Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNINGTEN ZUIDEN VAN DE AKKERWINDELAANSCHERPENZEELAMER/ RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, PROJECTNUMMER: 130...
INHOUD                  1. INLEIDING   HOOFDSTUK         PAGINA1.  Inleiding         ...
2. PLANGEBIEDLIGGING, GRENZEN, HISTORIE EN HUIDIGE SITUATIEHet plangebied ligt in het zuidoosten in het buitengebied vanSc...
2. PLANGEBIED INFRASTRUCTUUR, GROEN EN WATER, WOONGEBIED OMGEVING  Infrastructuur  Legenda     N-Weg     gebie...
3. FUNCTIESWONEN, BEDRIJVEN, MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGENBedrijf Gert M & Zn       Bedrijf Methorst MilieuHopesew...
4. POTENTIELE BELEMMERINGENVRACHTVERKEER, BEDRIJVEN, VERVUILDE GROND                           ...
5. PLUSPUNTEN PLANGEBIEDAANWEZIGHEID HOUTWALLEN EN SLOTEN, BOMENLANEN, lUNTERSE BEEK, ZICHT OP BUITENGEBIED, BOS IN NABIJH...
6. MINPUNTEN PLANGEBIED                                             onduideli...
7. RANDVOORWAARDEN                                             eg       ...
8. VISIE SCHERVENAan de hand van de landschappelijke en stedenbouwkundigeuitgangspunten zijn een aantal schetsontwerpen op...
VISIE SCHERVEN                                          WONEN IN HET BOS     ...
Ontwerpprincipes                                                     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visie Akkerwindelaan, Scherpenzeel

827 views

Published on

Gebiedsvisie Akkerwindelaan, Scherpenzeel

De gemeente heeft samen met Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei het voornemen om in Scherpenzeel zuidoost een school, woningen en natuurontwikkeling te realiseren.

De landschapsopgave is daarbij belangrijk, het plangebied ligt in het buitengebied met sterke structurerende landschappelijke elementen. De locatie grenst aan één van de vier groene lobben, die de zuidrand van Scherpenzeel binnendringen. Daarnaast loopt ten zuiden van de locatie de Lunterse Beek met erlangs een ecologische verbindingszone.

Ten behoeve van de visieontwikkeling heb ik twee scenario’s uitgewerkt. Het projectteam heeft in 2012 gekozen voor de visie Scherven, welke in de documentatie wordt toegelicht.

De visie Scherven kenmerkt zich door de heldere ontsluitingsstructuur. Er is een optimale aansluiting op bestaande woonstraten. Groenblauwe aders verbinden het bestaande woongebied met het zuidelijk buitengebied van Scherpenzeel. Nieuw bos wordt aangeplant in het westelijk deel. In feite begint het bos al op het schoolterrein. Richting Lunterse beek wordt het bos steeds compacter.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visie Akkerwindelaan, Scherpenzeel

 1. 1. STEDENBOUWKUNDIGE VERKENNINGTEN ZUIDEN VAN DE AKKERWINDELAANSCHERPENZEELAMER/ RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, PROJECTNUMMER: 13004, 11 APRIL 2012
 2. 2. INHOUD 1. INLEIDING HOOFDSTUK PAGINA1. Inleiding 1 In dit document wordt een stedenbouwkundige visie weergegeven voor het gebied ten zuiden van de Akkerwindelaan2. Plangebied 2 in Scherpenzeel.3. Functies 4 De gemeente heeft samen met Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei het voornemen om in het betreffende gebied een school, woningen en natuurontwikkeling te realiseren.4. Potentiële belemmeringen 5 De landschapsopgave is belangrijk, het plangebied ligt in het buitengebied met sterke structurerende landschappelijke elementen.5. Pluspunten plangebied 6 De locatie grenst aan een van de vier groene lobben die de zuidrand van Scherpenzeel binnendringen. Ten zuiden van de locatie loopt de6. Minpunten plangebied 7 Lunterse Beek met erlangs een ecologische verbindingszone.7. Randvoorwaarden 8 Ten behoeve van de visieontwikkeling zijn twee scenario’s uitgewerkt, een scenario waarbij de school ten zuiden van het nieuwe bosperceel8. Visie Scherven 9 ligt en een scenario waarbij de school het einde van de Ringbaan markeert. Het projectteam heeft 10 april 2012 gekozen voor de visie met de school op het eindpunt van de Ringbaan. Het hier voorliggende rapport omvat een analyse en inventarisatie van het plangebied en de weergave van de gekozen visie. De visie Scherven laat zien welke rijke kansen de locatie biedt. 1
 3. 3. 2. PLANGEBIEDLIGGING, GRENZEN, HISTORIE EN HUIDIGE SITUATIEHet plangebied ligt in het zuidoosten in het buitengebied vanScherpenzeel. Aan de noordzijde grenst de locatie aan bestaandwoongebied. Het meest zuidelijk gelegen deel grenst aan de LunterseBeek. De gronden zijn nu in gebruik als landbouwgrond.Het landschap waarin het plangebied ligt is een kampen- enhoevenlandschap, onder andere opgebouwd uit houtwallen, singels,bospercelen en oude hoeven met erfbeplanting. Een landschapstypemet een besloten ruimtelijk karakter.De Lunterse Beek is een restant van een oude afwateringsstructuurdie werd gekenmerkt door een zeer kronkelig verloop. De beek isdoor verschillende werkzaamheden verder en méér gekanaliseerdgeraakt (zie afbeeldingen plangebied 2011 en 1911). Weegbreelaan Wee breelaan We gbreelaan e a an gba Rin g ewe es Akkerwindelaan Akkerwindelaan kkerwindela nd l Hop plangebied plangebied: 7,6 hectarePlangebied 2011 Plangebied 1911 2
 4. 4. 2. PLANGEBIED INFRASTRUCTUUR, GROEN EN WATER, WOONGEBIED OMGEVING Infrastructuur Legenda N-Weg gebiedsontsluitingswegen erftoegangswegen Groenstructuur: Het plangebied heeft een rijke groene route voor fietsers en voetgangers uitstraling, met houtwallen, bomenlanen en sloten. WaterstructuurProfiel Ringbaan Profiel Akkerwindelaan Speelplek aan de Weegbreelaan (zijstraat van de Akkerwindelaan) 3
 5. 5. 3. FUNCTIESWONEN, BEDRIJVEN, MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGENBedrijf Gert M & Zn Bedrijf Methorst MilieuHopeseweg 2 Hopeseweg 3 school volkstuinen nr 3: Methorst Milieu, nr 2: Gert M & Zn, grondverzetbedrijf afvalverwerkingsbedrijfAgrarisch bedrijf Hopeseweg 10 Legenda nr 10: Agrarisch bedrijf wonen bedrijven nr 11: Agrarisch bedrijf agrarische bedrijven school volkstuinen nr 20: Beek ConiferenkwekerijVolkstuinen 4
 6. 6. 4. POTENTIELE BELEMMERINGENVRACHTVERKEER, BEDRIJVEN, VERVUILDE GROND Situatie wanneer de milieucontouren van de bedrijven Gert M & Zn en Methorst Milieu wegvallen. Archeologische verwachtingskaart 2009 blauw=geluidcontou Hopeseweg (50m) auw=geluidc ou w= e dco our con u p e g 50m 0 hoog middelmatig Ge Ger Gert M & Zn (300m) e n 3 0m) 30 m laag Methor Me rs M eu Methorst Milieu (300m) m) m Potentiele belemmeringen: - bodem (vervuiling); Agrar ch edrijf Ag arisch bedrijf gr g ar h r ri - zoneringen bedrijven (contouren zijn indicatief, (5 (50m) (50m) 50 zullen nader onderzocht moeten worden); - geluid (vrachtverkeer) Hopeseweg; - flora en fauna (aanwezigheid van beschermde soorten); - eigendommen grond. Agr sch Agrarisch bedri f Agrarisch bedrijf g ijf (50 (50m) (50m) 5 in mindere mate: - archeologie; Beek con ferenkwekerij e oniferen we er onifer n we er n eerenk ek - water.Het vrachtverkeer op de Hopeseweg veroorzaakt veel geluid (30m) 0m) 5
 7. 7. 5. PLUSPUNTEN PLANGEBIEDAANWEZIGHEID HOUTWALLEN EN SLOTEN, BOMENLANEN, lUNTERSE BEEK, ZICHT OP BUITENGEBIED, BOS IN NABIJHEID, AANTAKKEN OP BESTAANDE INFRA plangebied ligt tussen twee groene lobben an gba Rin Houtwallen in plangebied eg esew Hop laan rwindel r in Akkerw bomenlaan met sloot langs Ringbaan goede aansluitingsmogelijkheden op bestaande infra vier platanen zichtlijnen naar buitengebied Bomenlaan met sloot langs Ringbaan aanwezigheid van houtwallen en sloten bos in nabijheid Lunterse beek Lunterse beek 6
 8. 8. 6. MINPUNTEN PLANGEBIED onduidelijke en onveilige situatie knooppunt Hopeseweg / Groeperlaan an gba Rin eg esew Hop Ringbaan heeft een onduidelijk achterkantsituatie langs Akkerwindelaan eindpunt zonder functie n indelaa Akkerw Ringbaan heeft een onduidelijk eindpunt zonder functie bijzondere route in plangebied is niet openbaar ontbreken van langzaamverkeersroute naar Lunterse beek, beek is daardoor niet zichtbaar / aanwezigheid wordt niet beleefd Onveilig en onduidelijk knooppunt Groeperlaan / HopesewegLunterse beek is niet zichtbaar Bijzondere route in plangebied is niet openbaar Achterkantsituatie langs Akkerwindelaan 7
 9. 9. 7. RANDVOORWAARDEN eg esew Hop Landschappelijk raamwerk wegbeplantingen an gba Rin ind elaan Ruimtelijk en ecologisch Akkerw ontwikkelen waterlopen 5.000 m2 voor school behoud en versterking Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei+ 2005 van groene lobbe E het ontwerpen van verschillende woonmilieus in diverse prijscategoriën ruimte rood voor rood reserveren behoud oude houtwal ecologische verbindingszone Diverse typeSamenvatting randvoorwaarden woningenStreekplanuitwerking 2006 Structuurvisie (2001-2010) Scherpenzeel 5.000 m2 Dient gereserveerd te worden voor een nieuwe school 8
 10. 10. 8. VISIE SCHERVENAan de hand van de landschappelijke en stedenbouwkundigeuitgangspunten zijn een aantal schetsontwerpen opgesteld.Vervolgens zijn de schetsen uitgewerkt tot twee visies. Hetprojectteam heeft gekozen voor de visie Scherven. In de visiezijn de hoofdstructuren van het gebied weergegeven (groen,water, wegen en bebouwingsvlekken).Extra aandacht is besteed aan de landschappelijke structurenbinnen het gebied en in de nabijheid hiervan.De gekozen visie wordt in de pagina’s hierna weergegeven entoegelicht. ENKELE VOORGAANDE SCHETSONTWERPEN 9
 11. 11. VISIE SCHERVEN WONEN IN HET BOS scho ol SCHOOL IN EEN LANDSCHAPPELIJKE SETTING school markeert eindpunt Ringbaan eigen identiteit voor elk straatje optimale aansluiting op infrastructuur bestaand woongebied 10
 12. 12. Ontwerpprincipes langparkerenVisie Scherven kenmerkt zich door de heldere ontsluitingsstructuur. kiss & ride-zoneEr is een optimale aansluiting op bestaande woonstraten. autoverkeer schoolGroenblauwe aders verbinden het bestaande woongebied met het S speelterreinzuidelijk buitengebied van Scherpenzeel. Elke woonstraat heeft een fietsroutes schooleigen uitstraling.De ontsluitingsstructuur is helder. De Ringbaan wordt schdoorgetrokken het plangebied in en komt uiteindelijk uit op oolde Hopeseweg. De aansluiting op de Hopeweweg zal nognader onderzocht worden, zodat hier een duidelijk en veilig Sverkeersknooppunt komt.De school is geplaatst op het punt waar de Ringbaan hetplangebied ingaat. De west-entree van de buurt is daarmeegemarkeerd. De Ringbaan krijgt tevens daarmee een herkenbaareinde met dorpsfunctie.Nieuw bos wordt aangeplant in het westelijk deel. In feite begint Ontsluitingsstructuur autoverkeer School en omgevinghet bos al op het schoolterrein. Richting Lunterse beek wordt hetbos steeds dichter. Tussen de bomen staan enkele vrijstaandewoningen op grote kavels. De boslaan die de woningen ontsluit Schoollocatieeindigt bij een landgoed met een vijver. Randvoorwaarden - 5.000 m2 voor een school - schoolgebouw bevat ca 14 lokalen in maximaal twee bouwlagen Ruwe schatting benodigd vloeroppervlak en aantal parkeerplaatsen - Gebouw: 14 lokalen met een afmeting van 9x10 + ruimte voor personeel en activiteiten: 1.500m2 (minimaal vereist vloeroppervlak) - Parkeren (volgens het CROW): groep 1 t/m 3: 5x30 leerlingen= 150 leerlingen 60% gebracht met auto groep 1 t/m 8: 9x30 leerlingen= 270 leerlingen 40% gebracht met auto 150x0,6x0,5x0,75= 34 parkeerplaatsen voor ca 10 minuten parkeren 270x0,4xo,25x0,85= 23 parkeerplaatsen Kiss & Ride Milieucontouren (contouren van de bedrijven Gert M & Zn en p-norm voor leslokaal (p personeel): 0,75x14=11 parkeerplaatsen Methorst Milieu niet meegenomen) Benodigde aantal parkeerplaatsen: 68 11

×