Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Melayu Islam Beraja sebagai Falsafah Negara

9,224 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Melayu Islam Beraja sebagai Falsafah Negara

 1. 1. Semua Rakyat dan Penduduk Brunei Darussalam menerima baik MIB sebagai falsafah negara. Huraikan.
 2. 2. Sejarah MIB sebagai falsafah negara  Bermula -> Awang Alak Betatar -> sebaik saja menjadi seorang Islam, beginda mengasaskan MIB sebagai falsafah negara.  Menurut Pehin Jamil (1990:9)  Brunei hanya menjadi secara rasmi negara Islam pada tahun 1363.  TETAPI tidak secara rasminya menjadikan MIB sebagai falsafah negara.
 3. 3. Apa dia Falsafah?  Menurut kamus Dewan Bahasa:  Pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu-ilmu lain. Singkatanya -> ‘Cara hidup’  Dalam perlembagaan Negara Brunei Darussalam pindaan 2004/2008 MIB dirujuk sebagai ‘falsafah’.
 4. 4.  Falsafah ini diperteguhkan dan dilaksanakan malalui Akta- akta dan peraturan-peraturan yang secara langsung menjaga kepentingan-kepentingan orang-orang Melayu.  Kini Melayu Islam Beraja dijadikan sebagai falsafah, hala tuju, cara hidup atau panduan berfikir dan menilai serta ideologi berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.  Ini kerana Melayu Islam Beraja adalah falsafah kenegaraan yang dicetuskan daripada cara hidup di Negara Brunei Darussalam.
 5. 5. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan pada 1 Januari 1984: “… Negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wata’ala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan berdemokratik, bersandikan kepada ajaran-ajaran0 ugama Islam menurut Ahli Sunnah Wal-jamaah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan...” (1 Januari 1984)
 6. 6. Falsafah ‘Melayu’  Istilah Melayu berdasarkan konteks Melayu Islam Beraja adalah bangsa Melayu yang diabadikan dalam konstitusi Brunei Darussalam iaitu 7 puak yang tinggal di Brunei iaitu; Melayu Brunei, Melayu Belait, Melayu Tutong, Melayu Bisaya, Melayu Dusun, Melayu Kedayan, Melayu Murut.
 7. 7.  Sementara itu bagi warganegara lain yang tidak termasuk dalam 7 puak tersebut, contohnya seperti warga Cina atau India, mereka juga di istilahkan sebagai penduduk Kebawah Duli yang sah.
 8. 8. Melayu Kemasyarakatan Bahasa Melayu
 9. 9. Kemasyarakatan  Wujudnya sesebuah masyarakat yang aman dan bahagia sebenarnya bermula daripada sikap yang bersatu pada dalam sesebuah keluarga.  Oleh itu setiap individu dalam keluarga haruslah mengetahui tentang peranan dan tanggungjawab terhadap keluarga dan jiran.
 10. 10.  Setiap kelompok masyarakat akan mewujudkan suatu bentuk kebudayaan dan adat resamnya.  Kebudayaan dan adat resam itu adalah merupakan keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, berfikir serta segala hasil kegiatan.
 11. 11. Bahasa Melayu  Bahasa rasmi negara, secara perlahan-lahan menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pentadbiran, kecuali perkara-perkara yang melibatkan prosedur mahkamah dan perhubungan luar.  Di bidang pendidikan, bahasa Melayu diajar dan dipelajari di setiap institusi pendidikan Brunei dan telah menjadi syarat utama bagi warganegara atau penduduk tetap yang berhasrat melanjutkan pelajaran sama ada di dalam atau di luar negeri.
 12. 12. Falsafah ‘Islam’  Agama rasmi negara, adalah kuasa ‘dominant’ yang menjadi panduan kepada setiap aktiviti harian yang dijalankan oleh kerajaan dan penduduk.  Peranan ‘dominant’ Islam berkekalan seperti sebelum kemerdekaan penuh Negara Brunei Darussalam, merayakan peristiwa-peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah kebangkitan dan temadun Islam.
 13. 13.  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Sultan menekankan dalam titah baginda sempena sambutan hari kebangsaan Brunei ke-29, mengenai penguatkuasaan peraturan menutup sementara premis-premis perniagaan pada ketika Solat Jumaat.  Hukum jenayah Syari’ah – perlaksanaannya pada April 2014.  Memberi kebebasan bagi mereka yang bukan beragama Islam untuk mengamalkan agama mereka sendiri.
 14. 14. Falsafah ‘Beraja’  Dalam pindaan Bab 4 (1) Perlembagaan 1959 (Tambahan kepada Warta Kerajaan Bahagian II Bil. 18 31/12/83) dinyatakan bahawa: “Kuasa memerintah yang tertinggi bagi Negara Brunei Darussalam adalah terlerak di dalam tangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Peduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan”  Peranan Beraja lebih menyerlah selepas kamerdekaan yang mana jawatan-jawatan menteri yang terpenting seperti Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Menteri Kawangan disandang oleh ahli-ahli kerabat diraja Brunei.  Beraja sama ertinya bersultan.  Jadi tafsiran MIB iaitu ialah Brunei Darussalam sebuah negara Melayu Islam yang Bersultan.
 15. 15.  MESKIPUN Melayu Islam Beraja menjadi cara hidup kepada rakyat dan penduduk, tidak semua mempraktikkan.  Gejala sosial  Pakaian  Sebagai generasi pewaris (rakyat dan penduduk Negara Brunei Darussalam) kita semua bertanggungjawab untuk mengetahui, menghayati, mengukuhkan, melestarikan dan menyebarluaskan MIB agar ianya tetep subur dan dimartabatkan sepanjang zaman.
 16. 16. SOALAN?

×