Δ2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - Χαρίλαος Τρικούπης

3,624 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,624
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,916
Actions
Shares
0
Downloads
39
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Δ2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - Χαρίλαος Τρικούπης

  1. 1. Δ2. Η βαςιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαοσ Τρικοφπησ Είδαμε ότι το 1862 ο Όκωνασ με τθ γυναίκα του, μετά τθν επανάςταςθ τθσ Γ’ Σεπτεμβρίου , εξαναγκάςτθκε να φφγει . 1. Τι ςυνζβη μετά την αναχώρηςη του Όθωνα; Το 1863 ο πρίγκιπασ τθσ Δανίασ Γεϊργιοσ Γκλφξμπουργκ ανακθρφςςεται βαςιλιάσ των Ελλινων. Επίςθσ τότε θ Αγγλία (1864) παραχωρεί τα Επτάνθςα ωσ δϊρο ςτο νζο βαςιλιά. Τον ίδιο χρόνο ψθφίηεται και το νζο ςφνταγμα που περιορίηει τθ δφναμθ του βαςιλιά και αναγνωρίηει τθν ελευκερία του τφπου. Επίςθσ, βελτιϊνει τθν προςταςία των ατομικϊν ελευκεριϊν και κακιερϊνει ωσ πολίτευμα τθ βαςιλευόμενη δημοκρατία. Εκτόσ από τα Επτάνθςα, ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό κράτοσ θ Θεςςαλία (1881) κακϊσ και ο νομόσ τθσ Άρτασ, με αποτζλεςμα να αυξθκεί ο πλθκυςμόσ αλλά και οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. 2. Λίγα λόγια για το Χαρίλαο Τρικοφπη και το ζργο του. Ο Τρικοφπθσ ιταν νομικόσ και διπλωμάτθσ. Ζγινε υπουργόσ και αργότερα πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ. Δεν ενκάρρυνε τα ζνοπλα επαναςτατικά κινιματα ςτισ περιοχζσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ που κατοικοφςαν υπόδουλοι Ζλλθνεσ, γιατί ιξερε ότι οι ελλθνικζσ δυνάμεισ δεν ιταν τόςο ιςχυρζσ και προτίμθςε να τονϊςει τθν ελλθνικότθτα αυτϊν τωνπεριοχών ιδρφοντασ ςχολεία και εκκλθςίεσ. Ο Τρικοφπθσ ενίςχυςε τθ δθμοκρατία και αςχολικθκε κυρίωσ με τθν οργάνωςθ του κράτουσ. Πραγματοποίθςε ςθμαντικά ζργα για τον εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ, όπωσ: o θ διάνοιξθ τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου και o θ αποξιρανςθ τθσ λίμνησ Κωπαΐδασ, o παίρνοντασ δάνεια και από το εξωτερικό βελτίωςε τισ ςυγκοινωνίεσ με τθν καταςκευι οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου.3. Τι ςημαίνει πτωχεφω; Λίγα λόγια για την πτώχευςη τησ Ελλάδασ. Πτωχεφω ςθμαίνει ότι τα ζςοδα μου δε φτάνουν για να εξοφλιςω όςα χρωςτάω. Η Ελλάδαείχε δανειςτεί μεγάλα ποςά και οι φόροι δεν ςυλλζγονταν ςωςτά, τα ζξοδα του κράτουσ ιτανπεριςςότερα από τα ζςοδα. Το 1893 ο Τρικοφπθσ κιρυξε πτϊχευςθ και λίγο αργότερα θ χϊραδζχτθκε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, προκειμζνου να πλθρωκεί το υπζρογκο δθμόςιο χρζοσ τθσ.
  2. 2. Ο Χαρίλαοσ Τρικοφπθσ άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτο γαλλικό κζρετρο ςτισ 30 Μαρτίου1896, τθν ϊρα που θ ελλθνικι πρωτεφουςα φιλοξενοφςε τουσ Α Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. ηο παναθηναϊκό ζηάδιο ηην πρώηη ημέρα ηων Ολυμπιακών αγώνων(5/4/1896), η εκκίνηζη ηου δρόμου ηων 100 μ. και ηο ποδηλαηοδρόμιο ηου νέου Φαλήρου Ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ προκάλεςε ςτον ελλθνικό λαό θ νίκθ του Σπφρου Λοφθ ςτο Μαρακϊνιο δρόμο

×