Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toplaaja 5 Maarit Kuosa

475 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toplaaja 5 Maarit Kuosa

 1. 1. TOPLaaja 5 Pedagogisen kehittämistyön keskeiset tavoitteet ja odotettavissa olevat tuotokset Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden 2013 aloitustilaisuus 11.9.2013 Maarit Kuosa ja Hanna Toijala
 2. 2. 14.2.2011 Tilaisuuden/Hankkeen nimi2
 3. 3. VERKOSTON YHTEISET TAVOITTEET 1/2 • Tarkistetaan toimintatapoja (laadunvarmistus), jotta hallitusohjelman ja KESUN tahtotila: työelämälähtöisyys, osaamisperusteisuus ja yksilölliset, joustavat opintopolut voivat toteutua • Hyödynnetään aiemmin syntyneitä toimintamalleja ja kehitetään niitä edelleen • Toteutetaan vertaiskehittämistä tavoitteena osaamisen jakaminen verkoston kesken 3
 4. 4. VERKOSTON YHTEISET TAVOITTEET 2/2 • Työssäoppimisen pedagogiikan edelleen kehittäminen: oppimisen ja osaamisen arviointi • Erilaisten oppijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen • Opetusteknologian hyödyntäminen: oppimisprosessin näkyväksi tekeminen, mobiiliohjaus ja vertaisoppiminen. • Aiemmin tehdyn, TopLaaja some/tvt-tiimin ohjeistusten, hyödyntäminen 4
 5. 5. OPISKELIJAN OIKEUS YKSILÖLLISIIN OPINTOPOLKUIHIN 5 Kuva Sanna Henttonen
 6. 6. Tilaisuuden/Hankkeen nimi
 7. 7. 7 Erilaiset oppimisympäristöt
 8. 8. HUOMIO RAKENTEISIIN JA RESURSSIOINTIIN 8 KUVA CC BY Håkan Dahlström
 9. 9. OSAAMISPERUSTAISUUS JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS 1/3 Opetus- ja kulttuuriministeriö muistio 26.8.2013 / luonnos Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta ECVET- pisteytyksen perusteena olisi kunkin tutkinnon osan suhteellinen painoarvo koko tutkinnosta • Ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä (nykyisin 90ov) • Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä (nykyisin 20ov) • Vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä (nykyisin 10ov) 9
 10. 10. OSAAMISPERUSTAISUUS JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS 2/3 Yhteiset tutkinnon osat määriteltäisiin neljänä kokonaisuutena • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osaamispistettä • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osaamispistettä • sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, 7 osaamispistettä 10
 11. 11. • oppituntiajattelu poistuu, tilalla osaamisperusteinen opetus ja ohjaus • työelämälähtöisyys opetuksen arkeen; oppimistavoitteiden saavuttaminen suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa • opettajien yhteistyö oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa eri tutkintojen kesken (moniammatillisuus) ja mm. attojen integrointi. 11 OSAAMISPERUSTAISUUS JA TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS 3/3
 12. 12. VAIHTOEHTOISET TYÖVALTAISET TAVAT SUORITTAA AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO • Mallinnetaan ja pilotoidaan erilaisia koulutusreittejä ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen ja luodaan käytäntöjä erilaisten vaihtoehtoisten suorittamistapojen yhdistämiseen ja vuorotteluun. • Ohjeistetaan eri vaihtoehtoihin liittyvät keskeiset toimenpiteet. Miten em. toimintaa koordinoidaan, ohjataan, opon rooli? • Selvitetään, millaisia toimenpiteitä edellyttää erilaisten oppijoiden huomiointi (”huiput” ja muut erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat). 12
 13. 13. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN INTEGROINTI AMMATTIAINEISIIN Ammatillisten ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tarkoituksenmukaisesti integroituvien sisältöjen vastaavuuksien tarkastelua tavoitteena mielekäs oppiminen • Minkä tutkinnon osan yhteydessä järkevää toteuttaa? • Kaksoisopettajuuden hyödyntäminen mahdollista • Tavoitteena attoaineiden arviointi ammattiosaamisen näytössä 13
 14. 14. TYÖPAJA VAIHTOEHTONA 15 KUVA CC BY Håkan Dahlström/ Kehitetään osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa oppimista työpajoilla Opinnollistaminen
 15. 15. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN JA SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN OPPIMISPROSESSIN OHJAUKSESSA JA VERTAISOPPIMISESSA • Mobiililaitteiden hankinta ja pedagoginen käyttö • Avoimien / salasanasuojattujen verkko-oppimisympäristöjen (Facebook, blogit, wikit, Moodle, Kyvyt.fi ym.) pedagoginen käyttö 16 KUVAT CC BY-NC HckySo ja CC BY-NC Matt Hamm Esimerkkejä • Opiskelijoiden blogit oppimispäiväkirjana ja portfoliona • Suljetut Facebook-ryhmät, mukana opetushenkilöstö
 16. 16. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN LAADUNVARMISTUS 17
 17. 17. HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Yhdessä tekemisen asennetta • halua oppia toisilta, erilaisia vaihtoehtoisia tapoja • välittämistä opiskelijoista • mielekkyyttä omalle työlle • innostusta • jaksamista • osaamisperustaisuuden haltuunottoa • poisoppimista 18 Kuva Hanna Toijala 2011 SoMeDias KUVA CC BY-NC-SA smallcaps
 18. 18. KEHITETTÄVÄÄ • Työpajoihin pyydetään mukaan opiskelijoita, hankkeessa toimivia opettajia ja työelämänedustajia etukäteen suunnitellun teeman ja ohjelman mukaan • Verkostoyhteistyö valtakunnallisesti ja koulutuksen järjestäjän eri koulutusalojen kesken; toisten hyvät käytännöt käyttöön! • Wikin ja blogin hyödyntäminen 19 Kuva Hanna Toijala 2011 http://blogit.salpaus.fi/somedias/tietoja/
 19. 19. HUOMIO RAKENTEISIIN JA RESURSSOINTIIN 20 KUVA CC BY-NC-SA smallcaps http://www.flickr.com/photos/smallcaps/182483765/in/photostream/
 20. 20. ”JOKAISELLE OMA PAIKKA” 21

×