Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 system olina - brabenec

1,134 views

Published on

Prezentace o systému rozvoje kvality organizací v rámci závěrečné konference projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K2 system olina - brabenec

 1. 1. Systém pro řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání kvalita.nidv.cz
 2. 2. Jednoduchý nástroj zaměřený na hodnocení organizací, dobrovolníků a pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. • Testy znalostí a dovedností • Hodnocení a rozvoj organizace • Vzdělávání pracovníků a dobrovolníků kvalita.nidv.cz
 3. 3. Systém obsahuje tři základní moduly: kvalita.nidv.cz
 4. 4. kvalita.nidv.cz V tomto modulu si můžete zjistit aktuální úroveň svých znalostí, ale také ohodnotit své kolegy, a to vše prostřednictvím nástrojů: • Testy 30 klíčových kompetencí • Testování dle kompetenčních profilů pro pozice v oblasti práce s dětmi a mládeží • Systém hodnocení 360° zpětné vazby
 5. 5. kvalita.nidv.cz Testování kompetencí Testování probíhá s použitím dvou na sobě závislých testů – testu úrovně kompetence a navazujícího testu znalostí. Každá kompetence je rozepsána do několika úrovní, které se stupňují. Nejvyšší dosažitelná úroveň předpokládá široký rozvoj znalostí, dovedností, postojů, které se k ní vážou. Otázky pokrývají kompetence odborné obecné, specifické i měkké. Rozsah testování může být pro každého uživatele jiný, závisí na individuálním nastavení systému. Výsledky testování jsou přehledně zpracovány do podoby tabulky obsahující případná doporučení pro další rozvoj kompetence ve Studijním modulu. 360° testování Zapojením externích hodnotitelů můžete zpřesnit testování kompetencí a získat tak ucelenější obraz o tom, jak vás vnímá nejbližší okolí. Výsledky se propisují do celkového hodnocení kompetencí zobrazeného v závěrečné zprávě, a to včetně slovních komentářů hodnotitelů. 360° testování je jednou z metod, která má své místo v komplexu posuzování a následného rozvoje kompetencí pracovníků organizace realizovaných v rámci tzv. center rozvoje (Development Centre).
 6. 6. Ukázka pracovního prostředí systému: Kompetenční modul -> testování kompetencí
 7. 7. kvalita.nidv.cz Tento modul vám pomůže ověřit správnost a nastavení činností ve vaší organizaci, také vám umožní označit nedostatky v řízení organizace a jednoduše nastavit opatření na jejich odstranění, a to vše prostřednictvím nástrojů: • Procesní analýza • Model CAF • Interní audit • Hodnocení hlavního procesu
 8. 8. kvalita.nidv.cz Procesní analýza Provedení procesní analýzy je doporučeným prvním krokem k zavedení procesního řízení ve vaší organizaci. Využitím tohoto nástroje získáte ucelený přehled o všech důležitých činnostech probíhajících ve vaší organizaci nezbytných pro naplňování strategických cílů a poslání. Výstupem z procesní analýzy je mapa procesů složená z karet jednotlivých procesů, jež zachycují měřitelné ukazatele výkonnosti organizace. Systém automaticky upozorňuje na neplnění předepsaných hodnot a pro dosažení stanovených cílových hodnoty nabízí nastavení Akčního plánu. Hodnocení činností (hodnocení hlavního procesu) Součástí procesní analýzy je nástroj pro hodnocení výchovných a vzdělávacích činností ve vaší organizaci. Díky přednastaveným ukazatelům výkonnosti získáte snadno přehled o důležitých parametrech realizace procesu výchovy a vzdělávání. Současně vám systém nabízí metodickou podporu a pomůcky k hodnocení jednotlivých typů činností. V případě neplnění plánovaných cílových hodnot procesu můžete přejít k vytvoření Akčního plánu obsahujícího nápravná opatření. kvalita.nidv.cz
 9. 9. kvalita.nidv.cz Interní audit Interní audit prověří za pomoci předdefinovaných otázek kvalitu činností, jejichž výčet bezprostředně navazuje na procesy uvedené v procesní analýze. Použití tohoto nástroje neklade v porovnání s modelem CAF na uživatele tak vysoké personální a časové nároky. Využijte možnosti úpravy stávajících otázek dle specifických potřeb vaší organizace. Výstupem bude závěrečná zpráva shrnující zjištěné nedostatky a soubor nápravných opatření přijatých na jejich odstranění. Model CAF Při použití modelu CAF získáte komplexní přehled o kvalitě řízení vaší organizace prostřednictvím devíti přednastavených kritérií. Nástroj oproti internímu auditu předpokládá široké zapojení členů organizace a nabízí volný prostor k diskusi o jejím stavu a možném dalším rozvoji. Výsledkem práce interních týmů je bodové hodnocení jednotlivých kritérií a návrhy na odstranění negativních zjištění prostřednictvím akčních plánů. Výstupem je vedle akčních plánů závěrečná zpráva s informacemi o silných a slabých stránkách vaší organizace. kvalita.nidv.cz
 10. 10. Ukázka pracovního prostředí systému: Hodnoticí modul -> Interní audit
 11. 11. kvalita.nidv.cz Tento modul vám nabízí velké množství akreditovaných vzdělávacích kurzů, které Vám pomohou zvýšit úroveň vašich znalostí, schopností a dovedností ve specifických oblastech práce s dětmi a mládeží. • 8 e-learningových programů rozvíjejících klíčové kompetence • Široké spektrum kurzů z nabídky NIDV
 12. 12. Nabídka dalšího vzdělávání Využijte možnost vybrat si z široké nabídky programů dalšího vzdělávání v oblasti managementu a pedagogiky. Součástí nabídky jsou vzdělávací programy k prohlubování odborné kvalifikace i ke splnění kvalifikačních předpokladů dle Vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Programy jsou realizovány převážně prezenční formou v krajských centrech vzdělávání a podpory Národního institutu pro další vzdělávání. E-learningové programy Nabízíme příležitost studovat také v osmi e-learningových programech zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Využíváme moderní metody výuky v podobě případových studií, audio a video ukázek a společných diskusních fór. Studiem Vás budou provázet zkušení tutoři, kteří pomáhají zvládnout jak technickou tak obsahovou stránku studia. kvalita.nidv.cz
 13. 13. Ukázka pracovního prostředí systému: Studijní modul -> Nabídka dalšího vzdělávání
 14. 14. www.ka2.cz www.kliceprozivot.cz • Systém byl vytvořen v rámci projektu Klíče pro život v roce 2012. • Nadále byl rozvíjen v projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání 2012 – 2015. • Na tvorbě systému se podílelo více jak 40 organizací zájmového a neformálního vzdělávání včetně odborníků na jednotlivé oblasti, které systém zahrnuje. kvalita.nidv.cz
 15. 15. www.nidv.cz Závěrečné shrnutí • Systém OLINA je jednoduchý nástroj zaměřený na hodnocení organizací, dobrovolníků a pracovníků v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. • Jeho hlavními přednostmi jsou jednoduchost, přehlednost, snadná ovladatelnost a především, jeho využívání je zdarma. • Systém je provozován Národním institutem pro další vzdělávání kvalita.nidv.cz

×