บทความทางการศึกษา เพื่อการเผยแผภายในสถานศึกษา
เรื่อง : สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย เปนอยางไร?
โดย
พระมหาณรงค พรอม...
สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 2
คํานํา
จาก “ สภาพปญหา...
สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 3
สภาพปญหาวิกฤตการณ กา...
สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 4
ก็รูทั้งรูวาไมสามา...
สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 5
สังเคราะหไมเปนแลว ...
สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 6
ปฏิรูปและแสวงหาแนวทางใ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทความ สภาพปัญหาวิกฤตการณ์ การศึกษาไทย

16,385 views

Published on

สภาพปัญหาวิกฤต การศึกษาไทย

Published in: Education

บทความ สภาพปัญหาวิกฤตการณ์ การศึกษาไทย

  1. 1. บทความทางการศึกษา เพื่อการเผยแผภายในสถานศึกษา เรื่อง : สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย เปนอยางไร? โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา ครู / เลขานุการเจาคณะอําเภอสุวรรณภูมิ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ( อังกฤษ ) นธ.เอก, ปธ.3 , พธบ. ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา ……………………………… โรงเรียนการกุศลวัดบานยางเครือ เลขที่ 109 หมู 2 บานยางเครือ ตําบลเมืองทุง อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รอยเอ็ด เขต 2
  2. 2. สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 2 คํานํา จาก “ สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย ” ในปจจุบัน หวังวาบุคลากรทางการศึกษาที่ ไดอาน คงทําใหเกิดแรงบันดาลใจ ตระหนักในภาระหนาที่ของความเปนครู เพิ่มขึ้นเหมือนดังอาตมภาพ ขออนุโมทนาขอบคุณ พระคุณของบิดา มารดา ครู อุปชฌาย บูรพาจารย ทุกทาน ที่ไดขัด เกลา เพาะบมอุปนิสัย พรอมทั้งไดปลูกฝงตอกย้ํา ในภาระหนาที่ของความเปนครู ไดอยางเกิดสํานึกแกอาตม ภาพไดดีเปนอยางยิ่ง พระมหาณรงค พรอมบัวปา กันยายน 2554
  3. 3. สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 3 สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย เปนอยางไร ? วิกฤตการศึกษาไทยที่ตองเรงแก คือหนึ่ง การจัดการศึกษา 15 ป ฟรีจริงหรือไม สอง คุณภาพ การศึกษาไทยตกต่ํา สาม ขาดแคลนครูทั้งดานคุณภาพและปริมาณ จากวิกฤตดังกลาวสงผลตอสังคมไทย โดยอาจจะกลาวไดวา 1. สังคมไทยไมเปนสังคมแหงการเรียนรู ขาดการใฝรูและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 2. สังคมไทยขาดศักยภาพทางการศึกษา ประชาชนยังมีโอกาสในการศึกษาไมเทาเทียมกัน ทําให ดอยความเจริญทางดานเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและการประดิษฐคิดคน ตาง ๆ 3. สังคมไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมลง เพราะไมมีการสอนใหรูจักประเมินคุณคาและ ประยุกตวัฒนธรรมหรือคานิยมมา ใชใหเหมาะสม สังคมจึงมีลักษณะของวัตถุนิยม วัดคุณคาคนจากชื่อเสียง ทรัพยสิน และอํานาจ 4. สังคมไทยไมเปนสังคมแหงการเรียนรู ขาดการใฝรูและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 5. สังคมไทยขาดศักยภาพทางการศึกษา ประชาชนยังมีโอกาสในการศึกษาไมเทาเทียมกัน ทําให ดอยความเจริญทางดานเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและการประดิษฐคิดคน ตาง ๆ 6. สังคมไทยมีคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมลง เพราะไมมีการสอนใหรูจักประเมินคุณคาและ ประยุกตวัฒนธรรมหรือคานิยมมา ใชใหเหมาะสม สังคมจึงมีลักษณะของวัตถุนิยม วัดคุณคาคนจากชื่อเสียง ทรัพยสิน และอํานาจ ซึ่งระบบการศึกษาไทยในปจจุบันสิ่งพบเห็นวนเวียนอยูในโรงเรียนตางๆ คือ สภาพปญหา : การสอนเนนที่การสอนหนังสือมากกวาสอนคนกระบวนการเรียนการสอน : ยึดวิชาเปนตัวตั้งมากกวายึดผูเรียนเปนตัวตั้ง : ปอนขอมูลใหทองจํา พฤติกรรมการสอนจําเจ และเปนพฤติกรรมถายทอดเปน สวนใหญ : การฝกปฏิบัติ ฝกคิด การอบรมบมนิสัยดานคุณธรรมจริยธรรมมีนอยกวาการ ทองบนเนื้อหา ครู : มักเปนผูมีอํานาจในชั้นเรียน มุงสอนแตเนื้อหาวิชา สถานศึกษาจึง กลายเปน “โรงสอน”มากกวา“โรงเรียน” ผูเรียน: ขาดคุณลักษณะชางสงสัย ใฝรู ขาดความคิดสรางสรรค ใชชีวิตอารมณตามความรูสึกชอบละเมิดกฎระเบียบ ขาดความซื่อสัตยในการเรียนการทํางาน ไมเห็น ความสําคัญของการเรียนรูตลอดชีวิต จากสภาพปญหาดังกลาวทําให มองเห็นถึง ระบบการศึกษาไทยขาดการปลูกฝง ในแทบจะทุกๆ ดาน ในขณะเดียวกันครูผูสอน บางทานกับมีคานิยมในการปลูกฝงกันและกัน เกี่ยวกับ การมุงทําผลงานทางวิชาการทั้งๆ ที่ ผลงานทางวิชาการนั้น เมื่อนํามาใชในเชิงปฏิบัติ
  4. 4. สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 4 ก็รูทั้งรูวาไมสามารถนํามาใชไดอยางตอเนื่อง ยั่งยืน แตก็สละเวลาอันมีคาตอนักเรียนมาเพื่อ มุงหวัง รายรับ ( Income) อันเปนผลตอบแทน อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยมากกวา พรอมทั้งหัวโขน ที่สวมกันอยูในปจจุบัน เพื่อที่จะเชิดหนาชูคอ อยู ในสังคมเปนความสงางามอันจอมปลอม โดย ปลอยภาระนักเรียน ใหกันและกัน แลวก็มาโทษ ที่ระบบการศึกษาวา ไมดีอยางนั้น อยางนี้ ทั้งๆ ที่ ตัวครูเปนผูผลิต และดูแลผลผลิตของตน โดยประเทศที่พัฒนาแลว และ ประเทศที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวชี้วา ศักยภาพ และคุณภาพของคนอันเปนผลมาจากระบบ การศึกษาที่มีประสิทธิภาพเปน ปจจัยที่สําคัญ ที่สุด ที่ทําใหประเทศเหลานั้นประสบความสําเร็จ มากกวาประเทศอื่นๆ ที่ผาน มาประเทศไทยก็ ลงทุนในเรื่องการศึกษาไปไมนอย แตเปนการ ลงทุนเชิงปริมาณ สั่งการ และเหมาโหล มากกวา คํานึงถึงรายละเอียด การมีสวนรวม ตลอดจน บริบทและคุณภาพที่เปนเปาหมายสําคัญ ถือเปน การจัดการศึกษาอยางคับแคบ คือ แบบแพคัดออก ที่นาหนักใจกวานั้นคือ เด็กที่ไมเกง ไมรูจะเรียน อะไร สวนใหญมักจะมาเลือกเรียนครู ทําให เสนทางของคนเรียนครูในปจจุบันนี้ คือเสนทาง ของคนที่ไมมีทางไปในเรื่องการศึกษา สงผลไป ยังอนาคตวาเราใหคนแบบนี้ ซึ่งนอกจากไมเกง แลว ยังสิ้นหวังและขาดจินตนาการมาสอนเด็ก นักเรียน เด็กรุนตอไปจะมีคุณภาพไดอยางไร เพราะคุณภาพการเรียนรูของเด็กจะไมมีวันสูงเกิน กวาคุณภาพของครู การ ปฏิรูปการศึกษาที่ผานมา จึง เปนเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน แต ไมไดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ สอนใหดีขึ้นและแตกตางจากเดิม ปญหาของการ ปฏิรูปการศึกษารอบแรกคือ เนนที่การ เปลี่ยนแปลงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และทบวงมหาวิทยาลัย และหากจะมีการ ปฏิรูปรอบสองที่เนนการปฏิรูปโอกาสและ คุณภาพการศึกษา คุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียนแลว แตการปฏิรูปที่ขาดการปรับ กระบวนทัศนใหม อาจไมสัมฤทธิผลเหมือนที่ วางเปาหมายเอาไว โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไมใชเรื่องงายเลย เพราะเราไม สามารถสรางคุณธรรม จริยธรรมจากการทองจํา วิชาศีลธรรมได นอกจากนี้ สังคมไทยยังเปนสังคมที่ให ความสําคัญกับวัฒนธรรมอํานาจ ซึ่งจะเปน อุปสรรคตอการปฏิรูปการศึกษาอยางยิ่ง เพราะแต ละฝายมุงสนใจวาปฏิรูปการศึกษาแลวจะทําให ใครมีอํานาจ ใครเสียอํานาจ แทนที่จะคํานึงถึง เปาหมายที่แทจริง ซึ่งก็คือคุณภาพของการศึกษา ไทย ขอมูลการศึกษาของ PISA (Program for International Students Assessment) พบวาเด็กไทย 74 เปอรเซ็นตอานภาษาไทยไมรู เรื่อง วิเคราะหความหมายไมถูก และใชภาษาให เปนประโยชนในการเรียนวิชาอื่นๆ ไมได ในขณะที่ขอเรียกรองเรื่องการปฏิรูปการศึกษา แบบสั่งการเชิงนโยบายใหครู พยายามสอนให นักเรียนใฝรูใฝเรียน รักการอาน คิดวิเคราะหได จึงเปนเพียงภาพในอุดมคติเทานั้น เพราะไม คํานึงถึงขอเท็จจริงที่วาในสภาพที่ครูอาจารย จํานวนมากไมไดใฝรู ไมรักการอาน คิดวิเคราะห
  5. 5. สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 5 สังเคราะหไมเปนแลว ครูอาจารยเหลานั้นจะสอน ใหเด็กใฝรู มีนิสัยรักการอานไดอยางไร เพราะ ความจริงแลวเด็กมักจะเปนอยางที่ครูเปน มากกวาจะเปนอยางที่ครูสอน ดังนั้นครูอาจารยจึง ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่ สุดของการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ โดยเฉพาะสําหรับประเทศไทย ซึ่ง วัฒนธรรมการเรียนรูเนนการฟงบรรยายจาก อาจารยเปนหลัก มากกวาจะอานศึกษาคนควาดวย ตนเอง หรือเรียนรูจากแหลงเรียนรูใกลตัวเพื่อการ เรียนรูที่มีความหมายและสราง แรงบันดาลใจ ทํา ใหคุณภาพการสอนของครูอาจารยสงผลตอ คุณภาพการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษาเปนอยาง มาก การขยายตัวเชิงปริมาณของ การศึกษาไทยใน รอบทศวรรษที่ผานมา กอใหเกิดการจางครูอาจารยเปนจํานวนมากโดย ละเลยและขาดการเอาจริงเอาจังใน กระบวนการ คัดเลือกอยางเปนระบบและรอบคอบ ที่แยกวา นั้นคือ ในบางครั้งแมแตการรับครูอาจารยก็ยังมี การวิ่งเตนเลนพรรคเลนพวก ปญหานี้ไมเพียง สะทอนวา ผูที่เขามาเปนครูอาจารยจํานวนไม นอยที่ยังไมมีคุณภาพและจริยธรรมเทา นั้น แตยัง สะทอนใหเห็นวา การคัดเลือกคนเขาสูระบบ การศึกษาเพื่อทําหนาที่สําคัญที่สุดคือเปนครู อาจารยของประเทศเรานั้นลมเหลวอยางสิ้นเชิง นอกจากนี้ เราอาจตองเผชิญ กับปญหาการขาดแคลน "ครูของครู" ซึ่งทาง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ระบุวาในป 2554 คณาจารยในคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรจะ เกษียณอายุราชการ 2,263 คน ในจํานวนผู เกษียณอายุพบวาอาจารยที่มีผลงานวิชาการระดับ ศาสตราจารย ซึ่งทั้งประเทศมีจํานวน 15 คน จะ เกษียณอายุทั้งหมด สวนระดับรองศาสตราจารย จะเกษียณประมาณ 80 เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น รัฐบาลนาจะมุงเนนพัฒนาและยกระดับสถาบัน ผลิตครูใหเขมขนกวานี้ เหมือนกับที่ทุม งบประมาณใหมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ เพราะ เรื่องดังกลาวนี้ก็สําคัญไมแพกัน ดวยเหตุดังกลาว ปญหาครูไม มีคุณภาพ ไมไดเกิดจากระบบไมดีเพียงสวนเดียว หากสวนใหญเกิดจากระบบการพัฒนาครูที่ทําให ครูขาดแรงจูงใจในการสอน ขาดแรงบันดาลใจใน การพัฒนาตนเอง รวมถึงขาดการจัดการความรูที่ ดี เพราะไมมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและ แบงปนความรูระหวางกัน ความ เปนจริงอยาง หนึ่ง ซึ่งสะทอนจากครูในโรงเรียนคือ ทุกเรื่องใน โรงเรียนสําคัญหมดไมนอยไปกวาเรื่องการเรียน การสอน แปลวาทุกกิจกรรมเรงดวนและสามารถ สอดแทรกแทนการสอนหนังสือไดเสมอ โดย เฉพาะงานธุรการตางๆ ที่ครูมักจะถูกเรียกไปทํา หรือกระทั่งประชุมตางๆ ที่ทําใหการสอนตองงด ไวกอน การพิจารณาความดีความชอบก็มักจะ พิจารณาจากงานสอนเปนลําดับทายๆ ครูที่สอน เกง ตั้งใจสอน มักจะไมไดรับการสงเสริม เทาที่ควร เพราะเมื่อครูเนนเรื่องสอน งานอื่นๆ ก็ จะดอยลง เมื่อเปนอยางนี้บอยเขาครูที่อยาก กาวหนาจึงเนนทํางานอยางอื่นมากกวา งานสอน โดยเฉพาะการทําผลงานที่ทําใหครูกาวหนา แต คุณภาพของเด็กกลับถอยหลัง ที่วิกฤตที่สุดคือ สภาพเหลานี้ ไดกลายมาเปนความเคยชินและชีวิตประจําวัน ของคนในระบบการศึกษา ไทย ซึ่งหากไมมีการ
  6. 6. สภาพปญหาวิกฤตการณ การศึกษาไทย โดย พระมหาณรงค พรอมบัวปา รร.การกุศลวัดบานยางเครือ จ. รอยเอ็ด 6 ปฏิรูปและแสวงหาแนวทางใหมอยางจริงจัง เรา คงไมสามารถแกปญหานี้ได แนวทางแกไขที่งายที่สุดคือ ตองใหครูสอนนักเรียนอยางเต็มเวลาเต็ม หลักสูตร เต็มความสามารถตามความถนัดและ ศักยภาพของผูเรียน ตองคืนครูใหนักเรียน ใคร สอนดี ตั้งใจสอน สอนแลวเด็กมีคุณภาพ ตอง พิจารณาความดีความชอบใหกอน หรือมีแนวทาง หนุนเสริมและใหการยอมรับ ถามีความสม่ําเสมอ ตอเนื่องก็นําไปสูการผูกโยงกับการเลื่อน วิทยฐานะ เพราะความกาวหนาของครูควรผูกอยู กับการเรียนรูของเด็กนักเรียน การ ปฏิรูปครู อาจารยควรเพิ่มแรงจูงใจใหครูดี ครูเกง อยูตอ และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พัฒนา ครูที่มีแววและครูรุนใหมอยางเอาจริงเอาจัง ที่ สําคัญตองกลาผาตัดการคัดครูที่มีคุณภาพต่ําที่ ฝกอบรมใหมไดยากออกจาก ระบบ โดยยายไป ทํางานสนับสนุนแทน หรือใหเกษียณกอน กําหนดก็ได แตตรงกันขามกับในปจจุบันที่ครูดี ครูเกงมักขอเกษียณกอนกําหนด เพราะหมดหวัง กับระบบการศึกษาไทย เราตองยอมรับความจริง อยางหนึ่งวา ประเทศไทยมีระบบโครงสราง เงินเดือนครูที่โบราณ ไมเหมาะสมกับสถานการณ ในปจจุบัน ดูไดจากความแตกตางระหวาง เงินเดือนแรกเขาทํางานกับเงินเดือนที่พึงไดรับ สูงสุดในชีวิตการทํางานที่แตกตางกันถึง 10 เทา ในขณะที่ประเทศตางๆ ที่พัฒนาแลวจะพบความ แตกตางในเรื่องนี้เพียง 3-4 เทา ดังนั้น แนว ทางแกไขที่ดีคือ ควรปรับโครงสรางเงินเดือนเสีย ใหม โดยเพิ่มเงินเดือนเมื่อแรกเขาใหสูงขึ้น เพื่อ ชวยลดความกดดันในการดํารงชีพของครู และจูง ใจใหคนเกง คนดี อยากเขามาเปนครูมากขึ้น รวมถึงทําหนาที่ครูไดอยางสมศักดิ์ศรี โดยไมตอง กังวลเรื่องคาครองชีพภายใตระบบเศรษฐกิจที่ผัน ผวนมากนัก ปญหา การศึกษาในวันนี้ เปนเรื่องที่ทุกภาคสวนในสังคมตองชวยกันแกไข มากกวาจะปลอยใหใครคนใดคนหนึ่งเปนคน แบกรับ เราตองคิดเรื่องการศึกษาในวงที่กวางกวา ที่เคยทําและเคยเปนอยู คือตองคิดรวมถึงการ พัฒนาเครือขายพอแม ผูปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา ประชาชนในทุกภาคสวน องคกรปกครองทองถิ่น และภาคธุรกิจที่สนใจ เรื่องการศึกษา ใหเขามามีสวนรวมในการเปน เครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น หัวใจของคุณภาพการศึกษา อยูที่โรงเรียน การปฏิรูปการศึกษาจะไมเกิดผล อะไรเลย ถาไมสามารถเปลี่ยนแปลงใหโรงเรียน สรางการเรียนรูที่มีคุณภาพได เพราะเมื่อโรงเรียน และครูไมมีคุณภาพ เราจะคาดหวังใหนักเรียนมี คุณภาพไดอยางไร และถาคุณภาพการศึกษา เปน หัวใจสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 แลว คําถามคือ เราจะเริ่มตนแกไขคุณภาพ การศึกษากันที่ตรงไหน และอยางไร?

×