Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Seminář pro nno 2017 web

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

More Related Content

Similar to Seminář pro nno 2017 web (20)

More from NarodniInstitut (20)

Advertisement

Seminář pro nno 2017 web

 1. 1. 1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží na léta 2017 až 2020, aktualizace pro rok 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 815 346 Helena.Knappova@msmt.cz, Jana.Hacklova@msmt.cz www.msmt.cz/mladez
 2. 2. 2 Program semináře • Představení Programů, informace o změnách pro rok 2018 • Práce v informačním systému pro mládež ISPROM (praktické ukázky) • Dotazy
 3. 3. 3 Cíle Programů • Vytvářet podmínky pro udržování, rozšiřování a zkvalitňování nabídky neformálního vzdělávání a dalších mimoškolních zájmových činností pro organizované i neorganizované děti a mládež • Podporovat rozvoj NNO pracujících s dětmi a mládeží • Naplňovat Koncepci podpory mládeže na období 2014 - 2020
 4. 4. 4 Priority Programů pro rok 2018 1. podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. 2. podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů 3. podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru 4. podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit
 5. 5. 5 Harmonogram 5. 9. - vyhlášení aktuálních Programů 2018 a priorit 18. 9. - otevření ISPROM 31. 10. - uzávěrka pro přijímání žádostí listopad - formální a odborné hodnocení projektů prosinec - zasedání hodnotící komise do 31.12. - zveřejnění seznamu podpořených/nepodpořených do 31. 1. - zveřejnění výsledků do 31. 1. - konečný termín pro zaslání vyúčtování a ZZ za předchozí rok (ze strany NNO) únor, březen - kontrola vyúčtování a ZZ za předchozí rok do 31. 3. - vydání rozhodnutí a zaslání finančních prostředků úspěšným žadatelům
 6. 6. 6 Kdo může žádat? Pouze NNO (spolek, ústav, obecně prospěšná společnost a účelové zařízení církví), které: - mají ve zřizovacích dokumentech práci s dětmi a mládeží jako jednu ze stěžejních činností a pravidelně pracují s dětmi a mládeží - existují minimálně 1 rok (3 roky u střešních NNO) - žádost podává ústředí
 7. 7. 7 Struktura Programů 1. Program pro „NNO uznané MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ 2. Program pro střešní organizace 3. Program pro NNO s pobočnými spolky 4. Program pro NNO, které nemají pobočné spolky Každá NNO může vložit pouze 1 projekt!
 8. 8. 8 ISPROM – informační systém Žádost se předkládá v informačním systému odboru pro mládež ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz Otevřen pro vkládání žádostí na rok 2018 bude 18. září 2017. Podrobnosti viz samostatná část semináře.
 9. 9. 9 Předkládání žádosti 1. Elektronická forma a) Profil organizace i) Aktuální stanovy nebo zřizovací listinu ii) Doklad o vlastnictví bankovního účtu iii) Doklad o ustanovení statutárního orgánu nebo plnou moc iv) Výpis z rejstříku v) Roční/Výroční zpráva vi) Potvrzení samosprávy – pouze pro pr. 4 b) Žádost s projektem c) Rozpis rozpočtu podle aktivit - formulář pro pr. 1 a 3 2. Listinná forma – jednoduše sešité! a) Vygenerovanou a podepsanou žádost o dotaci b) Rozpis rozpočtu podle aktivit - formulář pro pr. 1 a 3
 10. 10. 10 Formální kontrola Snaha o co nejméně projektů vyřazených z formálních důvodů! → Kontrola ze strany ISPROM → Možnost opravy do 5ti dnů v případě neúplnosti příloh v profilu organizace) → Kontrola ze strany NIDV v případě zaslání do 8 dnů před uzávěrkou, tj. do 23. října
 11. 11. 11 Kvalitativní hodnocení - Jasně daná kritéria pro hodnocení jsou součástí vyhlášení (příloha č. 1) - Metodika hodnocení projektů zveřejněna 5. 9. 2017 na webu (drobné změny v bodování oproti loňské verzi) - Bodování projektů u programů č. 3 a 4 → o podpoře rozhoduje pořadí - Hodnotí vždy min. 2 hodnotitelé - Krácení rozpočtu → nutná akceptace!!!
 12. 12. 12 Kvalitativní hodnocení • Popis realizátora projektu 6 bodů • Cíle a cílové skupiny 18 bodů • Popis aktivit projektu 24 bodů • Výstupy a využití projektu 21 bodů • Materiální a personální zabezpečení 6 bodů • Rozpočet 25 bodů Celkem 100 bodů
 13. 13. 13 Přílohy vyhlášení 1. Závazná osnova projektu a kritéria pro hodnocení 2. Finanční limity na vybavení – beze změn 3. Oblast vzdělávání a přípravy hl. vedoucích dětských táborů – beze změn 4. Pokyny k žádostem o změny 5. Vzor rozhodnutí o poskytnutí dotace 6. Avízo o vratce 7. Formuláře k vyúčtování 8. Osnova závěrečné zprávy o věcném plnění projektu 9. Formulář finančního vypořádání 10. Formulář rozpočtu projektu dle aktivit (týká se programu č. 1 a 3) 11. Rozpočet projektu dle nákladových položek (týká se všech programů)
 14. 14. 14 5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Novinky pro rok 2018 - povinné přílohy k rozhodnutí - tzv. rámcový projekt - tj. část vygenerovaná z formuláře projektové žádosti - rozpočet projektu - programy č. 1 a 3 rozpočet po aktivitách, u programu č. 2 a 4 rozpočet dle nákladových položek - akceptační protokol v případě schválení nižší dotace než je požadavek v žádosti
 15. 15. 15 Rámcový projekt - povinná příloha k rozhodnutí - nutno dodržet během celé realizace projektu, případně žádat o změnu (v předstihu) - obsahuje cíle projektu, popis cílové skupiny projektu a popis aktivit projektu popsané v žádosti - rozsah omezen na cca 2 stránky A4, doporučujeme projekt podrobněji rozepsat v příloze
 16. 16. 16 Akceptace – po zveřejnění výsledků • pro případ schválení nižší dotace než je požadavek v žádosti • nově formou akceptačního protokolu, který bude přílohou rozhodnutí • akceptační protokol - úprava rozsahu aktivit (bude-li nutné) - úprava rozpočtu • úprava rozpočtu se bude předkládat ve dvou formulářích Pro programy 1 a 3 v členění dle aktivit, pro programy 2 a 4 v členění dle nákladových položek Změny v rozhodnutí a jeho přílohách se budou řešit formou tzv. změnového rozhodnutí na základě žádosti o změnu – viz příloha č. 4
 17. 17. 17 Specifika jednotlivých programů Program č. 1 • odlišný formulář žádosti • jiné členění rozpočtu (předepsaný formulář rozpočtu po aktivitách navázaný na akceptaci a vyúčtování) • návaznost na víceleté projekty
 18. 18. 18 Specifika jednotlivých programů Program č. 2 • určený pro střešní NNO • pokračování v projektu pro krajské rady „Mládež kraji“ Program č. 3 • předepsaný formulář pro rozpočet po aktivitách navázaný na akceptaci a vyúčtování
 19. 19. 19 Specifika jednotlivých programů Program č. 4 • limit pro projekty s místní nebo regionální působností 50.000 – 300.000 Kč • vyšší dotaci je možné získat pouze na projekty s nadregionálním dopadem, který musí být jasně popsán (doporučujeme konzultovat s odborem pro mládež) • v případě projektů s místním dopadem lze využít program „Podpora mládeže na krajské úrovni“
 20. 20. 20 Užitečné rady - Důkladně si přečtěte vyhlášení Programů - Nenechávejte podání na poslední chvíli - Lepší je připravit si projekt mimo formulář - Nekopírujte slepě projekty z předchozích let - Nepoužívejte nicneříkající fráze, zdůvodňujte a buďte konkrétní - „Nenastřelujte“ rozpočty - Pro komunikaci s MŠMT používejte Helpdesk nebo email - Sledujte aktuality MŠMT v sekci mládež
 21. 21. 21 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez

×