e drejta nderkombetare private

15,003 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,003
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
352
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

e drejta nderkombetare private

 1. 1. OBJEKTI DHE BURIMET
 2. 2. Definicioni, natyra dhe përmbajtja <ul><li>Zbatimi i ligjit në hapësirë, kohë dhe ndaj subjetëve të së drejtës </li></ul><ul><ul><li>Zbatimi i ligjit në hapësirë dhe koncepti i Savigny-t </li></ul></ul><ul><li>E drejta e huaj </li></ul>12/16/11
 3. 3. Objekti <ul><li>Objekti i studimit dhe teoritë </li></ul>12/16/11
 4. 4. Objekti <ul><li>Mendimet për përmbajtjen e objektit të studimit. </li></ul>12/16/11
 5. 5. Burimet <ul><li>Nacionale </li></ul><ul><li>Ndërkombëtare </li></ul>12/16/11
 6. 6. Burimet <ul><li>Nacionale </li></ul><ul><ul><li>Legje të vecanta </li></ul></ul><ul><ul><li>Pjesë e kodeve civile </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktika gjyqësore </li></ul></ul>12/16/11
 7. 7. Burimet <ul><li>Ndërkombëtare </li></ul><ul><ul><li>Konventat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dy palëshe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shumë palëshe </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nënshkrimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratifikimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Rezervimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Të drejtat dhe detyrimet </li></ul></ul>12/16/11
 8. 8. Burimet <ul><li>Unifikimi i së drejtës ndërkombëtare private </li></ul><ul><li>Hierarkia e burimeve </li></ul><ul><li>Konventat vs. aktet nacionale </li></ul>12/16/11
 9. 9. Burimet <ul><li>Konventa e Vjenës mbi traktatet: </li></ul><ul><ul><li>Neni 27: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.” </li></ul></ul>12/16/11
 10. 10. Burimet <ul><li>Kodifikimi </li></ul><ul><ul><li>Intern </li></ul></ul><ul><ul><li>dhe </li></ul></ul><ul><ul><li>Internacional. </li></ul></ul>12/16/11
 11. 11. ELEMENTET
 12. 12. Elementet <ul><li>Subjekt </li></ul><ul><li>Objekt </li></ul><ul><li>Të drejta dhe detyrime </li></ul>12/16/11
 13. 13. Elementet <ul><li>Marrëdhënje juridiko-private absolute </li></ul><ul><li>Marrëdhënje juridiko-private relative </li></ul>12/16/11
 14. 14. Elementet <ul><li>Elementi i huaj i thjeshtë </li></ul><ul><li>Elementi i huaj i shumëfisht </li></ul><ul><li>I një gjinie </li></ul><ul><li>I gjinive të ndryshme </li></ul>12/16/11
 15. 15. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Fakte në bazë të së cilave indentifikohet prania e elementit të huaj në një marrëdhënje juridike! </li></ul>12/16/11
 16. 16. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Shtetësia (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>lidhje të ngushtë juridike midis shtetit dhe një personi nga e cila rezultojnë të drejta dhe detyrime të ndërsjella; </li></ul></ul></ul>12/16/11
 17. 17. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Shtetësia : </li></ul><ul><ul><li>Metoda </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ius sanguinis; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ius soli </li></ul></ul></ul>12/16/11
 18. 18. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Shtetësia : </li></ul><ul><ul><li>Neni 5 i ligjit mbi Shtetësinë të Republikës së Kosovës </li></ul></ul>12/16/11
 19. 19. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Shtetësia : </li></ul><ul><ul><li>Natyralizimi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Me kërkesën e tij/saj; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plotësimi i kushteve </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vendoset me Dekret!!! </li></ul></ul></ul>12/16/11
 20. 20. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Shtetësia : </li></ul><ul><ul><li>Revokimi i vendimit për natyralizim </li></ul></ul>12/16/11
 21. 21. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Shtetësia : </li></ul><ul><ul><li>Humbja e shtetësisë në bazë të ligjit mbi shtetësinë. </li></ul></ul>12/16/11
 22. 22. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendbanimi (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Qendër e marrëdhënieve jetësore të një personi në një vend të caktuar” </li></ul></ul>12/16/11
 23. 23. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendbanimi (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mund të ketë më shumë se një vendbanim? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A mundet që individi të mos ketë askund vendbanim? </li></ul></ul></ul>12/16/11
 24. 24. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendbanimi (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elementi faktik dhe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elementi subjektiv. </li></ul></ul></ul>12/16/11
 25. 25. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendbanimi (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vendbanimi ligjor - domicilium voluntatium </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vendbanimi me dëshirë - domicilium necesarium </li></ul></ul></ul>12/16/11
 26. 26. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendbanimi (për personat fizik) </li></ul></ul><ul><ul><li>Si dëshmohet vendbanimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>*te vendbanimi ligjor-me dokumentin e legalizuar </li></ul></ul><ul><ul><li>*te vendbanimi në bazë të dëshirës-me provimin e aftësisë për të vepruar dhe dëshmimi i vullnetit për të jetuar përjetësisht në atë shtet! </li></ul></ul>12/16/11
 27. 27. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendqëndrimi </li></ul></ul><ul><ul><li>nuk ekziston elementi subjektiv (dëshira) për dallim nga vendbanimi; </li></ul></ul><ul><ul><li>vendqëndrimin mund ta kenë edhe përsonat të moshës së mitur. </li></ul></ul>12/16/11
 28. 28. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik: </li></ul></ul><ul><ul><li>“ lidhje juridike në mes të përsonit juridik dhe sovranitetit të shtetit” </li></ul></ul>12/16/11
 29. 29. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik: </li></ul></ul><ul><ul><li>personat juridik të një shteti </li></ul></ul><ul><ul><li>& </li></ul></ul><ul><ul><li>personat juridik ndërkombëtar </li></ul></ul>12/16/11
 30. 30. <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik: </li></ul></ul><ul><li>Zotësia juridike? </li></ul><ul><ul><li>Të padis dhe të jet i paditur; </li></ul></ul><ul><ul><li>Të ketë një pasuri </li></ul></ul><ul><ul><li>Të jetë përgjegjës për të drejtat dhe detyrimet. </li></ul></ul>Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj 12/16/11
 31. 31. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik: </li></ul></ul><ul><li>Konventa Evropiane mbi njohjen e zotësisë juridike të organizatave jo-qeveritare ndërkombëtare </li></ul>12/16/11
 32. 32. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Subjekt: </li></ul><ul><ul><li>Përkatësia (nacionaliteti) për përsonat juridik: </li></ul></ul><ul><ul><li>Zotësia juridike e Kombeve të Bashkuara </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teoritë </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zotësia juridike e Bashkimit Evropian </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teoritë </li></ul></ul></ul>12/16/11
 33. 33. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><ul><li>Vendi ku gjendet sendi i cili ështe objekt i punës juridiko-private me element të huaj. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Send trupor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Send jo-trupor </li></ul></ul></ul>12/16/11
 34. 34. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><ul><li>Rëndësia e trajtitimit të vëcantë për anijen, auroplanin dhe trenin si mjete themelore të transportit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trajtim i vecantë i ngjashëm me sendet e paluajtshme </li></ul></ul></ul>12/16/11
 35. 35. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><ul><li>Regjistrimi i këtyre mjeteve të transportit në regjistrat nacional; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shenjat e identifikimit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Regjistrimi i anijeve në flotën detare për shtetet të cilat nuk kanë dalje në det! </li></ul></ul>12/16/11
 36. 36. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><li>Përkatësia e mjeteve themelore të trasportit: </li></ul><ul><ul><li>“ Lidhje juridike midis sovranitetit të shtetit dhe mjeteve themelore të transportit” </li></ul></ul>12/16/11
 37. 37. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><li>Rëndësia: </li></ul><ul><ul><li>Nëse i huaji mund të gëzoj të drejta mbi sendet e paluajtshme të një shteti dhe nëse po në cfarë kushte? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vendi ku gjendet sendi i paluajtshëm dhe caktimi i gjykatës kompetente (kompetenca ekskulzive e gjykatës) </li></ul></ul>12/16/11
 38. 38. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt: </li></ul><ul><li>Fitimi i pronësisë (për sendet e paluajtëshme) në shumcës e sistemeve juridike në botë kërkon zbatimin e së drejtës vendore. </li></ul>12/16/11
 39. 39. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt-sendet e luajtshme: </li></ul><ul><li>Sistemi sipas rregullit Lex rei sitae </li></ul><ul><li>Sistemi sipas rregullit mobila personam sequntum </li></ul><ul><li>Sistemi sipas rregullit lex loci actus. </li></ul>12/16/11
 40. 40. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt-sendet e luajtshme: </li></ul><ul><li>Përvec sistemeve të përgjithëshme, në raste të rralla mund të zbatohet edhe rregulli i përcaktimit të ligjit në bazë të parimit të autonomisë së palëve; </li></ul>12/16/11
 41. 41. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt-sendet e luajtshme: </li></ul><ul><li>Sendet në lëvizje dhe zbatimi i së drejtës kompetente në bazë të së drejtës ku ndohdet sendi i luajtëshëm. </li></ul><ul><li>Zbatimi i kufizuar i lex domicilii proprietarii - ligji i vendbanimit të pronarit (koncept i braktisur). </li></ul>12/16/11
 42. 42. Faktet në bazë të së cilave krijohet elementi i huaj <ul><li>Objekt-sendet e luajtshme: </li></ul><ul><ul><li>Zabtimi i lex loci destinacionis! </li></ul></ul>12/16/11

×