προσθεση και αφαιρεση φυσικων και δεκαδικων (1)

572 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

προσθεση και αφαιρεση φυσικων και δεκαδικων (1)

  1. 1. Πρόςκεςθ και αφαίρεςθ φυςικών και δεκαδικών αρικμών (1) Δεν ξεχνώ! 1. Κάνω τισ πράξεισ: Το αποτζλεςμα τθσ πρόςκεςθσ δεν αλλάηει αν αλλάξω τθ ςειρά των προςκετζων. (Αντιμετακετικι ιδιότθτα) ι 3 +5 πω ι 5+ 3 το αποτζλεςμα κα είναι 8 Όταν ζχω να προςκζςω πολλοφσ αρικμοφσ μπορώ να προςκζςω τουσ δυο πρώτουσ και να προςκζςω ό,τι βρω ςτον επόμενο αρικμό. (Προςεταιτεριςτικι ιδιότθτα) 30 + 20 + 10 = 50 + 10 = 60 Η πρόςκεςθ και θ αφαίρεςθ είναι πράξεισ αντίςτροφεσ. Π.χ 50 – 20 = 30 30 + 20 = 50 Τισ προςκζςεισ και τισ αφαιρζςεισ με δεκαδικοφσ αρικμοφσ τισ κάνω όπωσ ξζρω μόνο που προςζχω να μθν ξεχάςω τθν υποδιαςτολι. 2,456 +3,52 2 +64,52 47,320 —21,8 349 —3,52 28,06 + 7 49,86 + 0,67 80 — 6,89 760,21 + 3,5 50,04 —23,52 30,9 + 2,50 2,008 —1,002 32,4 67 + 1,24 1,345 8,9 + 5 32,91 67,04 + 1,2 29,63 17,34 +45, 08
  2. 2. 2. Κάνω τισ πράξεισ κάκετα: 3. Σε ζνα μαγικό τετράγωνο όλεσ οι ςειρζσ, οι ςτιλεσ και οι διαγώνιοι αν προςτεκοφν, μασ δίνουν το ίδιο αποτζλεςμα. Βρίςκω τουσ αρικμοφσ που λείπουν. 4. Ο λογαριαςμόσ του κυρίου Αντώνθ για το κινθτό τθλζφωνο ιταν τον Αφγουςτο 29,18€. Το Σεπτζμβριο ιταν κατά 3,25€ αυξθμζνοσ ςε ςχζςθ με τον Αφγουςτο και τον Οκτώβριο ιταν κατά 5€ ελαττωμζνοσ ςε ςχζςθ με το Σεπτζμβριο. Πόςο ιταν ο λογαριαςμόσ του το Σεπτζμβριο; Σκζφτομαι τι πράξθ κα κάνω:........................................................................ Υπολογίηω: 76,34 - 21,43 = 6,3 - 1,4093 = 4,78 + 21,36 = 571,09 - 1 = 5,8 + 2,09 + 3456,9 = 6,893 + 1 + 34,103 + 1,4 =
  3. 3. Απαντώ: .................................................................................................................................... Πόςο ιταν ο λογαριαςμόσ του τον Οκτώβριο; Σκζφτομαι τι πράξθ κα κάνω:........................................................................ Υπολογίηω: Απαντώ: .................................................................................................................................... Πόςο ζχει πλθρώςει και για τουσ τρεισ μινεσ; Σκζφτομαι τι πράξθ κα κάνω:........................................................................ Υπολογίηω: Απαντώ: .................................................................................................................................... 5. Η κυρία Ευγενία αγόραςε 2,5 κιλά ηάχαρθ. Τθ μοίραςε ςε δυο βάηα. Το ζνα χωροφςε 1,4 κιλά. Πόςα κιλά ηάχαρθ χωροφςαν ςτο δεφτερο βάηο; Σκζφτομαι τι πράξθ κα κάνω:........................................................................ Υπολογίηω: Απαντώ: .................................................................................................................................... Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………………….
  4. 4. http://www.scribd.com/doc/5363415/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7% CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1- %CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%83- %CE%BA%CE%B1%CE%B9- %CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%83 http://www.e-papadakis.gr/ask_math_st_pro_prosthaferesis.html

×