Side |0Konsekvensutredning avNordland VI, VII og Troms IIHva mener bedriftene i Lofoten,Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms? ...
Side |1Innledende kommentarerDe regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Narvikregionen og Harstadregionenhar g...
Side |2Resultater og vurderingerResultatene og vurderingene som er gjort i dette kapitlet bygger på det innsamlede datamat...
Side |3Dataene fra Lofoten er igjen verdt å merke seg; En liten majoritet av bedriftene i Lofoten mener atreiselivsnæringa...
Side |4Datamateriale fra undersøkelsenData fra respondentenes svar er vist i tabellene nedenfor – og da med utgangspunkt i...
Side |5B: Regionale effekter/ringvirkningerFordelt på region:Regionale effekter/ringvirkninger   Midtre     Vesterål...
Side |6C: Lokale effekter/ringvirkningerFordelt på region:      5= Helt Enig       Midtre     Vesterålen ...
Side |7D: Risiko og interessekonflikterFordelt på region:      5= Helt Enig        Midtre    Vesterålen ...
Side |8MetodeDataene som legges frem i denne rapporten er resultatene fra en undersøkelse blant medlemmene ide fire region...
Side |9  Antall svar fra reiselivsbedrifter er 25 - og det ikke gjort nærmere vurderinger av i hvilken  grad responden...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapport medlemsundersøkelse petro

163 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport medlemsundersøkelse petro

 1. 1. Side |0Konsekvensutredning avNordland VI, VII og Troms IIHva mener bedriftene i Lofoten,Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms? Medlemsundersøkelse Næringsarena Hålogaland, desember 2012. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 2. 2. Side |1Innledende kommentarerDe regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Narvikregionen og Harstadregionenhar gjennom samarbeidsforumet Næringsarena Hålogaland nå gjennomført en omfattendekartlegging for å få mer inngående kunnskap om hva medlemsbedriftene mener ompetroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.Saken er blitt aktualisert etter at olje og energiminister Ola Borten Moe besøkte Svolvær 23.november for å presentere resultatene fra kunnskapsinnhentingen som er gjennomført i regiav OED det siste året.For næringsforeningene har det vært viktig å lytte til hva bedriftene i området mener omkonsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Det har også vært avinteresse å få frem objektiv faktainformasjon om næringslivets vurderinger av ringvirkningerog risiko knyttet til en eventuell petroleumsvirksomhet i de kystnære havområdene.Hovedkonklusjonen fra undersøkelsen er at 9 av 10medlemsbedrifter i næringsforeningene i Midtre RedaksjoneltHålogaland ønsker konsekvensutredning av Nordland VI,VII og Troms II. ansvar Prosjektgruppen forDe regionale næringsforeningene i Midtre Hålogaland har Næringsarena Hålogaland erforventninger til at man fra politisk nivå – både lokalt, regionalt ansvarlig for planlegging ogog nasjonalt – tar hensyn til hva næringslivet i de mest berørte gjennomføring av dennekommuner/regioner mener om petroleumsvirksomhet i undersøkelsen. Også vurderinghavområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. og tolkning av resultatene erProsjektgruppen vil avslutningsvis takke alle som har deltatt i foretatt av Næringsarenadenne undersøkelsen og som har bidratt til at vi nå vet mere Hålogaland v/ prosjektgruppen.om hva bedriftene i Midtre Hålogaland mener ompetroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. En takk Teknisk ansvarlig forgår også til Sparebanken Nord-Norge for økonomisk bidrag til gjennomføring av undersøkelsenNæringsarena Hålogaland. er Fabrikken Næringshage AS.17. desember 2012Harstad/Sortland/Svolvær/Narvik_________________ _______________________ ________________ ________________Frank Robert Skogli Svein Arne Abelsen Richard Sandnes Kjetil MoeHarstadregionens Vesterålen Lofoten NarvikregionenNæringsforening Næringslivssamarbeid Næringsforum Næringsforening918 03734 907 81364 400 61346 957 06300 NÆRINGSARENA-HÅLOGALAND Gjennom samarbeidsforumet Næringsarena Hålogaland arbeider de fire regionale næringsforeningene i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms for økt verdiskapning og vekst i Hålogalandsregionen. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 3. 3. Side |2Resultater og vurderingerResultatene og vurderingene som er gjort i dette kapitlet bygger på det innsamlede datamaterialetsom er presentert på side 4-7. Undersøkelsens metode er beskrevet på side 8.Respondentenes svar/score som det henvises til nedenfor, tar utgangspunkt i følgendesvaralternativer: 5 4 3 2 1 Helt enig Delvis enig Usikker Delvis uenig Helt uenigKonsekvensutredningAv de som har svart på undersøkelsen, så har hhv 76,7 % og 9,8 % sagt seg helt enig eller delvis enig iat Konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI,VII og Troms II)bør igangsettes nå. Dette betyr at nærmere 9 av 10 medlemsbedrifter ønsker konsekvensutredning.Dataene viser også at støtten til konsekvensutredning er aller størst i Harstad-regionen (4,7). Det erogså en markant støtte til konsekvensutredning i resten av storregionen. I Lofoten – der skepsisen erstørst – ønsker likevel 3 av 4 bedrifter konsekvensutredning nå.Reiselivsbedriftene som har svart, gir en klar støtte til konsekvensutredning (4,4). Innenforfiskeri/oppdrett har undersøkelsen for få svar til å trekke noen entydige konklusjoner, men av desom har svart er 63,6 % helt enig i at det bør gjennomføres en konsekvensutredning, mens 27,3 % erhelt uenig. Vet-ikke gruppen er på 9,1 %.Regionale/lokale ringvirkningerDe lokale/regionale effekter/ringvirkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålenvurderes av bedriftene å være markant mer positiv enn negativ. 78,4 % av respondentene er helteller delvis enig i at dette også vil gjelde for kommunene i Lofoten og Vesterålen. Når det gjelderringvirkningene for hhv Midtre Hålogaland og Nord-Norge så er de tilsvarende tallene er 84,1 og83,8%. Dette betyr at det uttrykkes noe usikkerhet til om Lofoten og Vesterålen vil få like storepositive ringvirkninger som resten av Hålogalandsregionen og landsdelen som helhet.Det er også her betydelige regionale forskjeller i vurderingene. Ytterpunktene fremgår av tabellennedenfor, der man ser at bedriftene i Harstad-regionen har betydelig større tro på regionaleringvirkninger for Hålogalandsregionen enn hva enn hva bedriftene i Lofoten tror om ringvirkninger iegen region.Effekt for: Svar fra bedrifter i Svar fra Harstad-regionen bedrifter i LofotenLofoten og Vesterålen 4,6 3,6Hålogalandsregionen 4,7 3,9Dette er kanskje ikke spesielt overraskende med tanke på at Harstad har en sentral posisjon som«ojlehovedstad» i nord. Også i fiskerinæringa og reiselivsnæringa uttrykkes det en positiv forventingtil ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet, dog ikke like sterk som i det øvrige næringsliv. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 4. 4. Side |3Dataene fra Lofoten er igjen verdt å merke seg; En liten majoritet av bedriftene i Lofoten mener atreiselivsnæringa og fiskerinæringa i egen kommune (isolert sett) vil bli negativt berørt avpetroleumsvirksomhet. Til tross for dette mener Lofotbedriftene at samlede lokale ringvirkninger iegen kommune er markant mer positiv enn negativ.Risiko og interessekonflikterNår det gjelder spørsmål om risiko og interessekonflikter, så går det klart frem av datamaterialet atmange bedrifter uttrykker usikkerhet omkring slike problemstillinger.Arealkonflikter med fiskerinæringa er den enkeltsaken som bedriftene ser på som mest problematisk– og har er snittscore 3,0, dvs at bedriftene er delt på midten i dette spørsmålet.19,3 % av bedriften er helt eller delvis enig i at faren for akuttutslipp er stor, mens 61,8 % er helt ellerdelvis uenig i dette.Andre resultaterVed å gå gjennom datamaterialet kan man hente ut mer detaljert informasjon på områder som manønsker å studere nærmere.I det bakenforliggende datamateriale er det også utarbeidet oversikter som viser forskjellene ioppfatning mellom:  små og store bedrifter (målt ut fra antall ansatte og/eller omsetningstall)  bedrifter med et lokalt marked og bedrifter som eksporterer mer enn 50 % av sine produkter/tjenester ut av regionenOppsummeringResultatene fra undersøkelsen viser at en stor majoritet av medlemsbedriftene ønskerkonsekvensutredning nå - og at man har forventninger til positive ringvirkninger både regionalt og forlandsdelen som helhet. Forventningene til lokale ringvirkninger er markant lavere hos bedriftene iLofoten enn i resten av Midtre Hålogaland.Flertallet av bedriftene mener at oljeaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen ikke utgjør en trussel forressursene i havet og at faren for akuttutslipp er relativt liten. Det er imidlertid betydelig variasjon isvarene – regionalt og bransjemessig. Arealkonflikter mellom petroleumsnæringa og fiskerinæringaer det enkeltstående spørsmålet der det er størst usikkerhet blant bedriftene. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 5. 5. Side |4Datamateriale fra undersøkelsenData fra respondentenes svar er vist i tabellene nedenfor – og da med utgangspunkt i følgendesvaralternativer: 5 4 3 2 1 Helt enig Delvis enig Usikker Delvis uenig Helt uenigA: KonsekvensutredningFordelt på region: 5= Helt Enig Midtre Vesterålen Lofoten Harstad Narvik 1= Helt Uenig Hålogaland regionen regionenKonsekvensutredning av havområdeneutenfor Lofoten og 4,5 4,4 4,0 4,7 4,6Vesterålen (Nordland VI,VII ogTroms II) bør igangsettes nå.Fordelt på næringer: 5= Helt Enig Fiskeri og Reiseliv Øvrig 1= Helt Uenig oppdrett næringKonsekvensutredning av havområdene utenforLofoten og 3,7 4,4 4,5Vesterålen (Nordland VI,VII ogTroms II) bør igangsettes nå. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 6. 6. Side |5B: Regionale effekter/ringvirkningerFordelt på region:Regionale effekter/ringvirkninger Midtre Vesterålen Lofoten Harstad NarvikOlje- og gassvirksomhet utenfor Hålogaland regionen regionenLofoten ogVesterålen vil ut fra en samletvurdering være mer positivt ennnegativt for:Lofoten og Vesterålen 4,3 4,3 3,6 4,6 4,3Hålogalandsregionen 4,4 4,5 3,9 4,7 4,5Nord-Norge som helhet 4,4 4,5 4,0 4,6 4,55= Helt enig, 1= Helt uenigFordelt på næringer:Regionale effekter/ringvirkninger Olje- og Fiskeri og Reiseliv Øvriggassvirksomhet utenfor Lofoten og oppdrett næringVesterålen vil ut fra en samlet vurderingvære mer positivt enn negativt for:Lofoten og Vesterålen 3,6 3,9 4,3Hålogalandsregionen 4,2 4,1 4,5Nord-Norge som helhet 4,2 4,1 4,55=Helt enig, 1=Helt uenig Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 7. 7. Side |6C: Lokale effekter/ringvirkningerFordelt på region: 5= Helt Enig Midtre Vesterålen Lofoten Harstad Narvik 1= Helt Uenig Hålogaland regionen regionenOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil isolert 4,4 4,4 3,7 4,7 4,5sett være mer positivt enn negativtfor utviklingen i din kommuneOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil gi en 4,3 4,4 3,7 4,7 4,1positiv sysselsettingseffekt i dinkommune.Olje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil være 2,2 2,1 3,2 1,7 2,1skadelig for reiselivsnæringa i dinkommuneOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil være 2,5 2,6 3,2 2,2 1,9skadelig for fiskerinæringa i dinkommuneFordelt på næringer: 5= Helt Enig Fiskeri og Reiseliv Øvrig 1= Helt Uenig oppdrett næringOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil isolert 3,8 4,2 4,4sett være mer positivt enn negativtfor utviklingen i din kommuneOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil gi en 3,7 3,8 4,4positiv sysselsettingseffekt i dinkommune.Olje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil være 2,7 2,4 2,2skadelig for reiselivsnæringa i dinkommuneOlje- og gassvirksomhet utenforLofoten og Vesterålen vil være 3,1 2,7 2,4skadelig for fiskerinæringa i dinkommune Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 8. 8. Side |7D: Risiko og interessekonflikterFordelt på region: 5= Helt Enig Midtre Vesterålen Lofoten Harstad Narvik 1= Helt Uenig Hålogaland regionen regionenFaren for akuttutslipp (utblåsninger)ved petroleumsaktivitet utenfor 2,3 2,3 2,5 2,1 2,4Lofoten og Vesterålen er stor.Åpning for olje- og gassvirksomhetutenfor Lofoten og Vesterålen kan 2,7 2,6 3,1 2,5 2,7være en trussel for de marineressurser i havet.Åpning for olje- og gassvirksomhetutenfor Lofoten og Vesterålen vil 3,0 2,9 3,5 2,9 2,6medføre arealkonflikter medfiskerinæringa i områdetFordelt på næringer: 5= Helt Enig Fiskeri og Reiseliv Øvrig 1= Helt Uenig oppdrett næringFaren for akuttutslipp (utblåsninger)ved petroleumsaktivitet utenfor 2,5 2,7 2,3Lofoten og Vesterålen er stor.Åpning for olje- og gassvirksomhetutenfor Lofoten og Vesterålen kan 3,0 3,1 2,6være en trussel for de marineressurser i havet.Åpning for olje- og gassvirksomhetutenfor Lofoten og Vesterålen vil 3,3 3,0 3,0medføre arealkonflikter medfiskerinæringa i området Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 9. 9. Side |8MetodeDataene som legges frem i denne rapporten er resultatene fra en undersøkelse blant medlemmene ide fire regionale næringsforeningene i Hålogaland (Vesterålen Næringslivssamarbeid,Harstadregionens Næringsforening, Narvikregionen Næringsforening og Lofoten Næringsforum),samt deres respektive lokale næringsforeninger.Utvalg:Undersøkelsen er basert på tilsendte e-postadresser fra medlemslistene til de respektive foreninger. Tilsendt Svar- %Harstadregionen: 220 37 %Narvikregionen: 261 19 %Vesterålen: 445 24 %Lofoten: 319 18 %Totalt: 1251 23 %Teknisk løsning:Undersøkelsen er utsendt via webbasert software hvor hver enkelt epost/respondent fikk en egen ID.Dette gjør at det ikke er mulig å verken a) svare flere ganger for å påvirke resultat, eller b)videresende undersøkelsen til respondenter som ikke er med i utvalget.Følgende utsendelser er gjennomført:30. nov. 15:21: Første utsendelse til respondenter. 1126 stk.03. des. 10:30: Første utsendelse til supplerende respondenter 125 stk.05. des. 09:19: Purring #1 til respondenter som ikke hadde besvart. 1078 stk.07.des. 08:15: Purring #2 til respondenter som ikke hadde besvart. 994 stk.RepresentativitetDet understrekes at dette er en medlemsundersøkelse blant medlemmene i de lokale og regionalenæringsforeningene i Midtre Hålogaland. Medlemsmassen gjenspeiler ikke nødvendigvis næringslivet100 %, men resultatene fra undersøkelsen gir likevel en svært god pekepinn på hvordan næringsliveti de fire berørte regionene ser på petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen.Potensielle feilkilder:  Undersøkelsen betinger at den kontaktinfoen som er tilsendt fra næringsforeningene er korrekt. Det er en sannsynlighet for at noen medlemmer ikke har fått undersøkelsen fordi de enten a) ikke er oppført på kontaktlisten eller b) ikke har oppdatert e-post på kontaktinfoen.  Noen selskaper er medlemmer i mer enn en næringsforening. Dette betyr at det er en risiko for at disse selskapene har ulik kontaktinfo hos de ulike foreningene, noe som åpner for at ulike personer kan ha svart på vegne av samme selskap- Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II
 10. 10. Side |9 Antall svar fra reiselivsbedrifter er 25 - og det ikke gjort nærmere vurderinger av i hvilken grad respondentene er representativ for foreningenes medlemsbedrifter innenfor reiseliv. Det er heller ikke gjort vurderinger av i hvilken grad respondentene er representativ for hele reiselivsnæringa i Midtre Hålogaland. Antall svar fra bedrifter innenfor fiskeri/oppdrett er 11. Det er ikke gjort nærmere vurderinger av i hvilken grad respondentene er representativ for foreningenes medlemsbedrifter innenfor fiskeri og oppdrett. Det er heller ikke gjort vurderinger av i hvilken grad respondentene er representativ for hele fiskerinæringa i regionen. Medlemsundersøkelse - Konsekvensutredning av Nordland VI, VII og Troms II

×