SlideShare a Scribd company logo

жишиг даалгавар

1 of 8
Download to read offline
Жишиг даалгавар

                       Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн тест 10-р анги

1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл,өөрийгөө
байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхололт вэ?

    А.А.Гидденс    В.Т .Парсонс
     С.К.Маркс    D.М.Вебер          Е.Г.Спенсер
2. Нийлмэл нийгмийн шинжид үл хамаарах өгөгдлийг олно уу?
    А.Нийгмийн олон янз бүхий хэдэн мянгаас хэдэн сая хүнийг багтаасан том нийгэм юм.
    В.Хувийн, ураг төрлийн харилцааг ураг төрлийн биш,иргэний харилцаагаар халж өөрчилсөн байдаг.
    С.Нийгэм,эдийн засаг,улс төрийн тэгш бус байдал хөгжиж, анги, каст,давхраанууд үүсч,төр улс төлөвшин, удирдлагын аппарат нь
нийгмийнхарилцааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах чиг үүрэгтэй байдаг нийгэм.
    D.Нийгмийн тэгш бус байдал нь эдийн засаг, улс төр, шашин, эрхзүйн хүчин зүйлсээр аяндаа бэхжиж байдаг.
    Е.Хөдөлмөрийн хуваарь,төрөл мэргэжил нь байгалийнх байдаг.

3. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох, нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг 4 зүйлээр тодорхойлжээ. Доорхи 5 нөхцлийн аль нь
Маршийн тодорхойлсонд хамаарахгүй вэ?

     А.Нутаг дэвсгэр     В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх
     С.Иргэдтэй байх     D.Соѐ лын хөгжил
     Е.Улс төрийн бие даасан байдал
4. Нийгмийн ямар нэгэн шат үе бүхэн өмнөх үеэсээ цаг хугацааны хувьд богино үргэлжилдэг гэсэн хууль бий.Жишээ нь аж үйлдвэржсэн нийгэм
нь ажүйлдвэржихээс өмнөх үеэс богино үргэлжилсэн билээ. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү?
     А.Ард түмэн ба үндэстнүүд нь ижил биш хурдацтай хөгждөг тухай хууль
     В.Түүхийн хурдацийн хууль           С.Нийгэм эдийн засгийн формацийн онол
     D.Өсөлтийн үе шатны онол           Е.Аль нь ч биш
5. Дараахи бодомжуудын аль нь зөв бэ?
     А.Засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн.
     В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн.
     С.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал мөн.
     D.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал биш
     Е.Бүгд буруу
6. Судлаач Булдин 1989 нарын эрдэмтдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хэлбэрээр нь ангилсан ангилалд хамаарахгүйг олно уу?
     А.Хүч хэрэглэх       В.Наймаалцах    С.Үүрэг үүсгэх
     D.Хэрэгжүүлэх        Е.Бүгд буруу
7. Хүний оюун ухаан,сэтгэх авьяас билэг,асуудлын гарц,орцыг олох чадвар нь эрх мэдэлд тэмүүлэх араншинг төрүүлсэн учраас төрийг хүний
сэтгэх чанараас урган гарсан бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Энэ онолын төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү?
     А.В.И.Ленин   В.Г.Тард   С. Ф.Аквинский
     D.Ж.Руссо    Е.Аристотель
8. Жирийн иргэнээс аваад төрийн тэргүүн хүртэл, эсхүл засаг захиргааны нэгж багаас эхлээд засгийн газар хүртэл хэн ч бай хууль зөрчсөн бол
адилхан хариуцлага тооцдог , хариуцлагаа хүлээдэг байх . Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ?
     А.Хууль дээдлэх ѐ с
     В.Төр иргэн хоѐ р харилцан хариуцлага хүлээх
     С.Төрөөс хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах
     D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах
     Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах

9. Гитлерийн үед Германд захиргаадалтын капитализм гэж нэрлэгдэж байсан ба энэ үеийн эдийн засаг нь маш хатуу хяналт удирдлага дор явж
байсан хэдий ч өмч нь хувийн хэвээрүлдсэн.Германы эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу?

    А.Захиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо
    В.Чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоо
    С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо
    D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо
    Е.Аль нь ч биш

10. Сайхан бол хослол төгөлдөр,зүй зохист,хэм тэгш,эмх цэгцтэй байдал,дэг журам зэргийг илэрхийлдэг.Муухай бол сайхны эсрэг ойлголт.
Тэгвэл сайханба муухай хэмээх үнэлэмж нь юутай холбоотой үнэлэмж вэ?

    А.Ёс суртахуун   В.Гоо зүй С.Шашин    D.Урлаг    Е.Аль нь ч биш
11. Хүмүүс шинжлэх ухаан,улс төр,философи, шашныг судлахаасаа өмнөхооллож,хувцаслаж,орон байраар өөрийгөө хангах ѐ стой.Соѐ л нь
хүний эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас урган гарч,түүн дээр сүндэрлэж,энэ үйл ажиллагаанд үйлчилж байдаг. Энэ онолын төлөөлөгчийг
нэрлэнэ үү?

     А.Э.Дюркгейм   В.К.Маркс     С.М.Вебер
     D.Ж.Мердок        Е.Аба В зөв
12. Бат Доржид ажил санал болголоо.Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ?
     А.Нийгэм хоорондын харилцаа      В.Институт хоорондын харилцаа
     С.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа    D.Байгууллага,бүлэг,нийтлэг хоорондын харилцаа        Е.АбаВзөв
13. Германы философич О.Шпенглерийн алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү?
     А.Европын мөхөл     В.Түүхийн судалгаа

     С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхийн дэг журам       D.Эртний нийгэм     Е.дээрхбүгд

14. Америкийн угсаатны зүйч,түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв тохируул?

     1.Зэрлэг үеийн доод шат       а.МАА ба ан агнуур эрхэлдэг,хүнийг наймаалдаг боолт ѐ с эхэлсэн болно.
     2.Бүдүүлэг үеийн доод шат       в.Идэшний ургамал тариалж,амьтдыг гэршүүлж эхэлсэн.
     3.Соѐ лт үе            с.Хүн анх үүссэн,модонд амьдралынхаа нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе
     А.1с2в3а     В.1в2с3а     С.1а2в3с     D.1с2а3в     Е.1в2а3с
15. Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐ с,үндэсний эв нэгдлийгхангах,эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх нь
төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ?

А.Нийгмийн чиг үүрэг   В.Эдийн засгийн чиг үүрэг
С.Улс төрийн чиг үүрэг  D.Эрхзүйн чиг үүрэг             Е.Оюун санааны чиг үүрэг

16. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?

 1.Ажилтны нийгмийн хамгаалал        а.Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох,ажлын байраар хангах,мэргэжил эзэмшихэд нь туслах
2.Ажилгүйчүүдийн нийгмийн хамгаалал       в. амьдралаа дээшлүүлэх боломжтой ядуучуудад бага хувийн хүүтэй зээл олгож,аж ахуй
эрхлэх,ажил хийхэд нь туслах
3.Нийгмийн эмзэг хэсгийн нийгмийн баталгааг хангах    с.Хөдөлмөрлөх нөхцлийг сайжруулах

    А.1с2в3а     В.1с2а3в     С.1в2с3а         D.1в2а3с Е.1а2в3с

17. 1991 оноос Монголд бага өмч хувьчлалын үе эхэлсэн бөгөөд Монголын засгийн газраас ард түмэндээ олгосон анхны хувийн өмчийн хэлбэр
юу вэ?

    А.Мал       В.Орон сууц   С.Улсын үйлдвэр      D.Хувьцаа          Е.Газар

18. Бээжингийн олимпиадад тамирчин Гүндэгмаа мөнгөн медаль хүртсэн явдлыг та юу гэж бодож байна вэ?1оноо
     А.Үр дүн В.Монголын бахархал     С.Дэвшил   D.Хувийн амжилт Е.Бүгд зөв
19. Ямар хүн их сургуульд элсэн орох эрхтэй вэ?
     А.Зөвхөн насанд хүрсэн хүн            В.Зөвхөн зохих төвшний боловсрол эзэмшсэн хүн
     С.Зөвхөн элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн хүн     D.Хүн болгон суралцах эрхтэй   Е.Аль нь ч биш
20. Нийгмийн статус гэж юу вэ?
     А.Хүний эрх үүргийг тодорхойлох нийгмийн байр суурь
     В.Тодорхой үнэт зүйлс бүхий байдаг
     С.хэрэгцээгээ хангах үйл ажиллагаа
     D.Хүний нийгмийн дүр
     Е.Хүний хувцаслалт
21. Эрхзүйт ба социаль төрийн хэлбэрүүд нь өөр хоорондоо харилцан адилгүй шинж чанартай байдаг хэдий ч тэдгээрт байх нийтлэг шинж
байдаг. Ямаршинжээр эдгээр төрийн хэлбэрүүд нь адил байдаг вэ?
     А.Хоѐ улаа хувь хүний сайн сайхан байдлыг хангах зорилгод үйлчилдэг.
     В.Хоѐ улаа дарангуйллыг хүлээн зөвшөөрдөг.
     С.Ард түмнийг номхон хүлцэнгүй байхыг шаарддаг.
     D.Хоѐ улаа бүх хүмүүсийг ажлын байраар хангах
     Е.Нийтлэг шинж байх боломжгүй.
22. Монгол улсын иргэн Жавхаа хувиараа бизнес эрхлэн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоноосоо тодорхой хувийг нь нийтийн сайн сайхан үйл
хэрэгт зориулж, Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу албан татвараа төлдөг.Иймээс тэрээр “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага”-аар
удаа дараа шалгарчээ. Энэ тохиолдолд иргэн Жавхаа улс төрийн системд ямардэмжлэг үзүүлж байна вэ?

     А.Эерэг дэмжлэг     В.Сөрөг дэмжлэг      С.Оролцооны дэмжлэг
     D.Бодит дэмжлэг      Е.Нөлөөлөх дэмжлэг
23. 2009 онд МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар намууд нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ?
А.МАХН В.УИХ-ын гишүүн       З.Алтай С.Иргэний зориг нам
     D.Ардчилсан нам           Е.УИХ-д суудалтай бүх намууд
24. Сонгуульд оролцох эс оролцох,хэний ч дарамт шахалтанд оролгүйгээр саналаа чөлөөтэй илэрхийлнэ.Энд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын
аль нь хэрэгжиж байна вэ?
     А.Бүх нийтийн   В.Тэгш эрхийн С.Саналаа нууцаар өгөх
     D.Шууд      Е.Чөлөөтэй
25. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ...байдаг.
     А.Төрийн бус байгууллага      В.Иргэний хөдөлгөөн   С.Төр
     D.Улс төрийн нам          Е.Сонирхлын бүлгүүд,олон нийтийн байгууллага
26. Хэрэв хүн өвчтэй буюу ажиллах чадваргүй бол аль хэсэгт хамаарах вэ?
     А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна.          В.Ажилгүй хүмүүст оруулна.
     С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй       D.Бүрэн бусажилтай хүмүүст оруулахгүй. Е.Бүгд буруу
27. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? ____ явдал нь хэзээд хүний нэр төрийг гутаадаг ,үнэ цэнэгүй хэрэггүй зүйл болно.
     А.Сайн   В.Шударга   С.Шударга бус   D.Буян      Е.Хууль бус

28. Төрийн гарал үүслийн талаархи онолуудад аль нь хамаарахгүй вэ?

     А.Шашны онол           В.Улс төрийн антропологийн онол
     С.Нийгмийн гэрээний онол     D.Ангийн онол           Е.Засаглал хуваах онол
29. Тендерийн шалгаруулалт будлиантай явагдаж байна хэмээн үзэж,хэсэг бизнес эрхлэгчид шалгаруулалтын үр дүнг эсэргүүцэж,комиссоос
тайлбар өгөхийг шаардав. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ?

    А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг    В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг
    D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Алинд нь ч хамаарахгүй

30. Туулай гэдэг үгийг англиар rabbit оросоор заяц гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ?

     А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийгсурах хэрэгтэй.
     В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэгутга,дуудлага тэмдэг болдог.
     С.Үг тэмдэг болохын хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна.
     D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох боловч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна.
     Е.Дээрхи бүгд
31. Буруу бодомж аль нь вэ?
     А.Хоѐ рдахь байгаль    В.Нийгмийн үзэгдэл
     С.Хүний үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж уламжлагдаж байдаг хэмхэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний
хөгжсөн төвшин.
     D.Хүний ололт амжилтын цогцолбор
     Е.Байгалийн үзэгдэл.

32. Үндэстний асуудалд эерэг хандлага байхын хамт сөрөг,туйлширсан хандлага байсаар байна.Тэдгээрийн нэг болох өөрийн үндэстнийг
бусдаас дээгүүрт тавих үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
     А.Фашизм                   В.Колонизм        С.Национализм
     D.Пролетарийн интернационализм       Е.Геноцид
33. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч субьектуудыг нэрлэнэ үү?
     А.Улсын Их Хурал          В.Засгийн газар     С.Шүүх,прокурор
     D.Ерөнхийлөгч            Е.Вба Dзөв
34. Хэнд албан тушаал байна вэ? Түүнд эрх мэдэл байна хэмээсэн нь эрх мэдлийн ямар хэлбэрийн тухай өгүүлж байна вэ?
          А.Үүрэг үүсгэх       В.Наймаалцах      С.Хүч хэрэглэх
          D.Дагуулах эрх мэдэл   Е.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл.
35. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?
1. Эртний Грекийн сэтгэгчдийн ангилал   a Эртний,дорнодахины,грекийн,ромын,дундад үеийн,шинэ үеийн
2 Түүхэн хөгжлийн ангилал         b. Хаант,язгууртны,бүгд найрамдах,цөөнхийн ардчилсан,дарангуйлагч төр
3 Марксист ангилал             c Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар,нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг хүлээн
зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар иргэншил соѐ лын нэгдмэл байдалд хүрнэ.Улс үндэстэн ,ард түмэн бүр өөр өөрийн давтагдашгүй
иргэншил,соѐ лтой,энэ онцлогийг харгалзах нь үндэсний язгуур эрх ашиг
4 Иргэншлийн хандлага           d Боол эзэмшлийн,феодалын,капиталист,социалист төр
А.1a2b3c4d             В.1b2a3d4c            C.1c2d3b4a        D.1d2c3b4a        E.1d2b3a4d

36.Хүн төрмөгцөө багтдаг насан туршдаа өөрчилж болдоггүй нийгмийн бүлэг давхраа аль нь юэ?
     а.Ажилчин         б.Тариачин       в.Сэхээтэн           г.Каст
37.Давхраажилтыг хэв маягийг нэрлэ.
     а. ..................   b………………..        c. ………………….        d……………………

38.Энэтхэгт кастын 4 ү
           ндсэн хэв маяг байсныг нэрлнэ ү?
                          ү
а.Брахманууд /................................./
     b.Кшатрий /............................../
     c.войшья /.............................../
     d.шудра /................................/

39.Манай улсын статистикийн газраас амьжиргааны доод түвшинг 2009 онд тогтоож нийт хүн амын 35,6% нь түвшингээс доогуур хэрэглээтэй
байна гэж үзсэн.Энэ нь ядуурлын ямар түвшин бэ?

    b.Үнэмлэхүй ядуурал
    c.Харьцангуй ядуурал
     d.Түвшингээс доогуур
40.Нийгмийн эмзэг бүлгиийн хүмүүст аль нь хамааралтай вэ?
     А. Тахир дутуу хүн
    b.ажилгүйчүүд
    c.өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд
    D.Малчид
    Е.ажилчид
41.Нийтийн соѐл аль бүлгийн хүмүүст хамааралтай вэ?
     а.Залуучуудад
    b.Бүх бүлэг давхрааны хүмүүст
    c. Малчид
     D. ажилчид
42.Сөрөг соѐлын жишээг сонгоно уу?
          а. Гаднаас орж ирсэн шашны урсгал
         b.Гэмт этгээдүүдийн бүлэглэл
         c.Цагаан сар болон шинэ жил
43.Төрийг ямар шалгуураар хаант төр, бүгд найрамдах төр гэж ангилдаг вэ?

              а.улс төрийн дэглэмээр
             b.Төрийн байгууламжаар
             c.засаглалын хэлбэрээр
44.Сонгуулийн үндсэн зарчмуудыг нөхөж бичнэ үү?
              а. ......................................
             b. .......................................
             c. .......................................
             d. ......................................
             e. .....................................
45.Нөхөж бич.
     .................... улс төрийн системийн гол цөм мөн.

            а. Нийгэм
           b. Төр
           c. Нам

46. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул?

    1 Монгол                       а Нийгмийн бүлэг давхрааны
ашигсонирхлыгзохицуулах       иргэдэд үйлчлэх

  2 Төрийн дотоод үүрэг             в Парламентийн бүгд найрамдах төр

     3 Төрийн үүслийн нэг шалтгаан           с Улс орноо батлан хамгаалах

     4 Төрийн гадаад үүрэг               d Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах

     А.1с2d3b4a       В.1с2в3а4d         C.1в2а3d4c    D.1d2c3b4a   E.1d2a3b4c


                                11-р анги
47. Монополь олон арга замаар үүсдэг бөгөөд буруу зүйл тэмдэглэсэн бол аль вэ?
     А.Засгийн газрын олгосон эрхийн улмаас   В.Онцгой нөөцийг эзэмших замаар
     С.Үнээ нэмэх замаар                 D.Патент юмуу зохиогчийн эрхийн улмаас
     Е.Нэгдэх замаар
48. Бүтээмж гэж юу вэ?
     А.Үйлдвэрлэлийн зардлаас давсан илүүдэл орлогыг хэлнэ.
В.Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан ирж буй орлогыг хэлнэ.
     С.Нийт орлого ба нийт зардлын эерэг зөрүү юм.
   D.Үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж ашиглах явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлнэ.
     Е.Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа,үйлчилгээний тоо хэмжээг хэлнэ.
49. Бэлэн мөнгөнд хамаарахыг ол ?
     А.Банкны тэмдэгт В. Задгай мөнгө    С.Вексель
     D.Депозит мөнгө   Е.Аба В зөв
50. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан бичихдээ алдаа гаргасан бол олно уу?1оноо
     А.Эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
     В.Нийгэм,эрүүл мэндийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
     С. Боловсрол,соѐ л,шинжлэх ухааны чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
     D.Нийгэм,эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага
    Е. Бүгд зөв
51. НҮБ-ын албан ѐ сны хэл юу вэ?
     А.Араб,Англи,Хятад,Франц,Орос,Испани
     В.Англи,Орос С.Хятад,Араб,Англи,Орос,Солонгос
     D.Япон,Хятад,Англи,Орос,Солонгос,Франц
     Е.Хятад,Араб
52. НҮБ-д гишүүн орнуудад заавал биелүүлэх шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан байгууллага байдаг.Түүнийг нэрлэнэ үү?
     А.Олон улсын шүүх     В.Аюулгүйн зөвлөл
     С.Ерөнхий ассамблей    D.Нарийн бичгийн дарга нарын газар
     Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл
53. Нөгөө хоѐ р талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс болгоомжлох. Нөгөө хоѐ р талын хооронд дотны хамтын
ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх явдал байдаг.Хэдэн туйлт системийн дүрэм бэ?1оноо

     А.Нэг туйлт        В.Олон туйлт       С.Гурван туйлт
     D.Хоѐ р туйлт       Е.Аль нь ч биш
54. Нийлүүлэлт нэмэгдвэл:
     А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө.
     С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна. D.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна.
     Е.Аль нь ч биш
55. Эрэлтийн хуулиар илэрхийлэгдэх бодомжийг олно уу?
     А.Илүүдэл нийлүүлэлт нь үнийг бууруулдаг.          В.Хэрвээ хэрэглэгчийн орлого өсч байвал ихээр худалдан авдаг.
     С.Барааны үнэ буурахад худалдан авалт нэмэгддэг.   D.Эрэлт өсөхөд үйлдвэрлэгчдийн ажил нэмэгдэнэ. Е.Аль нь ч биш
56. Монгол улсын үндсэн хуулинд эдийн засгийн талаар хамааралгүй зүйл

дурдсан бол аль нь вэ?2оноо

     А.Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн
засагтай байна.
     В.Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална
     .С.Өмчлөгч нь Монгол улсын иргэн ба гадаадын иргэн байж болно.
     D.Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтанд байна
     Е.Дээрхи бүгд буруу
57. Импортын болон экспортын гаалийн албан татвар нь:1оноо
     А.Орлогын албан татвар       В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар
     D.Нийгмийн даатгалын орлого     Е.Гадаад үйл ажиллагааны орлого
58. Мөнгөний ханш бууралтын төвшинд нөлөөлөх талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагаа нь зах зээлийн үеийн төрийн ямар үүрэгт хамаарах
вэ?1оноо
     А.Эдийн засгийг тогтворжуулах    В.Орлогыг дахин хуваарилах С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх
     D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх үүрэг
59. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцооны хэлбэрийг тодорхойлно уу?
     А.Сонгуульд оролцох        В.Төрийн байгууллагад хандан захидал бичих
     С.Төрийн ажилтнууд,зүтгэлтнүүдтэй уулзах уулзалтанд оролцох
     D.Нам эвсэл хөдөлгөөнд элсэх       Е.Татвараас зайлсхийх
60. Элитийн онолын гол санаанд хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу?
     А.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээр оролцох эрхтэй.
     В.Олон түмэн өөрсдийн төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй.
     С.Төр нь хүний нэр төр, өмч хөрөнгийг хамгаална.
     D.Төрийн бодлогыг удирдагч цөөнх тодорхойлно.
     Е.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐ сны зүйл мөн.

61.. Шашингүйн үзлийн эрт үеийн төлөөлөгч хэн бэ?

     А.Ксенофон   В.Б.Рассел    С.З.Фрейд     D.Г.Галилей   Е.Н.Коперник
62. 1988 онд дэлхийн томоохон шагналын нэг Нобелийн энхтайвны шагналыгНҮБ-ын үндсэн гол байгууллагын нэгэнд олгосон байна. Шагнал
авсан байгууллага аль нь вэ?
     А.Ерөнхий ассамблей    В.Олон улсын шүүх
     С.Аюулгүйн зөвлөл     D.НҮБ-ын энхийг сахиулах хүчин Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл
63. Дараахи хэрэгцээнүүдээс чухам аль хэрэгцээг улс төрийн институт хангах вэ?
     А.Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах
     В.Нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах
     С.Нийгэмд дээдлэгдэгч соѐ лын үнэт зүйлсийг уламжлан залгамжлуулагч
     D.Амьдралын утга учир, оюун санааны асуудлыгшийдвэрлэх
     Е.Нийгэмд шударга ѐ сыг тогтоох

64. Микро эдийн засаг юуг судлах вэ?

     А.Эдийн засаг дахь мөнгө зээлийн тогтолцоог      В.Гадаад худалдаанытэнцлийг
     С.Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг,арга механизм D.Эдийн засгийн бүх асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг судална.
     Е.Өрх гэр пүүсийн хоорондох харилцаа
65. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ?
     А.Нэг худалдагчтай              В.Зах зээл дээр пүүс үнийг тодорхойлогч байдаг.
     С.Ялгавартай нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэрлэдэг.
     D.Тухайн зах зээл дээр орж гарахад хэцүү  Е.Аль нь ч биш
66.Газар,хөдөлмөр,капитал бол үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс мөн.Капиталд дараахи зүйлийн аль нь хамаарах вэ?

     А.Мөнгө,хувьцаа,облигаци     В.Зөвхөн мөнгө      С.Зөвхөн хувьцаа
     D.Зөвхөн хувьцаа,облигаци     Е.Мөнгө,хувьцаа,облигаци аль нь ч капиталд хамаарахгүй.
67. Монгол улсын иргэн Чехийн хувийн компанид ажиллахад орлого нь хаанатооцогдох вэ?
     А.Монгол улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүн,Солонгосын ДНБ
     В.Монгол улсын ДНБ,Солонгосын ҮНБ
     С.Солонгос,Монголын ҮНБ
     D.Солонгосын ҮНБ,ДНБ
     Е.Бүгд буруу
68. Зөв харгалзуул?

1 Татвар              a. Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаас авч улс,орон нутгийн төсөв
                  болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө

2 Албан татвар           b Хууль тогтоомжийн дагуутөрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйннэгж
                  байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа
                  мөнгөн хөрөнгө

3 Хураамж        С.Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасзавсрын ямар нэгэн шат       дамжлагагүйгээр,орлогынх нь
хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар

4 Төлбөр        d. Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ,бараа
бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар

5 Шууд татвар       e Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч бай            Заавал төлөх
төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж,иргэдээс хариу төлбөргүйгээр улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгө

      А.1b2d3c4a5e6f       В.1c2a3b4d5f6a      C.1d2b3c4a5f6e     D.1e2f3b4a5c6d      E.1f2e3a4b5c6d

69.Макро эдийн засагт хамаарагдахгүй ухагдахууныг олно уу?

      А.Инфляци    В.Ажилгүйдэл        С.хүн амын нягтшил    D.Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн

70. Микро эдийн засагт хамаарагдахгүй ухагдахууныг олно уу?

      А.Тодорхой үйлдвэрлэгч пүүсүүд   В.жижиглэн худалдаачид  С.үндэсний орлого    D.Хүнсний зах

71.Эдийн засгийн уналтын үед бий болж буй ажилгүйдлийг

      А.бүтцийн ажилгүйдэл
      В.завсрын ажилгүйдэл
      С.мөчлөгийн ажилгүйдэл

Recommended

тест №1
тест №1тест №1
тест №1doljoo79
 
Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3Niigmiin tuhai medleg-3
Niigmiin tuhai medleg-3tulgaa14
 
Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4Niigmiin tuhai medleg-4
Niigmiin tuhai medleg-4tulgaa14
 
нийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройнийгэм тест өөрийгөө сориорой
нийгэм тест өөрийгөө сориоройBurmaa Ganbaatar
 
Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1Niigmiin tuhai medleg-1
Niigmiin tuhai medleg-1tulgaa14
 

More Related Content

What's hot

Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2tulgaa14
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5tulgaa14
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1anartseeveldorj
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmedБямбаа Авирмэд
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testanartseeveldorj
 

What's hot (18)

800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies b by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies b by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2Niigmiin tuhai medleg-2
Niigmiin tuhai medleg-2
 
800.mn social studies d by byambaa avirmed
800.mn  social studies d by byambaa avirmed800.mn  social studies d by byambaa avirmed
800.mn social studies d by byambaa avirmed
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Д by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies d by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies d by byambaa avirmed
 
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies a by byambaa avirmed
 
Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5Niigmiin tuhai medleg-5
Niigmiin tuhai medleg-5
 
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2014 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2014 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
800.mn - 2011 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies c by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies c by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар А by byambaa avirmed
 
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
Niigem sudlal-zuun-dasgal-daalgavar-azhil-1
 
Sociaty
SociatySociaty
Sociaty
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар Б by byambaa avirmed
 
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed800.mn  2013 social studies a by byambaa avirmed
800.mn 2013 social studies a by byambaa avirmed
 
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
800.mn - 2012 Нийгмийн тухай мэдлэг ЭЕШ хувилбар С by byambaa avirmed
 
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-testBuren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
Buren dund-bolovsrolyn-niigem-sudlal-shalgaltyn-test
 

Similar to жишиг даалгавар

óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàzundarma
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм doljoo79
 

Similar to жишиг даалгавар (13)

Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
Niigem01
Niigem01Niigem01
Niigem01
 
эеш а 2016
эеш а 2016эеш а 2016
эеш а 2016
 
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòàóëñ òºð ñîíãîí òåñòà
óëñ òºð ñîíãîí òåñòà
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
10 анги
10 анги10 анги
10 анги
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм должинсүрэн нийгэм
должинсүрэн нийгэм
 
Naraa3.
Naraa3.Naraa3.
Naraa3.
 
2021A_1-34.docx
2021A_1-34.docx2021A_1-34.docx
2021A_1-34.docx
 

жишиг даалгавар

 • 1. Жишиг даалгавар Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн тест 10-р анги 1. Нийгэм нь хүмүүсийн олон талт харилцаа, хамтын үйл ажиллагааны систем,тэдгээрийн үр дүнд бий болсон үнэт зүйлсийн нэгдэл,өөрийгөө байнга нөхөн сэргээж байдаг бие даасан тогтолцоо юм.Хэний боловсруулсан тодорхололт вэ? А.А.Гидденс В.Т .Парсонс С.К.Маркс D.М.Вебер Е.Г.Спенсер 2. Нийлмэл нийгмийн шинжид үл хамаарах өгөгдлийг олно уу? А.Нийгмийн олон янз бүхий хэдэн мянгаас хэдэн сая хүнийг багтаасан том нийгэм юм. В.Хувийн, ураг төрлийн харилцааг ураг төрлийн биш,иргэний харилцаагаар халж өөрчилсөн байдаг. С.Нийгэм,эдийн засаг,улс төрийн тэгш бус байдал хөгжиж, анги, каст,давхраанууд үүсч,төр улс төлөвшин, удирдлагын аппарат нь нийгмийнхарилцааг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах чиг үүрэгтэй байдаг нийгэм. D.Нийгмийн тэгш бус байдал нь эдийн засаг, улс төр, шашин, эрхзүйн хүчин зүйлсээр аяндаа бэхжиж байдаг. Е.Хөдөлмөрийн хуваарь,төрөл мэргэжил нь байгалийнх байдаг. 3. Америкийн социологич Р.Марш ямар үед нийгэм болох, нийгмийн нэгдлийн нөхцлийг 4 зүйлээр тодорхойлжээ. Доорхи 5 нөхцлийн аль нь Маршийн тодорхойлсонд хамаарахгүй вэ? А.Нутаг дэвсгэр В.Нийгмээ төрөлтөөр нөхөн сэлбэж байх С.Иргэдтэй байх D.Соѐ лын хөгжил Е.Улс төрийн бие даасан байдал 4. Нийгмийн ямар нэгэн шат үе бүхэн өмнөх үеэсээ цаг хугацааны хувьд богино үргэлжилдэг гэсэн хууль бий.Жишээ нь аж үйлдвэржсэн нийгэм нь ажүйлдвэржихээс өмнөх үеэс богино үргэлжилсэн билээ. Дээрхи өгөгдлийн үндсэн санааг агуулсан ойлголтыг нэрлэнэ үү? А.Ард түмэн ба үндэстнүүд нь ижил биш хурдацтай хөгждөг тухай хууль В.Түүхийн хурдацийн хууль С.Нийгэм эдийн засгийн формацийн онол D.Өсөлтийн үе шатны онол Е.Аль нь ч биш 5. Дараахи бодомжуудын аль нь зөв бэ? А.Засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн. В.Төрийн засаглал бүхэн улс төрийн засаглал мөн. С.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал мөн. D.Улс төрийн засаглал бүхэн төрийн засаглал биш Е.Бүгд буруу 6. Судлаач Булдин 1989 нарын эрдэмтдийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хэлбэрээр нь ангилсан ангилалд хамаарахгүйг олно уу? А.Хүч хэрэглэх В.Наймаалцах С.Үүрэг үүсгэх D.Хэрэгжүүлэх Е.Бүгд буруу 7. Хүний оюун ухаан,сэтгэх авьяас билэг,асуудлын гарц,орцыг олох чадвар нь эрх мэдэлд тэмүүлэх араншинг төрүүлсэн учраас төрийг хүний сэтгэх чанараас урган гарсан бүтээгдэхүүн гэж үздэг. Энэ онолын төлөөлөгчдийг нэрлэнэ үү? А.В.И.Ленин В.Г.Тард С. Ф.Аквинский D.Ж.Руссо Е.Аристотель 8. Жирийн иргэнээс аваад төрийн тэргүүн хүртэл, эсхүл засаг захиргааны нэгж багаас эхлээд засгийн газар хүртэл хэн ч бай хууль зөрчсөн бол адилхан хариуцлага тооцдог , хариуцлагаа хүлээдэг байх . Энэ өгөгдөл эрхзүйт төрийн онцлог шинжүүдийн алинд хамаарах вэ? А.Хууль дээдлэх ѐ с В.Төр иргэн хоѐ р харилцан хариуцлага хүлээх С.Төрөөс хүний эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, түүнийг баталгаатай хангах D.Төрийн эрх мэдэл хуваарилах Е.Шүүх зөвхөн хуулинд захирагдах 9. Гитлерийн үед Германд захиргаадалтын капитализм гэж нэрлэгдэж байсан ба энэ үеийн эдийн засаг нь маш хатуу хяналт удирдлага дор явж байсан хэдий ч өмч нь хувийн хэвээрүлдсэн.Германы эдийн засгийн тогтолцооны хэв маягийг тодорхойлно уу? А.Захиргаадалтын эдийн засгийн тогтолцоо В.Чөлөөт эдийн засгийн тогтолцоо С.Холимог эдийн засгийн тогтолцоо D.Уламжлалт эдийн засгийн тогтолцоо Е.Аль нь ч биш 10. Сайхан бол хослол төгөлдөр,зүй зохист,хэм тэгш,эмх цэгцтэй байдал,дэг журам зэргийг илэрхийлдэг.Муухай бол сайхны эсрэг ойлголт. Тэгвэл сайханба муухай хэмээх үнэлэмж нь юутай холбоотой үнэлэмж вэ? А.Ёс суртахуун В.Гоо зүй С.Шашин D.Урлаг Е.Аль нь ч биш
 • 2. 11. Хүмүүс шинжлэх ухаан,улс төр,философи, шашныг судлахаасаа өмнөхооллож,хувцаслаж,орон байраар өөрийгөө хангах ѐ стой.Соѐ л нь хүний эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас урган гарч,түүн дээр сүндэрлэж,энэ үйл ажиллагаанд үйлчилж байдаг. Энэ онолын төлөөлөгчийг нэрлэнэ үү? А.Э.Дюркгейм В.К.Маркс С.М.Вебер D.Ж.Мердок Е.Аба В зөв 12. Бат Доржид ажил санал болголоо.Нийгмийн харилцааны аль түвшинд хамаарах вэ? А.Нийгэм хоорондын харилцаа В.Институт хоорондын харилцаа С.Бие хүмүүс хоорондын харилцаа D.Байгууллага,бүлэг,нийтлэг хоорондын харилцаа Е.АбаВзөв 13. Германы философич О.Шпенглерийн алдартай бүтээлийг нэрлэнэ үү? А.Европын мөхөл В.Түүхийн судалгаа С.Иргэншил хоорондын мөргөлдөөн,шинэчлэгдэж буй дэлхийн дэг журам D.Эртний нийгэм Е.дээрхбүгд 14. Америкийн угсаатны зүйч,түүхч Л.Морганы нийгмийн хөгжлийн ангиллыг зөв тохируул? 1.Зэрлэг үеийн доод шат а.МАА ба ан агнуур эрхэлдэг,хүнийг наймаалдаг боолт ѐ с эхэлсэн болно. 2.Бүдүүлэг үеийн доод шат в.Идэшний ургамал тариалж,амьтдыг гэршүүлж эхэлсэн. 3.Соѐ лт үе с.Хүн анх үүссэн,модонд амьдралынхаа нэлээд хугацааг өнгөрүүлж байсан үе А.1с2в3а В.1в2с3а С.1а2в3с D.1с2а3в Е.1в2а3с 15. Хүний эрх, эрх чөлөө,шударга ѐ с,үндэсний эв нэгдлийгхангах,эрүүл мэнд,боловсролын тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх нь төрийн ямар чиг үүргийг илэрхийлж байна вэ? А.Нийгмийн чиг үүрэг В.Эдийн засгийн чиг үүрэг С.Улс төрийн чиг үүрэг D.Эрхзүйн чиг үүрэг Е.Оюун санааны чиг үүрэг 16. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1.Ажилтны нийгмийн хамгаалал а.Ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох,ажлын байраар хангах,мэргэжил эзэмшихэд нь туслах 2.Ажилгүйчүүдийн нийгмийн хамгаалал в. амьдралаа дээшлүүлэх боломжтой ядуучуудад бага хувийн хүүтэй зээл олгож,аж ахуй эрхлэх,ажил хийхэд нь туслах 3.Нийгмийн эмзэг хэсгийн нийгмийн баталгааг хангах с.Хөдөлмөрлөх нөхцлийг сайжруулах А.1с2в3а В.1с2а3в С.1в2с3а D.1в2а3с Е.1а2в3с 17. 1991 оноос Монголд бага өмч хувьчлалын үе эхэлсэн бөгөөд Монголын засгийн газраас ард түмэндээ олгосон анхны хувийн өмчийн хэлбэр юу вэ? А.Мал В.Орон сууц С.Улсын үйлдвэр D.Хувьцаа Е.Газар 18. Бээжингийн олимпиадад тамирчин Гүндэгмаа мөнгөн медаль хүртсэн явдлыг та юу гэж бодож байна вэ?1оноо А.Үр дүн В.Монголын бахархал С.Дэвшил D.Хувийн амжилт Е.Бүгд зөв 19. Ямар хүн их сургуульд элсэн орох эрхтэй вэ? А.Зөвхөн насанд хүрсэн хүн В.Зөвхөн зохих төвшний боловсрол эзэмшсэн хүн С.Зөвхөн элсэлтийн шалгалт өгч тэнцсэн хүн D.Хүн болгон суралцах эрхтэй Е.Аль нь ч биш 20. Нийгмийн статус гэж юу вэ? А.Хүний эрх үүргийг тодорхойлох нийгмийн байр суурь В.Тодорхой үнэт зүйлс бүхий байдаг С.хэрэгцээгээ хангах үйл ажиллагаа D.Хүний нийгмийн дүр Е.Хүний хувцаслалт 21. Эрхзүйт ба социаль төрийн хэлбэрүүд нь өөр хоорондоо харилцан адилгүй шинж чанартай байдаг хэдий ч тэдгээрт байх нийтлэг шинж байдаг. Ямаршинжээр эдгээр төрийн хэлбэрүүд нь адил байдаг вэ? А.Хоѐ улаа хувь хүний сайн сайхан байдлыг хангах зорилгод үйлчилдэг. В.Хоѐ улаа дарангуйллыг хүлээн зөвшөөрдөг. С.Ард түмнийг номхон хүлцэнгүй байхыг шаарддаг. D.Хоѐ улаа бүх хүмүүсийг ажлын байраар хангах Е.Нийтлэг шинж байх боломжгүй. 22. Монгол улсын иргэн Жавхаа хувиараа бизнес эрхлэн үйл ажиллагаанаас олсон орлогоноосоо тодорхой хувийг нь нийтийн сайн сайхан үйл хэрэгт зориулж, Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу албан татвараа төлдөг.Иймээс тэрээр “Хэрэглэгчдийн найдвартай түнш байгууллага”-аар удаа дараа шалгарчээ. Энэ тохиолдолд иргэн Жавхаа улс төрийн системд ямардэмжлэг үзүүлж байна вэ? А.Эерэг дэмжлэг В.Сөрөг дэмжлэг С.Оролцооны дэмжлэг D.Бодит дэмжлэг Е.Нөлөөлөх дэмжлэг 23. 2009 онд МУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ямар намууд нэр дэвшүүлэх эрхтэй вэ?
 • 3. А.МАХН В.УИХ-ын гишүүн З.Алтай С.Иргэний зориг нам D.Ардчилсан нам Е.УИХ-д суудалтай бүх намууд 24. Сонгуульд оролцох эс оролцох,хэний ч дарамт шахалтанд оролгүйгээр саналаа чөлөөтэй илэрхийлнэ.Энд сонгуулийн үндсэн зарчмуудын аль нь хэрэгжиж байна вэ? А.Бүх нийтийн В.Тэгш эрхийн С.Саналаа нууцаар өгөх D.Шууд Е.Чөлөөтэй 25. Тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү?Сонирхлын хэрэгжилтийг хангадаг байгууллага нь ...байдаг. А.Төрийн бус байгууллага В.Иргэний хөдөлгөөн С.Төр D.Улс төрийн нам Е.Сонирхлын бүлгүүд,олон нийтийн байгууллага 26. Хэрэв хүн өвчтэй буюу ажиллах чадваргүй бол аль хэсэгт хамаарах вэ? А.Ажил эрхэлж буй хүмүүст оруулна. В.Ажилгүй хүмүүст оруулна. С.Ажиллах хүчний бүрэлдэхүүнд оруулахгүй D.Бүрэн бусажилтай хүмүүст оруулахгүй. Е.Бүгд буруу 27. Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхөж бичнэ үү? ____ явдал нь хэзээд хүний нэр төрийг гутаадаг ,үнэ цэнэгүй хэрэггүй зүйл болно. А.Сайн В.Шударга С.Шударга бус D.Буян Е.Хууль бус 28. Төрийн гарал үүслийн талаархи онолуудад аль нь хамаарахгүй вэ? А.Шашны онол В.Улс төрийн антропологийн онол С.Нийгмийн гэрээний онол D.Ангийн онол Е.Засаглал хуваах онол 29. Тендерийн шалгаруулалт будлиантай явагдаж байна хэмээн үзэж,хэсэг бизнес эрхлэгчид шалгаруулалтын үр дүнг эсэргүүцэж,комиссоос тайлбар өгөхийг шаардав. Энэ тохиолдолд сонирхлын бүлэг аль хэлбэрт хамаарах вэ? А.Холбооны шинжтэй сонирхлын бүлэг В.Бүрдлийн шинжтэй сонирхлын бүлэг С.Холбооны бус шинжтэй сонирхлын бүлэг D.Тодорхойгүй шинжтэй сонирхлын бүлэг Е.Алинд нь ч хамаарахгүй 30. Туулай гэдэг үгийг англиар rabbit оросоор заяц гэдэг.Энэ нь дараахи ойлголтуудын алинд хамаарах вэ? А.Гадаад хэл сурахад бидний мэдэхгүй байгаа тэмдгийн систем болсон тухайн хэлний дуудлага,бичиг үсгийгсурах хэрэгтэй. В.Хэлний үндсэн нэгж нь үг бөгөөд тэр нь нэгэн зэрэгутга,дуудлага тэмдэг болдог. С.Үг тэмдэг болохын хувьд дуудлага,бичгийн дүрс нь өөр өөр байна. D.Үгийн дуудлага хэл болгонд өөр байж болох боловч тэмдэглэж байгаа зүйл нь нэг,утга нь адилхан байна. Е.Дээрхи бүгд 31. Буруу бодомж аль нь вэ? А.Хоѐ рдахь байгаль В.Нийгмийн үзэгдэл С.Хүний үйл ажиллагааны үр дүнд бий болж уламжлагдаж байдаг хэмхэмжээ,итгэл үнэмшил,билэг тэмдэг,үнэт зүйлсийн цогц,хүний хөгжсөн төвшин. D.Хүний ололт амжилтын цогцолбор Е.Байгалийн үзэгдэл. 32. Үндэстний асуудалд эерэг хандлага байхын хамт сөрөг,туйлширсан хандлага байсаар байна.Тэдгээрийн нэг болох өөрийн үндэстнийг бусдаас дээгүүрт тавих үзлийг юу гэж нэрлэдэг вэ? А.Фашизм В.Колонизм С.Национализм D.Пролетарийн интернационализм Е.Геноцид 33. Гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч субьектуудыг нэрлэнэ үү? А.Улсын Их Хурал В.Засгийн газар С.Шүүх,прокурор D.Ерөнхийлөгч Е.Вба Dзөв 34. Хэнд албан тушаал байна вэ? Түүнд эрх мэдэл байна хэмээсэн нь эрх мэдлийн ямар хэлбэрийн тухай өгүүлж байна вэ? А.Үүрэг үүсгэх В.Наймаалцах С.Хүч хэрэглэх D.Дагуулах эрх мэдэл Е.Хэрэгжүүлэх эрх мэдэл. 35. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1. Эртний Грекийн сэтгэгчдийн ангилал a Эртний,дорнодахины,грекийн,ромын,дундад үеийн,шинэ үеийн 2 Түүхэн хөгжлийн ангилал b. Хаант,язгууртны,бүгд найрамдах,цөөнхийн ардчилсан,дарангуйлагч төр 3 Марксист ангилал c Хүн төрөлхтөн хөгжлийн тэргүүний загвар,нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэт зүйлсийг хүлээн зөвшөөрч хэрэгжүүлэх замаар иргэншил соѐ лын нэгдмэл байдалд хүрнэ.Улс үндэстэн ,ард түмэн бүр өөр өөрийн давтагдашгүй иргэншил,соѐ лтой,энэ онцлогийг харгалзах нь үндэсний язгуур эрх ашиг 4 Иргэншлийн хандлага d Боол эзэмшлийн,феодалын,капиталист,социалист төр А.1a2b3c4d В.1b2a3d4c C.1c2d3b4a D.1d2c3b4a E.1d2b3a4d 36.Хүн төрмөгцөө багтдаг насан туршдаа өөрчилж болдоггүй нийгмийн бүлэг давхраа аль нь юэ? а.Ажилчин б.Тариачин в.Сэхээтэн г.Каст 37.Давхраажилтыг хэв маягийг нэрлэ. а. .................. b……………….. c. …………………. d…………………… 38.Энэтхэгт кастын 4 ү ндсэн хэв маяг байсныг нэрлнэ ү? ү
 • 4. а.Брахманууд /................................./ b.Кшатрий /............................../ c.войшья /.............................../ d.шудра /................................/ 39.Манай улсын статистикийн газраас амьжиргааны доод түвшинг 2009 онд тогтоож нийт хүн амын 35,6% нь түвшингээс доогуур хэрэглээтэй байна гэж үзсэн.Энэ нь ядуурлын ямар түвшин бэ? b.Үнэмлэхүй ядуурал c.Харьцангуй ядуурал d.Түвшингээс доогуур 40.Нийгмийн эмзэг бүлгиийн хүмүүст аль нь хамааралтай вэ? А. Тахир дутуу хүн b.ажилгүйчүүд c.өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд D.Малчид Е.ажилчид 41.Нийтийн соѐл аль бүлгийн хүмүүст хамааралтай вэ? а.Залуучуудад b.Бүх бүлэг давхрааны хүмүүст c. Малчид D. ажилчид 42.Сөрөг соѐлын жишээг сонгоно уу? а. Гаднаас орж ирсэн шашны урсгал b.Гэмт этгээдүүдийн бүлэглэл c.Цагаан сар болон шинэ жил 43.Төрийг ямар шалгуураар хаант төр, бүгд найрамдах төр гэж ангилдаг вэ? а.улс төрийн дэглэмээр b.Төрийн байгууламжаар c.засаглалын хэлбэрээр 44.Сонгуулийн үндсэн зарчмуудыг нөхөж бичнэ үү? а. ...................................... b. ....................................... c. ....................................... d. ...................................... e. ..................................... 45.Нөхөж бич. .................... улс төрийн системийн гол цөм мөн. а. Нийгэм b. Төр c. Нам 46. Доорхи өгөгдлийг зөв тохируул? 1 Монгол а Нийгмийн бүлэг давхрааны ашигсонирхлыгзохицуулах иргэдэд үйлчлэх 2 Төрийн дотоод үүрэг в Парламентийн бүгд найрамдах төр 3 Төрийн үүслийн нэг шалтгаан с Улс орноо батлан хамгаалах 4 Төрийн гадаад үүрэг d Бусдыг захирах ,албадах замаар нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах А.1с2d3b4a В.1с2в3а4d C.1в2а3d4c D.1d2c3b4a E.1d2a3b4c 11-р анги 47. Монополь олон арга замаар үүсдэг бөгөөд буруу зүйл тэмдэглэсэн бол аль вэ? А.Засгийн газрын олгосон эрхийн улмаас В.Онцгой нөөцийг эзэмших замаар С.Үнээ нэмэх замаар D.Патент юмуу зохиогчийн эрхийн улмаас Е.Нэгдэх замаар 48. Бүтээмж гэж юу вэ? А.Үйлдвэрлэлийн зардлаас давсан илүүдэл орлогыг хэлнэ.
 • 5. В.Үйлдвэрийн газарт тухайн үеийнхээ урсгал хэрэгцээг нөхөхөд яг хүрэлцэхүйц буцан ирж буй орлогыг хэлнэ. С.Нийт орлого ба нийт зардлын эерэг зөрүү юм. D.Үйлдвэрлэлийн боломжийг бүрэн дүүрэн хүчин чадалд нь хүргэж ашиглах явдлыг илэрхийлдэг үзүүлэлтийг хэлнэ. Е.Үйлдвэрлэлийн зарцуулсан нэгж нөөцөөр бүтээсэн бараа,үйлчилгээний тоо хэмжээг хэлнэ. 49. Бэлэн мөнгөнд хамаарахыг ол ? А.Банкны тэмдэгт В. Задгай мөнгө С.Вексель D.Депозит мөнгө Е.Аба В зөв 50. НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллагуудыг үйл ажиллагааны чиглэлээр ангилан бичихдээ алдаа гаргасан бол олно уу?1оноо А.Эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага В.Нийгэм,эрүүл мэндийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага С. Боловсрол,соѐ л,шинжлэх ухааны чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага D.Нийгэм,эдийн засгийн чиглэлийн төрөлжсөн байгууллага Е. Бүгд зөв 51. НҮБ-ын албан ѐ сны хэл юу вэ? А.Араб,Англи,Хятад,Франц,Орос,Испани В.Англи,Орос С.Хятад,Араб,Англи,Орос,Солонгос D.Япон,Хятад,Англи,Орос,Солонгос,Франц Е.Хятад,Араб 52. НҮБ-д гишүүн орнуудад заавал биелүүлэх шийдвэр гаргах эрхтэй ганцхан байгууллага байдаг.Түүнийг нэрлэнэ үү? А.Олон улсын шүүх В.Аюулгүйн зөвлөл С.Ерөнхий ассамблей D.Нарийн бичгийн дарга нарын газар Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл 53. Нөгөө хоѐ р талтай аль алинтай нь сайн харилцаатай байх,зөрчил үүсэхээс болгоомжлох. Нөгөө хоѐ р талын хооронд дотны хамтын ажиллагаа бий болохоос сэргийлэх явдал байдаг.Хэдэн туйлт системийн дүрэм бэ?1оноо А.Нэг туйлт В.Олон туйлт С.Гурван туйлт D.Хоѐ р туйлт Е.Аль нь ч биш 54. Нийлүүлэлт нэмэгдвэл: А.Үнэ өснө,тоо хэмжээ өснө. В.Үнэ буурна,тоо хэмжээ өснө. С.Үнэ буурна,тоо хэмжээ буурна. D.Үнэ өснө,тоо хэмжээ буурна. Е.Аль нь ч биш 55. Эрэлтийн хуулиар илэрхийлэгдэх бодомжийг олно уу? А.Илүүдэл нийлүүлэлт нь үнийг бууруулдаг. В.Хэрвээ хэрэглэгчийн орлого өсч байвал ихээр худалдан авдаг. С.Барааны үнэ буурахад худалдан авалт нэмэгддэг. D.Эрэлт өсөхөд үйлдвэрлэгчдийн ажил нэмэгдэнэ. Е.Аль нь ч биш 56. Монгол улсын үндсэн хуулинд эдийн засгийн талаар хамааралгүй зүйл дурдсан бол аль нь вэ?2оноо А.Монгол улс дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байна. В.Төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч өмчлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална .С.Өмчлөгч нь Монгол улсын иргэн ба гадаадын иргэн байж болно. D.Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтанд байна Е.Дээрхи бүгд буруу 57. Импортын болон экспортын гаалийн албан татвар нь:1оноо А.Орлогын албан татвар В.Өмчийн татвар С.Онцгой албан татвар D.Нийгмийн даатгалын орлого Е.Гадаад үйл ажиллагааны орлого 58. Мөнгөний ханш бууралтын төвшинд нөлөөлөх талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагаа нь зах зээлийн үеийн төрийн ямар үүрэгт хамаарах вэ?1оноо А.Эдийн засгийг тогтворжуулах В.Орлогыг дахин хуваарилах С.Төгс өрсөлдөөн өрнөх таатай нөхцлийг бүрдүүлэх D.Нөөцийг хуваарилах үүрэг Е.Эдийн засгийн амьдралд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх үүрэг 59. Иргэдийн улс төрийн нийцгүй оролцооны хэлбэрийг тодорхойлно уу? А.Сонгуульд оролцох В.Төрийн байгууллагад хандан захидал бичих С.Төрийн ажилтнууд,зүтгэлтнүүдтэй уулзах уулзалтанд оролцох D.Нам эвсэл хөдөлгөөнд элсэх Е.Татвараас зайлсхийх 60. Элитийн онолын гол санаанд хамаарах өгөгдлийг тодорхойлно уу? А.Төр засаглалыг хэрэгжүүлэхэд ард түмэн нийтээр оролцох эрхтэй. В.Олон түмэн өөрсдийн төр засгаа сонгож бий болгох эрхтэй. С.Төр нь хүний нэр төр, өмч хөрөнгийг хамгаална. D.Төрийн бодлогыг удирдагч цөөнх тодорхойлно. Е.Хүний эрх бол хэнээс ч үл хамаарах жам ѐ сны зүйл мөн. 61.. Шашингүйн үзлийн эрт үеийн төлөөлөгч хэн бэ? А.Ксенофон В.Б.Рассел С.З.Фрейд D.Г.Галилей Е.Н.Коперник
 • 6. 62. 1988 онд дэлхийн томоохон шагналын нэг Нобелийн энхтайвны шагналыгНҮБ-ын үндсэн гол байгууллагын нэгэнд олгосон байна. Шагнал авсан байгууллага аль нь вэ? А.Ерөнхий ассамблей В.Олон улсын шүүх С.Аюулгүйн зөвлөл D.НҮБ-ын энхийг сахиулах хүчин Е.Эдийн засаг нийгмийн зөвлөл 63. Дараахи хэрэгцээнүүдээс чухам аль хэрэгцээг улс төрийн институт хангах вэ? А.Хүн амын нөхөн үйлдвэрлэлийг хангах В.Нийгмийн дэг журам аюулгүй байдлыг хангах С.Нийгэмд дээдлэгдэгч соѐ лын үнэт зүйлсийг уламжлан залгамжлуулагч D.Амьдралын утга учир, оюун санааны асуудлыгшийдвэрлэх Е.Нийгэмд шударга ѐ сыг тогтоох 64. Микро эдийн засаг юуг судлах вэ? А.Эдийн засаг дахь мөнгө зээлийн тогтолцоог В.Гадаад худалдаанытэнцлийг С.Эдийн засагт төрийн гүйцэтгэх үүрэг,арга механизм D.Эдийн засгийн бүх асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг судална. Е.Өрх гэр пүүсийн хоорондох харилцаа 65. Монопольт өрсөлдөөний зах зээлийг аль шинж нь тодорхойлох вэ? А.Нэг худалдагчтай В.Зах зээл дээр пүүс үнийг тодорхойлогч байдаг. С.Ялгавартай нэгэн төрлийн бүтээгдэхүүнийг нэрлэдэг. D.Тухайн зах зээл дээр орж гарахад хэцүү Е.Аль нь ч биш 66.Газар,хөдөлмөр,капитал бол үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс мөн.Капиталд дараахи зүйлийн аль нь хамаарах вэ? А.Мөнгө,хувьцаа,облигаци В.Зөвхөн мөнгө С.Зөвхөн хувьцаа D.Зөвхөн хувьцаа,облигаци Е.Мөнгө,хувьцаа,облигаци аль нь ч капиталд хамаарахгүй. 67. Монгол улсын иргэн Чехийн хувийн компанид ажиллахад орлого нь хаанатооцогдох вэ? А.Монгол улсын үндэсний нийт бүтээгдэхүүн,Солонгосын ДНБ В.Монгол улсын ДНБ,Солонгосын ҮНБ С.Солонгос,Монголын ҮНБ D.Солонгосын ҮНБ,ДНБ Е.Бүгд буруу 68. Зөв харгалзуул? 1 Татвар a. Төрийн өмчийг ашиглуулсны төлөө иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаас авч улс,орон нутгийн төсөв болон тусгай санд төвлөрүүлж байгаа мөнгөн хөрөнгө 2 Албан татвар b Хууль тогтоомжийн дагуутөрийн зохих байгууллагаасиргэн,аж ахуйннэгж байгууллагад үйлчилгээ үзүүлсэний төлөө тэднээс тухай бүр авч,улс,орон нутгийн төсөвт оруулж байгаа мөнгөн хөрөнгө 3 Хураамж С.Аливаа иргэн,аж ахуйн нэгж,байгууллагаасзавсрын ямар нэгэн шат дамжлагагүйгээр,орлогынх нь хэмжээтэй уялдуулан тогтоосон татвар 4 Төлбөр d. Тухайн татвар завсрын ямар нэгэн шат дамжлагыг дамжих замаар гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ,бараа бүтээгдэхүүний борлуулалттай уялдуулан тогтоосон татвар 5 Шууд татвар e Хууль тогтоомжийн дагуу хуулийн этгээдүүд болон иргэдээс авч бай Заавал төлөх төлбөрийн хэлбэрээр аж ахуйн нэгж,иргэдээс хариу төлбөргүйгээр улс,орон нутгийн төсөвт хураадаг мөнгөн хөрөнгө А.1b2d3c4a5e6f В.1c2a3b4d5f6a C.1d2b3c4a5f6e D.1e2f3b4a5c6d E.1f2e3a4b5c6d 69.Макро эдийн засагт хамаарагдахгүй ухагдахууныг олно уу? А.Инфляци В.Ажилгүйдэл С.хүн амын нягтшил D.Үндэсний нийт бүтээгдэхүүн 70. Микро эдийн засагт хамаарагдахгүй ухагдахууныг олно уу? А.Тодорхой үйлдвэрлэгч пүүсүүд В.жижиглэн худалдаачид С.үндэсний орлого D.Хүнсний зах 71.Эдийн засгийн уналтын үед бий болж буй ажилгүйдлийг А.бүтцийн ажилгүйдэл В.завсрын ажилгүйдэл С.мөчлөгийн ажилгүйдэл
 • 7. 72.Хүмүүсийн орлого нэмэгдэхэд эрэлт буурдаг бараа аль нь вэ? А.Хэвийн бараа В.Харилцан орлуулдаг бараа С.харилцан хосолдог бараа D.Доод зэрэглэлийн бараа 73.Эдийн засагчид ажилгүйдлийн түвшинг хэд байхад хэвийн гэж үздэг вэ? А.1-2% орчим В.5-6% орчим С.8-9% орчим D.10% ба түүнээс дээш 74.Инфляцийн түвшинг жилийн үнийн өсөлтийн ямар хувь хэмжээгээр тооцож ангилдаг вэ? .а. Хэвийн .................. % b.өндөр ............ % С.хэт ..........% 75.Улсын төсвийг хаана төвлөрүүлж байгаагаар нь хэрхэн ангилдаг вэ? Нөхөж бичнэ үү? а. ........................ b. ........................ 76.Эрэлт нь нийлүүлэлтээс /Э>Н/ давсан тохиолдолд бараа үйлчилгээнд юу бий болох вэ? а. Илүүдэл b.Хомсдол С.Тэнцвэржилт 77.Эрэлт нэмэгдвэл ............. А.үнэ буурна, тоо хэмжээ буурна В. үнэ буурна, тоо хэмжээ өснө С. үнэ өснө, тоо хэмжээ өснө D. үнэ өснө, тоо хэмжээ буурна 78.Нөхөж бич. .................. ХАА-н бүтээгдэхүүн бол байгалийн бусад нөөцийн эх сурвалж бөгөөд газар тариаланчдын хөдөлмөрийг жинхэнэ бүтээлч хөдөлмөр гэж үзэж байсан үзэл онол аль нь вэ? А.Мерканталистууд В. Физиократизм С. М аркалет D. Дээрх бүгд буруу 79.Эрэлтэнд нөлөөлдөггүй хүчин зүйлийг сонго. А.Үнэ В. Бараа С.Орлого D. Хүсэл 80.Төгс өрсөлдөөний зах зээл дээр пүүс компани үнийг хянаж чаддаг уу? А.Тийм В. Үгүй