SlideShare a Scribd company logo

Metodika pro odborné konzultanty

Vzdělávací program je připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení problémů a nastavování nápravných opatření. Ty pramení ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení organizace model CAF (Common Asessment Framework) či Interní audit uložených v systému OLINA. Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem k utěšenému rozvoji svých činností.

1 of 16
Download to read offline
Metodika pro odborné konzultanty
Úvodní slovo
Vážení profesionálové,

3	
6	
6	
7	
7	
7	
8	
8	
9	
9	
10	
12	
16	
20	
21	
22	
23	

Úvodní slovo
Cíle programu
Časová dotace
Cílová skupina
Vstupní předpoklady účastníka
Doporučený počet účastníků
Forma vzdělávání
Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu
Profil absolventa
Doporučené postupy (metody) výuky
Obsah vzdělávacího programu
Teoretická část
Praktická část
Didaktické prostředky a nároky na prostředí
Způsob ukončení vzdělávacího programu
Doporučená literatura
Seznam příloh

držíte v rukou publikaci shrnující to zásadní ze vzdělávacího programu pro odborné konzultanty, který byl vytvořen
v projektu K21 . Tento projekt se v jedné ze svých klíčových
aktivit soustředí na podporu zavádění nástrojů kvality do
organizací zájmového a  neformálního vzdělávání. V  konkrétní praxi to znamená posilování organizací pracujících
s  dětmi mládeží prostřednictvím systému OLINA (on-line
nástroj pro zavádění kvality). Zjednodušeně řečeno, realizátoři projektu vycházejí z  myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A  cesta ke kvalitní organizaci
nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a  vzájemné propojování tak, aby bylo co
nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. Právě odborní
konzultanti sehrávají v tomto snažení mimořádně důležitou
roli, neboť jsou připraveni s  dobrou znalostí prostředí zájmového a  neformálního vzdělávání pomoci tam, kde vedení organizací stojí před zásadními rozhodnutími, či kde
zrovna otevírají problematické otázky vlastní činnosti – ať
již se jedná o  procesy řídící nebo podpůrné, otázky propagace, strategie, ekonomiky či legislativy a další.
Vzdělávací program, jehož popis se chystáte pročíst, je
připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami
Projekt K2 – Kvalita a  konkurenceschopnost v  neformálním vzdělávání (registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013) realizuje od 1.10.2012 Národní institut dětí a  mládeže spolu
s  Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy. Tuto publikaci, stejně jako ostatní výstupy
projektu a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ka2.cz. Vzdělávací program je součástí širšího záměru realizátorů projektu, do jehož rámce zapadá kromě rozvoje
systému OLINA a vzdělávání odborných konzultantů i příprava konzultantů k zavádění kvality,
kteří působí v domovských organizacích a řídí aplikaci zmíněného nástroje přímo na místě.

1

3
pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení
problémů a  nastavování nápravných opatření. Ty pramení
ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení
organizace upravených modelů CAF (Common Asessment
Framework) či Interní audit uložených v  systému OLINA.
Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem
k utěšenému rozvoji svých činností.
Věříme, že prostudování přiložených stran, které jsou podpůrným materiálem pro vzdělávání konzultantů, Vám pomohou při orientaci v principech zavádění kvality do organizací
zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás snad
i pobídnou k zájmu o rozší ření profesní orientace. Program
je totiž ideální příležitostí pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu
v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání.
Vězte, že potřebné informace a  metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách, jsou s  ohledem na naši
snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými
hypertextovými odkazy na přílohy. A  pokud se přeci najde
téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat!

Realizační tým projektu K2

4

Metodika pro odborné
konzultanty
Klíčová slova
zájmové a  neformální vzdělávání, systém řízení kvality,
konzultační dovednosti, SMART cíle, pozitivní vize, účinná
zpětná vazba

Cílová skupina
pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, nestátních neziskových organizací pracující s  dětmi a  mládeží, nestátních neziskových organizací dětí a  mládeže,
odborní pracovníci se zaměřením na procesy v  zájmovém
a neformálním vzdělávání

Cíle programu
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou zájmového a  neformálního vzdělávání v  České
republice. Dále vést účastníky k  osvojení si konzultačních
dovedností k  řídícím a  podpůrným procesům (Strategie,
plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské
zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika;
Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy) vydefinovaným v oblasti zájmového a  neformálního vzdělávání. Naučit účastníky
základní orientaci v  on-line systému řízení kvality OLINA
(Administrační modul, Kompetenční modul, Hodnoticí modul, E-learningový modul), včetně aktivní práce s  jednotlivými nástroji (Procesní analýza, Model CAF, Interní audit,
nástroje určené k měření úrovní kompetencí).

Časová dotace
•	 48 vyučovacích hodin, jedna vyučovací hodina je 45 min

Vstupní předpoklady účastníka
Účastník:
•	 má ukončené alespoň střední vzdělání
•	 je pracovníkem či spolupracovníkem školského zařízení pro zájmové vzdělávání (zejména střediska volného
času), NNO pracujících s dětmi a mládeží
•	 účastník je odborník alespoň v  jednom z  uvedených
procesů: Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční
management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů;
Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace,
Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace,
vnitřní normy

Doporučený počet účastníků
•	 10 účastníků

6

7
Forma vzdělávání
•	 kombinovaná v celkovém rozsahu 48 vyučovacích hodin
(8 h prezenčního a 40 h e-learningového studia)

Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu
I. Úvod do studia

•	 znalost základních pojmů z oblasti neformálního vzdělávání (včetně zájmového), práce s dětmi a mládeží v ČR
•	 znalost principů fungování organizací a  poskytovaných
služeb v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase
II. On-line systém OLINA

•	 znalost teorie řízení kvality organizací s  použitím standardizovaných nástrojů, jejich aplikace v  organizacích
pracujících s dětmi a mládeží
•	 rozvoj dovednosti orientovat se v prostředí systému řízení kvality OLINA a využití jeho modulů
III. Konzultační dovednosti

•	 rozvoj dovednosti efektivně vést konzultační proces
•	 rozvoj dovednosti používat KKK model
•	 rozvoj dovednosti používat CLEAR model
•	 rozvoj dovednosti poskytnout účinnou motivační zpětnou vazbu
IV. Technické a organizační informace

•	 rozvoj dovednosti administrativně poskytovat konzultace
8

V. E-learningové studium k  on-line systému řízení
kvality OLINA

•	 rozvoj dovednosti prakticky ovládat moduly on-line systému pro řízení kvality OLINA (Administrační modul,
Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový
vzdělávací modul)
•	 rozvoj dovednosti prakticky ovládat nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza,
nástroje určené k měření úrovní klíčových kompetencí)

Profil absolventa
Absolvent:
•	 Umí pracovat s on-line systémem řízení kvality OLINA.
•	 Dokáže se orientovat v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání ČR.
•	 Ovládá základní metody konzultačních dovedností (umí
specifikovat cíle s použitím metody SMART; umí specifikovat milníky a vytvářet pozitivní vize, dokáže poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu).

Doporučené postupy (metody) výuky
Účastník se učí samostatně, ve vzdělávacím procesu mu
radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr
metod. Volba aktivizujících metod (interaktivní přednáška,
diskuze, sebereflexe, kompetenční nácvik s  debriefingem,
sdílení dobré praxe, learning by doing) přispívá k  dosahování vzdělávacích cílů na základě vlastní učební činnosti
účastníka. To vede k  rozvoji jeho myšlenkové kultury, a  to
z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností,
rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb.
9
Obsah vzdělávacího programu
Vzdělávací program je postaven na jednodenní prezenční výuce, která je doplněna 40 h e-learningového studia.
Účastník postupuje od úvodního seznámení s  problematikou oblasti zájmového vzdělávání, typů a řízení organizací,
přes osvojení si základní orientace v on-line systému řízení
kvality OLINA (www.olina.ka2.cz), až po rozvoj konzultačních dovedností.
I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou
oblasti zájmového a neformálního vzdělávání
1 hodina

Anotace: V  této kapitole lektor přivítá účastníky studia
a  představí strukturu školení (pokyny ke studiu, časový
harmonogram). Účastníky seznámí s problematikou oblasti
neformálního a  zájmového vzdělávání (základní rozdělení,
typy organizací včetně jejich cílů, poslání a  popis systému
jejich fungování).

III. kapitola – Konzultační dovednosti
4 hodiny

Anotace: V  této kapitole lektor seznámí účastníky
s  efektivním vedením konzultačního procesu. Účastníci
se naučí používat KKK model k  stanovení podmínek
konzultace, rámce, postupu a  vyhodnocení změnového
projektu. Lektor účastníky seznámí s úskalím organizační
změny v organizacích. Účastníci se naučí specifikovat cíle
(model SMART) a milníky včetně vytváření pozitivní vize.
Účastníkům bude představen model CLEAR využívaný
pro stanovení struktury a  průběhu konzultantského
setkání. Účastníci se naučí poskytovat účinnou motivační
zpětnou vazbu.
IV. kapitola – Technické a organizační informace
0,5 hodiny

II. kapitola – On-line systém OLINA
2,5 hodiny

Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s on-line systémem řízení kvality OLINA. Naučí se orientovat v prostředí
systému a využívat jeho nástroje: Procesní analýza (identifikace procesů v  organizaci, tvorba mapy procesů včetně
tvorby karet pro jednotlivé procesy), Model CAF (nastavení členů týmu, vkládání důkazů a  jejich hodnocení, tvorba
akčních plánů včetně jejich vyhodnocení), Interní audit
(nastavení týmu auditorů, nastavení plánu auditu, vkládání záznamů do checklistu včetně vyhodnocení), nástroje

10

určené k  měření úrovní klíčových kompetencí (Test úrovně, Znalostní test), E-learningové programy (8 vzdělávacích
programů sloužících k rozvoji 8 klíčových kompetencí).

Anotace: V  této kapitole budou účastníci seznámeni s  formami vykazování konzultací a  jejich administrativním
zpracováním.
V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému
řízení kvality OLINA
40 hodin

Anotace: V  této kapitole si účastníci prohloubí znalosti
a  dovednosti získané v  druhé kapitole. E-learningové studium účastníky provede pěti kapitolami (Úvodní seznámení s on-line systémem OLINA (video), Administrační modul,
11

Recommended

Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnouPříloha 2  prezentace konzultační provázení organizační změnou
Příloha 2 prezentace konzultační provázení organizační změnouNarodniInstitut
 
Příloha 1 online systém olina
Příloha 1  online systém olinaPříloha 1  online systém olina
Příloha 1 online systém olinaNarodniInstitut
 
Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015Olina implementacni prirucka_2015
Olina implementacni prirucka_2015NarodniInstitut
 
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityMetodiky pro konzultanty k zavádění kvality
Metodiky pro konzultanty k zavádění kvalityNarodniInstitut
 
Příloha 1 prezentace - úvod do problematiky řízení kvality
Příloha 1  prezentace - úvod do problematiky řízení kvalityPříloha 1  prezentace - úvod do problematiky řízení kvality
Příloha 1 prezentace - úvod do problematiky řízení kvalityNarodniInstitut
 
Příloha 2 metodický list pro výběr sehodnotícího nástroje
Příloha 2  metodický list pro výběr sehodnotícího nástrojePříloha 2  metodický list pro výběr sehodnotícího nástroje
Příloha 2 metodický list pro výběr sehodnotícího nástrojeNarodniInstitut
 
Příloha 3 prezentace procesní analýza
Příloha 3  prezentace procesní analýzaPříloha 3  prezentace procesní analýza
Příloha 3 prezentace procesní analýzaNarodniInstitut
 
K2 system olina - brabenec
K2  system olina - brabenecK2  system olina - brabenec
K2 system olina - brabenecNarodniInstitut
 

More Related Content

What's hot

Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaPříloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaNarodniInstitut
 
Příloha 3 formulář kontraktu
Příloha 3  formulář kontraktuPříloha 3  formulář kontraktu
Příloha 3 formulář kontraktuNarodniInstitut
 
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠSystém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠMŠMT IPN KVALITA
 
K2 okp a por v unv - havlíčková
K2  okp a por v unv - havlíčkováK2  okp a por v unv - havlíčková
K2 okp a por v unv - havlíčkováNarodniInstitut
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...MŠMT IPN KVALITA
 
Úvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAMŠMT IPN KVALITA
 
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceRadek Maca
 
Návrh systému akreditačního řízení
Návrh systému akreditačního řízeníNávrh systému akreditačního řízení
Návrh systému akreditačního řízeníMŠMT IPN KVALITA
 
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvalitySouhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvalityMŠMT IPN KVALITA
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...MŠMT IPN KVALITA
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...MŠMT IPN KVALITA
 
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učiteleMetodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učiteleMŠMT IPN KVALITA
 
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištěníKvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištěníMŠMT IPN KVALITA
 
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMetodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMŠMT IPN KVALITA
 

What's hot (20)

2. procesní analýza
2. procesní analýza2. procesní analýza
2. procesní analýza
 
K2 nidv - hoskova
K2  nidv - hoskovaK2  nidv - hoskova
K2 nidv - hoskova
 
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a iaPříloha 4  metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
Příloha 4 metodika sebehodnocení prostřednictvím modelu caf a ia
 
K2 spvc - faiferlikova
K2  spvc - faiferlikovaK2  spvc - faiferlikova
K2 spvc - faiferlikova
 
Příloha 3 formulář kontraktu
Příloha 3  formulář kontraktuPříloha 3  formulář kontraktu
Příloha 3 formulář kontraktu
 
K2 msmt - prazakova
K2  msmt - prazakovaK2  msmt - prazakova
K2 msmt - prazakova
 
1. systém olina
1. systém olina1. systém olina
1. systém olina
 
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠSystém managementu kvalitypro ITV-VŠ
Systém managementu kvalitypro ITV-VŠ
 
4. model caf
4. model caf4. model caf
4. model caf
 
K2 okp a por v unv - havlíčková
K2  okp a por v unv - havlíčkováK2  okp a por v unv - havlíčková
K2 okp a por v unv - havlíčková
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
 
Úvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITAÚvod k metodikám IPN KVALITA
Úvod k metodikám IPN KVALITA
 
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizaceMi prm - 6 - implementace pm do organizace
Mi prm - 6 - implementace pm do organizace
 
Návrh systému akreditačního řízení
Návrh systému akreditačního řízeníNávrh systému akreditačního řízení
Návrh systému akreditačního řízení
 
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvalitySouhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
Souhrn slabých a silných stránek vnitřního hodnocení kvality
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Metodika pro stanovení ukazatelů výkonnost...
 
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
Systém managementu kvality ITV/VŠ (Pokyny k uplatnění výsledků hodnocení kva...
 
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učiteleMetodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
Metodika hodnocení kvality vysokých škol vzdělávajících učitele
 
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištěníKvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontextu zdravotního pojištění
 
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠMetodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
Metodika komplexního hodnocení kvality ITV/VŠ
 

Similar to Metodika pro odborné konzultanty

Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníKlíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníNarodniInstitut
 
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013NarodniInstitut
 
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životMgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životNarodniInstitut
 
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceÚvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceNarodniInstitut
 
2011 05 12 - final3
2011 05 12 - final32011 05 12 - final3
2011 05 12 - final3Radek Maca
 
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání Adrián Podskľan
 
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC CMC Graduate School of Business
 
Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2NarodniInstitut
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...MEYS, MŠMT in Czech
 
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONMarek PAVLÍK
 
Talent management
Talent managementTalent management
Talent managementzezulcik
 
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIEPrezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIEZdeněk Fibich
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014MEYS, MŠMT in Czech
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...MEYS, MŠMT in Czech
 
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNOVyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNOInnovation Tank
 

Similar to Metodika pro odborné konzultanty (20)

Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzděláváníKlíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
Klíče pro život na konferenci k uznávání neformálního vzdělávání
 
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
Představení odvedené práce v ka 01 za rok 2013
 
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro životMgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Mgr. Tomáš Machalík, PhD. / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
 
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizaceÚvodní seminář - sebehodnocení organizace
Úvodní seminář - sebehodnocení organizace
 
2011 05 12 - final3
2011 05 12 - final32011 05 12 - final3
2011 05 12 - final3
 
K2
K2K2
K2
 
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
Adrián Podskľan AP Solution: Dokumentace ke vzdělávání
 
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
Řízení lidských zdrojů - akreditovaný seminář CMC
 
Innovation live
Innovation liveInnovation live
Innovation live
 
Informační leták k projektu WoLLNET
Informační leták k projektu WoLLNETInformační leták k projektu WoLLNET
Informační leták k projektu WoLLNET
 
Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2Úvodní seminář - představení projektu K2
Úvodní seminář - představení projektu K2
 
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
Obecné zásady hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a i...
 
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITONSluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
Sluzby pro verejnou spravu_MCTRITON
 
Talent management
Talent managementTalent management
Talent management
 
Konference Partsip prezentace Lipkova
Konference Partsip prezentace LipkovaKonference Partsip prezentace Lipkova
Konference Partsip prezentace Lipkova
 
Konference Partsip prezentace Lipkova
Konference Partsip prezentace LipkovaKonference Partsip prezentace Lipkova
Konference Partsip prezentace Lipkova
 
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIEPrezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
Prezentace programu M´SA - MANAŽERSKÁ AKADEMIE
 
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
IPN Metodika - Bratislava 2. 4. 2014
 
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
Návrh obecných zásad hodnocení programů účelové podpory VVI a potřebných syst...
 
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNOVyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
Vyzkum - Potreby vzdelavani v NNO
 

More from NarodniInstitut

2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptxNarodniInstitut
 
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptxNarodniInstitut
 
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptxNarodniInstitut
 
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.pptNarodniInstitut
 
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullNarodniInstitut
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluNarodniInstitut
 
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019NarodniInstitut
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403NarodniInstitut
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webNarodniInstitut
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1NarodniInstitut
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1NarodniInstitut
 
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isNarodniInstitut
 
Projektové řízení jk
Projektové řízení jkProjektové řízení jk
Projektové řízení jkNarodniInstitut
 

More from NarodniInstitut (18)

2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
2024-01-10 - prezentace IS NPO PODSKOL.pptx
 
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
2023-12-01_IS-PRO-DATA_PRO.pptx
 
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
2023-12-01_IS-PRO-uvod.pptx
 
Zadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptxZadatele_PRCH_2024.pptx
Zadatele_PRCH_2024.pptx
 
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
2023-02-01 - prezentace IS NPO pro veř_školy - návod.ppt
 
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_fullPrch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
Prch 2019 2018-09-07_is-prevence_skoleni_zadatelu_v4_full
 
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadateluPrch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
Prch 2019 is-prevence-skoleni_zadatelu
 
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
Prch 2019 prezentace-vyzva-2019
 
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-1704041134032018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
2018 08-22-prezentaceis-plavani-v1-170404113403
 
Isprom navod souteze
Isprom navod soutezeIsprom navod souteze
Isprom navod souteze
 
Seminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 webSeminář pro nno 2017 web
Seminář pro nno 2017 web
 
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v12017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
2017 03-15 - prezentace is-plavani - v1
 
2017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v12017 03-15 - prezentace is - v1
2017 03-15 - prezentace is - v1
 
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-isSeminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
Seminář pro nno - programy 2017-2020 do-is
 
Projektové řízení jk
Projektové řízení jkProjektové řízení jk
Projektové řízení jk
 
Nové programy mu
Nové programy muNové programy mu
Nové programy mu
 
Isprom jh
Isprom jhIsprom jh
Isprom jh
 
K2 msmt - urban
K2  msmt - urbanK2  msmt - urban
K2 msmt - urban
 

Metodika pro odborné konzultanty

 • 2. Úvodní slovo Vážení profesionálové, 3 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 16 20 21 22 23 Úvodní slovo Cíle programu Časová dotace Cílová skupina Vstupní předpoklady účastníka Doporučený počet účastníků Forma vzdělávání Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu Profil absolventa Doporučené postupy (metody) výuky Obsah vzdělávacího programu Teoretická část Praktická část Didaktické prostředky a nároky na prostředí Způsob ukončení vzdělávacího programu Doporučená literatura Seznam příloh držíte v rukou publikaci shrnující to zásadní ze vzdělávacího programu pro odborné konzultanty, který byl vytvořen v projektu K21 . Tento projekt se v jedné ze svých klíčových aktivit soustředí na podporu zavádění nástrojů kvality do organizací zájmového a  neformálního vzdělávání. V  konkrétní praxi to znamená posilování organizací pracujících s  dětmi mládeží prostřednictvím systému OLINA (on-line nástroj pro zavádění kvality). Zjednodušeně řečeno, realizátoři projektu vycházejí z  myšlenky, že jen kvalitní organizace má kvalitní výstupy. A  cesta ke kvalitní organizaci nevede přes náhodu, ale přes řízení vlastních procesů, jejich porovnávání a  vzájemné propojování tak, aby bylo co nejvíce z očekávání našich klientů naplněno. Právě odborní konzultanti sehrávají v tomto snažení mimořádně důležitou roli, neboť jsou připraveni s  dobrou znalostí prostředí zájmového a  neformálního vzdělávání pomoci tam, kde vedení organizací stojí před zásadními rozhodnutími, či kde zrovna otevírají problematické otázky vlastní činnosti – ať již se jedná o  procesy řídící nebo podpůrné, otázky propagace, strategie, ekonomiky či legislativy a další. Vzdělávací program, jehož popis se chystáte pročíst, je připraven tak, aby jeho absolventi byli vybaveni metodami Projekt K2 – Kvalita a  konkurenceschopnost v  neformálním vzdělávání (registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013) realizuje od 1.10.2012 Národní institut dětí a  mládeže spolu s  Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy. Tuto publikaci, stejně jako ostatní výstupy projektu a aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ka2.cz. Vzdělávací program je součástí širšího záměru realizátorů projektu, do jehož rámce zapadá kromě rozvoje systému OLINA a vzdělávání odborných konzultantů i příprava konzultantů k zavádění kvality, kteří působí v domovských organizacích a řídí aplikaci zmíněného nástroje přímo na místě. 1 3
 • 3. pro úspěšné vedení konzultací přinášejících možná řešení problémů a  nastavování nápravných opatření. Ty pramení ze zjištění hodnotících týmů využívajících pro hodnocení organizace upravených modelů CAF (Common Asessment Framework) či Interní audit uložených v  systému OLINA. Konzultanti tak zajišťují, aby samotné hodnocení nezůstalo „napůl cesty“ a organizace mohly vykročit dále směrem k utěšenému rozvoji svých činností. Věříme, že prostudování přiložených stran, které jsou podpůrným materiálem pro vzdělávání konzultantů, Vám pomohou při orientaci v principech zavádění kvality do organizací zájmového a neformálního vzdělávání a současně Vás snad i pobídnou k zájmu o rozší ření profesní orientace. Program je totiž ideální příležitostí pro odborníky ve sledovaných oblastech, aby přenesli své zkušenosti a podpořili tak kvalitu v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Vězte, že potřebné informace a  metody, které snad nenaleznete na tištěných stránkách, jsou s  ohledem na naši snahu učinit text co nejpřehlednější uloženy pod uvedenými hypertextovými odkazy na přílohy. A  pokud se přeci najde téma, které nepokládáte za dostatečně objasněné, neváhejte nás kontaktovat! Realizační tým projektu K2 4 Metodika pro odborné konzultanty
 • 4. Klíčová slova zájmové a  neformální vzdělávání, systém řízení kvality, konzultační dovednosti, SMART cíle, pozitivní vize, účinná zpětná vazba Cílová skupina pracovníci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, nestátních neziskových organizací pracující s  dětmi a  mládeží, nestátních neziskových organizací dětí a  mládeže, odborní pracovníci se zaměřením na procesy v  zájmovém a neformálním vzdělávání Cíle programu Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou zájmového a  neformálního vzdělávání v  České republice. Dále vést účastníky k  osvojení si konzultačních dovedností k  řídícím a  podpůrným procesům (Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy) vydefinovaným v oblasti zájmového a  neformálního vzdělávání. Naučit účastníky základní orientaci v  on-line systému řízení kvality OLINA (Administrační modul, Kompetenční modul, Hodnoticí modul, E-learningový modul), včetně aktivní práce s  jednotlivými nástroji (Procesní analýza, Model CAF, Interní audit, nástroje určené k měření úrovní kompetencí). Časová dotace • 48 vyučovacích hodin, jedna vyučovací hodina je 45 min Vstupní předpoklady účastníka Účastník: • má ukončené alespoň střední vzdělání • je pracovníkem či spolupracovníkem školského zařízení pro zájmové vzdělávání (zejména střediska volného času), NNO pracujících s dětmi a mládeží • účastník je odborník alespoň v  jednom z  uvedených procesů: Strategie, plánování; Marketing, PR; Finanční management; Lidské zdroje (HR); Řízení projektů; Fundraisingová politika; Kontrolní systém, Evaluace, Nápravná opatření; Správa majetku; Dokumentace, vnitřní normy Doporučený počet účastníků • 10 účastníků 6 7
 • 5. Forma vzdělávání • kombinovaná v celkovém rozsahu 48 vyučovacích hodin (8 h prezenčního a 40 h e-learningového studia) Kompetence rozvíjené v jednotlivých blocích programu I. Úvod do studia • znalost základních pojmů z oblasti neformálního vzdělávání (včetně zájmového), práce s dětmi a mládeží v ČR • znalost principů fungování organizací a  poskytovaných služeb v oblasti práce s dětmi a mládeží ve volném čase II. On-line systém OLINA • znalost teorie řízení kvality organizací s  použitím standardizovaných nástrojů, jejich aplikace v  organizacích pracujících s dětmi a mládeží • rozvoj dovednosti orientovat se v prostředí systému řízení kvality OLINA a využití jeho modulů III. Konzultační dovednosti • rozvoj dovednosti efektivně vést konzultační proces • rozvoj dovednosti používat KKK model • rozvoj dovednosti používat CLEAR model • rozvoj dovednosti poskytnout účinnou motivační zpětnou vazbu IV. Technické a organizační informace • rozvoj dovednosti administrativně poskytovat konzultace 8 V. E-learningové studium k  on-line systému řízení kvality OLINA • rozvoj dovednosti prakticky ovládat moduly on-line systému pro řízení kvality OLINA (Administrační modul, Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový vzdělávací modul) • rozvoj dovednosti prakticky ovládat nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza, nástroje určené k měření úrovní klíčových kompetencí) Profil absolventa Absolvent: • Umí pracovat s on-line systémem řízení kvality OLINA. • Dokáže se orientovat v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání ČR. • Ovládá základní metody konzultačních dovedností (umí specifikovat cíle s použitím metody SMART; umí specifikovat milníky a vytvářet pozitivní vize, dokáže poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu). Doporučené postupy (metody) výuky Účastník se učí samostatně, ve vzdělávacím procesu mu radí lektor jako jeho partner. Tento princip určuje výběr metod. Volba aktivizujících metod (interaktivní přednáška, diskuze, sebereflexe, kompetenční nácvik s  debriefingem, sdílení dobré praxe, learning by doing) přispívá k  dosahování vzdělávacích cílů na základě vlastní učební činnosti účastníka. To vede k  rozvoji jeho myšlenkové kultury, a  to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy a poznávacích potřeb. 9
 • 6. Obsah vzdělávacího programu Vzdělávací program je postaven na jednodenní prezenční výuce, která je doplněna 40 h e-learningového studia. Účastník postupuje od úvodního seznámení s  problematikou oblasti zájmového vzdělávání, typů a řízení organizací, přes osvojení si základní orientace v on-line systému řízení kvality OLINA (www.olina.ka2.cz), až po rozvoj konzultačních dovedností. I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 1 hodina Anotace: V  této kapitole lektor přivítá účastníky studia a  představí strukturu školení (pokyny ke studiu, časový harmonogram). Účastníky seznámí s problematikou oblasti neformálního a  zájmového vzdělávání (základní rozdělení, typy organizací včetně jejich cílů, poslání a  popis systému jejich fungování). III. kapitola – Konzultační dovednosti 4 hodiny Anotace: V  této kapitole lektor seznámí účastníky s  efektivním vedením konzultačního procesu. Účastníci se naučí používat KKK model k  stanovení podmínek konzultace, rámce, postupu a  vyhodnocení změnového projektu. Lektor účastníky seznámí s úskalím organizační změny v organizacích. Účastníci se naučí specifikovat cíle (model SMART) a milníky včetně vytváření pozitivní vize. Účastníkům bude představen model CLEAR využívaný pro stanovení struktury a  průběhu konzultantského setkání. Účastníci se naučí poskytovat účinnou motivační zpětnou vazbu. IV. kapitola – Technické a organizační informace 0,5 hodiny II. kapitola – On-line systém OLINA 2,5 hodiny Anotace: V této kapitole se účastníci seznámí s on-line systémem řízení kvality OLINA. Naučí se orientovat v prostředí systému a využívat jeho nástroje: Procesní analýza (identifikace procesů v  organizaci, tvorba mapy procesů včetně tvorby karet pro jednotlivé procesy), Model CAF (nastavení členů týmu, vkládání důkazů a  jejich hodnocení, tvorba akčních plánů včetně jejich vyhodnocení), Interní audit (nastavení týmu auditorů, nastavení plánu auditu, vkládání záznamů do checklistu včetně vyhodnocení), nástroje 10 určené k  měření úrovní klíčových kompetencí (Test úrovně, Znalostní test), E-learningové programy (8 vzdělávacích programů sloužících k rozvoji 8 klíčových kompetencí). Anotace: V  této kapitole budou účastníci seznámeni s  formami vykazování konzultací a  jejich administrativním zpracováním. V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému řízení kvality OLINA 40 hodin Anotace: V  této kapitole si účastníci prohloubí znalosti a  dovednosti získané v  druhé kapitole. E-learningové studium účastníky provede pěti kapitolami (Úvodní seznámení s on-line systémem OLINA (video), Administrační modul, 11
 • 7. Hodnoticí modul, Kompetenční modul, E-learningový vzdělávací modul). Účastníci si prakticky vyzkouší jednotlivé nástroje on-line systému OLINA (model CAF, Interní audit, Procesní analýza, nástroje určené k  měření úrovní klíčových kompetencí, 8 e-learningových programů). Účastníci si v  e-learningovém studiu prověří získané znalosti prostřednictvím testu. Teoretická část I. kapitola – Celoživotní učení2 Celoživotní učení představuje zásadní koncepční změnu pojetí vzdělávání, jeho organizačního principu, kdy všechny možnosti učení – ať už v  tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – jsou chápány jako jediný propojený celek, který dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat stejné kvalifikace a  kompetence různými cestami a kdykoli během života. Celoživotní učení je v ideálním pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o  neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium. Vychází se přitom ze zásady, že konkrétní získané kompetence nejsou tak cenné jako schopnost učit se. Mluví se tedy spíše o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání, aby se tím zdůraznil význam i takových učebních aktivit každého jedince, které nemají organizovaný ráz, tzn. samostatného učení, učení při práci ap. Strategie celoživotního učení ČR. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007. ISBN 978-80-254-2218-2.) 2 12 Celoživotní učení tedy zahrnuje: Formální vzdělávání, které je realizováno ve vzdělávacích institucích, zpravidla ve školách. Jeho funkce, cíle, obsahy, organizační formy a způsoby hodnocení jsou definovány a  legislativně vymezeny. Zahrnuje na sebe navazující vzdělávací stupně (základní, střední, vysokoškolské), jejichž absolvování je potvrzováno certifikátem (vysvědčením, diplomem apod.). Neformální vzdělávání, které je zaměřeno na získání vědomostí, dovedností a  kompetencí, které mohou respondentovi zlepšit jeho společenské i  pracovní uplatnění. Kurzy neformálního vzdělávání mohou být poskytovány zpravidla v  zařízeních zaměstnavatelů, soukromých vzdělávacích institucích, neziskových organizacích i  ve školských zařízeních. Patří sem např. kurzy cizích jazyků, počítačové kurzy, řidičské kurzy, rekvalifikační kurzy, ale také krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro realizaci tohoto druhu vzdělávání je účast odborného lektora či učitele. Nevede k získání uceleného stupně vzdělání. Informální učení, které je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a  činností v  práci, v  rodině, ve volném čase. Zahrnuje také sebevzdělávání, kdy učící se nemá možnost ověřit si nabyté znalosti (např. televizní jazykové kurzy). Na rozdíl od formálního a  neformálního vzdělávání je neorganizované, zpravidla nesystematické a  institucionálně nekoordinované. Celoživotní učení předpokládá komplementaritu a prolínání uvedených forem učení v průběhu celého života, v podstatě vždy a všude. Vzhledem k tomu ani termín „celoživotní“ 13
 • 8. plně nevyhovuje, protože zdůrazňuje pouze časovou dimenzi vzdělávání. V  poslední době se proto uplatňuje i  termín „všeživotní“ („lifewide“) učení, který zdůrazňuje, že učení probíhá ve všech prostředích. III. kapitola – Konzultační dovednosti • Teorie organizační změny – harvardská škola • Mentoring • Koučovací přístup – CLEAR model • Rozvojová (efektivní) zpětná vazba II. kapitola – Teorie řízení kvality 3 • SMART cíle Kvalita je míra naplňování požadavků klientů na služby/činnosti a výstupy poskytovanými organizacemi. Jakost – rozumíme souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a  předpokládané potřeby (srov. ČSN ISO 8402:1995 či ČSN EN ISO 9000:2005). Rozlišujeme jakost produkce, služeb, vzájemných vztahů, řešení sociálních aspektů zaměstnavatelem, odpovědnost producenta a  poskytovatele, odpovědnost k  životnímu prostředí. IV. kapitola – Systém řízení kvality4 Systém řízení jakosti (Quality Management System = QMS) je systémem propojujícím různorodé vnitřní procesy v organizaci a  směřuje k  procesnímu přístupu při provádění projektu. Umožňuje rozpoznávání, měření a  zlepšování různorodých procesů. Tím se zlepšuje výkonnost. TQM (Total Quality Management) je filosofie řízení zaměřená na zákazníka, usilující o  trvalé zlepšování hlavních činností a  využívající analytické nástroje a  týmovou práci, která vyžaduje angažovanost všech zaměstnanců. Existuje několik typů modelů TQM, z  nichž nejčastěji používanými jsou Model excelence EFQM, model CAF, model Malcolma Baldrige (USA), ISO 9000. 3 14 Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007 4 Aplikační příručka modelu CAF, Národní informační středisko pro podporu jakosti, Praha 2007 15
 • 9. Praktická část III. kapitola – Konzultační dovednosti (4 hodiny) I. kapitola – Úvod do studia – seznámení s problematikou oblasti zájmového a neformálního vzdělávání 1 hodina • Úvod, seznámení účastníků, úvod do studia, představení organizace NIDM, pokyny ke studiu, časový harmonogram (15 min) – přednáška, diskuze • Neformální vzdělávání, zájmové vzdělávání – současné trendy (15  min) – interaktivní přednáška • Vývoj neformálního vzdělávání v ČR a jeho současná situace (15 min) – diskuze II. kapitola – On-line systém OLINA 2,5 hodiny • Úvod, důvod vzniku systému řízení kvality, přínos pro organizace, nabízené možnosti (30 min) – interaktivní přednáška Principy práce s jednotlivými moduly systému řízení OLINA v internetovém prostředí: Blok 1. Organizační změna – rámec konzultantské spolupráce (45 min) • Seznámení s  účastníky, úvod do problematiky (5 min) – diskuze • Organizační změna, nastavení kontraktu (30 min) – interaktivní přednáška, (5 min) – videoukázka • Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe Blok 2. Kontraktování a cíle (45 min) • Účinná vize, dobrý cíl, milníky implementace vize (15 min) – interaktivní přednáška • Nácviková aktivita: Formulování SMART cílů (25 min) – learning by doing (účastníci si ve dvojicích vzájemně konzultují vydefinování zadaného cíle podle metodiky SMART) • Shrnutí – zážitek, reflexe, videoukázka, uzavření (5 min) – reflexe Blok 3. Struktura konzultantského sezení (45 min) • Administrační modul: registrace, přihlášení, nastavení práv (5 min) – learning by doing • Struktura konzultantského sezení (10 min) – interaktivní přednáška • Kompetenční modul – nástroje: test úrovně kompetence, test znalostí kompetence, 360stupňová zpětná vazba, Development Centre, hodnotící rozhovory (15 min) – learning by doing • Hodnoticí modul (35 min) – learning by doing • Nácviková aktivita: Vytvoření kontraktu (30 min) – learning by doing (Příloha: Formulář kontraktu – účastníci ve dvojicích vzájemně simulují úvodní schůzku k vytvoření kontraktu se zástupcem klientské organizace, během 10 min je jejich úkolem domluvit základní parametry kontraktu dle předem připravené šablony – formuláře kontraktu) • Závěrečná reflexe (10 min) – diskuze • Shrnutí, závěr (5 min) – reflexe • E-learningový modul – osm e-learningových programů (15 min) – learning by doing 16 17
 • 10. Blok 4. Účinná zpětná vazba (45 min) • Principy zpětné vazby (10 min) – interaktivní přednáška • Nácviková aktivita: Zpětná vazba (20 min) – learning by doing (účastníci si vzájemně poskytují zpětnou vazbu dle zadání: klient splnil zadání – konfirmační zpětná vazba, klient nesplnil zadání – odpovídající zpětná vazba) • Debriefing, uzavření (15 min) – reflexe 1. Způsoby ovládání administračního modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (1,5 hodiny) • Vstup do systému • Registrace, přihlášení • Administrace organizace 2. Způsoby ovládání hodnotícího modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (23 hodin) IV. kapitola – Technické a organizační informace 0,5 hodiny • Organizace konzultací (15 min) – interaktivní přednáška • Administrativní stránka konzultací (10 min) – interaktivní přednáška V. kapitola – E-learningové studium k on-line systému řízení kvality OLINA 40 hodin • Jedná se o  distanční vzdělávání s  využitím výpočetní techniky a  internetu, znalosti jsou distribuovány elektronickými zařízeními. Účastník prochází jednotlivé texty vztahující se k jednotlivým tématům, dosažené znalosti si ověřuje v závěrečném autotestu. • Nástroje pro sebehodnocení, kritéria výběru nástroje • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – procesní analýza • Sebehodnocení organizace pomocí modelu CAF • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – model CAF • Sebehodnocení organizace pomocí Interního auditu • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – interní audit 3. Způsoby ovládání kompetenčního modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (12 hodin) • Hodnocení úrovně kompetencí • Postup při měření a hodnocení úrovní kompetencí • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – Development Centre • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – Hodnoticí rozhovory • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – 360stupňová zpětná vazba 18 19
 • 11. 4. Způsoby ovládání e-learningového modulu on-line systému pro řízení kvality OLINA (3,5 hodiny) • Způsoby ovládání nástroje on-line systému OLINA – E-learningové vzdělávací programy • Struktura e-learningových kurzů a jejich obsah • Závěr (15 min) – Test Didaktické prostředky a nároky na prostředí Místo konání: Způsob ukončení vzdělávacího programu Vyhodnocení průběhu a  účinnosti vzdělávací akce bude provedeno formou vstupního a výstupního evaluačního dotazníku ve vzdělávacím modulu NIDM (www.vm.nidm.cz). Účastníci prostřednictvím systému hodnotí také celkovou spokojenost včetně vedení a  podpory lektora. K  hodnocení úspěšnosti jednotlivých účastníků školení bude sloužit závěrečný test. Po ukončení vzdělávacího programu dostanou všichni účastníci osvědčení o  absolvování vzdělávacího programu. • Vzdělávací zařízení v rámci ČR s požadovanými standardy pro interaktivní výuku prezenčního studia. Vybavení učebny: • flipchart, dataprojektor • HW vybavení – počítač připojený na internet • SW vybavení – WWW prohlížeč, základní SW aplikace (textový editor, grafický editor, program na přehrání videa, zvuku) E-learning: • PC s připojením na internet a standartní SW 20 21
 • 12. přílohy Doporučená literatura • Hawkins, P., Smith, N. Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development, McGraw-Hill International, 2007, ISBN 0335218156, 9780335218158. • Luecke, R. Managing change and transition The Harvard business essentials series – Svazek 3 Harvard Business School Press, Harvard Business Press, 2003, 1578518741, 9781578518746. Seznam příloh 5 Příloha 1: Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení Příloha 2: Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Příloha 3: Formulář kontraktu Příloha 4: E-learning – dostupný na: lms.nidm.cz, kurz „Vzdělávací program pro odborné konzultanty k řídícím a podpůrným procesům v zájmovém a neformálním vzdělávání“ Příloha 5: Implementační příručka – Pokyny k použití systému OLINA – (pouze v elektronické podobě) 5 22 Přílohy v elektronické podobě naleznete na adrese www.ka2.cz/publikace
 • 13. online systém OLINA Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení PŘÍLOHA 1 24 O systému OLINA • Posláním systému OLINA je nabídnout komplexní podporu při zavádění procesu řízení kvality do organizací poskytující neformální a zájmové vzdělávání • U zrodu systému stály organizace i jednotlivci pracující s dětmi a mládeží v České republice stejně jako experti na procesy a na otázky řízení kvality • • • • K sebehodnocení pracovníků Ke vzdělávání pracovníků organizace K nastavení procesního řízení v organizaci K celkovému sebehodnocení chodu organizace Moduly systému OLINA Kompetenční modul – slouží pro hodnocení až 30 klíčových kompetencí jednotlivých pracovníků organizace prostřednictvím online testů včetně externího hodnocení 360°zpětnou vazbou Hodnotící modul – slouží k nastavení procesního řízení ve vaší organizaci a sebehodnocení vaší organizace prostřednictvím nástrojů: Model CAF, Interní audit E-learningový modul - slouží k vzdělávání a rozvoji pracovníků prostřednictvím vzdělávacích programů zaměřených rozvoj klíčových kompetencí Důvody vzniku systému OLINA • Neexistence nástroje k sebehodnocení organizací a jejich pracovníků v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání Prezentace on-line systému OLINA a procesního řízení kvalita do vašich organizací Systém OLINA lze využít: PŘÍLOHA 1 Využití systému OLINA v praxi Přínos systému pro uživatele Lepší systém řízení organizace Efektivnější řízení vlastních činností • Neexistence komplexního nástroje shrnujícího oblasti řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání • Neexistence nástroje, který by byl uživatelsky přívětivý, snadno dostupný, finančně nenáročný Profesionální pracovníci Spokojené děti více na www.ka2.cz/publikace 25
 • 14. „Systém skutečně pochopíte teprve tehdy, když se jej pokusíte změnit.“ Šok • popření Kurt Lewin ORGANIZAČNÍ • obranné stažení Eric Hoffer The Ordeal of Change ZMĚNOU Přiznání • truchlení PŘÍLOHA 2 Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Přijetí 26 DOBRÉ ÚMYSLY KONZULTANTA Chybné předpoklady      INDIVIDUÁLNÍ ZMĚNA Mentor Energie, produktivita Umím to, tedy můžu učit. Důležité je expertíza. Učení je přirozený proces, který známe ze školy. Učení je racionální proces. Změna chování následuje automaticky. Chci pomoct. Nepotřebuji speciální dovednosti. Vystačím se selským rozumem a opatrností. Vyšší produktivita Neg. ZV, nízká produativita Popření    Změna je téměř vždy konfliktní, někdy i traumatická. Proto se jí lidé raději vyhýbají. Avšak změna je součástí života organizace a je nezbytná pro její vývoj. Ti, kteří vědí jak ji předvídat, katalyzovat a zvládat, budou úspěšnější. Odučování Integrace Vztek, sebeobviňování, pasivita Ohlížení se zpátky Vyhlížení dopředu Experimentování, zkoušení Čas Deprese ORGANIZAČNÍ ZMĚNA Proč? • adaptace Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Vztek KONZULTAČNÍ PROVÁZENÍ „Mám dojem, že vlastně nikdo nemá rád novoty. Bojíme se jich. Nikdy nemůžeme být plně připraveni na zcela nové věci. Musíme se přizpůsobovat a každé radikální přizpůsobování představuje krizi sebeúcty : podstupujeme test a musíme se osvědčit. Postavit se čelem k drastické změně vyžaduje neotřesitelnou sebedůvěru .“ PŘÍLOHA 2 REAKCE NA ZMĚNU OPATŘENÍ V PRŮBĚHU REAKCE NA ZMĚNU Typy změn 1. Šok Snižování nákladů Strukturní změna Změna procesu Změna firemní kultury • Měňte procesy za běhu. • Dávejte lidem nárazovky, přidělujte je jinam. • Používejte výzvové cíle. • Nedopusťte, aby se lidé cítili v práci ukolébaní. 2. Vztek • Udržujte napojení lidí na nejbližší skupinu (armáda: „Jeden za všechny…“). • Vytvořte příležitosti k ventilování kritiky. 3. Přiznání • Dále naslouchejte: „Jak to cítíte?“ Můžete zdůraznit pozitiva. • Stavte na kotvách skupiny. • Podporujte tendence riskovat: „Co s tím můžeme udělat?“ 4. Přijetí • Pracujte na skupinové dynamice. • Snažte se chápat, co jednotliví lidé považují za úspěch, čeho se drží. • Přesouvejte pozornost od pocitů k činnostem. • Buďte připraveni odstranit jedince, kteří se prostě nepřizpůsobí. 27
 • 15. Modelování Dobrý plán Dobrý postup je jednoduchý  byl vytvořen všemi zúčastněnými  je rozdělen do dosažitelných celků  stanovuje role a odpovědnosti  je flexibilní Zajistit si podporu klíčových lidí Vytvořit plán implementace Potvrzovat plán vlastním chováním Konzultant: Prezentace Konzultační provázení organizační změnou Formulář kontraktu Podpora Výsledek (nakolik jsme uspěli) PŘÍLOHA 2 PŘÍLOHA 3 KONTRAKT pro konzultaci k organizační změně Vize IMPLEMENTACE ZMĚNY  Klient (jm., fce, org.): Mají lidské a organizační know-how potřebné k implementaci vize. Energizace Jak  Své přesvědčení vyjadřují v podobě důvěryhodné a neodolatelné vize. Role Hodnocení  Mají utkvělou představu, že revitalizace je klíč k úspěchu, a hluboké přesvědčení, že změna bude od základu účinná. Kdy 3 vlastnosti  Datum: MANAŽER ZMĚNY Řešená oblast (systém OLINA) • Zveřejňujte úspěchy transformace – prodávejte je dovnitř firmy • Odměňujte žádoucí chování • Vytvořte struktury, které zodpovídají za realizaci plánu změny • Zajišťujte proces zavedení změny do každodenní praxe Kdo 28 Zmrazení • Stanovte jasné cíle • Vytvářejte menší, akceptovatelné změny, které podpoří systémovou změnu • Vytvořte speciální skupiny manažerů, které jsou odpovědné za realizaci změny • Udržujte otevřenou, vzájemnou komunikaci, zjišťujte si zpětnou vazbu Zadání (vize) Změna • Podpořte „neuspokojení současným stavem“ • Aktivizujte a získejte intenzivní podporu topmanagementu • Podporujte aktivní participaci a rozhodování • Zaveďte odměny žádoucího chování do systému Kritéria úspěchu (jak poznáme, že jsme uspěli) Rozmrazení Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____ PROCES ORGANIZAČNÍ ZMĚNY Vytvářet podpůrné struktury Oslavovat milníky více na www.ka2.cz/publikace 29
 • 16. 30 Formulář kontraktu Kdo Kdo nejlépe posoudí, zda jsme uspěli? Hledejte další osoby, kterých se cíle týkají. Termín ukončení a zhodnocení: __.__.____ Toto není plán kroků, kterými budete klienta provázet, ale cíle mohou odpovídat milníkům projektu. Buďte konkrétní, ať je možné cíle posléze vyhodnotit. Definujte cíle SMART. Ať mají cíle vliv na fungování řešené oblasti (srovnej „existuje směrnice X“ vs. „směrnice X je implementována“ Srovnej „informovat podřízené“ a „podřízení vědí…“ Kritéria úspěchu, cíle (jak poznáme, že jsme uspěli) Popište jednotlivé dílčí cíle, kterých chcete dosáhnout. Jak Jak poznáme, zda a nakolik se nám podařilo dosáhnout tohoto cíle? Hodnocení Pokud je to příliš snadné (např. Ať má „informovat podřízené“, „existuje projekt „rytmus“. organizační směrnice“), má tento cíl vliv? Ne všechno na konci. Potvrzujte úspěchy. Kdy Buďte realističtí. Pokud zbývají věci k dořešení, rekontraktujte (od vize, ke kritériím…) Klient bude vděčný za realistické zhodnocení. Výsledek (nakolik jsme uspěli) Nebojte se neuspět na 100 %. Ušli jste kus cesty k cíli, klientově vizi. Stručně popište, čeho chce klient dosáhnout – jaký je cílový stav řešené oblasti v jeho organizaci po skončení vašeho konzultačního procesu. Nebuďte příliš obecní (např. „fungující PR organizace“) ani příliš konkrétní (výčet všeho, co budete řešit) – od toho máte kritéria úspěchu. Zadání (vize) Konzultant: Jméno konzultanta Klient (jm., fce, org.): Jméno, funkční zařazení (pozice), název organizace Stačí řešená oblast. Můžete stručně specifikovat problém, ale není to nutné. Datum: Zahájení konzultačního procesu Řešená oblast (systém OLINA) Příklad vyplněného formuláře kontraktu pro konzultaci k organizační změně PŘÍLOHA 3