Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

K2 spvc - faiferlikova

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
K2  msmt - prazakova
K2 msmt - prazakova
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to K2 spvc - faiferlikova (20)

Advertisement

More from NarodniInstitut (18)

Recently uploaded (20)

Advertisement

K2 spvc - faiferlikova

 1. 1. Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost V rámci projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ 2013 - 2015
 2. 2. Obsah prezentace 1. Východisko přípravy Vzdělávacího programu (dále jen VP) Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 2. Příprava VP Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 3. Realizace VP Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v rámci projektu K2 v letech 2013 - 2015 4. Výstupy VP Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost realizovaného v rámci projektu K2 5. Udržitelnost VP Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v rámci kmenové činnosti NIDV
 3. 3. Východisko přípravy Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Studium pedagogiky volného času pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání – cílové skupiny Nekvalifikovaný pedagog volného času – kvalifikační studium • Studium pedagogiky volného času – I. ročník • E-learningové studium pedagogiky VČ • Studium pedagogiky VČ pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Kvalifikovaný pedagog volného času – prohlubující studium • Studium pedagogiky VČ II. a III. ročník • Kurz prevence syndromu vyhoření Management školských zařízení pro ZV • Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogických pracovníků I. • Další kurzy pro rozvoj mentorského týmu
 4. 4. Východisko přípravy Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Pedagogické principy vzdělávacích programů „Předávám to, co jsem sám zažil“ • Pedagogika pro praxi • Pedagogika respektující:  osobnost žáka  zodpovědnost za výsledky pedagogického procesu (100% žák, 100% pedagog)  aktivní zapojení dítěte do všech složek pedagogického procesu  aktivní dialog mezi pedagogem a žákem • Pedagogika vědomá a cílená • Pedagogika opírající se o zkušenostní učení • Pedagogika podporující kooperaci • Pedagogika podporující formu pedagogických projektůkt
 5. 5. Východisko přípravy Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Systém vzdělávání a rozvoje pedagogů volného času – MENTORING • Mentoring je proces, kdy zkušená a kompetentní osoba poskytuje profesní, studijní, osobnostní podporu, poradenství, vedení, patronát, předávání vědomostí a dovedností druhé osobě, která je služebně mladší. • Mentor pomáhá svému svěřenci poznat lépe sám sebe, svůj potenciál, své schopnosti a dovednosti. • Základními pilíři mentoringu je vzájemná spolupráce a oboustranná otevřenost a důvěra. • Cílem mentoringu je usnadnit komplexní osobnostní i profesní rozvoj mladšího pracovníka. MENTORSKÝ PROCES v rámci vzdělávání pedagogů volného času 1. Kvalifikační příprava dle zákona – 40 hodin Studium pedagogiky a psychologie, 2. Průběžné sledování pedagogické práce externistů, 3. Reflexe pedagogické práce externistů,
 6. 6. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Standardizovaná část vzdělávání -- zabezpečení kvality, úrovně a rovných podmínek všech účastníků, zájemců o studium – „co“ je standardizováno: • Odborný obsah studia v závislosti na předepsaném časovém rozsahu studia • Odborný test z pedagogiky a psychologie • Vstupní a výstupní evaluační dotazník • Šablona závěrečné práce – popis konkrétní pedagogické činnosti/lekce • Příprava mentorského týmu, předstartovní setkání Volitelná část vzdělávání - „jak“ je ponecháno na mentorech v realizujícím DDM • Forma realizace kurzu • Metody pedagogické lektorské práce
 7. 7. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Akreditace • V 04/2013 byl vzdělávací program akreditován akreditační komisí MŠMT v rámci systému DVPP – v souladu s § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (Studium pedagogiky). • V 02/2014 byl program reakreditován v návaznosti na sloučení Národního institutu dětí a mládeže a Národního institutu pro další vzdělávání a vydání nových Standardů studia pedagogiky • přímá vazba na novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, platnou od 1. 9. 2012. • Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání byl MŠMT vydán v 12/2013 (č.j. MSMT- 42447/2013). Realizační tým projektu K2 se v roce 2013 podílel tvorbě těchto standardů.
 8. 8. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Obsah VP Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost 1. Vzdělávací blok: Volný čas (6 hodin) Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na definování volného času, specifikaci školských zařízení pro zájmové vzdělávání, specifikaci legislativních podmínek pedagogiky volného času. Důraz je kladen na pojmenování funkcí/cílů pedagogiky volného času a na pochopení důležitosti cílené pedagogické práce pedagoga volného času. 2. Vzdělávací blok: Osobnost pedagoga (6 hodin) Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na roli pedagoga volného času v zájmovém vzdělávání. Přes definování osobnosti člověka a faktorů, které osobnost utvářejí, dojde lektor s účastníky k nutnosti kontinuálního osobnostního a profesního rozvoje. Na základě technik vlastní profesní sebereflexe si účastníci pojmenují své silné a slabé stránky a hledají cesty k prohlubování svých znalostí a dovedností.
 9. 9. 3. Vzdělávací blok: Cílová skupina (8 hodin) Anotace: Vzdělávací blok je zaměřen na definování cílové skupiny z hlediska vývojové psychologie, důraz je kladen na respekt k individualitám, včetně respektu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Druhá část blokuje věnována práci se skupinou, jsou definovány principy bezpečného sociálního prostředí, ve kterém by mělo zájmové vzdělávání probíhat, role a možnosti pedagoga volného času k nastavení a udržování bezpečného prostředí. 4. Vzdělávací blok: Pedagogický proces (10 hodin) Anotace: Blok je zaměřen na pojmenování základních kamenů pedagogického procesu, návaznosti a propojenosti dílčích kroků. Účastníci se učí definovat cíle své pedagogické práce, výstupy v oblasti získaných kompetencí a k nim náležité kontrolní mechanismy. Důraz je kladen na osvojení si dovednosti aplikovat zákonitosti ve své vlastní pedagogické práci. 5. Vzdělávací blok: Příprava konkrétní pedagogické činnosti/lekce (10 hodin) Anotace: Blok je zaměřen na propojení všech předchozích vzdělávacích bloků a na aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe. Účastníci jsou seznámeni se strukturou konkrétní pedagogické lekce tak, aby byli schopni jako jeden z výstupů odevzdat závěrečnou práci (lekci) se všemi náležitostmi. Lektor projde s účastníkem přípravu závěrečné práce tak, aby ten pak byl schopen závěrečnou práci samostatně
 10. 10. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Studijní materiály - Teoretické rámce 1. Vzdělávací blok Volný čas + příloha: Některé právní předpisy pro školská zájmové vzdělávání 2. Vzdělávací blok Osobnost pedagoga 3. Vzdělávací blok Cílová skupina + příloha: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení 4. Vzdělávací bok Pedagogický proces + přílohy: Práce s cílem, Shrnutí pedagogické práce K nahlédnutí: https://lms.nidv.cz/course/view.php?id=257
 11. 11. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Organizační elektronické systémy a další podpora studia: 1. Studijní prostředí pro účastníky (studovna) – www.lms.nidm.cz 2. Organizační prostředí pro účastníky (přihlašování, evaluace, certifikace a další) – www.vm.nidm.cz 3. Organizační prostředí pro lektory • Příprava DPP, výkazy práce - www.personis.nidv.cz, www.helen.nidv.cz • Administrativní výstupy ze studia – podpora mentorů, úkoly mentorů (archivace materiálů, databáze Závěrečných prací) – www.lms.nidm.cz Metodika realizace Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost – vloženo a v každé etapě aktualizováno v www.lms.nidm.cz - Klubovna mentorů - podpora mentorů
 12. 12. Příprava Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost Mentorský – lektorský tým /238 certifikovaných mentorů - lektorů 1. Základní příprava (239 mentorů): 1. Etapa – 2012 – 20 skupin 2. Etapa – 2013 – 2 skupiny, 2014 – 1 skupina 2. Předstartovní setkání: dle počtu realizovaných kurzů 1 - 4 v každé etapě realizace K2 3. Další rozvoj mentorského týmu - 4 vzdělávací odborné kurzy (č.j. MSMT- 42447/2013): • Pedagogický proces • Práce s pedagogickým cílem • Efektivní techniky vyhodnocování pedagogické práce • Vedení a hodnocení a závěrečných prací Účast z celkového počtu metorů – 84 (z toho 27 mentorů 2 a více témat)
 13. 13. Realizační tým KA 2 SPVC: 2012 – 2015 – Bc. Vlastimila Faiferlíková + Mgr. Petra Bláhová 2014 – 2015 – Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Veronika Nádeníčková 1. Příprava systému vzdělávání 2. Příprava mentorského týmu 3. Příprava akreditace vzdělávacích programů: • Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogů volného času I. • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost • Další odborné kurzy pro rozvoj mentorského týmu 4. Příprava studijních materiálů a systemizace podpůrných elektronických systémů 5. Realizace I. - V. etapy pilotního ověřování Studia pedagogiky 6. Certifikace absolventů
 14. 14. Realizace Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v rámci projektu K2 v letech 2013 - 2015 • I. etapa – 48 studijních skupin • II. etapa – 38 studijních skupin • III. etapa - 86 studijních skupin • IV. etapa - 38 studijních skupin • V. etapa - 40 studijních skupin -------------------------------------------------------- 250 studijních skupin Celkem: 5 782 účastníků K 7.5.2015 4 787 absolventů (není dokončeno hodnocení 39 kurzů)
 15. 15. Výstupy z realizace K2 – KA 02 SPVC 1. Platná akreditace VP 40 hod. SPVC a všech souvisejících programů 2. Mentorský tým – záběr ve školských zařízeních ve všech krajích, 3. Úspěšná spolupráce se zástupcem profesní skupiny pedagogů volného času SP DDM 4. Studijní materiály – Teoretické rámce 5. Metodika realizace studijního programu + šablony všech potřebných dokumentů 6. Elektronická podpora Vzdělávacího programu • Studijní prostředí pro účastníky (studovna, klubovna) – www.lms.nidm.cz
 16. 16. Kompetence řazené sestupně podle počtu studentů, kteří se posunuli o +1 až +3 úrovně – všechny etapy SPVČ Posun o +1 až +3 úrovně Celkový počet studentů – všechny etapy % Kolbův cyklus učení 5293 94 % Orientace v různých pojetích pedagogiky volného času 5109 91 % Legislativní normy v zájmovém vzdělávání 4999 89 % Základní pojmy v oblasti sociální pedagogiky 4797 85 % Evaluace, hodnocení 4762 85 % Základní orientace v pedagogice volného času 4687 83 % Pedagogická sebereflexe 4663 83 % Základní pojmy z psychologie 4531 81 % Orientace v základní terminologii psychologie osobnosti 4373 78 % Bezpečné sociální prostředí 4318 77 % Základní kategorie vývojové psychologie 4022 72 % Přirozená autorita jako základ pedagogického procesu 3761 67 % Základní pojmy – šikana, kyberšikana apod. 3740 67 % Cílená pedagogická práce 3649 65 %
 17. 17. Výstupy – hodnocení realizace K2 Průběžné hodnocení lektorů, mentorů pilotního ověřování SPVČ opakovaně poukazuje na: + dobrou organizační i obsahovou přípravu kurzu. + výborně připravené studijní materiály + přínos kurzu pro rozvoj a nastartování efektivní týmové komunikace a spolupráce v zařízeních pro zájmové vzdělávání a pro zvýšení zájmu o další vzdělávání a profesní rozvoj účastníků. + kladné hodnocení seminářů zacílené na odborný rozvoj mentorů + využití poznatků ze seminářů při vedení závěrečných prací ve IV. aV. etapě + dle svých možností aplikace interaktivních metod práce při realizaci studia + prostor na výměnu zkušeností a možnost sdílení a hledání řešení problémů, na které při realizaci studia narážejí. ? komplikovanost elektronických systémů ? časovou náročnost studia ? množství odborných požadavků - terminologie ? nevhodnost systému pro celou škálu cílové skupiny – nutná IT kompetentnost
 18. 18. Z pohledu realizačního týmu + Spolupráce se SP DDM + Zvládnutí složitého systému kvalifikace cca 6 000 účastníků studia bez závažnějších problémů, kromě časových prodlev + Zvládnutí komunikace s mentory – i přes minimální osobní kontakt + Faktické uchopení principu cílené pedagogické práce ve většině studijních skupin + Měřitelný posun v získaných pedagogických kompetencích absolventů – finální výstupy budou součástí závěrečné monitorovací zprávy zeVM + Zpětná vazba mentorů – kladné hodnocení připraveného studia, systému a další přínosy pro jednotlivé pracovní týmy ? Opakovaný problém s nedodržováním metodiky a termínů z řad mentorů v cílové skupině. ? Opakované vracení a opravování dodaných materiálů => posunutí kontroly administrace a certifikace kurzů. ? Odborná nevyváženost mentorského týmu=> řešeno dalším vzděláváním mentorů
 19. 19. Udržitelnost Vzdělávacího programu Studium pedagogiky pro pedagogy vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v rámci kmenové činnosti NIDV • Velký zájem cílové skupiny o pokračování nastaveného systému • akreditace č.j.: MSMT – 42607/2013 -1 -961 ze dne 18. 10. 2013, platnost do 9. 2. 2017 • Kompletní nabídka vzdělávání pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníky pracující s dětmi a mládeží v NNO je zveřejněna naVzdělávacím modulu (http://vm.nidv.cz) a stránkách Národního institutu pro další vzdělávání (www.nidv.cz). • Na závěrečné konferenci k projektu „K2 „/20. 5. 2015 - představení modelu mentoringové práce v pedagogickém prostředí a diskuse o dalších krocích v procesu připravované koncepce dalšího vzdělávání pro pracovníky, kteří pracují ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání.
 20. 20. Otázky k prostor k diskusi o realizaci SPVČ v rámci projektu K2 a další spolupráci Děkujeme za pozornost… Bc.Vlasta Faiferlíková a Mgr. Petra Bláhová - garantky Studia pedagogiky volného času Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1 774 315 037, faiferlikova@nidv.cz

×