Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นำเสนอไฟฟ้า

505 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

นำเสนอไฟฟ้า

  1. 1. หม้อแปลง
  2. 3. <ul><li>หม้อแปลงหรือทรานส์ฟอร์เมอร์ (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งซึ่งทำงานโดยอาศัยหลักการของการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการทดลองของ ไมเคิล ฟาราเดย์ เขาได้ค้นพบว่าถ้าเอาสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่ ขดลวด ในทางกลับกันถ้าเอา ขดลวดมาตัดสนามแม่เหล็กก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวดได้เช่นกัน ซึ่งหม้อแปลงก็ทำงานในพื้นฐานการทำงานดังกล่าว </li></ul>หลักการทำงาน
  3. 4. 1. ทิศของเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ 2. ทิศของกระแสไฟฟ้าทิศเดียวกับนิ้วที่เหลือ
  4. 5. <ul><li>เมื่อเราเอาลวดทองแดงเส้นหนึ่งมาขดเป็นขดลวดจำนวนหลาย ๆรอบแล้วจ่ายไฟฟ้าผ่านเข้าไป ลวดเส้นนี้จะแสดงคุณสมบัติของตัวเหนี่ยวนำนี้จะเกิดขึ้นในรูปของการเปลี่ยนแปลงพลังงานสนามแม่เหล็ก ลวดที่พันเป็นขด ๆ เราเรียกว่า คอยล์ (Coil) ในการทรานส์ฟอร์เมอร์จะเป็นการเอาลวดอาบน้ำยาพันรอบแกนอย่างน้อย 2 ชุดเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับเข้าที่ขดใดขดหนึ่งทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้น ในอีกขดหนึ่งได้ การเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ประการด้วยกันคือ </li></ul>วงจรภายในหม้อแปลง
  5. 6. <ul><li>1.   อัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบระหว่างขดไฟเข้า (Primary) กับจำนวนขดไฟออก (Secondary) หากขดไฟเข้ามากกว่าขดไฟออกแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ออกมาทางขดไฟออกจะต่ำลงที่เรียนกันว่า สเต็บดาวน์ (step-down) หรือแปลตามตัวว่าหม้อแปลงลง หากขด secondary มีจำนวนรอบมากกว่าขด primary แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะสูงขึ้น เราเรียกกันว่า สเต็บอั๊พ (Step-up) มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงเคลื่อนสามารถหาได้จากสูตร </li></ul>
  6. 7. <ul><li>2 .   ขนาดของขดลวด หากหน้าตัดของขดลวดที่นำมาพันมีพื้นที่มาก จำนวนกระแสจะจ่ายได้มากขึ้น แต่มิใช่ว่าขด secondary พันด้วยลวดเส้นโตจะจ่ายการแสได้มากต้อง มองทางด้านกำลัง (Power) ด้วย เพราะหากขด primary จ่ายกำลังด้วย ซึ่งหากขด primary จ่ายกำลังไฟมาน้อย ขด secondary จะจ่ายกำลังไฟออกมามากก็ไม่ได้ เมื่อเขียนความสัมพันธ์ทางด้านกำลังจะ ได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>กำลังวัตต์ทาง Primary = กำลังวัตต์ทาง Secondary </li></ul>
  7. 8. ข้อควรจำ <ul><li>หม้อแปลงจะใช้งานกับวงจรกระแสสลับเท่านั้น การป้อนไฟฟ้ากระแสตรงให้กับหม้อแปลงเป็นเวลานาน หรือใช้หม้อแปลงผิดจากความถี่ที่กำหนดอาจทำให้หม้อแปลงไหม้ และเสียหายอย่างถาวร </li></ul>

×