INTERVENCIÓ EDUCATIVA DESDEL CONTEXT FAMILIAR ISOCIAL DE LA PERSONA AMBDISCAPACITATSilvia Villalonga OlivesSilvia Villalon...
Bloc 1:Educació, escola i societat inclusiva
1. Educació inclusiva● "Procés d’ensenyament-aprenentatge que preténaconseguir una educació dequalitat per a tots en un en...
1.1 Desenvolupament de leducacióinclusiva:● Crear cultures inclusives ielaborar polítiques inclusivesque fomentin:– Ús fle...
1.2 Bones pràctiques inclusives● Elements clau:– Referent teòric i actitutdel professorat.– Adequat modelorganitzatiu dele...
1.3 Requisits per una EducacióInclusiva● Canvi de mentalitat illei reguladora.● Treballar en accions.● Canviar el model co...
1.4 A tenir en compte:no és el mateix integració que inclusió!● La integració: Fareferència a laccés de lespersones NESE, ...
1.5 Escola Inclusiva● "Comunitat oberta al’entorn que creu en unacultura de centre basadaen els principis del’educació inc...
1.6 Societat inclusiva● És una comunitat quedóna resposta, mitjançantels seus recursos, a lesnecessitats dels ciutadansen ...
1.7 ConclusionsPerquè una escola sigui inclusiva ha de respectar, valorar i acceptar ladiversitat, evitant la discriminaci...
Les adaptacions han d’estar basades en el DISSENY UNIVERSALamb múltiples maneres de representació, d’expressió i de partic...
Bloc 2:Comunitats daprenentatge
2.1 Orígen: El treball en Xarxa● Què és:Pensar, comunicar-nos iactuar conjuntament,compartint objectius irecursos,unifican...
● Per què?● Sumar capacitats irecursos: aprofitar,complementar,identificar-ne de nous...● Dur projectes amb majorabast soc...
● Com?● Reforçar motivació percooperar.● Millorar la formació enversla cooperació.● Incrementar i millorar elsespais per e...
● Principis del Treball en Xarxa:1. Objectius comuns.2. Acció comú.3. Sinergia i treball en equip.4. Horitzontalitat.5. Pa...
2.2 Les comunitats daprenentatge● Model de centre participatiuobert a la comunitat, en elmarc de l’escola inclusiva, perdo...
● Principis de les Comunitats dAprenentatge:1. Diàleg igualitar (obert i participatiu).2. Esforç comú.3. Intel·ligència cu...
● Fases daplicació a un centre educatiu:Presa de contacte.1. Sensibilització:• Formació.• Presa de decisions.2. Transforma...
● Objectius:● Aconseguir lèxit de totlalumnat partint de lescapacitats..● Millorar la convivènciaa través del diàleg.● Int...
2.3 Famílies i comunitats daprenentatge1. Lliure participació en grupsheterogenis: Oferint així unsuport extra.2. Eina din...
2.4 TICs i comunitats daprenentatge● Les TIC en una comunitatdaprenentatge és unelement quasiimprescindible ja quepermeten...
2.5 Perquè les comunitatsdaprenentatge són inclusives● Defensen participació de totala comunitat.● Lluiten per aconseguir ...
Bloc 3:Mesures específiques de suport educatiu(extraordinàries)
3.1 Què són?● Actuacions i programes per donar resposta a les NEE.● Shan daplicar només quan les mesures ordinàries no don...
3.2 Anteposar les mesures ordinàries ales específiquesPerquè faciliten:● Accessibilitat i participació.● Permanència (en e...
3.3 Exemples: Mesures extraordinàriesAules dacollida: ● Aula externa.● Atenció a lalumnatnouvingut.● Ensenyament de la nov...
ACIS:● Modificacions a nivellcurricular (continguts iobjectius).● Per: Respondre de maneraindividualitzada.● Les fa el mes...
ASCE/UEECO: ● ASCE: Aula substitutòria delcentre específic (ConselleriaIB).● UEECO: Unitats educativesespecífiques a centr...
3.4 Altres mesures3.4.1 Canviar un alumne a un nivell nocorresponent:● Ja sigui no promocionari repetir curs o adelantarun...
3.4.2 Escolarització diferent al centre ordinari:● Com són (exemples):– UECP.– Escolarització compartida.– Centres d’Educa...
3.4.3 Suport extern als centres educatiusordinaris:● Unitats Voltants d’Atenció ala Integració (UVAI). Elsolicita el serve...
● Aula hospitalària, que té comobjectiu continuar, sempre quesigui possible, el procéseducatiu de cada infantingressat, pe...
Bloc 4:Mesures ordinàries/inclusives de suporteducatiu
4.1 Què són les metodologiesordinàries?● Aquelles que donenresposta a la diversitat.● Trencament delesquema tradicional.● ...
4.2 Característiques● Paper del professor:Orientador.● Varietat en les activitats.● Nivells dactivitats:Assolibles per tot...
4.3 Estratègies ordinàries/inclusives1. Flipped Classroom: ● Material audiovisual.● Material elaborat pel professoro ús de...
Flipped Classroom vs Escola Tradicional:
Flipped Classroom i inclusió:● Els mestres poden atendremillor les necessitats delalumnat.● Adaptació recursos.● Participa...
2. Centres dinterès:● Col·leccions de materials pertreballar objectius específics.● Respecte ritmes de feinaindividuals.El...
Centres dinterès i inclusió:● Temporalització flexible.● Parteix de linterès delalumne/a.● Criteris davaluació enfunció de...
3. Pràctiques restauratives:● Suport positiu de la conducta.● Educació vers el comportament delsalumnes (- problemes de di...
Pràctiques restauratives i inclusió:● Participació de tots elsagents implicats.● Fomenten la tolerància iconfiança entreco...
4. Racons:● Estratègia pedagògica.● Integrar aprenentatge a lesnecessitats de lalumnat.● Condicions per a la participacióa...
Racons i inclusió:● Atenció individualitzada.● Planificació dactivitats que responguinals coneixements previs.● Respecten ...
5. Treball per projectes:● Parteix de temes negociats pelsalumnes.● Alumnes = Protagonistes.● Contrucció coneixement (foca...
Treball per projectes i inclusió:● Treball en xara (implica tota lacomunitat educativa).● Promou: RelacionsInterpersonals....
6. Treball per àmbits:● Àmbit Educatiu: Conjuntdactivitats que sorgeixen duntema o situació real.● Pretén augmentar: Parti...
Treball per àmbits i inclusió:● Connecta continguts.● Significativitat icontextualització.● Organització del temps:oberta ...
7. Treball cooperatiu:● Eina daprenentatge.● Organització en grupsheterogenis.● Treball coordinat.● Aprofundir de maneraco...
Treball cooperatiu i inclusió:● Es centra en lheterogeneïtat.● Participació activa de tots.● Aprenentatge, èxit imotivació...
8. Treball col·laboratiu● Objectius: Desenvolupament humà.● Ambient: obert, lliure, estimula la creativitat.● Motivació: s...
Treball col·laboratiu vs cooperatiu:
9. Grups interactius● Metodologia enmarcada enComunitats dAprenentatge(“tutor” voluntari en cada grupde treball).● Activit...
Grups interactius i inclusió:● Implicació comunitat en el procésdE-A.● Motivacions orientades a lèxit detots.● Acceleració...
10. Treball per competències● Fomenta capacitat crítica.● Dóna resposta a les novesnecessitats.● Accés a la informació uni...
Treball per competències i inclusió:● Té en compte el context.● Saprèn de manera conjunta icooperativa.● Aprendre i actuac...
11. Tutoria entre iguals:● Aprenentatge cooperatiu.● Entre iguals.● Grups (o parelles) asimètrics,un fa de tutor i laltre ...
Tutoria entre iguals i inclusió:● Ús positiu de les diferènciesentre alumnes.● Diversitat = Element deriquesa.● Potencia l...
12. Treball multinivell/intercicles● Múltiples activitatsdaprenentatge.● Diferents instrumentsdavaluació.● Metodologia: in...
Treball multinivell i inclusió:● Compleix els principis del disenyuniversal.● Ofereix varietat de recursos, activitatsi me...
13. Tallers didàctics:● Treballs en petits grups o equips.● Aprenentatge pràctic.● Organització: pot dur-se a terme desdun...
Tallers didàctics i inclusió:● Desenvolupament de competències apartir de lexperimentació ambmaterials diferents.● Autonom...
14. Model global de convivència
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Power Point NESE II
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Power Point NESE II

597 views

Published on

INTERVENCIÓ EDUCATIVA DES DEL CONTEXT FAMILIAR I SOCIAL DE LA PERSONA AMB DISCAPACITAT

Published in: Education
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
597
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Power Point NESE II

 1. 1. INTERVENCIÓ EDUCATIVA DESDEL CONTEXT FAMILIAR ISOCIAL DE LA PERSONA AMBDISCAPACITATSilvia Villalonga OlivesSilvia Villalonga Olives
 2. 2. Bloc 1:Educació, escola i societat inclusiva
 3. 3. 1. Educació inclusiva● "Procés d’ensenyament-aprenentatge que preténaconseguir una educació dequalitat per a tots en un entornnormalitzat que permetieliminar les barreres per al’aprenentatge i la participacióamb l’objectiu d’assolir l’èxit."Article: “De la integración ala inclusión: un nuevomodelo educativo”Joan J. Muntaner GuaspSegons J.J Muntaner Guasp:● Defensa de l’equitat i laqualitat educatives per a totsels alumnes.● Lluita contra l’exclusió i lasegregació a l’educació.Segons la UNESCO:● Procés orientat a respondre ala diversitat i les necessitats detots, incrementant la sevaparticipació en l’aprenentatge,en les cultures i les comunitats,reduint l’exclusió. (Presència,participació i progressió).
 4. 4. 1.1 Desenvolupament de leducacióinclusiva:● Crear cultures inclusives ielaborar polítiques inclusivesque fomentin:– Ús flexible: Recursos.– Suport (dins laula).– Formació docent.– Innovació didàctica.– Eliminació de barreres.– Incorporació TIC.● Desenvolupar pràctiquesinclusives.
 5. 5. 1.2 Bones pràctiques inclusives● Elements clau:– Referent teòric i actitutdel professorat.– Adequat modelorganitzatiu delescola.– Plantejament didàctic(currículum flexible,partir deconeixementsprevis).
 6. 6. 1.3 Requisits per una EducacióInclusiva● Canvi de mentalitat illei reguladora.● Treballar en accions.● Canviar el model comes treballen lesdiferències.
 7. 7. 1.4 A tenir en compte:no és el mateix integració que inclusió!● La integració: Fareferència a laccés de lespersones NESE, però noimplica que aquestes esmesclin amb la resta.● La inclusió: És la següentfase després de la“integració” ja que implicaque el nin NESE,sinterrelacioni de maneraactiva amb la restadinfants.
 8. 8. 1.5 Escola Inclusiva● "Comunitat oberta al’entorn que creu en unacultura de centre basadaen els principis del’educació inclusiva ique, atenent a ladiversitat com un fetnatural, té com objectiul’èxit de tot l’alumnat."
 9. 9. 1.6 Societat inclusiva● És una comunitat quedóna resposta, mitjançantels seus recursos, a lesnecessitats dels ciutadansen igualtat de drets,evitant qualsevol tipus dediscriminació i la creacióde societats paral·lelesamb l’objectiu quetothom pugui trobar elseu lloc dins la mateixasocietat.
 10. 10. 1.7 ConclusionsPerquè una escola sigui inclusiva ha de respectar, valorar i acceptar ladiversitat, evitant la discriminació, la marginació i l’exclusió i basant-se en la lògica de lheterogeneïtat. L’educació inclusiva, requereixacceptar i beneficiar a tothom, a més de desenvolupar les capacitats iles competències de tots al màxim de les seves possibilitats.Per una altra banda, la diversitat ha de ser el nucli d’una educació dequalitat que té com objectius l’èxit, la integració, la qualitat, l’eficàcia,el dret a aprendre i a participar, l’autonomia de l’alumnat i la igualtatd’oportunitats i de participació.Pel que fa als suports, han d’estar a disposició de tots. A més, han depotenciar i possibilitar la participació, la relació, la independència, laintegració, la satisfacció i la interacció de tot l’alumnat. En definitiva,els suports han de ser GLOBALS.
 11. 11. Les adaptacions han d’estar basades en el DISSENY UNIVERSALamb múltiples maneres de representació, d’expressió i de participació; ibasat en els principis d’equitat, flexibilitat, simplicitat,comprensibilitat, intuïtiu, tolerant amb l’error i amb un esforç reduït.
 12. 12. Bloc 2:Comunitats daprenentatge
 13. 13. 2.1 Orígen: El treball en Xarxa● Què és:Pensar, comunicar-nos iactuar conjuntament,compartint objectius irecursos,unificant capacitats iesforços,relacionant les nostresaccions
 14. 14. ● Per què?● Sumar capacitats irecursos: aprofitar,complementar,identificar-ne de nous...● Dur projectes amb majorabast social.● Noves influències(enriquiment mútu).
 15. 15. ● Com?● Reforçar motivació percooperar.● Millorar la formació enversla cooperació.● Incrementar i millorar elsespais per el coneixementmútu.● Dedicar temps.● Aconseguir sensibilitzar iser recolzats per lesAdministracions Públiques.
 16. 16. ● Principis del Treball en Xarxa:1. Objectius comuns.2. Acció comú.3. Sinergia i treball en equip.4. Horitzontalitat.5. Partinència participativa icompromís.6. Autonomia (en les tasques particulars)i releció entre les parts.7. Simplicitat i flexibilitatorganitzativa.8. Comunicació.9. Construcció i gestió col·lectiva delconeixement.10.Avaluació i aprenentatgepermanent.
 17. 17. 2.2 Les comunitats daprenentatge● Model de centre participatiuobert a la comunitat, en elmarc de l’escola inclusiva, perdonar resposta de formaigualitària als reptes inecessitats que es plantegen enl’educació del segle XXI.És un projecte detransformació de centreseducatius que es basa enl’aprenentatge dialògic i laparticipació de la comunitatper aconseguir un dobleobjectiu:L’èxit educatiu de totl’alumnatLa millora de laconvivència en elscentres educatius.
 18. 18. ● Principis de les Comunitats dAprenentatge:1. Diàleg igualitar (obert i participatiu).2. Esforç comú.3. Intel·ligència cultural: Contemplada des de la pluralitat de lainteracció humana.4. Transforma les relacions entre la gent i el seu entorn.5. Dimensió instrumental.6. Aprenentatge que possibiliti la interacció (dotant de sentit elprocés dE-A).7. La solidaritat.8. La igualtat de diferències (adaptar sense transformar: Lògica delheterogeneïtat).
 19. 19. ● Fases daplicació a un centre educatiu:Presa de contacte.1. Sensibilització:• Formació.• Presa de decisions.2. Transformació:• Somni.• Selecció de prioritats.• Planificació.• Consolidació.• Formació.• Investigació.• Avaluació.
 20. 20. ● Objectius:● Aconseguir lèxit de totlalumnat partint de lescapacitats..● Millorar la convivènciaa través del diàleg.● Interacció equitativa detota la comunitat:Processos dE-A en xarxa.
 21. 21. 2.3 Famílies i comunitats daprenentatge1. Lliure participació en grupsheterogenis: Oferint així unsuport extra.2. Eina dintegració per lesfamílies de grups minoritaris.3. Contribueixen aldesenvolupament i avaluacióde tasques.4. Intervenen en els processosdE-A: Contribueix a lèxit detot lalumnat.
 22. 22. 2.4 TICs i comunitats daprenentatge● Les TIC en una comunitatdaprenentatge és unelement quasiimprescindible ja quepermeten i fan possible eltreball en xarxa de manerapermanent.● Permeten la comunicacióconstant i la transmissiómútua dinformaciórelacionada amb làmbiteducatiu.
 23. 23. 2.5 Perquè les comunitatsdaprenentatge són inclusives● Defensen participació de totala comunitat.● Lluiten per aconseguir lèxit detot lalumnat (màximaprofitament de recursos).● Igualtat de possibilitats.● Centres educatius oberts alentorn.● Diàleg igualitari com a valorde millora educativa.
 24. 24. Bloc 3:Mesures específiques de suport educatiu(extraordinàries)
 25. 25. 3.1 Què són?● Actuacions i programes per donar resposta a les NEE.● Shan daplicar només quan les mesures ordinàries no donen resultat.● Són respostes personalitzades de les que sha dinformar a la família/tutorslegals.● Servei dorientació educativa (EOEP): Oferir ajuda per disenyar iprogramar (donar les respostes adients).● Pla Atenció a la Diversitat: Adequar la intervenció.● Direcció General dInnovació i Formació del Professorat: Regular laimplementació (NO discriminació ni segregació).
 26. 26. 3.2 Anteposar les mesures ordinàries ales específiquesPerquè faciliten:● Accessibilitat i participació.● Permanència (en entornsordinaris).● Optimització iflexibilització de recursos.● Coordinació: Entorn ifamília.● Reforç: Acció tutorial iOrientadora.
 27. 27. 3.3 Exemples: Mesures extraordinàriesAules dacollida: ● Aula externa.● Atenció a lalumnatnouvingut.● Ensenyament de la novallengua i cultura,relacionant-la amb lespròpies.● Material especialitzat.● Grups reduïts (pocaheterogeneïtat).
 28. 28. ACIS:● Modificacions a nivellcurricular (continguts iobjectius).● Per: Respondre de maneraindividualitzada.● Les fa el mestre encarregatdels alumnes amblassessorament del mestre desuport.● Programació paral·lela.● Millor alternativa:Programació diversificada +Recursos.
 29. 29. ASCE/UEECO: ● ASCE: Aula substitutòria delcentre específic (ConselleriaIB).● UEECO: Unitats educativesespecífiques a centresordinaris.● Aula NO ordinària dins el centre.● Experiència innovadora.● Fomentar: Tolerància, solidaritat.● Difondre el concepte: “Diversitat”.● Enriquir els alumnes.● Comptar amb tots els especialistesdel centre ordinari.● Avaluació per part del tutor.● Suport i assistència intermitent i atemps parcial.● Programació individualitzada.● Col·laboració i info permanent ales famílies.
 30. 30. 3.4 Altres mesures3.4.1 Canviar un alumne a un nivell nocorresponent:● Ja sigui no promocionari repetir curs o adelantarun curs escolar a unalumne amb altescapacitats.
 31. 31. 3.4.2 Escolarització diferent al centre ordinari:● Com són (exemples):– UECP.– Escolarització compartida.– Centres d’Educació Especial..
 32. 32. 3.4.3 Suport extern als centres educatiusordinaris:● Unitats Voltants d’Atenció ala Integració (UVAI). Elsolicita el servei dorientació peratendre: NEE associades atrastorn generalitzat deldesenvolupament, discapacitatsensocial, visual o discapacitatsensorial auditiva.
 33. 33. ● Aula hospitalària, que té comobjectiu continuar, sempre quesigui possible, el procéseducatiu de cada infantingressat, per evitar el retardescolar que pot comportar unahospitalització llarga. El SAEDdesenvoluparà els programesd’atenció educativadomiciliària adreçats a infants ijoves amb una estadaperllongada en el seu domiciliper qüestions de malaltia isempre amb un informe mèdic.
 34. 34. Bloc 4:Mesures ordinàries/inclusives de suporteducatiu
 35. 35. 4.1 Què són les metodologiesordinàries?● Aquelles que donenresposta a la diversitat.● Trencament delesquema tradicional.● Variades en funció de:capacitats, interessos iactituds dels alumnes.
 36. 36. 4.2 Característiques● Paper del professor:Orientador.● Varietat en les activitats.● Nivells dactivitats:Assolibles per tots amb lamàxima autonomia.● Distribució del temp:Estructura ben definida..● Agrupaments i materialsdiversos.
 37. 37. 4.3 Estratègies ordinàries/inclusives1. Flipped Classroom: ● Material audiovisual.● Material elaborat pel professoro ús de recursos TIC existents.● Objectiu: Preparar elscontinguts per a la següentsessió.● Posteriorment, a classe es fanels deures.● Si sorgeixen dubtes, el docentfa de guia per solucionar-los iobservar si és necessariplantejar noves tasques oreforçar.
 38. 38. Flipped Classroom vs Escola Tradicional:
 39. 39. Flipped Classroom i inclusió:● Els mestres poden atendremillor les necessitats delalumnat.● Adaptació recursos.● Participació de famílies.● Accés dels continguts entot moment.● Ambient col·laboratiu.● Autonomia.
 40. 40. 2. Centres dinterès:● Col·leccions de materials pertreballar objectius específics.● Respecte ritmes de feinaindividuals.Elecció dels centres dinterèslligada a les característiques dela comunitat educativa.● Intervenció docent: Adaptada acada centre educatiu.● Planificació de cada etapaeducativa.● Seqüència definida (progressió ichoerència).
 41. 41. Centres dinterès i inclusió:● Temporalització flexible.● Parteix de linterès delalumne/a.● Criteris davaluació enfunció de cada nin/a.● Activitats multinivell.● Respecte els diferentsritmes daprenentatge.● Diversitat de materials.● Alumne/a protagonista(tria els materials).
 42. 42. 3. Pràctiques restauratives:● Suport positiu de la conducta.● Educació vers el comportament delsalumnes (- problemes de disciplina).● Resolució i mediació de conflictes.● Fomentar ambient de tolerància irespecte.● Actuacions (informals – formals):– Declaracions afectives.– Preguntes afectives.– Petites reunions improvitzades.– Cercles.– Reunió formal..
 43. 43. Pràctiques restauratives i inclusió:● Participació de tots elsagents implicats.● Fomenten la tolerància iconfiança entrecompanys.● Participació de lesfamílies en algunes de lesdinàmiques.● Milloren la relació entretot la comunitat educativa.● Possibiliten acordscomuns.
 44. 44. 4. Racons:● Estratègia pedagògica.● Integrar aprenentatge a lesnecessitats de lalumnat.● Condicions per a la participacióactiva.● Construcció de coneixements.● Estructura oberta i materialmultisensorial.● Treball en petits grups.● Potencien: iniciativa iresponsabilitat.● Mestre: Orientador.
 45. 45. Racons i inclusió:● Atenció individualitzada.● Planificació dactivitats que responguinals coneixements previs.● Respecten els ritmes individuals.● Activitats obertes.● Varietat de materials.
 46. 46. 5. Treball per projectes:● Parteix de temes negociats pelsalumnes.● Alumnes = Protagonistes.● Contrucció coneixement (focalitzacióen funció de interessos i necessitats).● Recerca de nous coneixements.● Reflexió sobre el propi procésdaprenentatge.● Rellavància: Treball cooperatiu.● Continguts de manera global.● Mestre = Guia.● Participació més èxit de tots.
 47. 47. Treball per projectes i inclusió:● Treball en xara (implica tota lacomunitat educativa).● Promou: RelacionsInterpersonals.● Treballa la coeducació.● Aprenentatge cooperatiu icol·laboratiu.● Metodologia oberta i flexible.● Respecte els ritmesdaprenentatge.● Connecta i contextualitza(aprenentatge significatiu itransversal).
 48. 48. 6. Treball per àmbits:● Àmbit Educatiu: Conjuntdactivitats que sorgeixen duntema o situació real.● Pretén augmentar: Participació,implicació i motivació.● Aprenentatge multidisciplinar isignificatiu.● Parteix de les necessitats icaracterístiques del grup.● Afavoreix treball percompetències.● Garenteix èxit de tothom (tant anivell individual, com grupal).
 49. 49. Treball per àmbits i inclusió:● Connecta continguts.● Significativitat icontextualització.● Organització del temps:oberta i flexible.● Plantejament competencial.● Augmenta el compromís i lamotivació.● Afavoreix la capacitat deresposta.
 50. 50. 7. Treball cooperatiu:● Eina daprenentatge.● Organització en grupsheterogenis.● Treball coordinat.● Aprofundir de maneraconjunta i col·laborativa enels conceptes.● Objectius i metes comuns atots.
 51. 51. Treball cooperatiu i inclusió:● Es centra en lheterogeneïtat.● Participació activa de tots.● Aprenentatge, èxit imotivació de tots elsalumnes.● Adquisició de rols(responsabilitat).● Cooperació mútua i actitutdemocràtica (tots comptem alhora daprendre i treballar).● Acceptació de lerror.
 52. 52. 8. Treball col·laboratiu● Objectius: Desenvolupament humà.● Ambient: obert, lliure, estimula la creativitat.● Motivació: supeditada al compromís personal.● Procés: tant formal com informal.● Aportació individual: coneixement i experiència personal perlenriquecimient del grup.● Procés grupal: Menys rígids, poeden; és felxible i adaptable.● Regles: no limiten ni encasellen sinó que generan creativitat(desenvolupament personal i grupal).● Productividad: secundària. Lobjectiu és allò que saprèn enlexperiència col·laborativa.● Preocupación: lexperiència en sí mateixa.●La motivació és intrínseca.
 53. 53. Treball col·laboratiu vs cooperatiu:
 54. 54. 9. Grups interactius● Metodologia enmarcada enComunitats dAprenentatge(“tutor” voluntari en cada grupde treball).● Activitats “breus” = Motivació.● Organització flexible.● Grups heterogenis.● Mestre = Orientador.● Intervenció del docent: Més ricai aprofitable per el petit grup(més concreta).● Clima cooperació i comunicació.● Tots aprenen.
 55. 55. Grups interactius i inclusió:● Implicació comunitat en el procésdE-A.● Motivacions orientades a lèxit detots.● Acceleració dels aprenentatges:Participació i col3laboració de tota lacomunitat.● Aprenentatge dialògic.● Flexibització: Temps i espai.● Aprenentatge: Grupai i individual.● Optimització de recursos.● Foment de lesperit crític.
 56. 56. 10. Treball per competències● Fomenta capacitat crítica.● Dóna resposta a les novesnecessitats.● Accés a la informació universal(Internet) i dóna pautes pervalorar-ne la validesa.● Integració de coneixements perla resolució de problemes.● Funcionalitat.● Autonomia i autorregulació delsaprenentatges.● Transversalitat.
 57. 57. Treball per competències i inclusió:● Té en compte el context.● Saprèn de manera conjunta icooperativa.● Aprendre i actuació des de lacomunicació de tots.● Autoavaluació dels docents i delsalumnes per orientar millorlaprenentatge per a tots.● Integració de tots i acceptació deles diferències com a fontdenriquiment.
 58. 58. 11. Tutoria entre iguals:● Aprenentatge cooperatiu.● Entre iguals.● Grups (o parelles) asimètrics,un fa de tutor i laltre detutoritzat.● Objectiu: Comú, conegut icompartit.● Marc de les relacions:planificat de manera prèvia iexterna.
 59. 59. Tutoria entre iguals i inclusió:● Ús positiu de les diferènciesentre alumnes.● Diversitat = Element deriquesa.● Potencia la inclusió.● Tots aprenen al màxim de lesseves possibilitats.
 60. 60. 12. Treball multinivell/intercicles● Múltiples activitatsdaprenentatge.● Diferents instrumentsdavaluació.● Metodologia: inclusiva,personalitzada i interactiva.● Grups heterogenis.● Unitat didàctica repartida endiverses àrees.● Aprenentatge regulat.● Autoreflexió + autoavaluació.
 61. 61. Treball multinivell i inclusió:● Compleix els principis del disenyuniversal.● Ofereix varietat de recursos, activitatsi metodologies.● Diferents instruments davaluació.● Personalitzada i interactiva.● Grups heterogenis (diversitat com afont de riquesa).Exemple: Escoles unitàries.
 62. 62. 13. Tallers didàctics:● Treballs en petits grups o equips.● Aprenentatge pràctic.● Organització: pot dur-se a terme desdun lloc diferent a laula.● Objectiu: demostració pràctica didees,teories, continguts i produccions.● Educació integral.● Relacionen teoria i pràctica.● Fomenten la creativitat, la cooperació ila convivència.● Hàbits de conducte.● Participació de les famílies.
 63. 63. Tallers didàctics i inclusió:● Desenvolupament de competències apartir de lexperimentació ambmaterials diferents.● Autonomia personal i adquisiciódhàbits.● Potencia laprenentatge entre iguals(elimina la jerarquia docent –alumnes).● Aprendre jugant.● Organització oberta: agrupamentsflexibles i heterogenis.
 64. 64. 14. Model global de convivència

×