Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Vibe case study
Vibe case study
Loading in …3
×
1 of 21

Beeldkwaliteitplan Hoek Van Damstraat

0

Share

Download to read offline

Inbreidingslocatie Hoek van Damstraat, Putten

In opdracht van Woningstichting Putten heb ik een stedenbouwkundig plan gemaakt voor een inbreidingslocatie in het centrum van Putten. Het gebied wordt opnieuw bebouwd met rijwoningen, patiowoningen en appartementen. De woningen zijn zodanig ontworpen dat ze zich goed voegen in het bestaande straatbeeld, waarbij de lage gootlijn zorgt voor de aansluiting op de directe omgeving.

Door de situering van de bebouwing en het groene binnenplein, ontstaat in het plan de sfeer van een intiem hofje. De parkeervoorziening te midden van de bebouwing wordt landschappelijk ingericht.

Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de omwonenden, huidige bewoners, de woningstichting en gemeente.
Naast het stedenbouwkundig ontwerp en het inrichtingsplan heeft Amer ook het bestemmingsplan opgesteld.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Beeldkwaliteitplan Hoek Van Damstraat

 1. 1. Beeldkwaliteitplan Hoek Van Damstraat Woningstichting Putten 21 februari 2012 amer / ruimtelijke ontwikkeling
 2. 2. t raa Ga st rd er am en se D we Van g Da Co st as t ra at plangebied
 3. 3. inhoud project 19-412 Inleiding 5 titel Beeldkwaliteitplan Aanleiding en planbeschrijving 5 Hoek Van Damstraat Status van het beeldkwaliteitplan 5 contactpersonen amer Rob Leek Beeldkwaliteitskader 7 Nanda Sluijsmans Beeldkwaliteit appartementengebouw 9 opdrachtgever Woningstichting Putten Beeldkwaliteit patiowoningen 12 datum 21 februari 2012 Beeldkwaliteit woningen aan doorsteekje 15 Beeldkwaliteit openbare ruimte 18 Zonnehof 43 TEL / 033 - 462 16 23 bureau@amer.nl 3822 ND Amersfoort FAX / 033 - 465 18 11 www.amer.nl
 4. 4. Ga en rd nt er e ap en t t em pa rte se r we raa ap pa me nte g st n am D n pa Va tio wo ap nin pa ge n r tem en ten pa rk er en pa tio wo n ing en D kje a tee Co s or do st as tr a at stedenbouwkundig ontwerp
 5. 5. P/5 BEELDKWALITEITPLAN HOEK VAN DAMSTRAAT iNLEiDiNg Aanleiding en planbeschrijving Beeldkwaliteitplan De locatie Hoek Van Damstraat, een klein gebied Voor het plan is het voorliggend tussen de Da Costastraat, Garderenseweg en Van beeldkwaliteitplan opgesteld. Hiermee wordt Damstraat, wordt heringericht met woningen. aangesloten bij de wens van de gemeente Putten De huidige 26 woningen, die voornamelijk in de om voor haar gehele gemeentelijk grondgebied jaren 50 zijn gebouwd, worden gesloopt. een hoge stedenbouwkundige (beeld-)kwaliteit van woningbouw te kunnen realiseren. In de zomer van 2011 is een verkavelingsplan voor de locatie opgesteld. De verkaveling betreft Het beeldkwaliteitplan wordt tegelijkertijd de ontwikkeling van 15 aaneengeschakelde met het bestemmingsplan ontwikkeld. Het woningen en 20 appartementen. Alle woningen bestemmingsplan is hierbij het juridische kader zijn nultredenwoningen. voor de planontwikkeling, het beeldkwaliteitplan is het kwaliteitskader. In het beeldkwaliteitplan De woningen moeten zodanig worden ontworpen worden specifi eke keuzes gemaakt ten aanzien dat ze zich goed voegen in het bestaande van elementen die de sfeer van de te ontwikkelen straatbeeld. woonbuurt bepalen. Dit heeft betrekking op Door de situering van de bebouwing ontstaat de onderlinge afstemming van bebouwing in in het plan de sfeer van een intiem hofje. De samenhang met de inrichting van de openbare woningen haaks op de bestaande infrastructuur ruimte. beëindigen het hofje. De parkeervoorzieningen liggen te midden van de bebouwing ingekapseld Status in het groen. Het beeldkwaliteitplan doet dienst als referen- De woningen zijn voor een doelgroep die kleinere tiekader en inspiratiebron. Nadat het beeldkwa- tuinen waardeert, zoals senioren en jongeren. liteitplan door de gemeenteraad is vastgesteld kunnen inrichtingsplannen en (woning-)bouw- plannen hieraan worden getoetst. Ter illustratie zijn in het plan referentiebeelden opgenomen.
 6. 6. afb. A t afb. B a ra st Da m Da Co n sa sta Va sr str Ga rd ere a nse afb. C at we t g A: (te slopen) bouwblok aan de Van Damstraat te slopen bebouwing te slopen bebouwing B: Garderenseweg C: Da Costastraat
 7. 7. P/7 beeldkwaliteitskader De beeldkwaliteitscriteria voor locatie Hoek van de naastgelegen bebouwing het meest Van Damstraat beogen een samenhangende dominant zijn. Een aspect waar ook in het en streekeigen uitstraling van de woonbuurt beeldkwaliteitplan Hoek Van Damstraat op wordt gestuurd. met een dorps karakter. Belangrijk is dat de massa- en gevelcomposities Dat streven is terug te vinden in het doorzetten van zowel de woningen als van de van de kleinschaligheid van de naastgelegen appartementen evenwichtig zijn, de aan- en bebouwing, in de beoogde architectuur en in de uitbouwen ondergeschikt zijn en overige inrichting van de straten. bouwkundige voorzieningen zoveel mogelijk Er zal gebruik worden gemaakt van zachte geïntegreerd worden in de architectuur. vormen en kleuren, in plaats van kubistische architectuur en schelle kleuren. Dat wil niet zeggen dat de vormentaal conservatief moet zijn. De beeldkwaliteitskaders geven ruimte, en nodigen uit, om te tonen dat het plan in de 21e eeuw is ontworpen. In de directe omgeving staan vooral vrijstaande kenmerkend voor de bebouwing in de omgeving woningen, twee-onder-een kapwoningen en zijn de kappen die dominant rijwoningen van één tot twee bouwlagen hoog aanwezig zijn met kap. Markant is het feit dat de kappen
 8. 8. verbijzondering gevel aan Van Damstraat door bijvoorbeeld een deel van het volume uit te laten steken en/of door een kapver- draaiing toe te passen variëteit in materiaal- en kleurgebruik en detaillering zorgt ervoor dat de schaal van de bouwvolumes past bij de maat en schaal van de bestaande bebouwing hoofdvolume heeft een verbijzondering in de gevelopbouw zijgevels hoofdvolume zijn opengewerkt door zijvolumes hebben een eenvoudige hoofdvorm toepassing van ramen en/of balkons
 9. 9. P/9 beeldkwaliteit appartementengebouw Om samenhang in het dorpse bouwplan te realiseren, is in de eerste plaats gekozen voor een heldere stedenbouwkundige opzet, maar daarnaast wordt ook gekozen voor samenhang in vorm, kleur- en materiaalgebruik. In dit hoofstuk worden de beeldkwaliteitscriteria van het appartementengebouw beschreven, in de daarop volgende hoofdstukken de criteria voor de patiowoningen en zichtlocatie voor de woningen aan het doorsteekje. Qua typologie wordt uitgegaan van een woon- de lengte) door dakkapellen; in het gebouw bestaande uit drie bouwdelen. De • Het hoofdvolume dient in een gestrekte appartementengebouw komen 20 woningen bouwvolumes hebben een grotere korrel dan vorm de Van Damstraat te begeleiden. de bebouwing in de omgeving. Er dient dus een Omdat dit bouwdeel op een zichtlocatie ligt, geleding te ontstaan in de bouwmassa’s, bouw- krijgt het een verbijzondering, bijvoorbeeld hoogtes en detaillering. door een gedeelte van het bouwvolume uit te laten steken en/of door een kapverdraaiing Trappenhuizen en entree’s zullen op een sub- toe te passen. De zijvolumes hebben een tiele wijze geïntegreerd worden. eenvoudige hoofdvorm zonder aan- of uitbouwen; De gevels aan de Van Damstraat en de Garde- • De drie bouwdelen hebben een maximale renseweg dienen tevens als geluidwering. goothoogte van 7 meter en een maximale nokhoogte van 11 meter; • De helling van het dakvlak is maximaal 55°. Hoofdvorm • De bouwvolumes hebben een grotere korrel/ • De gebouwdelen worden afgedekt met omvang dan de omliggende bebouwing. een kap, bijvoorbeeld een zadeldak of een Door middel van variëteit in materiaal- mansardekap; en kleurgebruik en detaillering zal er • De kappen hebben een overstek van voor gezorgd moeten worden dat de schaal minimaal 30 cm; van de bouwvolumes past bij de maat en • Het dakvlak mag onderbroken zijn voor schaal van de bestaande bebouwing; loggia’s en in ondergeschikte zin (30% van • De geluidproductie door het autoverkeer
 10. 10. verbindingsstuk verbindingsstuk balkons transparante gevel de verbindingsstukken liggen minimaal 4,5 m achter de rooilijnen de binnengevels worden door toepassing van balkons en grote raamopeningen verzacht van de zijvolumes, de bouwhoogte is maximaal 9,5 m op de Garderenseweg is hoog. Wanneer liggen minimaal 4,5 meter achter de zijgevel wordt de gevels aan de Van Damstraat en de rooilijnen van de zijvolumes, de bouwhoogte opengewerkt Garderenseweg dove gevels worden, is het is maximaal 9,5 meter; . van belang dat zij toch worden vormgegeven • Achter de gevels grenzend aan de m . e7 m als voorgevels. De uitstraling zal transparant straatzijde dienen de woonruimten van de gt 11 go o h oo gte no th. 7 kh zijn door toepassing van bijvoorbeeld ramen appartementen gesitueerd te zijn; ot oo . 11 m. go okh m. en erkers. Daarnaast dient de vormgeving • De binnengevels worden door grote n van beide gevels aan te sluiten bij de raamopeningen en de toepassing van zijgevel wordt go kh. bouwstijl van de niet-dove gevel aan de Da balkons verzacht. Dit draagt bij aan een no ot 11 opengewerkt h. Costastraat; levendig beeld van de binnenruimte; 7m . • De zijgevels parallel aan de Da Costastraat • Bergingsruimte wordt inpandig gerealiseerd. m . en de Garderenseweg dienen opengewerkt te worden middels ramen en/of balkons; verbindingsstukken liggen minimaal 4,5 meter • De verbindingsstukken tussen de bouwdelen achter de rooilijnen van de zijvolumes
 11. 11. P/11 grijze niet glimmende hout pannen metselwerk, kleur: metselwerk, kleur: appelbloesem paarsrood indicatief materiaal- en kleurenpalet lage hagen als erfgrens tussen openbaar gebied en privé-terrein appar- tementengebouw Materiaal- en kleurtoepassing Erfscheidingen • De kappen zijn bedekt met grijze niet • De grens tussen het terrein van het glimmende dakpannen; appartementengebouw en het openbaar • De gevels worden gebouwd in een gebied wordt door lage hagen gemarkeerd. traditionele metselwerkarchitectuur met een De hagen hebben een maximale hoogte van gevelkleur binnen het palet van rode tinten o,8 meter. van appelbloesem tot paarsrood. Circa 50% van deze gevels mag uit een ander materiaal bestaan, zoals hout of keimwerk; • Schelle kleuren zijn niet toegestaan; • De stenen gevels zijn uitgevoerd in baksteen met een structuur (bijvoorbeeld handvorm); • Dakranden en boeiboorden dienen een heldere, lichte kleur te hebben;
 12. 12. beeldkwaliteit patiowoningen het doorbreken mansardekap zadeldak referentie transparante gevel aan hofje van de kap het doorbreken van de kap referenties patiowoningen Ga Hoofdvorm rd er bestaande woningen in deze straat; en se we • De patiowoningen worden afgedekt met een • De gevels aan de straatzijde dienen g kap, bijvoorbeeld met een zadeldak of een als voorgevels ontworpen te worden. mansardekap; Ook de eventuele dove gevel aan de • Het kapvlak mag onderbroken zijn door Garderenseweg dient als voorgevel Da dakkapellen; ontworpen te worden. Door het toepassen zijgevels zijn Co • De nokrichting staat evenwijdig aan de weg; van duidelijke raamopeningen en erkers, opengewerkt st • De goothoogte is maximaal 4 meter hoog, de zal ook deze gevel zich presenteren aan de as t ra nokhoogte maximaal 8 meter; openbare weg; at • De woningen staan in één rooilijn. De • Achter de voorgevels bevinden zich de rooilijn van de patiowoningen aan de Da woonruimten; woningen staan in één roolijn Costastraat is gelijk aan de rooilijn van de • De zijgevels worden opengewerkt middels
 13. 13. P/13 raam erker referentie hoekwoning erker of ramen; • De buitenruimtes van de patiowoningen • Net zoals bij de appartementen is het van grenzen aan het binnengebied, ter belang dat de achtergevels transparant versterking van de levendigheid in de worden voorgegeven door het toepassen binnenruimte; van duidelijke raamopeningen. De • Bergingsruimte wordt inpandig opgelost. verblijfskwaliteit van de binnentuin wordt daarmee vergroot; • De voorgevels aan de Da Costastraat krijgen een verbijzondering door het doorbreken van de kap door middel van dakkapellen of verwante elementen (refererend aan huidige bebouwing);
 14. 14. haag als hout erfscheiding max. 0,8 m hoog Da metselwerk, kleur: metselwerk, kleur: Co appelbloesem paarsrood st as tr aa haag als t erfscheiding max. 0,8 m hoog indicatief materiaal- en kleurenpalet referentie hagen grenzend aan openbaar gebied Materiaal- en kleurtoepassing Erfscheidingen aan bij het architectonische concept van de • De kappen zijn bedekt met niet-glimmende woningen; • De grenzen tussen de tuinen van de dakpannen; • Dakranden en boeiboorden dienen een woningen en het openbaar gebied worden • De gevels zijn uitgevoerd in baksteen met heldere, lichte kleur te hebben. door lage hagen gemarkeerd. De hagen langs een structuur (bijvoorbeeld handvorm). de Da Costastraat en de Garderenseweg zijn Circa 50% van deze gevels mag uit een ander maximaal 0,8 meter hoog. De hagen in de materiaal bestaan, zoals hout of keimwerk; voor- en zijtuinen zijn maximaal 1,2 meter • De gevelkleur van het metselwerk wisselt hoog. binnen een natuurlijk palet van rode tinten van appelbloesem tot paarsrood; • Schelle kleuren zijn niet toegestaan; • De kleur van eventuele bijgebouwen sluit
 15. 15. P/15 beeldkwaliteit woningen aan doorsteekje Om verdere samenhang te creëren zijn de beeldkwaliteiteisen van de woningen aan het doorsteekje vrijwel gelijk gehouden aan die Da Co van de patiowoningen. st as De criteria zijn minder zwaar, om in het tr aa bouwplan voldoende flexibiliteit te hebben t om in te kunnen spelen op de marktsituatie. De woningen mogen patiowoningen zijn, maar woningen van twee bouwlagen hoog met kap zijn hier ook toegestaan. Ook de criteria voor de achtergevel zijn minder zwaar, deze gevel is immers niet zichtbaar vanaf de openbare ruimte. Hoofdvorm • De gebouwdelen worden afgedekt met een kap, bijvoorbeeld met een zadeldak of een mansardekap; • Het kapvlak moet deels onderbroken zijn door dakkapellen; • De nokrichting staat evenwijdig aan het doorsteekje; • De woningen zijn georiënteerd op het doorsteekje waaraan de ontsluiting plaats referenties woningen aan doorsteekje vindt. De kopwoning aan de Da Costastraat
 16. 16. presenteert zich tevens aan de straatzijde; bijvoorbeeld door verdraaiing van de Materiaal- en kleurtoepassing • De goothoogte ligt maximaal op 5 meter; nokrichting en/of een lage goothoogte aan • De kappen zijn bedekt met niet glimmende • De nokhoogte ligt maximaal op 9 meter; de straatzijde; dakpannen; • De voorgevels krijgen een verbijzondering • De garage zal achter de zijgevellijn tegen het • De gevels zijn uitgevoerd in baksteen met door het doorbreken van de kap door middel achterpad worden gerealiseerd; een structuur (bijvoorbeeld handvorm). van dakkapellen of verwante elementen. Het • De vormgeving van de garage vormt een Circa 50% van deze gevels mag uit een ander hofje krijgt daarmee een informele sfeer; onderdeel van het architectonisch concept materiaal bestaan, zoals hout of keimwerk; • De entreedeur van de kopwoning aan de Da van de woning; • De gevelkleur van het metselwerk wisselt Costastraat bevindt zich in de zijgevel. De • Bergingen worden geplaatst in de binnen een natuurlijk palet van rode tinten zijgevel wordt verder opengewerkt middels achtertuinen. van appelbloesem tot paarsrood; een erker of ramen; • Schelle kleuren zijn niet toegestaan; • De vormgeving van de hoekwoning aan de • Dakranden en boeiboorden dienen een Da Costastraat is bij voorkeur afwijkend, heldere, lichte kleur te hebben. opengewerkte gevel entreedeur in zijgevel entreedeur erker lage goot in zijgevel referenties kopwoning aan de Da Costastraat, waarbij de zijgevel als voorgevel wordt vormgegeven
 17. 17. P/17 referentie erfscheidingen voor- en zijtuinen Erfscheidingen • De grenzen tussen de voor- en zijtuinen van de woningen en het openbaar gebied worden door lage hagen gemarkeerd. Deze hebben een maximale hoogte van 0,8 meter. Da Co st erfscheidingen door lage as t hagen met een maximale ra hoogte van 0,8 meter. at
 18. 18. BEELDkWALiTEiT oPENBARE RuimTE De openbare ruimte in het plangebied bestaat uit wegen, paden, groen en parkeervoorzieningen. Wegen, paden en groen bomenrand Voor de weg en paden kan gebruik worden gemaakt van (gebakken) klinkers. De haag toepassing van stoeptegels in het binnengebied dient vermeden te worden. muur Parkeren in de binnenruimte kan op halfverharding. situering garage referenties parkeren op halfverharding referentie binnenruimte
 19. 19. P/19 Groen Het hofje krijgt een kleurrijk karakter met een diversiteit aan grasgazons, kleurrijke beplanting en bomen met bloesem. Per seizoen zal het gras in bloei staan met diverse kleurrijke bloemen, door het inplanten van seizoensgebonden bloembollen. Een bomenrand met onderbegroeiing is gesitueerd voor het gedeelte van de muur dat zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. De parkeerplaatsen in de binnenruimte worden omgeven door hagen. Straatmeubilair en verlichting • Voldoende bankjes verspreid bij wandelpaden, ontmoetingspunten en speelgelegenheid; • Sfeervolle, intieme verlichting. kleur en fleur in de binnenruimte
 20. 20. Parkeren Voor de bewoners en bezoekers van het appartementengebouw zijn 16 openbare parkeerplaatsen gerealiseerd aan de weg en 18 parkeerplaatsen op het parkeerterrein in het hofje. 11 p De bewoners en bezoekers van de at aaneengeschakelde woningen parkeren tevens ra st in het hofje, langs de Garderenseweg en de Da am 4p D Costastraat. n Va 2p Ga Indien er garages worden geplaatst bij de rd 1 p (spontaan parkeren) er hoekwoningen haaks op de Da Costastraat en se we dan dienen deze geplaatst te worden op g de aangegeven plekken (zie afbeelding 6p hiernaast). Op deze wijze wordt de presentatie 24 p van de woningen aan de openbare ruimte 2 p (spontaan parkeren) gewaarborgd. 7p In de parkeerberekening is uitgegaan van een parkeernorm van 1,7 parkeerplaatsen per 1 p (spontaan parkeren) woning, waarbij parkeren op eigen terrein voor maximaal 1,0 parkeerplaats telt. 1 p (spontaan parkeren) 1p Da Co st as tra at
 21. 21. project 19-412 titel Beeldkwaliteitplan colofon Hoek Van Damstraat Opdrachtgever contactpersonen amer Rob Leek Nanda Sluijsmans opdrachtgever Woningstichting Putten Woningstichting Putten datum 21 februari 2012 Spoorstraat 2 3881 BW Putten tel: 0341 357405 Zonnehof 43 TEL / 033 - 462 16 23 bureau@amer.nl 3822 ND Amersfoort FAX / 033 - 465 18 11 www.amer.nl

×