โครงการปีการศึกษา 2554

2,346 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,309
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการปีการศึกษา 2554

  1. 1. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ (กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯส่ งเสริ มกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รี ยน ตลอดปี การศึกษา - วิชาการ อ.คาตันส่ งเสริ มทักษะทางวิชาการ ตลอดปี งบประมาณ - วิชาการ อ.คาตันเข้าค่ายนักเรี ยนใหม่ ม.1 และ ม.4 มี.ค.-พ.ค.54 - วิชาการ อ.คาตันพัฒนางานระบบวัดผลและประเมินผล ตลอดปี งบประมาณ 2,000 วัดผล อ.เรื องฤทธิ์ผลการเรี ยนออนไลน์ ตลอดปี งบประมาณ - วัดผล อ.เรื องฤทธิ์การเตรี ยมวัดผลการเรี ยนรู ้รวบยอดระดับชาติ (O-NET) ตลอดปี งบประมาณ - วัดผล อ.เรื องฤทธิ์พัฒนาและปรับปรุ งกลุ่มบริ หารวิชาการ ตลอดปี งบประมาณ 2,000 วิชาการ อ.ศิริพรจัดหาสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตลอดปี งบประมาณ 150,000 วิชาการ อ.ศิริพรฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีวิสัยทัศน์ ตลอดปี งบประมาณ - วิชาการ อ.นาถนภาการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นทักษะการคิด วิเคราะห์ ของผูเ้ รี ยน ตลอดปี งบประมาณ 2,000 วิชาการ อ.นาถนภาการวิจยเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ั ตลอดปี งบประมาณ 1,000 วิชาการ อ.นาถนภาสู่เส้นชัย ID Plan ตลอดปี งบประมาณ 1,000 วิชาการ อ.ธิ ดารัตน์การประชุมเชิงปฏิบติการ เรื่ อง การวิจยในชั้นเรี ยน ั ั ม.ค.54- มี.ค.54 - วิชาการ อ.ธิ ดารัตน์ภาษาไทยวันละคา ตลอดปี การศึกษา - ภาษาไทย อ.อมร สายเนตรส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน ตลอดปี การศึกษา - ห้องสมุด อ.อมร สายเนตรพัฒนาห้องสมุดมีชีวต ิ ตลอดปี การศึกษา - ห้องสมุด อ.อมร สายเนตรพัฒนาและส่ งเสริ มกิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน ตลอดปี งบประมาณ - สหกรณ์ อ.อมร สายเนตรงานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ (งานสานักงานอานวยการ) ตลอดปี งบประมาณ 20,000 อ.ณรงค์ฤทธิ์ค่ายคณิ ตศาสตร์ ครั้งที่ 3 ต.ค.53-ธ.ค.53 - คณิ ตศาสตร์ อ.ธิ ดาพรรณทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ ส.ค.-54 - วิทยาศาสตร์ อ.ธิ ดารัตน์
  2. 2. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ (กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มิ.ย.-ส.ค.54 7,000 วิทยาศาสตร์ อ.ธิ ดารัตน์จัดซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ตลอดปี งบประมาณ 3,000 วิทยาศาสตร์ อ.ยุทธนาค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 3 ม.ค.54 - วิทยาศาสตร์ อ.ธิ ดารัตน์คลินิกวิทยาศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติ วิทยาศาสตร์ ด.พ. ก้าวไกล ตลอดปี งบประมาณ - วิทยาศาสตร์ อ.ธิ ดารัตน์Physics Admission ตลอดปี งบประมาณ - วิทยาศาสตร์ อ.ธิ ดารัตน์ฝึ กทักษะการอ่านและการเขียนสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พ.ค.53-มี.ค.54 2,000 ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชส่ งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนสู่ความเป็ นเลิศทางภาษาไทย ตลอดปี งบประมาณ - ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย ตลอดปี งบประมาณ - ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชจัดซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ สื่ อประกอบการเรี ยนการสอนสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ตลอดปี งบประมาณ - ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชพัฒนาคุณภาพการเรี ยนภาษาไทยโดยใช้หนังสื อเล่มเล็ก ตลอดปี งบประมาณ - ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชจัดซื้ อหนังสื อเข้าห้องสมุดโรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม ตลอดปี งบประมาณ 37,200 ห้องสมุด อ.พงศ์ธวัชจัดซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ ฝ่ ายงานกิจการนักเรี ยน (งานสานักงานกลุ่มกิจการนักเรี ยน) ตลอดปี งบประมาณ 10,000 กิจการนักเรี ยน อ.ไพบูลย์ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน ตลอดปี งบประมาณ 1,000 กิจการนักเรี ยน อ.สุ รชัยการเยียมบ้านนักเรี ยน ่ ตลอดปี งบประมาณ 1,000 กิจการนักเรี ยน อ.วรชัยด.พ.สวยด้วยมือเรา ตลอดปี งบประมาณ 1,000 อ.กัญชลัชปั จฉิ มนิเทศนักเรี ยนชั้น ม.3, ม.6 ก.พ.-มี.ค.54 - กิจการนักเรี ยน อ.ไพบูลย์งานวันประกาศเกียรติคุณ 1-ก.พ.-54 - กิจการนักเรี ยน อ.ไพบูลย์จัดซื้ อวัสดุอุปกรณ์กลุ่มสาระสังคมฯ ตลอดปี งบประมาณ - สังคม อ.อัญชุลีการพัฒนาทักษะชีวต (กิจกรรมผูบาเพ็ญประโยชน์) ิ ้ ตลอดปี งบประมาณ - กิจกรรมผู้ อ.อมร มูลสารพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาคณิ ตศาสตร์ ตลอดปี งบประมาณ 1,000 บาเพ็ญ คณิ ตศาสตร์ อ.นาถนภา
  3. 3. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ (กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯงานสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข พ.ย.53-ธ.ค.53 1,000 กิจการนักเรี ยน อ.อัญชุลีอย.น้อย ผูพิทกษ์สุขภาพ ้ ั ตลอดปี งบประมาณ - อนามัย อ.อัญชุลีพัฒนาศักยภาพจัดซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์หองพยาบาล ้ ตลอดปี งบประมาณ 5,000 อนามัย อ.อัญชุลีเสริ มสร้างสุ ขอนามัยผูเ้ รี ยน ตลอดปี งบประมาณ 1,000 อนามัย อ.อัญชุลีฟื้ นฟูศีลธรรมโลก ตลอดปี งบประมาณ - สังคม อ.ไพบูลย์ส่ งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่ น ตลอดปี งบประมาณ - การงานฯ อ.อมร มูลสารพัฒนาการเรี ยนการสอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ ตลอดปี งบประมาณ 5,000 การงานฯ อ.อมร มูลสารวันสุ นทรภู่ 26 มิ.ย.54 8,000 ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชวันปิ ยมหาราช ต.ค.53 - สังคม อ.อัญชุลีวันสาคัญทางศาสนา ตลอดปี งบประมาณ 3,000 สังคม อ.อัญชุลี ่ ัวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวภูมิพลอดุลยเดช 5 ธ.ค. 53 - สังคม อ.อัญชุลีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 54 3,000 สังคม อ.อัญชุลีงานบุญประจาปี ส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ ธ.ค.53-ม.ค.54 - กิจการนักเรี ยน อ.ไพบูลย์วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 มิ.ย. 53 3,000 ภาษาไทย อ.พงศ์ธวัชสร้างจิตสานึกการใช้พลังงาน สาหรับเยาวชนในสถานศึกษา ตลอดปี งบประมาณ - วิทยาศาสตร์ อ.ดาฤณีจัดทาแผนปฏิบติการประจาปี งบประมาณ 2554 ั ต.ค.53-ก.ย.54 1,000 แผนงาน อ.ธิ ดารัตน์ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ต.ค.53-ธ.ค.53 3,000 อ.วรชัยการนิเทศภายในโรงเรี ยน พ.ค.-ก.ย.54 1,000 วิชาการ อ.คาตันการดาเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุงานพัสดุ ตลอดปี งบประมาณ - งบประมาณ อ.ธิ ดาพรรณจัดซื้ อวัสดุ-อุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารงบประมาณ ตลอดปี งบประมาณ - การเงิน อ.ดาฤณี
  4. 4. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ (กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯพัฒนาระบบงานทะเบียน ตลอดปี งบประมาณ - วัดผล อ.เรื องฤทธิ์ปฏิบติธรรม บุคลากรในโรงเรี ยน ั 5,000 อ.บุญเพียรการอบรมพัฒนาครู (ไปราชการ) 30,000 อ.วรชัยโครงการปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรี ยน 30,000 อ.กัญชลัชระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน 2,000 อ.ไพบูลย์อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรี ยนรู ้ - อ.วรชัยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 1,000 อ.คาตันการนิเทศภายใน 1,000 อ.คาตันการพัฒนาระบบบริ หารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน 2,000 อ.คาตันพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ - อ.คาตันโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ 3,000 อ.อมร สายเนตรข่าวผูเ้ ยาว์ อ.ธิ ดาพรรณสารวจการจัดกิจกรรมในคาบเรี ยน อ.ธิ ดาพรรณโครงการบทบาทของเครื อข่ายผูปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนดงมะไฟพิทยาคม ้ อ.เศกสรรค์อดเปรี้ ยวไว้กินหวาน 500 อ.เศกสรรค์ประกวดมารยาทไทย 300 อ.เศกสรรค์จิตอาสาเพื่อพัฒนาดงมะไฟพิทยาคม อ.เศกสรรค์สร้างจิตสานึกการใช้พลังงานสาหรับเยาวชนในสถานศึกษา อ.ยุทธนาโครงการ 5 ส อ.ยุทธนาวงโปงลาง - อ.สุ รชัย
  5. 5. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ (กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯmusic day 2,000 อ.สุ รชัยสารวจการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ อ.ธิ ดารัตน์พัฒนาสื่ อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน 1,000 อ.ธิ ดารัตน์โครงการประกวดโครงงานตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2,000 อ.ดาฤณีโครงงานหารายได้ระหว่างเรี ยน อ.ดาฤณีการสารวจและการใช้ภมิปัญญาท้องถิ่ นในการจัดการเรี ยนการสอน ู 1,000 อ.ศิริพรโครงการกีฬาภายนอก 10,000 อ.บุญธรรมโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 10,000 อ.บุญธรรมป้ องกันไข้เลือดออกและโรคติดต่อ 2,000 อ.จิตบุญย์โครงการด่านหน้าฟันดี 1,000 อ.จิตบุญย์โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะเพิ่มพูนรายได้ - อ.จิตบุญย์พัฒนาทักษะด้านศิลปะ 2,000 อ.จิตบุญย์จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่ น 5,000 อ.นาถนภาจัดทาคู่มือนักเรี ยน 25,000 อ.คาตัน รวมงบโครงการ 411,000.00งบจัดสรร 416,060.00งบจัดสรร-งบโครงการ 5,060.00 3 2
  6. 6. โครงการประจาปี การศึกษา 2553 โครงการ งบประมาณ งาน/ ผู้รับผิดชอบ(กลยุทธ์ ระดับแผนงาน) (บาท) กลุ่มสาระฯ 3 2

×