Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 okp a por v unv - havlíčková

1,272 views

Published on

Prezentace o možnostech a nástrojích pro podporu uznávání neformálního vzdělávání s využitím nástrojů osobní kompetenční portfolio a osobnostní rozvoj

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K2 okp a por v unv - havlíčková

 1. 1. KA02 Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání Praha, 20. 5. 2015 Mgr. Daniela Havlíčková
 2. 2. Projekt K2 Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (NFV) • Klíčová aktivita KA 01  Aplikace nástrojů řízení kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) • Klíčová aktivita KA 02  Metodická podpora uznávání NFV
 3. 3. Klíče pro život pro K2 Publikace • Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží • Sborník souhrnných pozic v nestátních neziskových organizacích: Kompetenční profily pro neformální vzdělávání • Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe • Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe II • Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží • Kompetence v neformálním vzdělávání • Cesty k uznávání: Sborník příspěvků z Konference k uznávání neformálního vzdělávání
 4. 4. NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UNVUNV Životopis (Europass) Životopis (Europass) Osobní kompetenční portfolioOsobní kompetenční portfolio ZAMĚSTNAVATELÉ VZDĚLAVATELÉ Zaměstnanost mladých je priorita! Nezaměstnanost v EU láme rekordy! Budou mladí Evropané ztracenou generací? EU vyzývá státy k podpoře zaměstnanosti mladých! Zaměstnanost mladých je priorita! Nezaměstnanost v EU láme rekordy! Budou mladí Evropané ztracenou generací? EU vyzývá státy k podpoře zaměstnanosti mladých! Klíčové kompetence včetně 15 měkkých kompetencí, hodnot, postojů Klíčové kompetence včetně 15 měkkých kompetencí, hodnot, postojů Plán osobnostního rozvoje (Osobní, Osobnostní) Plán osobnostního rozvoje (Osobní, Osobnostní) NNO + SVČ, DDM, komerční sféra NNO + SVČ, DDM, komerční sféra Děti a mládež + pracovníci pracující s dětmi a mládeží Oblast volnočasových aktivit Děti a mládež + pracovníci pracující s dětmi a mládeží Oblast volnočasových aktivit Práce Celoživotní učení Peníze Rodina Vztahy Práce Celoživotní učení Peníze Rodina Vztahy Motivační dopis Motivační dopis Klíčové kompetence znalosti, dovednosti, měkké kompetence Vzdělávací programy Vzdělávací programy
 5. 5. Cíle • Metodická podpora neformálního vzdělávání • Podpora uznávání neformálního vzdělávání • Zvýšení kvality neformálního vzdělávání • Podpora zaměstnatelnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání, schopnosti prezentovat kompetence rozvinuté v aktivitách neformálního vzdělávání.
 6. 6. Cílová skupina • NNO dětí a mládeže • NNO pracující s dětmi a mládeží • Účastníci vzdělávacích aktivit • Vzdělavatelé • Zaměstnavatelé • Vzdělávací instituce • Státní správa a samospráva • OSVČ • Děti a mládež NNO pracující s neorganizovanými dětmi a mládeží NNO pracující s organizovanými dětmi a mládeží
 7. 7. Strategie celoživotního učení ČR + Implementační plán Neformální vzdělávání Klíčové kompetence • Zákon 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání • Vyhláška 176/2009 • Evropský rámec kvalifikací • Hlavní směry Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 • Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice • Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 – 2013 CO KDE • Dobrovolné • Přístupné každému • Organizovaný proces se vzdělávacími cíli • Aktivní účast vzdělávaného = zastřešující strategický dokument, základní pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v oblasti vzdělávání celoživotní učení = propojený celek formálního a neformálního vzdělávání a informálního učení Souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. • Evropský rámec kvalifikací • Rámcový vzdělávací plán • Evropský referenční rámec • Národní soustava kvalifikací + Národní soustava povolání • Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží
 8. 8. Pojem kompetence na evropské úrovni V klíčových evropských dokumentech (viz Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení) jsou kompetence definovány jako kombinace schopností, znalostí, dovedností a postojů, jež všichni potřebujeme ke svému osobnímu naplnění a rozvoji, aktivnímu občanství, sociálnímu začlenění a k uplatnění v pracovním životě.
 9. 9. Pojem kompetence na evropské úrovni • komunikace v mateřském jazyce • komunikace v cizích jazycích • matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií • schopnost práce s digitálními technologiemi • schopnost učit se • sociální a občanské schopnosti • smysl pro iniciativu a podnikavost • kulturní povědomí a vyjádření Rozvíjení klíčových kompetencí představuje jeden z nástrojů zvyšování efektivity ve vzdělávání. Při vytváření konceptu klíčových kompetencí byly sledovány v zásadě tři priority: • osobní naplnění a rozvoje jedince v průběhu celého života, • aktivní občanství a zapojení se do společnosti, • zaměstnatelnost jedince.
 10. 10. Definice (klíčových) kompetencí Jde o „jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru individuálně specifických zdrojů (schopností, vědomostí, znalostí, dovedností, zkušeností, postojů, hodnot apod.), a to v konkrétním kontextu různých úkolů, činností a životních situací, spojenou dále s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost“ (Veteška, Tureckiová, 2008). Ve snaze postihnout strukturu kompetence se obvykle uvažuje o znalostech, dovednostech a zkušenostech jako základních prvcích kompetence, někdy jsou k nim přidávány postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky, dispozice jedince (Janík, 2005). Dnes je často užívané pojetí pojmu kompetence jako souboru znalostí, dovedností, zkušeností, metod a postupů, ale také např. postojů, které jednotlivec využívá k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních situací, které mu umožňují osobní rozvoj i naplnění jeho životních aspirací.
 11. 11. Roviny uznávání neformálního vzdělávání • Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání. • Uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů (Europass a Osobní kompetenční portfolio). • Formální uznání výsledků neformálního vzdělávání ze strany státu (Zákon 179/2006 Sb.). • Uznání vlastních kompetencí samotným jedincem, který se učí a vzdělává tak, aby byl schopen si své kompetence rozvinuté neformálním vzděláváním uvědomit, prezentovat je, aby poznal sám sebe a mohl na nich založit plán osobnostního rozvoje, včetně kariérního.
 12. 12. Uznání společenské prospěšnosti neformálního vzdělávání. Informovanost, osvěta, propagace, metodika – podpora vzdělávání v NNO, uvědomění si významnosti rozvoje kompetencí a individuálního přístupu při práci s dětmi a mládeží ve volném čase (NFV), dobrovolnictví – význam pro společnost
 13. 13. Uznávání výsledků neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů. CV a personalisté; umění připravit životopis – vzájemné pochopení úlohy NFV a rozvoje kompetencí pro trh práce, osvěta k NSK a NSP, dobrovolnictví, kulaté stoly, panelové diskuze, zapojení personalistů, význam NFV.
 14. 14. ŽIVOTOPIS Životopis, známý i jako curriculum vitae (CV), je dokument obsahující přehled vzdělání a relevantních pracovních zkušeností. Většinou je psán s cílem najít zaměstnání. Často je právě životopis prvním prostředkem komunikace mezi uchazečem a potenciálním zaměstnavatelem.
 15. 15. Formální uznávání výsledků neformálního vzdělávání ze strany státu (Zákon 179/2006 Sb.). NSK, NSP podpora informovanosti v NNO, vznik profesních kvalifikací, podpora autorizovaných osob.
 16. 16. NSK a NSP • Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech celostátně uznávaných a uplatnitelných kvalifikací na aktuálním trhu práce v ČR, který spravuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV). Obsahuje podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006. (MŠMT, NÚV) www.narodnikvalifikace.cz • Národní soustava povolání vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který odráží reálnou situaci na národním trhu práce. Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje především popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí. • (MPSV, FDV MPSV) www.nsp.cz
 17. 17. Uznávání vlastních kompetencí samotným jedincem, který se učí a vzdělává tak, aby byl schopen poznat sám sebe, uvědomit si své kompetence rozvinuté neformálním vzděláváním, prezentovat je. Poznání sama sebe je základem pro vlastní/osobní přípravu plánu osobnostního rozvoje, včetně profesního (kariérního). •Osobní kompetenční portfolio •Vzdělávací modul •Plán osobního rozvoje/osobnostního rozvoje •Poradenství
 18. 18. PORTFOLIO poprvé: Pod pojmem portfolio se v pedagogice běžně rozumí uspořádaný soubor prací žáka sebraných za určitou dobu výuky, který poskytuje rozmanité informace o zkušenostech a pracovních výsledcích žáka (Archbald, Neumann, 1988, s. 29).
 19. 19. PORTFOLIO podruhé: Portfolio je uspořádaný soubor prací sebraných za určitou dobu, který poskytuje rozmanité informace o zkušenostech a pracovních výsledcích. Portfolio má sloužit především k ocenění pokroku, rozvoje, úsilí nebo tvůrčích úspěchů, má povzbuzovat k posuzování vlastních pokroků v práci a odpovídat na otázku „Kdo jsem?“ (základ pro kvalitní životopis, prevence zapomínání) 
 20. 20. OKP
 21. 21. TRILLER
 22. 22. VZDĚLÁVACÍ MODUL vm.nidv.cz VM je elektronický systém, který je určen pro organizaci a realizaci vzdělávacích akcí zájmového a neformálního vzdělávání.
 23. 23. METODIKA pro neformální vzdělávání Kompetence Kvalita Kvalifikace (Sebe)Koncepce 4 roviny, 4 moduly, 4 akreditace
 24. 24. KLÍČOVÉ KOMPETENCE
 25. 25. Kompetence
 26. 26. MĚKKÉ KOMPETENCE 15 kooperace efektivní komunikace vedení lidí objevování a orientace v informacích plánování a organizování práce řešení problémů samostatnost výkonnost flexibilita Kreativita zvládání zátěže aktivní přístup celoživotní učení uspokojování zákaznických potřeb ovlivňování ostatních MĚKKÉ KOMPETEN CE
 27. 27. Efektivní komunikace Dílčí části kompetence EK: •reflektovat reakce okolí – schopnost porozumět verbálním i neverbálním sdělením; •překonávat bariéry v komunikaci; •přijímat a pracovat s argumenty jiných osob; • srozumitelně sdělovat ostatním, •písemné vyjádření; •asertivní jednání – tj. vyjádřit i nesouhlas; •sebereflexe; přizpůsobit sdělení; •zaujmout posluchače; •předvídání reakcí; •prezentační dovednosti
 28. 28. Vzdělávací aktivita - tanec Priorita: choreografie a pohyb Rozvoj kompetencí včetně měkkých, hodnot, postojů, apod. - např.
 29. 29. POR „Každý člověk je osobností, ale lidé se liší stupněm své osobnostní zralosti a způsobilostí zvládat úkoly života.“ (V. Smékal)
 30. 30. Oblasti zvládání úkolů života
 31. 31. Lidský kapitáltzn. starost i odpovědnost • je v potenciálu člověka, jde o souhrn schopností, soubor osobních předpokladů, kterými se člověk uplatní v životě. • O úspěchu lidí rozhoduje lidský kapitál = velké jmění. PŘÍJEMNÝ DOBRÝ SMYSLUPLNÝ Uspokojování potřeb seberozvoj, kultivace silných stránek, hodnot naplnění, propojení dvou předchozích
 32. 32. Plán osobnostního rozvoje (POR)
 33. 33. Aktivity KA02: • Úvodní konference 120 účastníků • 4 kulaté stoly k uznávání neformálního vzdělávání (UNV) • 1 veřejná zakázka na krátký film k propagaci uznávání neformálního vzdělávání a podpoře • osobního kompetenčního portfolia (OKP) • 2 veřejné zakázky na realizaci vzdělávacího programu (realizace 27 částí VZ) • Realizace školení školitelů 3x • Analýza nástrojů pro plánování osobnostního rozvoje (POR) • Realizace vzdělávacích akcí (pilotáž) k POR 3x • Realizace 4 vzdělávacích akcí na základě metodiky pro neformální vzdělávání • Prezentace UNV a portfolia na akcích NNO, konferencích, kulatých stolech apod. 35x - doposud • Rozšíření webové stránky OKP o plán osobnostního rozvoje • Monitorovací indikátor: • „MetodiKa – Kompetence, Kvalita, Kvalifikace, (sebe)Koncepce pro neformální“
 34. 34. "Jednejte s člověkem v souladu s tím, jaký je a stane se z něj horší člověk než ve skutečnosti je. Jednejte s člověkem v souladu s tím, jaký by mohl být a stane se z něj lepší člověk, než ve skutečnosti je." (J.W. Goethe)
 35. 35. Děkuji za pozornost.

×