Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ต่างๆใน
รายวิชา(239224)ภา
ษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4
(CONTEMPORARY
ขั้นตอนหรือ
กิจกรรม
การเรียนการ
สอน
จับคู่ช่วย
กัน
ทบทวน
จับคู่ช่วย
กัน
ทบทวน
เรียน
ไวยากรณ์
จากง่ายไป
ยากตาม
ลำาดับขั้น
เรียน
ไวยากรณ์
จากง่ายไป
ยากตาม
ลำาดั...
จากเรื่องที่เรียนไป ผู้สอน
ได้กำาหนดคำาถาม ประเด็น
ปัญหามาให้ โดยให้ผู้เรียน
แบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งบท
สนทนาขึ้นมาเอง
จากเรื่...
ฝึกฟัง และ
ตอบคำาถาม
ฝึกฟัง และ
ตอบคำาถาม
ทำาแบบ
ฝึกหัด
ทำาแบบ
ฝึกหัด
ทดสอบท้าย
บทเพื่อวัด
ความรู้ความ
เข้าใจ
ทดสอบท้าย
บท...
เป็นผู้สร้างสิ่ง
แวดล้อม
ทางการเรียน
รู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถรับ
สารไปเก็บไว้
ในหน่วย
ความจำาได้ใน
ปริมาณมาก
เป็นผู้สร้างส...
เป็นผู้รับ
ข้อมูล
ความรู้
จากผู้
สอน
เป็นผู้รับ
ข้อมูล
ความรู้
จากผู้
สอน
จัดเก็บรวบรวม
ความรู้ใน
หน่วยความจำา
ด้วยตนเอง
โ...
การใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการ
สอนสื่อเพา
เวอร์
พอยต์
สื่อเพา
เวอร์
พอยต์
ตัวหนังสือน้อย
เข้าใจง่า...
เครื่อง
ฉายโปร
เจ็คเตอร์
เครื่อง
ฉายโปร
เจ็คเตอร์
ใช้ฉายสื่อเพา
เวอร์พอยต์
ใช้ฉายสื่อเพา
เวอร์พอยต์
ใช้ฉายใบงาน
และหนังสือ...
เท
ป
เท
ป
ผู้สอนเปิดเทป
ให้ผู้เรียนฝึกฟัง
จากเจ้าของ
ภาษา
ไมค์
โคร
โฟน
ไมค์
โคร
โฟน
ใช้ขยายเสียงของ
ผู้สอน และสื่อที่ใช้
เ...
วิเคราะห์ว่าการ
เรียนการสอนใน
ชั้นเรียนที่ไป
สังเกต สอดคล้อง
กับทฤษฎีใดบ้าง
ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการสอนมา
แล้วสอนตามขั้นตอน โดยการสอน
นั้นเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปขั้นตอน
ที่ยาก
ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการส...
เมื่อผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน พูด
คุยกัน หรือใช้โทรศัพท์ใน
ระหว่างที่เรียน ผู้สอนก็จะ
เรียกให้ตอบคำาถามและผู้
สอนก็ดุใส่และบ...
แนวคิดทฤษฎีพุทธิ
ปัญญานิยม(cognitivism)
ในการสอนขั้น
แรก ผู้สอนจะใช้
บัตรคำาศัพท์ที่
เป็นรูปภาพ โดย
ให้ผู้เรียนออก
เสียงตา...
แนวคิดทฤษฎีพุทธิ
ปัญญานิยม(cognitivism)
เมื่อผู้สอนสอนหลักไวยกรณ์
สอนโดยใช้ PowerPoint
โดยผู้สอนก็จะเน้นคำาหรือรูป
แบบไวยา...
ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม และ
ให้แต่งประโยคสนทนาภาษา
ญี่ปุ่นในบริบทต่างๆกันภายใน
กลุ่ม
แนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์(constructi...
สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวเสาวรส เชียง
ทา(563050212-7)
2.นางสาวชลิตติญา ทา
ทอง(563050307-6)
3.นางสาวนันทิพร
มิ่งขวัญ(563050447...
ขอบคุณค่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

241 views

Published on

Innovation&Information technology for learning

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้

 1. 1. การจัดการเรียนรู้โดย ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ต่างๆใน รายวิชา(239224)ภา ษาญี่ปุ่นปัจจุบัน 4 (CONTEMPORARY
 2. 2. ขั้นตอนหรือ กิจกรรม การเรียนการ สอน
 3. 3. จับคู่ช่วย กัน ทบทวน จับคู่ช่วย กัน ทบทวน เรียน ไวยากรณ์ จากง่ายไป ยากตาม ลำาดับขั้น เรียน ไวยากรณ์ จากง่ายไป ยากตาม ลำาดับขั้น เรียนศัพท์โดยใช้ภาพ ในการจำา และให้ฝึก ออกเสียงคำาศัพท์นั้นๆ โดยการพูดทบทวน ซำ้าๆหลายรอบ ผู้เรียน ทบทวนคำา ศัพท์ ผู้สอนจะสมมติ เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมา เพื่อโยงเข้าสู่เนื้อหา ที่จะเรียนในบทนั้นๆ
 4. 4. จากเรื่องที่เรียนไป ผู้สอน ได้กำาหนดคำาถาม ประเด็น ปัญหามาให้ โดยให้ผู้เรียน แบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งบท สนทนาขึ้นมาเอง จากเรื่องที่เรียนไป ผู้สอน ได้กำาหนดคำาถาม ประเด็น ปัญหามาให้ โดยให้ผู้เรียน แบ่งกลุ่มช่วยกันแต่งบท สนทนาขึ้นมาเอง ทบทวนคำาศัพท์และ ไวยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ เรียนมา เป็นรายบุคคล ทบทวนคำาศัพท์และ ไวยากรณ์ทั้งหมดที่ได้ เรียนมา เป็นรายบุคคล ดูวีดีโอสถานการณ์ สมมติในการใช้คำาศัพท์ และไวยากรณ์นั้นๆ ดูวีดีโอสถานการณ์ สมมติในการใช้คำาศัพท์ และไวยากรณ์นั้นๆ ผู้เรียน ออกมา นำาเสนอ หน้าชั้น เรียน ฝึกพูด ออก เสียง แสดง สถานกา รณ์สมมติ หน้าชั้น เรียน
 5. 5. ฝึกฟัง และ ตอบคำาถาม ฝึกฟัง และ ตอบคำาถาม ทำาแบบ ฝึกหัด ทำาแบบ ฝึกหัด ทดสอบท้าย บทเพื่อวัด ความรู้ความ เข้าใจ ทดสอบท้าย บทเพื่อวัด ความรู้ความ เข้าใจ ผู้สอนแจ้ง เนื้อหาที่จะ เรียนในคาบ ต่อไป ผู้สอนแจ้ง เนื้อหาที่จะ เรียนในคาบ ต่อไป
 6. 6. เป็นผู้สร้างสิ่ง แวดล้อม ทางการเรียน รู้ที่ให้ผู้เรียน สามารถรับ สารไปเก็บไว้ ในหน่วย ความจำาได้ใน ปริมาณมาก เป็นผู้สร้างสิ่ง แวดล้อม ทางการเรียน รู้ที่ให้ผู้เรียน สามารถรับ สารไปเก็บไว้ ในหน่วย ความจำาได้ใน ปริมาณมาก ภา เพา เวอร์ พอย วิดี โอ บทบา ทครู บทบา ทครู ตั้งคำาถาม และกระตุ้น ให้ผู้เรียน คิดหาคำา ตอบด้วย ตนเอง เป็นผู้ เตรียม ข้อมูล และ ให้ข้อมูล เพื่อ ถ่ายทอดสู่ ตัวผู้เรียน
 7. 7. เป็นผู้รับ ข้อมูล ความรู้ จากผู้ สอน เป็นผู้รับ ข้อมูล ความรู้ จากผู้ สอน จัดเก็บรวบรวม ความรู้ใน หน่วยความจำา ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน เป็นผู้ช่วย กระตุ้น จัดเก็บรวบรวม ความรู้ใน หน่วยความจำา ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอน เป็นผู้ช่วย กระตุ้น คิด วิเคราะห์ และสร้าง องค์ความ รู้ด้วย ตนเอง คิด วิเคราะห์ และสร้าง องค์ความ รู้ด้วย ตนเอง บทบาท ผู้เรียน บทบาท ผู้เรียน
 8. 8. การใช้สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการ สอนสื่อเพา เวอร์ พอยต์ สื่อเพา เวอร์ พอยต์ ตัวหนังสือน้อย เข้าใจง่าย ตัวหนังสือน้อย เข้าใจง่าย ใช้รูปภาพต่างๆเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจมากยิ่ง ขึ้น ใช้รูปภาพต่างๆเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจมากยิ่ง ขึ้น มีการใช้สี การเน้นคำา ต่างๆ ในการเน้นจุดที่ สำาคัญเพื่อเพิ่มความน่า สนใจมากยิ่งขึ้น มีการใช้สี การเน้นคำา ต่างๆ ในการเน้นจุดที่ สำาคัญเพื่อเพิ่มความน่า สนใจมากยิ่งขึ้น
 9. 9. เครื่อง ฉายโปร เจ็คเตอร์ เครื่อง ฉายโปร เจ็คเตอร์ ใช้ฉายสื่อเพา เวอร์พอยต์ ใช้ฉายสื่อเพา เวอร์พอยต์ ใช้ฉายใบงาน และหนังสือเพื่อ ให้ทุกคนเห็นได้ ชัด ใช้ฉายใบงาน และหนังสือเพื่อ ให้ทุกคนเห็นได้ ชัด ใช้ ฉาย วีดีโอ ใช้ ฉาย วีดีโอ ผู้สอนให้ผู้เรียนดู วิดีโอเป็นสถานการณ์สมมติ ในการใช้คำาศัพท์ และไวยากรณ์ในบทนั้นๆ ผู้สอนให้ผู้เรียนดู วิดีโอเป็นสถานการณ์สมมติ ในการใช้คำาศัพท์ และไวยากรณ์ในบทนั้นๆ สื่อ วิดีโ สื่อ วิดีโ อ
 10. 10. เท ป เท ป ผู้สอนเปิดเทป ให้ผู้เรียนฝึกฟัง จากเจ้าของ ภาษา ไมค์ โคร โฟน ไมค์ โคร โฟน ใช้ขยายเสียงของ ผู้สอน และสื่อที่ใช้ เสียงเพื่อให้ผู้เรียน ได้ยินทุกคน
 11. 11. วิเคราะห์ว่าการ เรียนการสอนใน ชั้นเรียนที่ไป สังเกต สอดคล้อง กับทฤษฎีใดบ้าง
 12. 12. ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการสอนมา แล้วสอนตามขั้นตอน โดยการสอน นั้นเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปขั้นตอน ที่ยาก ผู้สอนเตรียมขั้นตอนการสอนมา แล้วสอนตามขั้นตอน โดยการสอน นั้นเริ่มจากขั้นตอนที่ง่ายไปขั้นตอน ที่ยาก ผู้สอนถ่ายทอดข้อมูล เนื้อหาในบท เรียนให้กับผู้เรียน ผู้สอนถ่ายทอดข้อมูล เนื้อหาในบท เรียนให้กับผู้เรียน ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตามหนังสือที่เรียนและ ผู้สอนมีภาพประกอบพาอ่านและฝึกออก เสียง จากนั้นให้เวลาผู้เรียนจำา ผู้สอนก็ จะทวนซำ้าและมีการทดสอบผู้เรียน โดย ผู้สอนให้ผู้เรียนดูตามหนังสือที่เรียนและ ผู้สอนมีภาพประกอบพาอ่านและฝึกออก เสียง จากนั้นให้เวลาผู้เรียนจำา ผู้สอนก็ จะทวนซำ้าและมีการทดสอบผู้เรียน โดย แนวคิดพฤติกรรม นิยม(Behaviorism)
 13. 13. เมื่อผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน พูด คุยกัน หรือใช้โทรศัพท์ใน ระหว่างที่เรียน ผู้สอนก็จะ เรียกให้ตอบคำาถามและผู้ สอนก็ดุใส่และบอกให้ตั้งใจ เรียน เมื่อผู้เรียนไม่ตั้งใจเรียน พูด คุยกัน หรือใช้โทรศัพท์ใน ระหว่างที่เรียน ผู้สอนก็จะ เรียกให้ตอบคำาถามและผู้ สอนก็ดุใส่และบอกให้ตั้งใจ เรียนผู้สอนสั่งการบ้าน แล้วตรวจเช็ค ข้อผิด ถูก ผู้สอนสั่งการบ้าน แล้วตรวจเช็ค ข้อผิด ถูกผู้สอนให้ทำาแบบทดสอบหลัง เรียนของแต่ละบทและนำามา สะท้อนผลในชั้นเรียน ผู้สอนให้ทำาแบบทดสอบหลัง เรียนของแต่ละบทและนำามา สะท้อนผลในชั้นเรียน แนวคิดพฤติกรรม นิยม(Behaviorism)
 14. 14. แนวคิดทฤษฎีพุทธิ ปัญญานิยม(cognitivism) ในการสอนขั้น แรก ผู้สอนจะใช้ บัตรคำาศัพท์ที่ เป็นรูปภาพ โดย ให้ผู้เรียนออก เสียงตามและ จินตนาการตาม เมื่อผู้สอนสอนบท สนทนาภาษา ญี่ปุ่นจะมีการนำา วิดีโอมาเปิดให้ผู้ เรียนดู เพื่อให้ เห็นเห็นภาพและ สามารถที่จะ จดจำาบทสนทนา
 15. 15. แนวคิดทฤษฎีพุทธิ ปัญญานิยม(cognitivism) เมื่อผู้สอนสอนหลักไวยกรณ์ สอนโดยใช้ PowerPoint โดยผู้สอนก็จะเน้นคำาหรือรูป แบบไวยากรณ์ให้เห็นชัดเพื่อ ให้ผู้เรียนจำาได้ง่ายขึ้น ผู้สอนมีการใช้เพลงในการ สอนเพื่อนให้ผู้เรียนจดจำา เนื้อหาได้ง่ายขึ้น
 16. 16. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม และ ให้แต่งประโยคสนทนาภาษา ญี่ปุ่นในบริบทต่างๆกันภายใน กลุ่ม แนวคิดคอนสตรัคติ วิสต์(constructivism)
 17. 17. สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวเสาวรส เชียง ทา(563050212-7) 2.นางสาวชลิตติญา ทา ทอง(563050307-6) 3.นางสาวนันทิพร มิ่งขวัญ(563050447-0) 4.นางสาวปรียาภรณ์ อันทะ
 18. 18. ขอบคุณค่ะ

×