Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Principles of Thai Writing and Editing 3 หลักการเขียนและบรรณาธิการ 3

349 views

Published on

หลักการเขียนและบรรณาธิการ 3, ครอบคลุมหลักการเลือกใช้คำ, สะกดคำ, พจนานุกรมคำใหม่, หลักราชบัณฑิตแบบใหม่และแบบเก่า, การอ่านระหว่างบรรทัด, ความผิดพลาดที่พบบ่อย, แบบทดสอบและฝึกหัด, การแปลสุภาษิต คำพังเพย สำนวน โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร้อยแก้ว, ตัวอย่างงานเขียนดีๆ, วิธีตั้งชื่อปกและบทความ

Published in: Education
 • Be the first to comment

Principles of Thai Writing and Editing 3 หลักการเขียนและบรรณาธิการ 3

 1. 1. 1 ดร. นําชัย ชีวววรรธน์ิ ฝ่ายสือวทยาศาสตร์ิ , สวทช. การสือสารวทยาศาสตร์ิ หลักทัวไป 3 เขียน อยาง่ มีประสทธภาพิ ิ ? >> เขียน อยาง่ ถูกต้อง >> เขียน อยาง่ นาอาน่ ่ ศาสตร์ −−−− ศลป์ิ เปน - เป็น รามายณ - รามายณะ อารัมภกะถา - อารัมภกถา พศดาริ – พสดาริ อ. นตยาิ กาญจนะวรรณ http://www.bflybook.com/Article/Yamakkan/Yamakkan.htm คําไหนกันแน่ รักษาการณ์ ก. เฝาดูแลเหตุการณ์้ เช่น มีทหาร รักษาการณ์อยู่ตลอดเวลา. ว. ที2เฝาดูแลเหตุการณ์้ เช่น ทหารรักษาการณ์ ยามรักษาการณ์. รักษาการ ก. ปฏิบัติหน้าที2แทนชั2วคราว เช่น รองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดี. รักษาการ นายกฯ หรือ รักษาการณ์ นายกฯ
 2. 2. 2 ตางกันนดเดียว่ ิ เฮอ่ - คําที2เปล่งออกมาแสดงความดูแคลนหรือไม่เชื2อถือ. เฮ้อ – คําที2เปล่งออกมาแสดงความเบื2อหน่าย หรือไม่ถูกใจเป็นต้น. เฮอ - คําที2เปล่งออกมาแสดงความโล่งใจ. เฮอ เฮอ่ เฮ้อ สะกดยังไงกันแน่ Superman ? (ก) ซูเปอร์แมน (ข) ซุ้ปเป้ อร์แมน ซีรีส์ เท่ ดจิ ิทัล ซีรีย์ เทห์่ ดจตอลิ ิ พจนานุกรมคําใหม่ เลม่ ๒ ลาสุดมี่ พจนานุกรมคําใหม่ เลม่ ๔ แล้วด้วย ! หลักใหม่ – ‘เขียนตามเสียง’
 3. 3. 3 เลม่ 1 guard card เลม่ 2 เลม่ 3 อานระหวางคํา่ ่ อานระหวางบรรทัด่ ่ มองวา่ / เห็นวา่ / คดวาิ ่ / เข้าใจวา่ / เชือวา่ / สรุปวา่ 'คดวาิ ่ ' มองจนเห็นแล้วจึงคิด ก่อนจะพูดเช่นนัHน 'เข้าใจวา่ ' มอง เห็น คิด กระทั2งเข้าใจ แล้วจึงพูดเช่นนัHน ('เข้าใจว่า' อาจหมายถึงเพียง 'คาดคะเน' หรือ 'คิดเอา') 'เห็นวา่ ' มองแล้วจึงเห็น ก่อนจะพูดเช่นนัHน มกุฎ อรฤดี >>> 'มองวา่ ' จึงเพียงมองแล้วพูดเช่นนัHน 'เชือวา่ ' มอง เห็น แล้วคิด จนเข้าใจ ก่อนจะเชื2อ แล้วจึงพูดเช่นนัHน 'สรุปวา่ ' เมื2อกล่าวเช่นนีH ต้องผ่านการมอง เห็น คิด เข้าใจ และเชื2อ ปัญหาการเลือกใช้คํา สําหรับเรืองนีQก็เป็นอะไรทีนาตกใจมาก่ วันนีQมีเรืองของการจับกุมของยาเสพตดิ ...
 4. 4. 4 ความหมายคํา ไว้อาลัย ว. อาการที2แสดง ความระลึกถึงเพราะมีใจผูกพัน กับผู้ที2จากไป เช่น ยืนไว้อาลัย กล่าวคําไว้อาลัย. asbestos bench mark full = เต็ม / fool = โง่ / flu = ไข้หวัดใหญ่ WHO = World Health Organization องค์การอนามัยโลก
 5. 5. 5 PH / pH / SPF เอกฉันท์ [เอกกะ-] ว. มีความเห็นเป็นอยางเดียวกันหมด่ . methane มีเทน
 6. 6. 6 ค้นหาและแก้ทีผดิ ปัจจุบันนักวทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและชาวิ อเมรกันิ ได้ศึกษาค้นคว้า วจัยด้านวทยาศาสตร์ทางจติ ิ ิ อยางขมักเขม้นจรงจัง่ ิ ... ปัจจุบันนักวทยาศาสตร์ชาวรัสเซียและชาวิ สหรัฐอเมรกาได้ทําการศึกษาค้นคว้าิ วจัยด้านวทยาิ ิ - ศาสตร์ทางจตอยางขมักเขม้นจรงจังิ ิ่ ... ค้นหาและแก้ทีผดิ แบบจําลอง peer-to-peer เป็นแบบจําลองอยางงายทีสุดทีใช้่ ่ ทดสอบการทํางานของอัลกอรทึมแบบตางๆิ ่ ซึงแบบจําลองนีQเป็น ต้นแบบในการทดสอบหาประสทธภาพของโครงขายิ ิ ่ โดยในหัวข้อนีQ จะเน้นแบบจําลอง peer-to-peer ทีใช้เราเตอร์ทัQงหมด ๕ ตัว แบบจําลอง peer-to-peer เป็นแบบจําลองอยางงายทีสุดทีใช้่ ่ ทดสอบการทํางานของอัลกอรทึมแบบตางๆิ ่ และเป็นต้นแบบใน การทดสอบหาประสทธภาพของโครงขายิ ิ ่ หัวข้อนีQจะเน้นแบบจําลอง peer-to-peer ทีใช้เราเตอร์ทัQงหมด ๕ ตัว แบบจําลอง peer-to-peer เป็นแบบจําลองอยางงายทีสุดทีใช้่ ่ ทดสอบการทํางานของอัลกอรทึมแบบตางๆิ ่ ซึงแบบจําลองนีQเป็น ต้นแบบในการทดสอบหาประสทธภาพของโครงขายิ ิ ่ โดยในหัวข้อนีQ จะเน้นแบบจําลอง peer-to-peer ทีใช้เราเตอร์ทัQงหมด ๕ ตัว ค้นหาและแก้ทีผดิ สกว. คาดหวังวาจะเกดการยอมรับขึQนภายใน่ ิ ประเทศไทยวาการได้รับทุน่ คปก. เป็นเกียรตประวัตชีวติ ิ ิ ชีวตบุคคลิ ... สกว. คาดหวังวา่ วงการนักวจัยในประเทศไทยิ จะ ยอมรับกันวา่ ผู้ทีได้รับทุน คปก. เป็นบุคคลทีมีเกียรติ ประวัติในชีวติ สกว. คาดหวังวาจะ่ เกดการยอมรับิ ขึQนภายใน ประเทศไทยวา่ การได้รับทุน คปก. เป็นเกียรตประวัตชีวติ ิ ิ ชีวติ บุคคล ... เขียน อยางไรให้่ นาอาน่ ่ สุภาษติ คําพังเพย สํานวน He was soaking wet; he looked like a drowned rat. เขาเปียก (มองดู) เหมือนกับหนูตกนํQา เขาเปียกปอนราวกับลูกหมาตกนํQา สุภาษติ คําพังเพย สํานวน Haste makes waste ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ Like mother, like daughter
 7. 7. 7 สุภาษติ คําพังเพย สํานวน Two men lookout through the same bar: one sees the mud, and one the stars. สองคนยลตามชอง่ คนหนึงมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยูพราวพราย่ สองคนยลตามชอง่ คนหนึงมองเห็นโคลนตม อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยู่พราวพราย ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, หนังสือ Interpretative Translations of Thai Poets โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช, หนังสือ Interpretative Translations of Thai Poets ร้อยแก้ว draw on ใกล้เข้ามา / hill (เนนิ )เขา / over หมดสนิQ / benevolent เมตตา, กรุณา, กุศล / ray รังสี, ลําแสง / lay พาด, ลาด, ทา / meadow ทุงหญ้า่ / plain ทีราบ / emanation ไหลออก, กระจาย, ฟุ้ ง / divine ศักดสทธิ ิ ิt t / blessing ให้พร
 8. 8. 8 ผมตัHงใจจะเขียนให้เป็นที2เข้าใจกันว่าในโลกนีQ ... หรือ โลกนัQนหรือโลกโน้นโลกไหนก็ตาม ถ้าจะสามารถมีได้ หลายโลก ... ทุกอย่างย่อมสําเร็จด้วยผู้ชายกับผู้หญิงทัHงนัHน เพื2อที2จะเคี2ยวเข็ญให้ท่านเห็นด้วยให้จงได้ จึงจะต้อง อธิบายอย่างฟุ่มเฟือยฟุ้ งเฟ้ อหน่อย... หลักฐานที2นํามาอ้าง ทัHงสิHนนีH หากจะเลือนลอยไปบ้าง ก็เป็นเพราะหาอ้ายชนิดที2 หยุดจมมาอ้างไม่ได้เท่านัHนเอง ไม่มีเจตนาอื2นเลย แต่ถึงยังไง ก็ขอได้โปรดเชื2อเถิด จะด้วยเหตุผลของผมฟังได้บ้าง สักนดหนอยหรือเพราะรําคาญเต็มทีก็เอาดีิ ่ วากันด้วยเรือง่ ผู้ชายกับผู้หญงิ , ฮวเมอรสต์ิ ิ “อนึ2ง ซึ2งข้าพเจ้าได้รับเชิญมาแล้วในวันนีH ข้าพเจ้าใคร่จะขอฝากความ คิดเห็นไว้แก่คณะกรรมการจัดสร้างและดูแลบํารุงรักษาส้วมสาธารณะ ด้วยว่า ตู้สําหรับหยอดสตางค์ทีประตูส้วมนัQน ควรจะจัดให้เป็นที สบใจผู้เข้าไปถายสักหนอย่ ่ โดยทําอยางทํานองสล็อทแมชชีนใน่ เมืองนอก ซึ2งเด็กผู้ใหญ่ในเมืองไทยเมื2อสมัยสามสิบปีมาแล้วรู้จักดี เรียกกันว่า ‘อีดําอีแดง’ คือเมื2อหยอดสตางค์ลงไปแล้ว ประสบคราวโชคเหมาะเคราะห์ดี ก็จะมี สตางค์ไหลกราวออกมาเป็นกําไร ถ้าโชคไมดี่ ก็หยอดลงไปหายเปลา่ ซึงเทากับเสียคาผานประตูตามธรรมดาอยูแล้ว่ ่ ่ ่ ทําเช่นนีHก็เท่ากับ เป็นการแถมพกนั2นเอง แต่แถมเฉพาะผู้เคราะห์ดี ...” สุนทรพจน์เปดิ ส้วมสาธารณะ, ฮวเมอรสต์ิ ิ
 9. 9. 9 “ ... เมื2อคนมีหวังจะรวยขึHนได้ โดยหยอดสตางค์ค่าผ่านประตูเข้าส้วม เช่นนีH คนก็จะนยมการถายมากขึQนิ ่ อาจจะเวียนมาถ่ายกันคนละหลาย หลายหนในวันหนึ2งวันหนึ2ง แล้วการจะถายให้ได้มากมากครัQง่ ก็จําต้องกนให้มากขึQนิ ทัHงจํานวน ครัHงและจํานวนอาหาร เมื2อคนกินมากก็ต้องซืHอมามาก คนขายก็จะขายดี การค้าก็จะเจรญิ โภคกจก็จะฟืQนฟูิ หรือจะมีไอเดียในการลดค่าผ่าน ประตูเข้าส้วมปีละเดือน ปีละฤดู อย่างไรก็ได้ จะถายหนึงแถมหนึง่ ก็ดีเหมือนกัน จะจัดปับลคศตีQให้คนนยมิ ิ ิ อยางไรนะ่ ่ เป็นสงควรทําทัQงนัQนิ … ” สุนทรพจน์เปดิ ส้วมสาธารณะ, ฮวเมอรสต์ิ ิ ขาวดี่ ! หนังสือ non-fiction (สารคดี) ก็เป็น best seller ได้ > 10 Million Copies ขาวร้าย่ ! หนังสือ fiction (นวนยายิ ) ขายดีกวามาก่ ! > 200 Million Copies > 450 Million Copies ข้อสังเกต นยายของนักเขียนทัQงิ 2 คนในตัวอยาง่ มีการวางพล็อตเรืองทียอดเยียมมาก !
 10. 10. 10 ขาวร้ายกวา่ ่ ! คําแนะนําทีวาไปแล้ว่ และจะวาตอไป่ ่ (อาจจะเกียวหรือ)ไมเกียวกับยอดขาย่ ! ลีลา การตัQง ชือหนังสือ (ประยุกต์ใช้กับการตัQงชือบทความ)
 11. 11. 11 This Will Make You Smarter New Scientific Concepts To Improve Your Thinking This Explains Everything Deep, Beautiful, and Elegant Theories of How The World Works
 12. 12. 12
 13. 13. 13 อานให้มาก่ (ราวกับอานแล้วได้ทอง่ ) ตรวจ / สอบทาน ให้มาก (ทําตัวเชือใจใครยาก) สังเกตให้มาก (ราวกับเป็นนักสืบ) คําแนะนําเกียวกับการพัฒนา “การเขียน” เขียนมากๆ (สงไปลงตะกร้าดีกวาเก็บไว้เฉยๆ่ ่ ) หัวใจนักปราชญ์ – สุ จิ ปุ ลิ เอกสาร ทีเตรียมไว้ให้ 1 14 หน้า เอกสาร ทีเตรียมไว้ให้ 2 22 หน้า เอกสาร ทีเตรียมไว้ให้ 3 125 หน้า มีคําถามไหมครับ ?

×