Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Prch 2019 prezentace-vyzva-2019

Ad

1
Výzva MŠMT PRCH 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111...

Ad

2
Výzva Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy
k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční
dotace ze státního rozpo...

Ad

3
Výzva na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového
chování obsahuje 2 moduly:
A. Projekty individuální (projekty...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 32 Ad
1 of 32 Ad

More Related Content

Prch 2019 prezentace-vyzva-2019

 1. 1. 1 Výzva MŠMT PRCH 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz • www.msmt.cz
 2. 2. 2 Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podávání žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019 (dále jen „Výzva“) Č. j: MSMT-18806/2018-1
 3. 3. 3 Výzva na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového chování obsahuje 2 moduly: A. Projekty individuální (projekty organizací uvedených v části II. na realizaci aktivit stanovených v části II.) B. Projekty krajské (projekty krajů na realizaci aktivit stanovených v části III.). Na Výzvu na poskytování aktivit v oblasti prevence rizikového chování je v rozpočtu ministerstva vyčleněno 20 329 000 Kč, z toho: A. na modul Projekty individuální: 16 129 000,- Kč. B. na modul Projekty krajské: 4 200 000,- Kč.
 4. 4. 4 a) Práce s dětmi, žáky a studenty (dále jen „žáky“) v těchto oblastech primární prevence rizikového chování: A. Všeobecná primární prevence rizikového chování B. Selektivní primární prevence rizikového chování C. Indikovaná primární prevence rizikového chování b) Projekty zaměřené zejména na poskytování odborných a ověřených informací a vzdělávání odborné či laické veřejnosti: konference, internetové stránky, odborné časopisy (dotaci nelze čerpat na vzdělávání pedagogických pracovníků, neboť toto vzdělávání lze hradit prostřednictvím Evropského sociálního fondu) c) Projekty evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb např. výzkumy, sběr dat MODUL A
 5. 5. 5 1. Jsou nyní k dispozici šablony pro ZŠ i SŠ co se týče vzdělávání - pokud ano nebo i ne, tak v jakém horizontu, od kdy do kdy mohou školy šablony čerpat Dne 28. 2. 2018 byla vyhlášená výzva Šablony II, kde jsou oprávněnými žadateli MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK a SVČ. Výzva pro SŠ a VOŠ bude vyhlášená v listopadu 2018. MODUL A
 6. 6. 6 2. Lze ze šablony zaplatit specializační vzdělávání metodiků prevence v rozsahu 250 hod. víceleté a v jaké maximální možné celkové částce? Projekty jsou dvouleté, aktivity musí být realizovány do konce projektu. Z dotace je možné hradit DVPP i v rozsahu 250 hodin. Škola v tomto případě zvolí šablonu na DVPP max. 10x (tedy celkem minimálně 80 hodin DVPP, což představuje částku 34 800 Kč). Jako výstup předloží osvědčení o absolvování kurzu. V případě, že by částka nepokryla náklady na DVPP, je možné buď využít finanční prostředky z projektu (škola obdrží jeden „balík“, není řečeno, na kterou aktivitu kolik má využít), nebo ze státního rozpočtu na pokrytí scházející finanční částky. MODUL A
 7. 7. 7 3. Na koho se lze případně ohledně žádostí prostřednictvím šablon obrátit - ze strany žadatelů. Je zřízena konzultační linka, e-mail: dotazyZP@msmt.cz, tel. 234814777. MODUL A
 8. 8. 8 Žádost může nově zahrnovat i více aktivit. Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat maximálně jednu žádost na podporu projektu. MODUL A
 9. 9. 9 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 700.000 Kč. (elektronický systém nastavený parametr hlídá a neumožňuje překročení stanoveného limitu). • Minimální výše poskytnuté dotace činí 50.000 Kč. (elektronický systém nastavený parametr hlídá a neumožňuje překročení stanoveného limitu). MODUL A
 10. 10. 10 Maximální výši požadované finanční podpory pro aktivity v odst. 1a) článku 2 stanovuje dle charakteru a rozsahu projektu tato tabulka: Typ primární prevence Velikost skupiny Maximální dotace na 1 aktivitu (na jednu skupinu, v rozpočtu se uvádí dle skutečného počtu skupin) 1. Všeobecná 20 – 30 žáků 10 000,- Kč 1. Selektivní 10 – 20 žáků 15 000,- Kč 1. Indikovaná 1 – 9 žáků 20 000,- Kč
 11. 11. 11 Oprávněný žadatel • Školy a školská zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. • Právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. • Právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů. • Obecně prospěšná společnost podle zákona č. 89/2012 Sb. • V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy také jiná právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb nebo fyzická osoba, která takové služby poskytuje. • Dotace nemůže být poskytnuta příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem či jinými orgány státní správy. MODUL A
 12. 12. 12 MODUL A POJEM STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY STÁTNÍ ORGÁNY VYKONÁVYJÍCÍ STÁTNÍ SPRÁVU a) ústřední orgány státní správy - ministerstva např. ministerstvo financí, zahraničních věcí, vnitra, kultury, zemědělství aj. b) jiné ústřední orgány státní správy - např. Český statistický úřad, Český báňský úřad, Státní úřad pro jadernou bezpečnost atd. c) jiné územní orgány státní správy se speciální působností - např. úřad práce, školský řad, ÚPZSVVM atd. SAMOSPRÁVNÉ ORGANIZACE A JEJICH ORGÁNY a) územní samosprávy - obce, kraje b) zájmová samosprávy - nyní v ČR 13 komor (např. Česká advokátní komora, Česká lékařská komora, Komora daňových poradců ČR, Komora auditorů ČR, agrární komora atd.) PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY (plní veřejnou službu) - nestátní zdravotnická zařízení, soukromé školy, právnické a fyzické osoby poskytující sociální služby.
 13. 13. 13 Žadatel musí dále splňovat tyto podmínky: • mít sídlo na území České republiky, • vést podvojné účetnictví (s výjimkou fyzických osob) • žadatel musí prokazatelně realizovat projekty popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky minimálně dva roky před podáním žádosti. Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.). MODUL A
 14. 14. 14 • Žádost na podporu projektu se podává POUZE ELEKTRONICKY v elektronickém systému IS na adrese: http://is-prevence.msmt.cz • Žádost musí být podána do 30. září kalendářního roku předcházejícího roku, na který je dotace poskytována MODUL A
 15. 15. 15 Povinné přílohy k organizaci (přílohy, které se vkládají k organizaci nikoliv k projektu) • Při elektronické registraci (první vkládání údajů o organizaci) je zároveň žadatel povinen vložit do systému elektronickou kopii originálů povinných příloh (kopie originálů se vkládají pouze jednou a následně je žadatel povinen je aktualizovat při jakékoliv změně): – Doklad o přidělení IČO. – Identifikace bankovního účtu, na který by měla být dotace převedena. – Identifikaci datové schránky, pokud ji žadatel má. – Doklad o právní osobnosti žadatele podle příslušné právní formy: • právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení předloží zřizovací listinu, • právnická osoba podle zákona č. 89/2012 Sb. - stanovy a výpis z veřejného rejstříku, • právnická osoba podle zákona č. 3/2002 Sb. předloží výpis z registru ústředního orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské společnosti, • obecně prospěšná společnost předloží ověřený výpis z rejstříku obecně prospěšných společností u místně příslušného soudu, • jiná organizace předloží výpis z obchodního rejstříku, příp. jiný doklad prokazující právní osobnost. MODUL A
 16. 16. 16 e) Doložení skutečnosti, že žadatel realizuje projekty popř. jiné podporované aktivity v oblasti prevence rizikového chování na území České republiky prokazatelně minimálně dva roky před podáním žádosti. Zároveň musí být započitatelná praxe realizována od roku 2012. (Tuto skutečnost doloží žadatel odkazem na své internetové stránky, má-li tam dokumenty zveřejněné v aktuálním znění, případně přiložením dokumentů toto prokazující - např. výroční zpráva, zpráva o činnosti, preventivní program školy apod.). f) Každý nový žadatel (žadatel, který dosud o dotaci v systému is- prevence nežádal) je povinen předložit povinné přílohy k organizaci uvedené v odstavci 4. článku 4. v elektronické podobě spolu se žádostí o poskytnutí dotace na poskytování aktivit prevence rizikového chování (vkládá se v systému k organizaci nikoliv samotné žádosti). MODUL A
 17. 17. 17 Povinné přílohy k žádosti (přílohy, které se vkládají k projektu nikoliv k organizaci): – Zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu v předchozím roce (pokud byl projekt dotačně podpořen z ministerstva). – Závěrečná zpráva o realizaci víceletého (navazujícího) projektu za předchozí rok vzhledem k roku, ve kterém se žádost o dotaci předkládá (tedy vzhledem k běžnému roku), pokud byl projekt (projekt) v předchozím roce realizován (pokud byl projekt v daném období dotačně podpořen z ministerstva), (příklad – získali jste dotaci v roce 2017, 2018 a žádáte dotaci na rok 2019 – doložíte závěrečnou zprávu za rok 2017 a průběžnou zprávu o realizaci projektu v roce 2018). – Čestné prohlášení žadatele o pravdivosti údajů a bezdlužnosti žadatele a o poskytování osobních údajů - žadatelé nemusí úředně ověřovat kopie v žádosti, toto dokládají čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem subjektu, který žádost předkládá. – Přehled let, kdy byl projekt podpořen z dotačního programu ministerstva. MODUL A
 18. 18. 18 Personální zabezpečení je povinen žadatel doložit v příloze: – v případě aktivity část II. Článek 2 odst. 1 písm a) A. a. Pracovník musí mít dokončené středoškolské vzdělání s maturitou. b. Pracovník musí mít absolvován základní kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 8 hodin sebezkušenosti. c. Pracovník musí mít alespoň započaté další studium (VOŠ, VŠ, jiná specializační studia), které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (mezi nejvhodnější obory v tomto ohledu můžeme zařadit pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.). Pozn.: Je nutné splnit všechny body, avšak bod c) lze v odůvodněných případech nahradit specifickými znalostmi a dovednostmi v různých oborech (například zástupci záchranného systému, policisté, pracovníci hygienických a lékařských zařízení atp.) či dlouholetou praxí. MODUL A
 19. 19. 19 – v případě aktivity část II. Článek 1 odst. 1 písm a) B. a. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské bakalářské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci, atp.). b. Pracovník musí mít absolvován středně pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 40 hodin s minimálním podílem 16 hodin sebezkušenosti. Pozn.: Je nutné splnit všechny body. MODUL A
 20. 20. 20 – v případě aktivity část II. Článek 1 odst. 1 písm a) C. a. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.). b. Pracovník musí mít absolvován pokročilý kurz primární prevence v rozsahu 120 hodin s minimálním podílem 40 hodin sebezkušenosti.13 c. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách. MODUL A
 21. 21. 21 – v případě aktivity část II. Článek 1 odst. 1 písm b), c) a. Pracovník musí mít dokončené vysokoškolské magisterské studium, které je svým obsahem zaměřeno na práci s lidmi (např. pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii, adiktologii, zdravotnictví, sociální práci atp.). b. Požadovány jsou minimálně 2 roky praxe v primárně preventivních aktivitách. MODUL A
 22. 22. 22 • Při nesplnění jakýchkoliv podmínek stanovených v čl. 2 a čl. 3, čl. 4 bude žádost na podporu projektu vyřazena z formálních důvodů z dotačního řízení ministerstva. • Poskytovatel nepřipouští odstranění vad žádosti či doložení dalších podkladů po podání žádosti. • Po ukončení formálního hodnocení budou vyřazení žadatelé písemně o této skutečnosti neprodleně informováni. MODUL A
 23. 23. 23 Z DOTACE LZE HRADIT a) osobní náklady: • platy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních výdajů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen hradit. Ministerstvo přispívá na mzdové náklady včetně příplatků maximálně do výšky, která je určena následovně: • Při zařazování pracovníků do platových tříd (dle Přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je z hlediska přidělení výše dotace ministerstva vycházeno z následujícího: a. nejvyšší dosažené vzdělání středoškolské: nejvýše třída 9 b. nejvyšší dosažené vzdělání vyšší odborné: nejvýše třída 10 c. nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské (Bc.): nejvýše třída 12 d. nejvyšší dosažené vzdělání vysokoškolské: nejvýše třída 13. • mzdy - zaměstnanci odměňováni mzdou, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jsou odměňováni v obdobném rozsahu jako u zaměstnanců odměňovaných platem. • dohody o pracovní činnosti (dále jako „DPP“), dohody o provedení práce (v případě DPP je třeba uvádět do žádosti i náklady na odvody, a to v případě, že částka vyplácená na DPP v kalendářním měsíci přesáhne výši 10.000 Kč – v jiných případech se náklady na odvody u DPP neuvádějí) b) provozní náklady - nezbytné pro poskytování služeb, musejí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, podložené originálními účetními doklady a uvedené v rozpočtu schválené žádosti. MODUL A
 24. 24. 24 Z poskytnuté dotace se nesmí hradit (tzv. neuznatelné náklady): • odpisy majetku, • náklady na reprezentaci (tj. na občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění), • mzdy funkcionářů a odměny členů statutárních orgánů právnických osob, • náhrady mzdy/platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti • provedení účetního auditu, • tvorba kapitálového jmění (zisku), • jednorázové akce (přednášky, besedy), multimediální akce, • sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, zátěžové a zážitkové výjezdy (jednorázové aktivity bez vazby na další kontinuální práci s cílovou skupinou), • neefektivní prevence jako je pouhé poskytování zdravotních či jiných typů informací o daném typu RCH, • testování přítomnosti drog u žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, • rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně, • DPH, o jejíž vrácení je možné právoplatně žádat, • daně, pokuty a sankce, • úhrada nákladů na zdravotní péči o klienty projektu, pokud je hrazena podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; není-li na tuto péči uzavřena smlouva s veřejnou zdravotní pojišťovnou, je žadatel povinen tuto skutečnost uvést a zdůvodnit, • investice, • nespecifikované výdaje (tj. výdaje podrobně nerozepsané, nepopsané v žádosti a výdaje, které nelze účetně doložit). MODUL A
 25. 25. 25 • Celková dotace se skládá z finančních prostředků určených na úhradu osobních a provozních nákladů, jejichž výše je uvedena v žádosti o účelovou dotaci. V případě jakýchkoliv změn je žadatel povinen podat žádost o změnu rozhodnutí. Žádost se podává v elektronickém systému IS na adrese: http://is-prevence.msmt.cz, a to nejpozději do 15. 11. příslušného roku. Změny je žadatel povinen realizovat až poté, co mu ministerstvo na základě žádosti tyto změny schválí. • O případné změně údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace (rozpočet projektu, změny v položkové skladbě, apod.), rozsahu aktivit majících vliv na realizaci schváleného projektu, v identifikačních údajích o aktivitách, o žadateli/příjemci dotace, popř. o realizátorovi je žadatel povinen informovat ministerstvo prostřednictvím elektronickém systému IS co nejdříve, nejpozději však do 14 pracovních dnů ode dne, kdy takové změny nastaly. MODUL A
 26. 26. 26 • Dotace může být v případě NNO poskytnuta až do výše 70 % rozpočtovaných nákladů projektu (dotace/celkové náklady projektu), uvedených v žádosti. Pokud je projekt financován dotacemi z různých státních zdrojů, nesmí souběh těchto z dotací činit více než 70 % nákladů projektu. • V případě, že žádost NNO je vyšší než 70% a žadatel toto řádně v žádosti zdůvodní (např. významností či unikátností projektu), může ministerstvo rozhodnout o poskytnutí dotace, a to až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu. MODUL A
 27. 27. 27 1. Způsob a kritéria hodnocení žádostí: Hodnocení žádostí se dělí na formální a věcné. Formální hodnocení provádí Národní institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jako administrátor dotačního řízení ministerstva. • Formálním hodnocením se rozumí posouzení řádného, úplného a správného vyplnění žádosti, zdali je naplněno následující: • dodržení termínu pro podání žádosti, • podání žádosti oprávněným žadatelem, • dodržení přípustné výše požadované dotace, • podpis osoby oprávněné jednat za žadatele a datum podpisu, • připojení všech požadovaných příloh žádosti, • v případě protidrogové prevence doložení platného certifikátu. • Věcné hodnocení – každá žádost je po věcné stránce hodnocena odbornými hodnotiteli a výběrovou komisí dle níže uvedených kritérií. MODUL A
 28. 28. 28 Žádost může získat maximálně 41 bodů. Bude podpořena, pakliže získá při odborném hodnocení minimálně 30 bodů, a to ve výši: • 30 – 35 bodů 50 % výše požadované dotace, • 36 – 39 bodů 70 % výše požadované dotace, • 40 – 41 bodů 100 % výše požadované dotace. V případě, že žádost není zaměřena na konkrétní sledovaný jev v rámci hodnocení (např. z povahy věci nemůže mít akreditaci), získává v daném kritériu automaticky maximální počet bodů. MODUL A
 29. 29. 29 • Výši dotace navrženou na spolufinancování jednotlivých žádostí v oblasti prevence rizikového chování projedná porada vedení ministerstva, a to na základě návrhu výběrové komise ministerstva. • Žadatelé budou vyzváni k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí. Toto neplatí v případě žadatelů, kterým bude navržena podpora ve výši 100% požadované dotace. Práva seznámit se s podklady pro Rozhodnutí se může žadatel vzdát. MODUL A
 30. 30. 30 • Dotace jsou uvolňovány při respektování regulačních opatření pro čerpání výdajů ze státního rozpočtu stanovených Ministerstvem financí. • V případě, že celkový disponibilní objem prostředků ministerstva na danou Výzvu bude v rámci požadavků překročen, bude ministerstvo všechny úspěšné žadatele alikvotně krátit. MODUL A
 31. 31. 31 Veškeré konzultace probíhají výhradně formou helpdesku (v IS prevence) !!! Obecná pravidla fungování 1. Reaktivita 24 hod. (pracovní dny) 2. Helpdesk pro žadatele – poslední odpovědi budou žadatelům poskytnuty 27.9. 3. Heldpesk neslouží k „předčítání“ Výzvy MODUL A
 32. 32. 32 Děkujeme za pozornost Tým prevence oddělení prevence a institucionální výchovy MŠMT Mgr. Martina Budinská – vedoucí oddělení Mgr. Martina Houdková Mgr. Vladimír Sklenář

×