAFTAR MENGIKUT KAUM 1985 DAN 1988 Bumiputera Cina India Kumpulan Ikhtisas 1985 1988 1985 1988 1985 19881. Arkitek 118 192 576 676 10 142. Akauntan 306 514 2966 4079 213 3153. Jurutera (hingga 2-5- 4037 4892 9806 10,51 800 885 88) 241 307 471 2 304 3614. Doktor Gigi 892 1653 1992 569 1887 22855. Doktor 147 206 126 2258 203 2196. Doktor Veterinar 25 300 410 145 41 457. Jurukur 327 504 1060 497 488 7548. Peguam* 17,4 1249 19,9 3946 4878 JUMLAH 6318 8571 07 85 (%) 22.2 25.1 13.9 14.3 61.2 58.4Sumber: Kajian Separuh Penggal RML, 1989 *Sektor swasta di Semenanjung Malaysia sahaja 02/20/13 26
 27. 27. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL (1991 – 2000) ASAS – GANTI DEB  TERUSKAN STRATEGI DEB OBJEKTIF = KEKAL PERPADUANPERPADUAN = STABIL = EKONOMI EKONOMI POLITIK
 28. 28. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI Teruskan strategi DEB bagi kukuhkan perpaduan negara Wujudkan keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama Pembangunan yang seimbang antara sektor-sektor utama ekonomi dan saling melengkapi
 29. 29. DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL: STRATEGI Kurang dan hapuskan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara – galak perkongsian faedah pertumbuhan secara adil dan saksama Kurangkan jurang pembangunan ekonomi antara negeri, wilayah dan bandar-luar bandar  kukuh integrasi nasional Membangunkan masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati semua rakyat dan cintakan negara Pembangunan sumber manusia  tenaga kerja berdisiplin & produktif serta mahir utk. Hadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian tanpa jejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat
 30. 30. DASAR WAWASAN NEGARA (2001 – 2010)  ASAS – Gabungan DEB & DPN  Objektif utama – capai perpaduan nasional  Bangsa Malaysia yang bersatu-padu, progresif, makmur dan saksama  Juga berlandaskan cabaran strategik Wawasan 2020  Penekanan kepada pembinaan negara yang berdaya tahan, berdaya saing dan masyarakat bersatu-padu dan saksama untuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial02/20/13 30
 31. 31. WAWASAN 2020 (1991-2020)  Tidak akan wujud Malaysia yang maju sepenuhnya sehingga kita akhirnya dapat mengatasi 9 CABARAN STRATEGIK yang kita hadapi sejak kelahiran kita sebagai sebuah negara merdeka Tun Dr Mahathir bin Mohamad02/20/13 31
 32. 32. WAWASAN 2020 Satu visi jangkapanjang sebagai arah dasar yang luas yang meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya  panduan arah tujuan  panduan sasaran negara  jangkamasa
 33. 33. WAWASAN 2020 “PEMBANGUNAN MENYELURUH” dari segi ekonomi, politik, sosial, kerohanian, psikologi dan kebudayaan meningkatkan kualiti dan taraf hidup agar setanding dengan negara maju yang lain melalui * Pembangunan Ekonomi * •Pertumbuhan purata ekonomi sebanyak 7% setahun • Peningkatan KDNK sebanyak 8 kali ganda •Peningkatan pendapatan per kapita sebanyak 4 kali ganda02/20/13 33
 34. 34. CABARAN 1 Mewujudkan sebuah negara yang bersatu yang matlamatnya dikongsi bersama. Sebuah negara yang aman, berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup harmoni, bekerjasama sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa Malaysia yang mempunyai kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara.02/20/13 34
 35. 35. CABARAN 2 Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada, dengan apa yang dicapai, gagah menghadapipelbagai masalah. Masyarakat yang mudah dikenali dari sikap ingin mencapai kecemerlangan, sedar kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa dan dihormati oleh rakyat negara lain.02/20/13 35
 36. 36. CABARAN 3 Mewujudkan masyarakat demokratik dan mengamalkan satu bentuk persefahaman matang iaitu demokrasi masyarakat Malaysia yang boleh menjadi contoh kepada banyak negara membangun.02/20/13 36
 37. 37. CABARAN 4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kerohanian dan didorong oleh tahap etika yang tinggi.02/20/13 37
 38. 38. CABARAN 5 Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur, di mana masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas mengamalkan adat, kebudayaan dan kepercayaan agama mereka dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka pada satu negara.02/20/13 38
 39. 39. CABARAN 6 Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke hadapan. Bukan sahaja pengguna teknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan .02/20/13 39
 40. 40. CABARAN 7 Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi iaitu sistem sosial di mana kepentingan masyarakat lebih utama daripada diri sendiri, dan kebajikan insan tidak berkisar kepada orang perseorangan tetapi di sekeliling sistem keluarga yang kukuh.02/20/13 40
 41. 41. CABARAN 8 Memastikan masyarakat adil dalam bidang ekonomi. Wujud perkongsian sepenuhnya bagi setiap rakyat dalam perkembangan ekonomi. Masyarakat sedemikian tidak wujud jika masih ada pengenalan ekonomi berdasarkan kaum dan fungsi.02/20/13 41
 42. 42. CABARAN 9 Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan.02/20/13 42
 43. 43. DASAR-DASAR UTAMA YANG LAIN  DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA  DASAR PERTANIAN NEGARA  DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA  DASAR PENSWASTAAN02/20/13 43
 44. 44. DASAR PERINDUSTRIAN DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA NEGARA02/20/13 44
 45. 45. PROGRAM PERINDUSTRIAN NEGARA Era Pra- & Era Pasca-Kemerdekaan (1971 - 2020) Kemerdekaan(1950-an and 1960-an) Era Wawasan 2020 (Strategic Directions) Getah & Timah (1970-an) (1980-an) (1986 - 2020) 2020 Rancangan Rancangan -Pembangunan PIP 1 & 2 (Negara Maju) Malaya 1 & 2 Malaysia 1 -Industri eksport memberangsangkan (1956 - 1965) (1965 - 1970) -yg. menyediakan peluang -Atasi sektor pertanian kerja yg. besar -Gubal PIP MP 1 MP 2 MP3 MP6 MP8 MP10 MP 3 MP4 MP7 MP9 MP 11
 46. 46. PELAN INDUK PERINDUSTRIAN (PIP) 3 FEB. 1986 3 MATLAMAT UTAMA:  SEKTOR PERKILANGAN SEBAGAI PEMANGKIN PERTUMBUHAN PERINDUSTRIAN  GALAK PENGGUNAAN SEPENUHNYA SUMBER ASLI NEGARA  TINGKATKAN TAHAP R&D TEKNOLOGI TEMPATAN – ASAS BAGI SEBUAH NEGARA PERINDUSTRIAN
 47. 47. PIP: STRATEGIuntuk mencapai negara perindustrian:  Tumpu kepada 12 industri khusus untuk perluas industri negara; eksport ke luar (perkilangan)- berasaskan sumber tempatan:-  Getah, Sawit, Kayu-kayan, Makanan, Logam Bukan Ferus, Kimia, Galian Bukan Logam  5 sektor lain = elektrik/elektronik, alatan pengangkutan, mesin/kejuruteraan, tekstil & Pakaian  Majukan secara intensif industri-industri berasaskan sumber utk. eksport + pelbagai & meningkatkan industri bukan berasaskan sumber untuk eksport  Majukan industri berat terpilih utk. sokong industri eksport  e.g. kereta nasional  Bangunkan teknologi & sumber manusia (tenaga rakyat)– penyelidikan, pemindahan teknologi02/20/13 47
 48. 48. PIP: STRATEGI  Mengurangkan perbelanjaan dalam pembinaan Infrastruktur dengan memberi tumpuan kepada pertumbuhan industri di kws yang telah sedia mempunyai kemudahan infrastruktur yang diperlukan  Modenkan + susun semula struktur perindustrian  Pertingkatkan pembangunan IKS  Perkukuhkan institusi yg. bertanggungjawab kepada pembangunan sektor pembuatan  Susun semula sistem galakan perindustrian sedia ada utk. pupuk kecekapan & daya saing yg. lebih tinggi  Maju & gunakan sistem perkhidmatan maklumat bersepadu02/20/13 48
 49. 49. PIP: PERMASALAHAN  Pencapaian awal memberangsangkan  24.3% KDNK  16.6% gunatenaga (1988)  Kemelesetan ekonomi – kerajaan terpaksa kaji semula undang2, syarat2 & peraturan2 pentadbiran  Perbaiki iklim pelaburan  Utk. kurangkan kos pengendalian & pengeluaran perniagaan02/20/13 49
 50. 50. PIP: PERMASALAHAN  Dasar Perlindungan Perdagangan Negara- negara Maju & Newly Industrilised Countries (NIC)  Blok Perdagangan: NAFTA, EU etc.  Persaingan dari negara maju & NIC - WTO ISU ISU Sejauhmana daya saing pengusaha Malaysia?02/20/13 50
 51. 51. DASAR PERTANIAN NEGARA DASAR PERTANIAN NEGARA02/20/13 51
 52. 52. DASAR PERTANIAN NEGARA  12 Januari 1984  Garis panduan Kerajaan & Swasta bangunkan sektor pertanian  OBJEKTIF  Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui kecekapan dan keberkesanan pengemblengan sumber- sumber negara demi menggiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara02/20/13 52
 53. 53. DASAR PERTANIAN NEGARA: OBJEKTIF – Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran • kadar kualiti hidup kemiskinan keluarga – Maju dan tingkatkan hasil & mutu komoditi berpotensi eksport/bahan gantian import serta komoditi terpilih untuk sektor makanan & perindustrian02/20/13 53
 54. 54. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI  PENGGUNAAN SUMBER SECARA OPTIMUM Pemulihan dan Penyatuan tanah pertanian terbiar diberi tumpuan dan diperluaskan  PEMESATAN PEMBANGUNAN INDUSTRI BERASASKAN PERTANIAN Pengeluaran Pertanian dihubungkait dengan sektor pembuatan – pemprosesan & pembuatan bagi pertanian iaitu makanan dan bukan makanan02/20/13 PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN (P & 54
 55. 55. DASAR PERTANIAN NEGARA: STRATEGI  Pembukaan Tanah Baru  Pembangunan In-situ  Perkhidmatan Sokongan Pertanian  Penswastaan & penyertaan pihak Swasta  Pembangunan Komoditi  Program Halacara Baru Dalam Pembangunan Kampung & Luar Bandar02/20/13 55
 56. 56. DASAR PERTANIAN NEGARA: MASALAH  Ketidakstabilan harga komoditi – luar kawalan  Sekatan perdagangan oleh negara pengimport komoditi – untuk jaga kepentingan sendiri  Kekurangan tenaga kerja – penghijrahan belia ke bandar  Minat pelabur kurang berbanding sektor pembuatan  Kaedah tradisional  Tanah terbiar  Saiz tanah 5602/20/13 Sikap petani
 57. 57. DASAR PERTANIAN DPN 1 ( 1984 – 1991 ) DPN 2 ( 1992 – 1997 ) DPN 3 ( 1998 – 2010 )02/20/13 57
 58. 58. DPN 3 1998 - 2010 Meningkatkan sekuriti makanan - food security Meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain Mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian Memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampan Gabungan sistem bersepadu melalui teknik saintifik sektor tanaman, ternakan, perhutanan, perikanan dengan pelancongan - agrotourism Intergrasi perhutanan dan pertanian - agroforestry02/20/13 58
 59. 59. DASAR PERSYARIKATAN DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA MALAYSIA02/20/13 59
 60. 60. DASAR PERSYARIKATAN Perkongsian bijak Smart Partnership and Win Win Situation Between Public & Private Sector02/20/13 60
 61. 61. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: OBJEKTIF Wujud kerjasama erat, bermakna dan berkesan antara sektor awam dan swasta demi pembangunan negara dan faedah bersama – sektor awam bg, fasilitator; swasta jentera pertumbuhan negara Hapuskan sifat ‘permusuhan’ antara kedua-dua sektor –> galak perkongsian maklumat, saling fahami prosedur & matlamat kedua belah pihak Tingkatkan hasil negara02/20/13 61
 62. 62. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penerangan dasar kepada para pegawai & eksekutif awam Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia di peringkat jabatan Surat Pekeliling Am Bil. 2/84 Pendedahan pegawai awam menerusi program sangkutan di syarikat swasta & kursus-kursus pengurusan perniagaan di INTAN02/20/13 62
 63. 63. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA: STRATEGI Penyebaran maklumat perniagaan yang diperolehi oleh agensi kerajaan di luar negeri kepada pihak swasta Meningkat hubungan antara agensi-agensi kerajaan sebagai langkah untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap & berkesan kepada pihak swasta Panduan Pelaksanaan – PKPA Bil. 9/2001; 1 Julai 199102/20/13 63
 64. 64. DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA Kerjasama erat sektor awam & swasta memungkinkan penggemblengan sumber- sumber negara dengan lebih baik untuk memajukan negara Peranan yang dimainkan oleh penjawat awam amat penting untuk kejayaan dasar ini Pelaksanaan dasar ini beri kesan besar terhadap kejayaan dasar-dasar awam negara yang lain02/20/13 64
 65. 65. DASAR PENSWASTAAN DASAR PENSWASTAAN02/20/13 65
 66. 66. DASAR PENSWASTAAN: TUJUANMac 1983Menyokong Dasar Persyarikatan MalaysiaPenswastaan = Pemindahan kepentingan/pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sektor swasta
 67. 67. DASAR PENSWASTAAN: TUJUANMengurangkan beban kewangan kerajaanMeninggikan kecekapan dan penghasilan kerja birokrasiMenggalakkan pertumbuhan ekonomiPengagihan sumber secara cekapMempercepatkan pencapaian hasrat DEB
 68. 68. DASAR PENSWASTAANCara Penswastaan: (Projek Sedia Ada) Penjualan Aset Pajakan Kontrak Pengurusan Pengkorporatan Penyenaraian Awam (Public Listing) Penukaran Tanah Pembelian Oleh Pengurusan (Management Buy Out)
 69. 69. DASAR PENSWASTAANCara Penswastaan: (Projek Baru) Bina-Milik-Kendali-Pindah (Build-Own-Operate- Transfer)/BOOT Bina-Kendali (BO) / Bina-Milik-Kendali (BOO) Bina-Milik-Kendali-Pajak-Pindah (Build-Own-Operate-Lease-Transfer) / BOLT
 70. 70. DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK02/20/13 70
 71. 71. DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DENGAN SOSIO-POLITIK Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih, Cekap dan Amanah Dasar Pengurusan Perbelanjaan Awam Dasar Penerapan Nilai-nilai Islam Kepimpinan Melalui Teladan Peningkatan Daya Pengeluaran Negara Dasar Sains dan Teknologi Dasar Sosial Negara Dasar Wanita Negara02/20/13 71
 72. 72. DASAR PENDIDIKAN FALSAFAH MELAHIRKAN INSAN BERILMU DAN BERAKHLAK, SEIMBANG DAN HARMONIS, SEJAHTERA DIRI DAN MEMBERI SUMBANGAN KEPADA KESEJAHTERAAN NEGARA02/20/13 72
 73. 73. DASAR PENDIDIKAN MATLAMAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG BERSATUPADU, BERDISIPLIN DAN TERLATIH02/20/13 73
 74. 74. DASAR PENDIDIKAN STRATEGI BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI PENGANTAR UTAMA KURIKULUM YANG SAMA DAN BERORIENTASIKAN MALAYSIA SISTEM PEPERIKSAAN YANG SAMA KEGIATAN KOKURIKULUM02/20/13 74
 75. 75. … Dasar Pendidikan MENYEDIAKAN PENDIDIKAN YANG MENYELURUH, SEIMBANG DAN BERSEPADU MENDEMOKRASIKAN PENDIDIKAN DARI SEGI PELUANG DAN MUTU MENGGALAKKAN AKTIVITI KO- KURIKULUM02/20/13 75
 76. 76. DASAR KEBUDAYAAN TIGA PRINSIP DASAR (RESOLUSI KONGRES 1971) BERTERAS BUDAYA RAKYAT ASAL RANTAU INI UNSUR-UNSUR BUDAYA LAIN YANG SESUAI BOLEH DITERIMA ISLAM MENJADI UNSUR PENTING DALAM PEMBENTUKAN02/20/13 76
 77. 77. DASAR KEBUDAYAAN OBJEKTIF MENGUKUH PERPADUAN NEGARA MEMBENTUK IDENTITI DAN PERIBADI NASIONAL MENINGKATKAN KUALITI KEHIDUPAN - FIZIKAL DAN ROHANI YANG SEIMBANG02/20/13 77
 78. 78. DASAR PANDANG KE TIMUR OBJEKTIF MENINGGIKAN PRESTASI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA MEWUJUDKAN NILAI DAN ETIKA KERJA YANG POSITIF02/20/13 78
 79. 79. DASAR PANDANG KE TIMUR PENEKANAN RAJIN DAN BERDISIPLIN SETIA KEPADA ORGANISASI MENGUTAMAKAN KUMPULAN PRODUKTIVITI DAN KUALITI PENINGKATAN KECEKAPAN KEJAYAAN JANGKA PANJANG PEKERJA SEBAGAI RAKAN02/20/13 79
 80. 80. DASAR PANDANG KE TIMUR  STRATEGI  `BENCHMARKING’  PERUBAHAN SIKAP  LATIHAN DAN KURSUS02/20/13 80
 81. 81. DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH OBJEKTIF MEWUJUDKAN SATU ETIKA KERJA DAN PERKHIDMATAN DENGAN SIFAT TERPUJI02/20/13 81
 82. 82. DASAR BERSIH, CEKAP DAN AMANAH  BERSIH BERMORAL, BERKECUALI, TIDAK KHIANAT DAN IRIHATI  CEKAP PROAKTIF, MAHIR, CEPAT, TEPAT DAN BERKUALITI  AMANAH RELA, IKHLAS, GIGIH, JUJUR02/20/13 82
 83. 83. DASAR PENGURUSAN PERBELANJAAN AWAM02/20/13 83
 84. 84. DEFINISI Dasar Pengurusan Perbelanjaan Sektor Kerajaan Yang Terdiri Daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan-kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan Dan Kerajaan-kerajaan Tempatan02/20/13 84
 85. 85. BELANJAWAN SEKTOR AWAM Sebagai Alat Di Dalam Pengurusan Ekonomi Negara Kerana Ia Mempengaruhi Jenis Aktiviti Dan Menentukan Tingkat Aktiviti Ekonomi Keseluruhannya02/20/13 85
 86. 86.  BELANJAWAN KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Belanja Pembangunan b) Belanja Mengurus SUMBER HASIL KERAJAAN PERSEKUTUAN a) Hasil Cukai b) Hasil Bukan Cukai c) Terimaan Bukan Hasil02/20/13 86
 87. 87. BELANJA MENGURUS “Perbelanjaan Berulang Di Mana Peruntukan Perlu Disediakan Setiap Tahun. Di Antara Perbelanjaan Yang Terlibat : Gaji, Pencen, Ganjaran, Tuntutan Perjalanan, Pembelian Perabot, Alatulis, Perkakasan Dan Lain-lain Perbelanjaan. Sumber Pembiayaan Adalah Dari Hasil Kerajaan”.02/20/13 87
 88. 88. BELANJA PEMBANGUNAN “Melibatkan Perbelanjaan Projek- projek Ekonomi Dan Sosial Yang Boleh Memberi Faedah Terus Kepada Rakyat”.02/20/13 88
 89. 89. DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DI DALAM PENTADBIRAN02/20/13 89
 90. 90. DASAR PENERAPAN MURNI DALAM PENTADBIRAN Sebagai Usaha Menerapkan Nilai-nilai Positif Dan Murni Untuk Diamalkan Oleh Sekalian Penjawat-penjawat Awam Khasnya Dan Bagi Sekalian Masyarakat Malaysia Amnya02/20/13 90
 91. 91. OBJEKTIF Membentuk Sebuah Masyarakat Malaysia Yang Beramanah, Beridentiti Dan Disegani Oleh Masyarakat Lain Menubuhkan Sebuah Negara Yang Bahagia Menghapuskan Sikap Negatif Dalam Menjalankan Tugas Yang Dipertanggungjawab Menghasilkan Perkhidmatan Yang Bermutu02/20/13 91
 92. 92. NILAI-NILAI MURNI  Amanah  Bertanggungjawab  Ikhlas  Dedikasi  Tekun  Berdisiplin  Bekerjasama  Berbudi Mulia  Bersyukur02/20/13 92
 93. 93. STRATEGI Tumpuan Kepada Perkhidmatan Awam Mengadakan Penerangan Dan Penjelasan Kepada Anggota Awam02/20/13 93
 94. 94. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN02/20/13 94
 95. 95. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN Kempen Dilancarkan Pada 19 Mac 1983 Oleh Bekas PM Tujuan : Untuk Menanam Dan Memupuk Ciri- ciri Kepimpinan Yang Berkesan Bagi Dicontohi, Dihayati Dan Diamalkan Oleh Segenap Lapisan Anggota Kerajaan Malaysia02/20/13 95
 96. 96. PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN NEGARA     Matlamat   peningkatan  daya   pengeluaran  negara boleh dikategorikan kepada berikut:-            (a) Untuk  meninggikan kadar  pertumbuhan  ekonomi               dan  menyusun  semula  struktur  dan  ketidak-               seimbangan ekonomi dalam negara.           (b) Untuk  mempastikan   penggunaan  sumber-sumber               negara   dengan  optima  dan  mengelakkan pem-               baziran yang merugikan.           (c) Untuk memperkukuhkan asas perindustrian supaya               ianya   dapat   bersaing   di  pasaran   bebas               antarabangsa dengan berkesan.02/20/13 96
 97. 97. Strategi Pelaksanaan      Secara  kasar  pendekatan  untuk meningkatkan daya      pengeluaran negara dilaku  melalui  beberapa  cara-cara      berikut:-            (a) Pembaikan kepada Sistem dan Organisasi                     (b) Penggunaan teknologi yang sesuai                       (c) Penerapan nilai baru                       (d) Dasar-dasar baru        02/20/13 97
 98. 98. DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI Matlamat asas ini boleh dipecahkan kepada dua, iaitu:   (i)    Pembangunan  keupayaan sumber-sumber S & T negara ini            seperti  tenaga  teknik  dan  saintifik,   institusi-            institusi penyelidikan,institusi-institusi  pengajian            tinggi, dan  lain-lain ke arah pembentukan  keupayaan            teknologi tempatan  (develop  indigeneous  technology            capability); dan   (ii)   Pembangunan  keupayaan  pengusaha-pengusaha  tempatan            dalam  memilih, merunding,  menyerap,   menyesuaikan,            membaih     dan    menginovasikan    teknologi  asing            (keupayaan   menerima   pemindahan  teknologi)   yang            mengalir masuk ke dalam negeri ini melalui perjanjian            kerjasama,   pembelian   terus,    kerjasama  teknik,            projek-projek   usahasama,   penggunaan   lesen  atau            franchise dan lain-lain.02/20/13 98
 99. 99. Strategi Strategi  pembangunan  S  &  T  yang  menjadi  asas   kepada keupayaan  memajukan  satu sektor perindustrian yang dinamik akan meliputi beberapa faktor utama seperti berikut:  (i)  Pembangunan, Keselamatan dan Kesejahteraan Sosial        S & T  akan  diberi  keutamaan  dalam dasar pembangunan        negara       (ii) Perkaitan  Dasar  Sains  dan  Teknologi  Negara  Dengan        Dasar-Dasar Lain          (iii) Peningkatan Perkhidmatan Saintifik (iv)  Berdikari (v) Maklumat S & T (vi)  Penyelidikan dan Pembangunan (P & P)        02/20/13 99
 100. 100. ... Strategi   (vii)Peranan Sektor Swasta         (viii)Pemindahan Teknologi          (ix) Komputerisasi         (x)  Pusat-Pusat Kecemerlangan Sains         (xi) Pelan Tindakan     02/20/13 100
 101. 101. DASAR SOSIAL NEGARA Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.
 102. 102. Matlamat Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial, ekonomi dan teknologi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu, berdaya tahan, demokratik, bermoral, bertoleransi, progresif, penyayang, adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.
 103. 103. Objektif UmumMenjamin setiap individu, keluarga dankomuniti tanpa mengira kumpulan etnik,agama,budaya,gender dan fahamanpolitik serta wilayah dapat menyertai danmemberi sumbangan kepada aruspembangunan negara serta menikmatikesejahteraan hidup secara berterusan.
 104. 104. Objektif Khusus Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum, Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat dipenuhi; b. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat; c. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial; dan d. Menjana sinergi multisektor.
 105. 105. DASAR WANITA NEGARA Menyedari    pelbagai   peranan   wanita   dalam   keluarga, masyarakat, ekonomi dan politik  negara,  kerajaan  mengakui bahawa  strategi-strategi  yang  khusus  perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam  proses  pembangunan     supaya  potensi wanita dapat dioptimumkan.
 106. 106. Objektif Objektif-objektif Dasar Wanita Negara ialah:      (i) untuk menjamin perkongsian yang saksama di antara lelaki     dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat,  di  samping     mendapatkan peluang dan faedah dari pembangunan; dan      (ii)  untuk  mengintegrasikan  kaum  wanita  ke  dalam semua     sektor  pembangunan  negara  selaras  dengan  kemampuan  dan     keperluan  mereka  bagi  tujuan meningkatkan mutu kehidupan,     membasmi kemiskinan, menghapuskan kejahilan dan  buta  huruf     serta  memastikan  negara  berada  dalam  keadaan  aman  dan     makmur.02/20/13 106
 107. 107.  Strategi-strategi Pelaksanaan    Bagi membantu pihak perancangan dan pelaksanaan Dasar Wanita     Negara  (DWN),  beberapa  strategi  dibentuk  bagi  menjamin     kecekapan,  keberkesanan,  keselarasan dan keseragaman dasar     dan tindakan sperti berikut:      (a) Memperkukuhkan Unit  Hal  Ehwal  Wanita  (HAWA)  Sebagai     Jentera Pembangunan Negara      (b)  Mengorientasikan  Dasar  dan  Tindakan  Agensi Kerajaan     Supaya  Memasukkan  Proses  Perancangan,   Pelaksanaan   dan     Pengawasaan Program-program Pengintegrasian Wanita      (c)   Pendidikan   dan   Latihan   Untuk  Menyedarkan  Pihak     Pentadbiran Kerajaan Mengenai Isu Wanita      (d) Penglibatan Badan-badan Bukan Kerajaan     (e) Membasmi Diskriminasi dan Mengambil Tindakan Tegas     (f) Memajukan dan Menyelaras Penyelidikan Mengenal Isu Wanita    (g) Peruntukan Anggaran Belanjawan02/20/13 107
 108. 108. Dasar-dasar Yang Berkaitan DenganHubungan Luar Negeri
 109. 109. DASAR ASIA TENGGARA SEBAGAI KAWASAN AMAN, BEBAS DAN BERKECUALI (ZOPFAN) Diumumkan Pada Dunia – 27 Nov 1971 Diilhamkan Oleh Malaysia Objektif – Asia Tenggara Sebagai Kawasan Aman, Bebas Dan Berkecuali Dari Pergolakan Dan Pertelingkahan Kuasa-kuasa Dunia
 110. 110. DASAR MALAYSIA TERHADAP ANTARTIKA Isu Dibangkitkan Oleh Bekas PM Ketika Berucap Dalam Sesi Ke-37 PBB Pada September 1982 Serta Sidang Kemuncak Negara-negara Berkecuali Pada Mac 1983 Pendirian Malaysia – Benua Antartika Penting Dari Segi Pengaruhnya Terhadap Ekologi, Alam Sekitar Dan Cuaca Dunia Konsep Antartika Sebagai Warisan Bersama
 111. 111. RANCANGAN KERJASAMA TEKNIKAL MALAYSIA (MTCP) Mesyuarat Serantau Ketua-ketua Negara Komanwel Di Sydney (Feb. 1978) Kertas Kerja Malaysia Mengenai Penubuhan Program MTCP Kepada Jemaah Menteri Kerjasama Dan Bantuan Malaysia Kepada Negara-negara Membangun Khasnya Dalam Bidang-bidang Kepakaran Malaysia
 112. 112. RUMUSAN TAKRIF DASAR OBJEKTIF DASAR AWAM NEGARA SEJARAH PEMBANGUNAN NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN SOSIO-POLITIK DASAR-DASAR YANG BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI02/20/13 112
 113. 113. RRJP I 1971 - 1990 - DEBRRJP II 1991 - 2000 - DPN FASA I WAWASAN 2020RRJP III 2001 - 2010 - DWN FASA II WAWASAN 2020WAWASAN 1991 - 20202020
 114. 114. TERIMA KASIH DI ATAS PERHATIAN ANDA02/20/13 114

×