Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K2 msmt - urban

1,284 views

Published on

Prezentace odboru pro mládež na závěrečné konferenci projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K2 msmt - urban

 1. 1. 1 Nová generace programů státní podpory pro NNO pracující s dětmi a mládeží Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez
 2. 2. 2 Koncepce státní politiky pro práci s dětmi a mládeží (2007 – 2013) 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015 2016 2017 2018 Bílá kniha Evropa 2020 20202019 2021 Obnovený rámec evropské spolupráce pro práci s dětmi a mládeží (2009 – 2018) Koncepce podpory mládeže (2014 – 2020) Strategie vzdělávací politiky do roku 2020
 3. 3. 3 Koncepce podpory mládeže PILÍŘE určují stanovené principy, na nichž je vystavěna představa o dopadu Koncepce na mladého člověka. HORIZONTÁLNÍ PRIORITY zohledňují prioritní oblasti podpory v rámci politiky mládeže napříč všemi strategickými i dílčími cíli. STRATEGICKÉ CÍLE označují nadefinovanou vizi, k čemu má Koncepce přispívat v konkrétních tematických oblastech politiky mládeže v dlouhodobém horizontu do roku 2020. DÍLČÍ CÍLE rozpracovávají tuto vizi z hlediska současného, střednědobého a dlouhodobého naplňování strategických cílů. OPATŘENÍ definují konkrétní kroky vedoucí k dosažení požadovaných dílčích cílů.
 4. 4. 4 Vytvářet příznivé a udržitelné podmínky pro účast dětí a mládeže v zájmovém a neformálním vzdělávání 1. Podporovat vzdělávací aktivity, projekty a programy zaměřené na systematické rozvíjení klíčových kompetencí pro komplexní rozvoj osobnosti 2. Podporovat rozvoj organizací pracujících v neformálním a zájmovém s důrazem na kvalitu vzdělávání 3. Podporovat organizace pracující s dětmi a mládeží s důrazem na inkluzivní přístup a mezigenerační dialog 4. Vytvářet podmínky pro rozvoj činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání s cílem zvýšit kapacitu pro potenciální účastníky a finančně zabezpečit jejich činnost
 5. 5. 5 Alokace MŠMT – cca 180 mil. Kč Kraj Existuje samostatný dotační program pro mládež? Celková alokace samostatného programu pro mládež (v Kč/rok) Pokud je např. dotační program pro sport a mládež dohromady, jaký je odhad financí pro mládež (v Kč/rok) Jihomoravský kraj Ano 6 000 000 Královéhradecký kraj Ano 3 751 000 Karlovarský kraj Ano 400 000 Pardubický kraj Ano 500 000 Hlavní město Praha Ano 26 000 000 Jihočeský kraj Ano 5 700 000 Liberecký kraj Ano 2 500 000 Středočeský kraj Ne 5 000 000 Olomoucký kraj Ne 449 140 Zlínský kraj Ne 200 000 Moravskoslezský kraj Ano 2 000 000 Plzeňský kraj Ne 17 000 000 Ústecký kraj Ano 7 000 000 Kraj Vysočina Ano 8 376 280
 6. 6. 6 Programy státní podpory pro práci s dětmi a mládeží 2010-2015 Program č. 1 – zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež. Program č. 2 – podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží. Program č. 3 – Mimořádné výzvy program č. 4 – Podpora činnosti Informačních center pro mládež. Tento program je výhradně určen certifikovaným Informačních centrům pro mládež .
 7. 7. 7 Návrh - NNO uznané MŠMT po práci s dětmi a mládeží - Na období 2016-2020 - Využití výsledků K2 - Nabídka benefitů - Zpřísnění - Harmonogram
 8. 8. 8 č. Podmínky 1 Organizace vznikla nejméně 5 let před podáním žádosti. 2 Organizace má organizační jednotku min. ve 3 krajích České republiky. 3 Organizace je podle svých stanov organizací dětí a mládeže nebo má ve svých stanovách zakotveno, že práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností. 4 Organizace má jasně definovanou organizační strukturu a jasně popsané procesy v organizaci. 5 Organizace zveřejňuje srozumitelnou a přehledně zpracovanou roční zprávu za uplynulý rok nebo určité období včetně informací o hospodaření organizace. 6 Org. má zpracovaný strategický plán rozvoje obsahující koncepci rozvoje své činnosti do roku 2020 a stručný popis výchovně vzdělávacího programu, který obsahuje jasně formulované cíle, metody, formy. 7 Organizace nemá závazky po splatnosti mj. jiné vůči státu, obcím a krajům a nemá dluh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Statutární orgán nebo členové statutárního orgánu nebyl/i odsouzen/i pro jakýkoliv úmyslný trestný čin. 8 Org. obdržela nejméně ve čtyřech letech z posledních pěti let před podáním žádosti dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO, kterou řádně vyúčtovala. 9 Organizace svoji činnost systematicky prezentuje široké veřejnosti.
 9. 9. 9 10 Činnost organizace je pravidelně vyhodnocována. 11 Organizace realizuje činnost nejen pro vlastní členy, ale trvale nabízí činnosti a aktivity i pro další děti a mládež. 12 Organizace podporuje dobrovolnictví mládeže. 13 Organizace umožňuje účast na své činnosti i dětem a mládeži se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. osobám se zdravotním nebo jiným hendikepem). 14 Organizace pravidelně vzdělává své vedoucí dětí a mládeže i ostatní pracovníky s dětmi a mládeží v akreditovaných vzdělávacích zařízeních nebo v rámci vlastního vzdělávacího systému, který je znám MŠMT. 15 Organizace má kvalitní personální zabezpečení své činnosti. Nejméně 60 % osob samostatně řídících činnost výchovné jednotky dětí a mládeže (např. oddílu, kroužku, klubu) jsou absolventy akreditovaných vzdělávacích programů nebo akcí realizovaných na základě vnitřního vzdělávacího systému organizace, který je znám MŠMT.
 10. 10. 10 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Program č. 1 – Zabezpečení činnosti uznaných organizací - Program č. 2 – Podpora střešních organizací - Program č. 3 – Podpora organizací, které mají pobočné spolky - Program č. 4 – Podpora NNO, které nemají pobočné spolky
 11. 11. 11 Návrh - Příprava nové generace programů pro NNO - Investice a podpora ICM budou mít samostatné dotační programy - Podpora organizované i neorganizované mládeže - Nový informační systém - Bodové hodnocení - Finanční alokace
 12. 12. 12 Děkuji za pozornost Mgr. Michal Urban Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 134 Michal.Urban@msmt.cz • www.msmt.cz/mladez

×