SlideShare a Scribd company logo

Verkkoliiketoiminta -kurssimateriaaleja

Verkkoliiketoiminta 3H-339-3001 on TAMKin tutkinto-opintoja ja kuuluu Liiketalouden nuorten vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin.

1 of 5
Download to read offline
1
TAMK, Verkkoliiketoiminta 3H-339-3001
Materiaali: Nanna Nurmala
Starttipaketti verkkoliiketoimintaan:
Sähköisen kaupankäynnin sisältöpalvelun tuotteistaminen
1. Palvelukonseptin kuvaus
Tarpeesta yritykseksi?
Kuluttajien ostokäyttäytyminen on rajusti muuttunut ja on aiheuttanut suuria muutoksia yritysten
myyntiin ja markkinointiin. Monissa yrityksissä mietitään verkkoliiketoiminnan aloittamista.
Verkkokaupan perustaminen ja ylläpito vaatii kuitenkin erilaista osaamista ja tietoteknisiä taitoja
kuin tavallisen kivijalkakaupan perustaminen ja ylläpito.
Liikeidean tulee tarjota jotain uutta verkkokaupankäyntiin ja lisäarvoa tuotteiden myynnille.
Sähköistä kaupankäyntiä suunnitellessa kannattaa miettiä tarvetta ja muita toimintoja
kokonaisvaltaisesti: Mitä tarpeita tai uusia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää sähköisen
kaupankäynnin kautta?
Mieti liikeideaasi
- mitä tehdään? (toimintojen kuvaus, missä verkkoliiketoiminnassa olemme mukana)
- kenelle tehdään? (kohderyhmäkuvaus)
- miten tehdään? (verkkokauppa, myymälä, jälleenmyyjä, jakelukanavat jne.)
- tavoiteltu imago (olemmeko luksusta, normaalia vai halpaa myyvä yritys)
- kilpailutilanne (listaus tärkeimmistä kilpailijoista – heikkoudet ja vahvuudet)
2. Design management tuotteistamisessa – luodaan yritykselle imago
Uuden yrityksen luomisprosessissa sekä imagon synnyssä on erityisesti kiinnitettävä huomiota
yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviin asioihin. Mitä ja miten haluamme yrityksemme
viestivän asiakkaillemme. Yrityskuvan tulee luoda myönteisiä ajatuksia kuten uskottavuutta sekä
luotettavuutta. Jos yrityksen pyrkimyksenä on saavuttaa mainetta suurempana brändinä, niin sen
tärkeämpää on kiinnittää huomioita juuri design managementiin ja sen luomaan imagoon.
Yhtenäinen graafinen ohjeistus on hyvä luoda yritykselle. Verkkokaupan yleisilme, logo, esitteet,
markkinointimateriaali, laskut, hintatiedot, web-sivut ja sopimuspohjat kuuluvat olennaisesti uuden
yrityksen tuotteistuksen alkuvaiheisiin. Muista selkeys ja rauhallisuus, kun mietit uuden
verkkokaupan graafista ilmettä.
"Hyvällä tuotteistamisella on kultaakin arvokkaampi merkitys."
2
3. Asiakassegmentointi – mistä asiakkaat?
Ennen yrityksen varsinaista perustamista on ryhdyttävä asiakastutkimuksiin ja pyrittävä
selvittämään markkinat sekä tehdä asiakassegmentointi. Yrityksen tulee tavoittaa aluksi ainakin
yksi (startin jälkeen useampia) asiakassegmentti, jotka halutaan markkinoilla tavoittaa.
Alkuvaiheessa on tärkeätä saada vakio asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan kohtuuhintaista
palvelua. Näin yritys tulee varmistamaan jatkuvuutensa, kohdentaa resurssit selkeäsi
kohdesegmenttien asiakkaisiin.
4. Palvelu paketoidaan – helpottaa myymistä ja ostamista
Palvelun tuotteistamisen ydinkohtana on tarkkaan mietityt konseptit, joilla startataan markkinointi
ja myynti. Näin yritykselle saadaan luotua samalla myös tarkemmat toimintamallit sekä
toimitussisältö. Palvelupakettien kehitykseen tulee käyttää aikaa ja kuunnella pilottiasiakasta
tarkasti sekä havainnoida, miten palvelua käytännössä tulee kehittää.
Järkevien työmenetelmien hiominen nousee tässä kohtaa tärkeäksi tekijäksi ja vaikuttaa suoraan
yrityksen katteeseen. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon, että verkkoliiketoiminnan työmäärän
aliarviointia tulisi välttää ja keksiä ideaali ratkaisu keskimääräiselle kuukausityölle.
Palvelu saadaan hahmoteltua ja hinnoiteltua. Palvelukonsepti alkaa kokonaisuudessaan hahmottua.
Hinnat paketissa
"Asiakkaan kannalta kiinteä hinta on huoleton vaihtoehto, sillä silloin hän tietää
kustannustensa enimmäismäärän etukäteen".
-Jari Parantainen, Ediste Oy.
5. Sopimukset
Ennen kuin yhteistyö alkaa asiakkaan kanssa on tarkastettava ja solmittavat
asiakkuussopimukset. Varsinkin uutta kauppasuhdetta aloitettaessa on syytä tutustua tulevaan
sopimuskumppaniin ja hankkia yrityksestä taustatietoja.
Salassapitosopimus on erittäin tärkeä, jos mennään yrityksen liiketoiminnallisiin ydinkohtiin.
Sopimus on syytä solmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli ennen luottamuksellisen
tiedon antamista. Erillistä salassapitosopimusta käytetään yleisimmin neuvotteluiden alussa,
jolloin osapuolet keskustelevat mahdollisesta yhteistyöstä ja vaihtavat tämän pohjalta
luottamuksellisia tietoja.
Verkkoliiketoiminnassa on tärkeä myös solmia vastuusopimus mahdollisen vakavamman
tietoteknisen ongelman sattuessa. Yrityksen on otettava tältä varalta vielä vastuuvakuutus.
Yhteistyö- ja palvelusopimus solmitaan pidempi aikaisten asiakkaiden kanssa (Liittenä
esimerkkejä yrityksen sopimusmalleista).
3
Lähteet ja lisäaineistoa:
Apunen, Antti. Lentäjän 7 neuvoa johtajalle. Ediste Oy. 2012
ICT standards. https://www.tietohallintomalli.f
fi.wikipedia.org/ wiki / Markkinoinnin johtaminen
Muotoilun perusteet. Design management. https://virtuaaliamk.fi/
Parantainen, Jari. Tuotteistamisen perusteet – tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi. Ediste Oy. 2012
Yritys-Suomi. www.yrityssuomi.fi
Yrityspörssi. www.yrittäjät.fi
Liitteenä esimerkkejä verkkokaupan lomakepohjista:
Lasku
- Ainutlaatuista verkkokauppaa! Päivämäärä: [Kirjoita päivämäärä]
LASKUN NUMERO [100]
MyynMyyn
PL 123
33240 Tampere
Y-tunnus 1234567-8
+358501234567
LASKUN
SAAJA
Pilottiyritys Oy
PL 123
33200 Tampere
+358501234567
Asiakastunnus [ABC12345]
Koodi Kuvaus / Nimike Kpl / tunnit Saldo (sis. alv.)
Alv. 24% osuus
yht.
Yhteensä EUR
Suoritus
Laskun numero # [100]
Pyydämme käyttämään maksaessanne viitenumeroa 12345
Tilinumero: Nordea FI09 000900087
Päivämäärä
Erääntyvä
summa EUR
Kiitos kaupankäynnistä!
MyynMyyn, PL 123, 33240 Tampere, gsm +35850522244555, myyn.myyn@elisanet.fi
4
(2kpl) Tampere 1.11.2013
Salassapitosopimus
Salassapitosopimus yrityksestä___________________________________________
Allekirjoituksellani sitoudun pitämään salassa saamani yksityiskohtaisen aineiston sekä
kaikki yritykseen liittyvät luottamukselliset tiedot, enkä anna niitä kolmannen osapuolen
tietoon ilman yrityksen / yrittäjän suostumusta.
Samalla sitoudun olemaan käyttämättä luottamuksellisia tietoja hyväkseni ja olemaan
kopioimatta niitä muuhun tarkoitukseen kuin yhteistyön läpiviemiseen.
Sitoudun tuhoamaan kaiken ko. yritykseen liittyvän aineiston yhteistyökumppanuuden
loputtua.
Tämän salassapitosopimuksen velvoitteet pysyvät voimassa allekirjoittanutta sitovana
myös yritysyhteistyön päättymisen jälkeen.
Mikäli rikon tätä salassapitosopimusta, sitoudun korvaamaan kaiken välittömän tai
välillisen vahingon, jonka olen aiheuttanut yritykselle tai yrittäjälle.
Henkilön nimi:__________________________________________________________________
Lähiosoite: ____________________________________________________________________
Postinumero ja –toimipaikka: _____________________________________________________
Matkapuhelin:__________________________________________________________________
Sähköposti: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Aika ja paikka Allekirjoitus Nimen selvennys
Tampere 1.11.2013
5
Palvelu- ja kauppasopimus pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen
Sopimuskausi alkaa, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuskappaleet.
Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena 6 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus on
irtisanottavissa siten, että tilaajan irtisanomisaika on 1 kuukautta ja toimittajan irtisanomisaika on 2
kuukautta.
1. Palvelun hinnat, maksuehdot ja hinnanmuutokset
Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan palveluista kuukausittain toistuvaismaksua, joka
on määritelty sopimuksessa. Kuukausimaksu veloitetaan laskua vastaan kuukausittain
jälkikäteen. Kuukausimaksu kattaa kaikki sopimuksen mukaiset tehtävät ja toiminnot.
Tilaaja ei korvaa mitään lisiä tämän sopimuksen tarkoittamista palveluista sovittujen
hintojen lisäksi.
Maksuaika on 30 päivää laskun saapumisesta. Laskun yhteydessä on toimitettava
riittävä erittely laskutuksen perusteista.
2. Palvelun sisältö ja laatu
Palveluun kuuluvat seuraavat toimittajan kanssa sovitut tehtävät.
Toimittamisessa on noudatettava hyvää teknistä tapaa, sovittua laatujärjestelmää ja
sopijapuolten hyväksymiä kirjallisia ohjeita.
Mikäli palvelu ei vastaa sovittua, siinä on virhe. Toimittaja on velvollinen korjaamaan
palvelussa havaitut virheet. Toimittaja on lisäksi velvollinen suorittamaan hyvitystä
sovittujen palvelutasovaatimusten alittamisesta.
Maksuehdot: _____________________________________________________
Laskutusaika:_____________________________________________________
Sopijapuolet:
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Nimi / yritys Nimi / yritys

Recommended

Prospektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan
Prospektointi - Opas Systemaattiseen AsiakashankintaanProspektointi - Opas Systemaattiseen Asiakashankintaan
Prospektointi - Opas Systemaattiseen AsiakashankintaanMyyntiplus
 
Tehokkuutta Asiakashankintaan
Tehokkuutta AsiakashankintaanTehokkuutta Asiakashankintaan
Tehokkuutta AsiakashankintaanAvantium Partner
 
Miten ostan markkinointipalveluita
Miten ostan markkinointipalveluitaMiten ostan markkinointipalveluita
Miten ostan markkinointipalveluitaVilkasGroup
 
Askel26314 esitys
Askel26314 esitysAskel26314 esitys
Askel26314 esitysomniatopo
 
Dialogimarkkinointi by Avaus
Dialogimarkkinointi by AvausDialogimarkkinointi by Avaus
Dialogimarkkinointi by AvausAvaus
 
Verkko opetuksen haasteet_ammatillisessa_koulu(1)
Verkko opetuksen haasteet_ammatillisessa_koulu(1)Verkko opetuksen haasteet_ammatillisessa_koulu(1)
Verkko opetuksen haasteet_ammatillisessa_koulu(1)Pekka Ihanainen
 
Arkimarkkinointi - netti muutti markkinoinnin - Fluente Kumppanit
Arkimarkkinointi - netti muutti markkinoinnin - Fluente KumppanitArkimarkkinointi - netti muutti markkinoinnin - Fluente Kumppanit
Arkimarkkinointi - netti muutti markkinoinnin - Fluente KumppanitFluente Kumppanit Oy
 
Kuinka hankkia asiakkaita online.
Kuinka hankkia asiakkaita online.Kuinka hankkia asiakkaita online.
Kuinka hankkia asiakkaita online.Ilmari Piela
 

More Related Content

Similar to Verkkoliiketoiminta -kurssimateriaaleja

2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokusVille Tolvanen
 
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!Varsinais-Suomen IT-yrittäjät
 
Asiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiASML
 
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMiten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMaintpartner Group
 
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014TIVIA ry
 
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroup
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroupAsiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroup
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroupManpowerGroup Finland
 
Into Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyInto Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyJyrkiTukiainen
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenMomentGroupOy
 
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?Miten yrityksenne hyodyntää digiä?
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?Digimoguli
 
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenSähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenKongasM
 
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011Staart
 
Asiakasdata insightin lähteenä
Asiakasdata insightin lähteenäAsiakasdata insightin lähteenä
Asiakasdata insightin lähteenäDagmar
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11anne-mari
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoFonecta
 
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320Tony Virtanen
 

Similar to Verkkoliiketoiminta -kurssimateriaaleja (20)

2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus
 
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!
Remontti myyntiprosessin alkupäähän – nopeasti hilloa!
 
Myynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminenMyynnin kasvattaminen
Myynnin kasvattaminen
 
Asiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raporttiAsiakkuus2015 raportti
Asiakkuus2015 raportti
 
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessaMiten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
Miten onnistua teollisen palvelun ulkoistamisessa
 
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
ICT-alan myynnin esteet -tutkimus 2014
 
Fluente Kumppanit, yritysesittely
Fluente Kumppanit, yritysesittelyFluente Kumppanit, yritysesittely
Fluente Kumppanit, yritysesittely
 
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroup
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroupAsiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroup
Asiakaspalvelun tulevaisuus? ManpowerGroup
 
Into Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -YritysesittelyInto Group Oy -Yritysesittely
Into Group Oy -Yritysesittely
 
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminenAsiakaspalvelun ulkoistaminen
Asiakaspalvelun ulkoistaminen
 
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?Miten yrityksenne hyodyntää digiä?
Miten yrityksenne hyodyntää digiä?
 
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminenSähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
Sähköinen liiketoimintaympäristö ja ostokäyttäytyminen
 
Mikä sisältöstrategia on
Mikä sisältöstrategia onMikä sisältöstrategia on
Mikä sisältöstrategia on
 
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
Staart_Yrittäjät internetmarkkinointi_08032011
 
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdfTulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
Tulevaisuudenkestävät kauppakeskukset -työpaja_tulosyhteenveto.pdf
 
Asiakasdata insightin lähteenä
Asiakasdata insightin lähteenäAsiakasdata insightin lähteenä
Asiakasdata insightin lähteenä
 
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
Teollinen palveluliiketoiminta 15.11
 
Asiakaskokemus on rahaa
Asiakaskokemus on rahaaAsiakaskokemus on rahaa
Asiakaskokemus on rahaa
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
 
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320
Automatisoidun markkinoinnin kulmakivet - Knowit - Tony Virtanen 20130320
 

More from Nanna Nurmala, teacher and designer (9)

Nanna Nurmala portfolio, Pinta ja Rakenne
Nanna Nurmala portfolio, Pinta ja RakenneNanna Nurmala portfolio, Pinta ja Rakenne
Nanna Nurmala portfolio, Pinta ja Rakenne
 
Aalto University Mentoring Programme – Diploma
Aalto University Mentoring Programme – DiplomaAalto University Mentoring Programme – Diploma
Aalto University Mentoring Programme – Diploma
 
TAMK_TREDU-kehittämistehtävä
TAMK_TREDU-kehittämistehtäväTAMK_TREDU-kehittämistehtävä
TAMK_TREDU-kehittämistehtävä
 
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y. Historiikki 1936-2011
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y. Historiikki 1936-2011Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y. Historiikki 1936-2011
Suomen Tekstiiliteknillinen Liitto r.y. Historiikki 1936-2011
 
Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisen yhdistelmätutkinnon kehittäminen Tamp...
Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisen yhdistelmätutkinnon kehittäminen Tamp...Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisen yhdistelmätutkinnon kehittäminen Tamp...
Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillisen yhdistelmätutkinnon kehittäminen Tamp...
 
Kädentaitoja HIP-kerhoissa
Kädentaitoja HIP-kerhoissaKädentaitoja HIP-kerhoissa
Kädentaitoja HIP-kerhoissa
 
Digikuvauksesta, opintomateriaalia
Digikuvauksesta, opintomateriaaliaDigikuvauksesta, opintomateriaalia
Digikuvauksesta, opintomateriaalia
 
Suunnittelijan työprosessi
Suunnittelijan työprosessiSuunnittelijan työprosessi
Suunnittelijan työprosessi
 
Modus, web -design
Modus, web -designModus, web -design
Modus, web -design
 

Verkkoliiketoiminta -kurssimateriaaleja

  • 1. 1 TAMK, Verkkoliiketoiminta 3H-339-3001 Materiaali: Nanna Nurmala Starttipaketti verkkoliiketoimintaan: Sähköisen kaupankäynnin sisältöpalvelun tuotteistaminen 1. Palvelukonseptin kuvaus Tarpeesta yritykseksi? Kuluttajien ostokäyttäytyminen on rajusti muuttunut ja on aiheuttanut suuria muutoksia yritysten myyntiin ja markkinointiin. Monissa yrityksissä mietitään verkkoliiketoiminnan aloittamista. Verkkokaupan perustaminen ja ylläpito vaatii kuitenkin erilaista osaamista ja tietoteknisiä taitoja kuin tavallisen kivijalkakaupan perustaminen ja ylläpito. Liikeidean tulee tarjota jotain uutta verkkokaupankäyntiin ja lisäarvoa tuotteiden myynnille. Sähköistä kaupankäyntiä suunnitellessa kannattaa miettiä tarvetta ja muita toimintoja kokonaisvaltaisesti: Mitä tarpeita tai uusia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää sähköisen kaupankäynnin kautta? Mieti liikeideaasi - mitä tehdään? (toimintojen kuvaus, missä verkkoliiketoiminnassa olemme mukana) - kenelle tehdään? (kohderyhmäkuvaus) - miten tehdään? (verkkokauppa, myymälä, jälleenmyyjä, jakelukanavat jne.) - tavoiteltu imago (olemmeko luksusta, normaalia vai halpaa myyvä yritys) - kilpailutilanne (listaus tärkeimmistä kilpailijoista – heikkoudet ja vahvuudet) 2. Design management tuotteistamisessa – luodaan yritykselle imago Uuden yrityksen luomisprosessissa sekä imagon synnyssä on erityisesti kiinnitettävä huomiota yrityksen visuaaliseen identiteettiin liittyviin asioihin. Mitä ja miten haluamme yrityksemme viestivän asiakkaillemme. Yrityskuvan tulee luoda myönteisiä ajatuksia kuten uskottavuutta sekä luotettavuutta. Jos yrityksen pyrkimyksenä on saavuttaa mainetta suurempana brändinä, niin sen tärkeämpää on kiinnittää huomioita juuri design managementiin ja sen luomaan imagoon. Yhtenäinen graafinen ohjeistus on hyvä luoda yritykselle. Verkkokaupan yleisilme, logo, esitteet, markkinointimateriaali, laskut, hintatiedot, web-sivut ja sopimuspohjat kuuluvat olennaisesti uuden yrityksen tuotteistuksen alkuvaiheisiin. Muista selkeys ja rauhallisuus, kun mietit uuden verkkokaupan graafista ilmettä. "Hyvällä tuotteistamisella on kultaakin arvokkaampi merkitys."
  • 2. 2 3. Asiakassegmentointi – mistä asiakkaat? Ennen yrityksen varsinaista perustamista on ryhdyttävä asiakastutkimuksiin ja pyrittävä selvittämään markkinat sekä tehdä asiakassegmentointi. Yrityksen tulee tavoittaa aluksi ainakin yksi (startin jälkeen useampia) asiakassegmentti, jotka halutaan markkinoilla tavoittaa. Alkuvaiheessa on tärkeätä saada vakio asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan kohtuuhintaista palvelua. Näin yritys tulee varmistamaan jatkuvuutensa, kohdentaa resurssit selkeäsi kohdesegmenttien asiakkaisiin. 4. Palvelu paketoidaan – helpottaa myymistä ja ostamista Palvelun tuotteistamisen ydinkohtana on tarkkaan mietityt konseptit, joilla startataan markkinointi ja myynti. Näin yritykselle saadaan luotua samalla myös tarkemmat toimintamallit sekä toimitussisältö. Palvelupakettien kehitykseen tulee käyttää aikaa ja kuunnella pilottiasiakasta tarkasti sekä havainnoida, miten palvelua käytännössä tulee kehittää. Järkevien työmenetelmien hiominen nousee tässä kohtaa tärkeäksi tekijäksi ja vaikuttaa suoraan yrityksen katteeseen. Hinnoittelussa tulee ottaa huomioon, että verkkoliiketoiminnan työmäärän aliarviointia tulisi välttää ja keksiä ideaali ratkaisu keskimääräiselle kuukausityölle. Palvelu saadaan hahmoteltua ja hinnoiteltua. Palvelukonsepti alkaa kokonaisuudessaan hahmottua. Hinnat paketissa "Asiakkaan kannalta kiinteä hinta on huoleton vaihtoehto, sillä silloin hän tietää kustannustensa enimmäismäärän etukäteen". -Jari Parantainen, Ediste Oy. 5. Sopimukset Ennen kuin yhteistyö alkaa asiakkaan kanssa on tarkastettava ja solmittavat asiakkuussopimukset. Varsinkin uutta kauppasuhdetta aloitettaessa on syytä tutustua tulevaan sopimuskumppaniin ja hankkia yrityksestä taustatietoja. Salassapitosopimus on erittäin tärkeä, jos mennään yrityksen liiketoiminnallisiin ydinkohtiin. Sopimus on syytä solmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa eli ennen luottamuksellisen tiedon antamista. Erillistä salassapitosopimusta käytetään yleisimmin neuvotteluiden alussa, jolloin osapuolet keskustelevat mahdollisesta yhteistyöstä ja vaihtavat tämän pohjalta luottamuksellisia tietoja. Verkkoliiketoiminnassa on tärkeä myös solmia vastuusopimus mahdollisen vakavamman tietoteknisen ongelman sattuessa. Yrityksen on otettava tältä varalta vielä vastuuvakuutus. Yhteistyö- ja palvelusopimus solmitaan pidempi aikaisten asiakkaiden kanssa (Liittenä esimerkkejä yrityksen sopimusmalleista).
  • 3. 3 Lähteet ja lisäaineistoa: Apunen, Antti. Lentäjän 7 neuvoa johtajalle. Ediste Oy. 2012 ICT standards. https://www.tietohallintomalli.f fi.wikipedia.org/ wiki / Markkinoinnin johtaminen Muotoilun perusteet. Design management. https://virtuaaliamk.fi/ Parantainen, Jari. Tuotteistamisen perusteet – tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi. Ediste Oy. 2012 Yritys-Suomi. www.yrityssuomi.fi Yrityspörssi. www.yrittäjät.fi Liitteenä esimerkkejä verkkokaupan lomakepohjista: Lasku - Ainutlaatuista verkkokauppaa! Päivämäärä: [Kirjoita päivämäärä] LASKUN NUMERO [100] MyynMyyn PL 123 33240 Tampere Y-tunnus 1234567-8 +358501234567 LASKUN SAAJA Pilottiyritys Oy PL 123 33200 Tampere +358501234567 Asiakastunnus [ABC12345] Koodi Kuvaus / Nimike Kpl / tunnit Saldo (sis. alv.) Alv. 24% osuus yht. Yhteensä EUR Suoritus Laskun numero # [100] Pyydämme käyttämään maksaessanne viitenumeroa 12345 Tilinumero: Nordea FI09 000900087 Päivämäärä Erääntyvä summa EUR Kiitos kaupankäynnistä! MyynMyyn, PL 123, 33240 Tampere, gsm +35850522244555, myyn.myyn@elisanet.fi
  • 4. 4 (2kpl) Tampere 1.11.2013 Salassapitosopimus Salassapitosopimus yrityksestä___________________________________________ Allekirjoituksellani sitoudun pitämään salassa saamani yksityiskohtaisen aineiston sekä kaikki yritykseen liittyvät luottamukselliset tiedot, enkä anna niitä kolmannen osapuolen tietoon ilman yrityksen / yrittäjän suostumusta. Samalla sitoudun olemaan käyttämättä luottamuksellisia tietoja hyväkseni ja olemaan kopioimatta niitä muuhun tarkoitukseen kuin yhteistyön läpiviemiseen. Sitoudun tuhoamaan kaiken ko. yritykseen liittyvän aineiston yhteistyökumppanuuden loputtua. Tämän salassapitosopimuksen velvoitteet pysyvät voimassa allekirjoittanutta sitovana myös yritysyhteistyön päättymisen jälkeen. Mikäli rikon tätä salassapitosopimusta, sitoudun korvaamaan kaiken välittömän tai välillisen vahingon, jonka olen aiheuttanut yritykselle tai yrittäjälle. Henkilön nimi:__________________________________________________________________ Lähiosoite: ____________________________________________________________________ Postinumero ja –toimipaikka: _____________________________________________________ Matkapuhelin:__________________________________________________________________ Sähköposti: ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Aika ja paikka Allekirjoitus Nimen selvennys Tampere 1.11.2013
  • 5. 5 Palvelu- ja kauppasopimus pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen Sopimuskausi alkaa, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuskappaleet. Tämä sopimus on voimassa määräaikaisena 6 kuukautta sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus on irtisanottavissa siten, että tilaajan irtisanomisaika on 1 kuukautta ja toimittajan irtisanomisaika on 2 kuukautta. 1. Palvelun hinnat, maksuehdot ja hinnanmuutokset Toimittaja on oikeutettu laskuttamaan palveluista kuukausittain toistuvaismaksua, joka on määritelty sopimuksessa. Kuukausimaksu veloitetaan laskua vastaan kuukausittain jälkikäteen. Kuukausimaksu kattaa kaikki sopimuksen mukaiset tehtävät ja toiminnot. Tilaaja ei korvaa mitään lisiä tämän sopimuksen tarkoittamista palveluista sovittujen hintojen lisäksi. Maksuaika on 30 päivää laskun saapumisesta. Laskun yhteydessä on toimitettava riittävä erittely laskutuksen perusteista. 2. Palvelun sisältö ja laatu Palveluun kuuluvat seuraavat toimittajan kanssa sovitut tehtävät. Toimittamisessa on noudatettava hyvää teknistä tapaa, sovittua laatujärjestelmää ja sopijapuolten hyväksymiä kirjallisia ohjeita. Mikäli palvelu ei vastaa sovittua, siinä on virhe. Toimittaja on velvollinen korjaamaan palvelussa havaitut virheet. Toimittaja on lisäksi velvollinen suorittamaan hyvitystä sovittujen palvelutasovaatimusten alittamisesta. Maksuehdot: _____________________________________________________ Laskutusaika:_____________________________________________________ Sopijapuolet: ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Nimi / yritys Nimi / yritys