แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

5,050 views

Published on

 • Be the first to comment

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

 1. 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ Copy @ Right
 2. 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ <ul><li>เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของข้อมูลและสารสนเทศ ระบบและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ ลักษณะของสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และประโยชน์ของระบบสารสนเทศ </li></ul>
 3. 3. ความหมายของข้อมูล <ul><li>ข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียง ฯลฯ เช่น </li></ul><ul><li>- จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 </li></ul><ul><li>- คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์มูลฐานของนักศึกษา </li></ul><ul><li>- ที่อยู่ปัจจุบันของนักศึกษา </li></ul><ul><li>- งบประมาณเงินรายได้ของคณะวิทยาการจัดการ </li></ul><ul><li>- ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ </li></ul>
 4. 4. ความหมายของสารสนเทศ <ul><li>สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ </li></ul>
 5. 5. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูล ประมวลผล สารสนเทศ
 6. 6. ความหมายของความรู้ <ul><li>การรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้ </li></ul>
 7. 7. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ บุคคลใช้ความรู้ การตัดสินใจ จัดรูปแบบ กลั่นกรอง สรุปข้อมูล ความต้องการใช้สารสนเทศ สารสนเทศ แปลความหมาย ปฏิบัติ
 8. 8. ระบบและระบบสารสนเทศ <ul><li>ระบบ หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย การนำเข้าสู่ระบบ ( Input) การประมวลผล ( Process) และผลลัพธ์ ( Output) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ( Feedback) </li></ul>
 9. 9. ตัวอย่างระบบและส่วนประกอบของระบบ ขายตั๋วไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ชมได้ตั๋ว ดูหนัง การขายตั๋ว คนดูหนัง คนขายตั๋ว ฯลฯ การขายตั๋วภาพยนต์ ได้ผู้ชนะเป็นตัวแทนเขต ผลการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา นักกีฬา สนามแข่ง ผู้ฝึกสอน ฯลฯ การแข่งขันกีฬากีฬาเขต การได้มาซึ่งความรู้ บัณฑิต งานวิจัย การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร ตำรา ฯลฯ สถาบัน การศึกษา ผลลัพธ์ ประมวลผล ส่วนนำเข้า เป้าหมาย ส่วนประกอบ ระบบ
 10. 10. ระบบสารสนเทศ <ul><li>เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ </li></ul>
 11. 11. ข้อมูลนำเข้า ประมวลผล ผลลัพธ์ องค์การ ระบบสารสนเทศ ( IS) ข้อมูลสะท้อนกลับ สิ่งแวดล้อมองค์การ สหภาพแรงงาน ผ้ถือหุ้น ( เจ้าของกิจการ ) สถาบันการเงิน ผู้ขายปัจจัยการผลิต ชุมชนโลก ลูกค้า รัฐบาล ( นโยบาย กฎหมาย ) คู่แข่งขัน
 12. 12. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ( Management Information Systems: MIS) <ul><li>เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการหาคนหรือข้อมูลที่สัมพันธ์กับข้อมูล เพื่อการดำเนินงานขององค์การ </li></ul><ul><li>เป็นระบบซึ่งรวมความสามารถของผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานการจัดการ และตัดสินใจในองค์การ </li></ul><ul><li>การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม นอกจากนี้นยังช่วยผู้บริหารและพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย MIS จะต้องใช้อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และผู้ใช้ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์ </li></ul>
 13. 13. สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ <ul><li>พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ </li></ul><ul><li>พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ </li></ul><ul><li>ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ </li></ul>
 14. 14. คุณลักษณะที่ดีของสารสนเทศ <ul><li>ถูกต้องแม่นยำ </li></ul><ul><li>สมบูรณ์ครบถ้วน </li></ul><ul><li>เข้าใจง่าย </li></ul><ul><li>ทันต่อเวลา </li></ul><ul><li>เชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>คุ้มราคา </li></ul><ul><li>ตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>ยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับความต้องการใช้ </li></ul><ul><li>สะดวกในการเข้าถึง </li></ul><ul><li>ปลอดภัย </li></ul>
 15. 15. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ กระบวนการ ฮาร์ดแวร์ การสื่อสารและเครือข่าย ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล
 16. 16. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ <ul><li>ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน </li></ul><ul><li>ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน </li></ul><ul><li>ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต </li></ul>

×