10 05 31 klice_pro_zivot

417 views

Published on

Prezentace o stavu realizace projektu Klíče pro život - rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 05 31 klice_pro_zivot

 1. 1. • m
 2. 2. Celkový rámec projektu• Individuální projekt národní• Délka trvání: 47 měsíců Začátek realizace: 4/2009 Konec realizace: 2/2013• Celkový objem prostředků: 240 mil. Kč• Příjemce, odb. garant: Odbor 29, Odbor 51 MŠMT• Partner a realizátor: NIDM MŠMT
 3. 3. Hlavní cíl projektu Vytvořit systém podporující trvalý a udržitelnýrozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání.
 4. 4. Východiska, klíčové aktivity KONCEPCE MŠMTVÝZKUMY PODPORA ISMSTANDARDIZACE UNV PRŮBĚŽNÉ FUNKČNÍ SPVČ VZDĚLÁVÁNÍ STUDIUM NÁVRHY SYSTÉMOVÝCH A LEGISLATIVNÍCH ZMĚN
 5. 5. PojmyPojmem neformální vzdělávání v souladu s Koncepcí státnípolitiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007-2013 serozumí vzdělávání organizované mimo rámec zavedenéhooficiálního školského systému (to vždy vede k získáníurčitého stupně vzdělání doloženého certifikátem), kterézájemcům nabízí záměrný rozvoj životních znalostí,schopností, dovedností a postojů založených na ucelenémsystému hodnot. Tyto aktivity bývají zpravidla dobrovolné.V souladu s legislativou České republiky a pro potřeby tohotoprojektu rozdělujeme toto vzdělávání na neformálnívzdělávání v užším slova smyslu a zájmové vzdělávánípodle § 111 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
 6. 6. Výzkumy Analýza současného stavuUplatnění výzkumů:• nabídka vzdělávacích programů, příkladů dobré praxe pro přímou práci s dětmi a mládeží• nabídka dalšího vzdělávání• v oblasti informovanosti• v oblasti koncepční, strategické, systémové (včetně oblasti financování) či legislativní s aplikací v jednotlivých organizacích, regionech, krajích, na celostátní úrovniV monitorovaném období došlo dle plánu k dosažení4 monitorovacích indikátorů této klíčové aktivity.
 7. 7. Výzkumy Výzkum Informovanost a participaceTento kvantitativní výzkum proběhl na vzorku 1061 respondentůve věku 15-26 let po celé ČR.Výzkum měl odpovědět na otázky:• Jaká je informovanost mládeže o společenském a politickém dění ? (o možnostech podílení se na „věcech veřejných“)• Jaká je účast mládeže na společenském a politickém dění ?
 8. 8. Výzkumy
 9. 9. Výstupy výzkumu
 10. 10. Výzkumy Výzkum Klíčové faktory ovlivňující inkluzi osob se zdravotním postižením v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání Kvalitativní výzkum byl realizován na základě polostrukturovanýchrozhovorů provedených ve 35 organizacích poskytujících zájmové aneformální vzdělávání, dále s 19 rodiči dětí se zdravotnímznevýhodněním a 11 dětmi s handicapy.Obecným cílem této zprávy tudíž je zodpovědět otázku, nakolik jsouděti se speciálními vzdělávacími potřebami zapojovány do těchorganizací, které se na ně specificky nezaměřují.
 11. 11. Výzkumy Výzkum Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzděláváníKvalitativní výzkum byl proveden na základě polostrukturovanýchrozhovorů s 26 organizacemi poskytujícími zájmové a neformálnívzdělávání, se sedmi romskými, deseti vietnamskými a pěti čínskýmimladými lidmi zejména ve věku 12 – 18 let. Hlavním úkolem tohoto šetření bylo identifikovat faktory ovlivňujícízapojování a zapojení této mládeže do oblasti zájmového aneformálního vzdělávání
 12. 12. Výzkumy Výzkum Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Tento kvantitativní výzkum probíhal na základě sběru dat pomocístrukturovaných řízených rozhovorů.Výběrový soubor tvořilo 363 respondentů (dětí a mládeže ve věku 6 – 18let) ze sociálně vyloučených skupin na území celé ČR. Dotazník bylvytvořen ve dvou verzích pro děti 6 – 10 let a 11 – 18 let.Cíle výzkumu: možnost a podmínky zapojení dětí a mládeže ohroženýchsociální exkluzí do zájmového a neformálního vzdělávání na základězjištění jejich hodnotové orientace, rodinného zázemí a dalších faktorů.
 13. 13. Výzkumy Výzkum Analýza stavu potřeb dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků v zájmovém a neformálním vzděláváníKvantitativní výzkum probíhal na základě sběru dat pomocístrukturovaných řízených rozhovorů (643) – dotazníku, který byl určenpracovníkům středisek volného času, nestátním neziskovým organizacím,školním klubům a družinám. Nyní probíhá dokončování závěrečné zprávy.Současně jsou vyhodnocována data (cca 2 100 respondentů) pro výzkumHodnotové orientace dětí a mládeže ve věku 6-15 let.
 14. 14. www.vyzkum-mladez.cz
 15. 15. Prezentace výzkumů• 3 kulaté stoly – prosinec 2009, únor 2010• Propagace výzkumů – odborný tisk, elektronická i tištěná média, česká televize, rozhlas, kulaté stoly v jednotlivých krajích ČR - viz. PR projektu
 16. 16. Standardizace• Byl vypracován materiál „Analýza cílových skupin“. Dokument obsahuje charakteristiku cílových skupin, výstupy a výsledky dotazníkového šetření, procesní analýzy a analýzy evaluačních metod.• Závěrečná písemná zpráva k ověřování evaluačních systémů a nástrojů na organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání. Tato byla prezentována 6 organizacím, které se na ověřování aktivně podílely, a dalším zájemcům.• Uskutečnil se první workshop k tvorbě standardu, kategorizaci organizací, byla modifikována typizovaná mapa procesů.
 17. 17. Systém vzdělávání
 18. 18. SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ- studium pedagogiky volného času• Bylo realizováno pilotní ověřování inovovaného prezenčního studia pedagogiky pro I. a II. ročník, v lednu se rozšířilo o další studijní skupinu I. ročníku, který znovu prověřuje moduly, upravené podle evaluací pracovního týmu a evaluací studentských - studenti oceňují intenzivní studium formou čtyřdenních bloků v kombinaci se samostudiem (6+10+10+6 hodin ve čtyřech dnech).• Zahájili jsme ověřování připraveného programu ePedagogiky. Studijní skupinu 20 účastníků e- learningovou formou realizuje všechna témata splňující akreditační podmínky podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, dále jen studium pedagogiky.
 19. 19. Průběžné vzdělávání• Tvorba, prezentace a pilotáž evaluačního nástroje ve více než 19 realizovaných kurzech průběžného vzdělávání ve spolupráci s krajskými koordinátory (cca 285 účastníků)• Příprava evaluací ŠVP• Příprava odbornostních setkání
 20. 20. NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ vm.nidm.czNabídka vzdělávání byla inovována o evaluační nástroj KK- probíhá pilotáž a další procesní úpravy
 21. 21. Průřezová témata projektu Klíče pro život1. Multikulturní výchova2. Medializace a mediální výchova3. Výchova k dobrovolnictví4. Zdravé klima neformálního a zájmového vzdělávání5. Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství6. Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 22. 22. Průřezová témata projektu Klíče pro život• Zvýšit odbornost pracovníků zájmového neformálního vzdělávání vdaných tématech - vzdělání v rozsahu 64 hod. (včetně e-learningu)• Vytvořit síť krajských koordinátorů schopných konzultovat aktivityprůřezových témat po odborné i technické stránce• Vytvořit dlouhodobě použitelné vzdělávací programy v šestiprůřezových tématech• Umožnit v každém kraji realizaci 3 vzdělávacích programů na každétéma (= 3 x 6)• Vytvořit soubor příkladů dobré praxe, který bude v příštích letechsloužit jako volně šiřitelná inspirace pro další realizátory
 23. 23. Průřezová témata projektu Klíče pro život• Pro každé PT byl vybrán 1 dodavatel vzdělávacích aktivit, stejný pro všechny kraje, tj. pro celou ČR• V každém kraji byl vybrán a proškolen tímto dodavatelem 1 krajský koordinátor• V každém kraji bude v každém tématu proškoleno cca 7 zástupců odborné veřejnosti (ze SVČ, ŠK, ŠD a NNO)• březen - duben 2010 - školení pro krajské koordinátory• květen - listopad 2010 - školení pro odbornou veřejnost• časový posun v oblasti Multikulturní výchova
 24. 24. Funkční vzdělávání• Byl naplněn 1. ročník Funkčního studia pro rok 2010• Byly navrženy podmínky studia, způsob evaluace Funkčního studia v roce 2010 a jeho návaznost na přípravu inovace obsahu studia pro rok 2011• Proběhly obhajoby účastníků 1. a 2. ročníku Funkčního studia• Byl realizován první model funkčního studia, v rámci studia byl zabezpečen e-learning
 25. 25. Uznávání neformálního vzděláváníTvorba minimálních kompetenčních profilůpracovníků NNOŘÍZENÍ• Manažer nestátní neziskové organizace• Projektový manažer volnočasových aktivit• Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládežeODBORNÉ POZICE• Ekonom NNO, Garant vzdělávání, Lektor, Laický zdravotníkPŘÍMÁ PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ• Samostatný vedoucí dětí a mládeže• Vedoucí dětí a mládeže do a nad 18 let• Příprava zadávacího řízení na Tvorbu a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání
 26. 26. Podpora informačního systému pro mládež• V uplynulém období došlo dle plánu k dosažení cílové hodnoty 1 monitorovacího indikátoru - Publikace „Informační centra pro mládež v ČR“.• Pracuje se na nové podobě webu www.nicm.cz• Práce redakční rady regionálních koordinátorů - 647 autorských článků a převzato 1280 aktualit z celé ČR. Tyto články naplňují průběžně speciální webovou stránku (remix.nidm.cz) a www.kliceprozivot.cz
 27. 27. Podpora informačního systému pro mládež• Byl připraven jednotný grafický manuál pro ICM• Bylo vytvořeno a publikováno 78 e-katalogů dle jednotné klasifikace a oblastí• Realizují se školení pro regionální koordinátory a manažery, pracovníky ICM• Byl vytvořen putovní stánek ICM• Je připravena k tisku publikace ICM v EU
 28. 28. ikatalogy.nidm.cz
 29. 29. Web KPŽwww.kliceprozivot.cz
 30. 30. PR projektu• Prezentace projektu-živé akce řídícího týmu a odborných garantů: 14 kulatých stolů ve všech krajích ČR ve spolupráci s krajskými úřady – cca 350 účastníků• Reportáž k mezinárodnímu dni lidí s postižením pro ČT1 a ČT24. Reportáž se zaměřila na Inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci zájmové a neformální výchovy. ttp://www.ceskatelevize.cz/program/209411000101203.html? online=1
 31. 31. PR projektu Projekt se účastnil natáčení spotu pro konferenci MŠMT na téma: projekty ESF - OP VK. Natáčení proběhlo u klíčových aktivit: Výzkumy, Informační systém mládeže, Systém vzdělávání. • Internetové servery, které o nás psaly:www.msmt.cz http://krizovatka.skaut.cz/www.adam.cz www.romea.czwww.prvnizpravy.cz www.ceskaskola.czwww.novinky.cz www.amnesty.czwww.ct24.cz/domaci/ http://clanky.vzdelani.cz/www.neziskovky.cz ´ www.ceskatelevize.cz• Tištěná média:• Učitelský zpravodaj• Parlamentní listy• Publikace: Lektorské dovednosti
 32. 32. Veřejné zakázky Během prvních 12 měsíců projektu bylorealizováno 33 veřejných zakázek, což kladlo veliké nároky na celý realizační tým.
 33. 33. ZávěremDěkuji za pozornost.

×