Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

D06- Samskritham 21

Ad

Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB
<1/24>
Sanskrit -21
Day - 6
30-3-2020

Ad

Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB
<2/24>
Homework –previous day
Recite Sloka
Sloka Meaning
शब्द रूपं -2
Home work for the d...

Ad

Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB
<3/24>
Home work

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
D_14 Samskritham 21
D_14 Samskritham 21
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad
1 of 14 Ad

D06- Samskritham 21

Samskritham 21 is an initiative to learn Sanskrit using Moola Ramayanam which is the first chapter of the Bala Kandam of the Valmiki Ramayanam. It is the simplest of the Sanskrit works for a beginner

Samskritham 21 is an initiative to learn Sanskrit using Moola Ramayanam which is the first chapter of the Bala Kandam of the Valmiki Ramayanam. It is the simplest of the Sanskrit works for a beginner

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

D06- Samskritham 21

 1. 1. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <1/24> Sanskrit -21 Day - 6 30-3-2020
 2. 2. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <2/24> Homework –previous day Recite Sloka Sloka Meaning शब्द रूपं -2 Home work for the day Day- Agenda रामो राजमण िः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामे ाभभहता निशाचरचमिः रा माय तस्मै िमिः । रामान्िास्स्त पराय ंपरतरं रा मस्य दासोस््यहं रामे चचत्तलयस्सदा भितु मे भो राम मामुद्धर ॥ Agenda
 3. 3. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <3/24> Home work
 4. 4. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <4/24> Home work
 5. 5. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <5/24> Home work
 6. 6. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <6/24> भ्रातरं दयितो भ्रातुस्सौभ्रात्रमनुदशशिन् । रामस्ि दयिता भािाश यनत्िं प्राणसमा हिता।।1.1.26।। जनकस्ि कु ले जाता देवमािेव यनर्मशता । सवशलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू: ।।1.1.27।। सीताप्िनुगता रामं शर्शनं रोहिणी िथा । पौरैरनुगतो दूरं पपत्रा दशरथेन च ।।1.1.28।। शृङ्गगबेरपुरे सूतं गङ्गाकू ले व्िसजशित् । गुिमासाद्ि धमाशत्मा यनषादागधपयतं पप्रिम् ।।1.1.29।। गुिेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतिा । ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीत्वाश बिूदका: ।।1.1.30।। Home work
 7. 7. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <7/24> रामस्ि दयिता भािाश यनत्िं प्राणसमा हिता ।।1.1.26।। जनकस्ि कु ले जाता देवमािेव यनर्मशता । ………………………………. यनत्िम्…………….. सवशलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू: ।।1.1.27।। सीताप्िनुगता रामं शर्शनं रोहिणी िथा । ………………………………….. नारीणाम्……………. सीता अपप अनुगता …. रामम् … शर्शनम् ……….. रामस्ि for Rama, दयिता beloved, भािाश wife, प्राणसमा equal to his vital breath, यनत्िम ् always, हिता doing fit and proper acts beneficial to him, जनकस्ि king Janaka's, कु ले in the race, जाता born, यनर्मशता created, देवमािेव like Maya Mohini, the assumed form of visnuhnu, सवशलक्षणसम्पन्ना endowed with all auspicious characteristics, नारीणाम ् among women, उत्तमा the foremost, वधू: daughterinlaw (of Dasaratha), सीतापप Sita also, रोहिणी Rohini, (one of the several daughters of Daksha and consort of moon) शर्शनम ् िथा like moon, रामम ् Rama, अनुगता followed. सीता रामम् अनुगता Sloka-26 & 27 • Born in the race of Janaka and daughterinlaw of Dasaratha, Sita, beloved spouse of Rama is like his vital breath always desired the wellbeing of Rama she followed him like Rohini, the Moon. Endowed with all virtues she is the foremost woman.
 8. 8. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <8/24> शब्द Noun प्राहदगणं/उपसगाशाः ( 22) Prefix प्रत्िि (21) 1 2 3 n 4 9 5 8 7 6 र्लङ्गं पुल्लंग स्त्रीर्लंग नपुंसक िचिम् एक द्पव बिु पवभलतत प्रथमा द्पवतीिा तृतीिा चतुथी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी स. प्रथम शब्द रूपं Level 1 Exceptions- कलत्रं Exceptions-आपाः पुरुष प्रथम मध्िम उत्तम Exceptions-भवान्
 9. 9. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <9/24> रामो राजमण िः सदा विज यते रामं रमेशं भजे रामे ाभभहता निशाचरचमिः रामाय तस्मै िमिः । रामान्िास्स्त पराय ंपरतरं रामस्य दासोस््यहं रामे चचत्तलयस्सदा भितु मे भो राम मामुद्धर ॥ पवभलतत प्रथमा द्पवतीिा तृतीिा चतुथी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी स. प्रथम पवभलतत रामाः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे भो राम शब्द रूपं
 10. 10. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <10/24> पवभलतत हि Eng एक द्पव बिु प्रथमा - रामाः रामौ रामााः द्पवतीिा को to रामं रामौ रामान् तृतीिा ने by रामेण रामाभ्िाम ् रामै : चतुथी के र्लए for रामाि रामाभ्िाम ् रामेभ्ि: शब्द रूपं
 11. 11. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <11/24> पवभलतत हि Eng एक द्पव बिु पञ्चमी से From रामात् रामा भ्िाम् रामेभ्ि: षष्ठी का of रामस्य रामिोाः रामाणाम ् सप्तमी मे,पर,पे In,on रामे रामिोाः रामेषु स. प्रथमा िे Oh भो राम िे रामौ िे रामााः शब्द रूपं
 12. 12. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <12/24> पौरैरनुगतो दूरं पपत्रा दशरथेन च ।।1.1.28।। शृङ्गगबेरपुरे सूतं गङ्गाकू ले व्िसजशित् । गुिमासाद्ि धमाशत्मा यनषादागधपयतं पप्रिम् ।।1.1.29।। गुिेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतिा । पौरै: अनुगत: दूरम ्पपत्रा दशरथेन च शृङ्गगबेरपुरे सूतम ्गङ्गाकू ले व्िसजशित् गुिम ्आसाद्ि धमाशत्मा यनषादागधपयतम ्पप्रिम ् गुिेन सहित: राम: लक्ष्मणेन च सीतिा पौरै: by citizens, पपत्रा दशरथेन च by his father Dasaratha also, दूरम् for a long distance, अनुगत: followed, धमाशत्मा राम: Rama of righteous nature (the protector of those who take refuge in him), गङ्गाकू ले on the bank of river Ganga, शृङ्गगबेरपुरे at Shrungiberapura, यनषादागधपयतम् the king of Nishadas, पप्रिम् endeared to him, गुिम् Guha, आसाद्ि having approached, गुिेन along with Guha, लक्ष्मणेन by Lakshmana, सीतिा च and by Sita, सहित: accompanied सूतम् charioteer Sumantra, व्िसजशित ् sent back. Sloka- 28 & 29 राम: सूतम् व्िसजशित् • The citizens and Dasaratha followed Rama for a long distance. Rama of righteous nature having approached Guha, king of nishadas, at Shrungiberapura sent back charioteer Sumantra and Rama along with Sita and Lakshmana crossed river Ganga.
 13. 13. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <13/24> ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीत्वाश बिूदका: ।।1.1.30।। गचत्रकू टमनुप्राप्ि भरद्वाजस्ि शासनात् । ……………. वनम्…… नदी: ………… गचत्रकू टम्अनुप्राप्ि ………………… रम्िमावसथं कृ त्वा रममाणा वने त्रि: ।।1.1.31।। देवगन्धवशसङ्काशास्तत्र ते न्िवसन् सुखम् । रम्िम ्आवसथम ् कृ त्वा रममाणा: वने त्रि: देवगन्धवशसङ्काशा: तत्र ते न्िवसन ् सुखम ् ते they, वनेन from one forest, वनम् to another forest, गत्वा having gone, बिूदका: नदी: deep and broad rivers with plenty of waters, तीत्वाश having crossed, भरद्वाजस्ि sage Bharadwaja's, शासनात ् order, गचत्रकू टम् Chitrakuta mountain, अनुप्राप्ि having reached, रम्िम ् delightful, आवसथम् abode (a hut made of leaves), कृ त्वा having constructed, ते they (having enjoyed such comforts), त्रि: three, तत्र वने in the forest located in Chitrakuta mountain, रममाणा: enjoying, देवगन्धवशसङ्काशा: resembling devas and gandharvas, सुखम ् happily, न्िवसन ् dwelt. Sloka- 30 & 31 ते वने न्िवसन् Moving from one forest to another and crossing deep and wide rivers with plenty of waters, reached the Chitrakuta mountain by the command of sage Bharadwaja. They raised a hut made of leaves in the forest located in Chitrakuta mountain. and dwelt there happily resembling devas and gandharvas.
 14. 14. Mr Nanda Mohan Shenoy CISA CAIIB <14/24> Feedback; Too add the knowledge meter Words Home work Contact : nmdshenoy3@gmail.com पवभलतत चतुथी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी स. प्रथम

×