Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magyar sorskérdések - Orbán Viktort az úja köré csavarta Basescu

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Magyar sorskérdések - Orbán Viktort az úja köré csavarta Basescu

  1. 1. Orbán Viktornak nem is tudom, minek kell jönnie minden évben Tusnádra, azért, hogy a román politikus, legyen kinn megmutassa, hogy kell egy magyar politikust, ki otthon a kisebbségi kérdésben nagyszájú, az úja köré csavarnia, - mert ezt tette Basescu az idén Orbánnal. Orbán szégyenteljesen biztosította Basescut a támogatásáról, az újabb elnöki mandátum megszerzésében. Egy olyan román elnököt támogat Orbán, kinek pártja lefejezte a székelyföldi magyar vezetőket, és aki elutasítja, határozottan a Székelyföld autonómiáját, ki egyértelműen székely, magyar ellenes politikát folytat. Orbán tette épp olyan elárulása az erdélyi magyarságnak és székelységnek, mint Göncz Kinga kijelentése, hogy nincsen Romániában magyarellenesség. Trianon óta tart az a folyamat, ahogy a környező országok népeinek politikusai, a magyar jobboldali politikusokat, közönséges balfácánokként tekerik az újuk köré, egyszerű húzásokkal téve nevetségessé őket. A magyar jobboldali politikusok, Trianon óta csak szégyent hoztak a fejünkre ballépéseikkel, politizálni nem tudásukkal. De mi van baloldalt? Hát kezdve a kommunistákkal, kik az internacionalizmus, mint valami felsőbbrendű eszme nevében áldozták fel a nemzetet, a nemzeti érdekeket, - de ezt a hülyeséget, csak a magyar baloldal tette Európában. A mai baloldal, ugyan csak valami nemzetköziség nevében, valami magyar specialitású európaiság nevében tagadja a nemzetet, melyet a környező népek nem ismernek, de Európa más népei sem. Ez a nemzettagadó európaiság, kifejezetten magyar “unicum”. Érdekes ez a baloldal, amikor a Székelyföld autonómiájáról van szó, akkor a határok légiesülésével tagadja az autonómia fontosságát, - ezzel az érvvel ugye nyugaton nem találkozunk, csak a magyar baloldali européereknél. Sólyom esetében, hogy nem engedték be Szlovákiába, nem érvel a baloldal, a hátárok légiességével, ami kedvenc érve az autonómia esetében, hanem a saját köztársasági elnökét támadja. Ezt a magatartást a környező népeknél nem látjuk, hogy valamelyik oldal politikusai, köztársasági elnökükkel szemben, a szomszéd népnek adnának igazat. A szomszéd népek politikusa nagyon egységesek, ami a magyarságot illeti, nincsen egy ál-européer és egy nemzeti megoszlás közöttük. Minket, kik ellenséges népekkel vagyunk körben véve egy ilyen megoszlás gyengít, - és amit a nemzet kebelében élő idegenek ki is használnak a magyarság gyengítésére. A magyar baloldal a nacionalizmuson felülemelkedettnek tekinti magát és valami szellemi felsőbbrendűség gőgjében tetszeleg, elbagatellizálva a nemzeti létet. De ha jól megnézzük beszédük meggyőző ereje egy nagyon szuggesztív terminológiában van, melynek nem tartalmában, tartalmi igazságában van a az ereje, hanem szuggesztivitásában, agresszivitásában van az ereje. Ez azért nem feltűnő, mert magának a demokráciának a beszéde a tartalmatlan és erős szuggesztivitású, a tudományosság látszatát keltő beszédre épül. Általában a szélsőjobbot tekintik az agresszívnek az intoleránsnak, sajnos ezt alpári beszédükkel igazolják is, de épp ezért nem vevődik észre a baloldal erős szuggesztivitású beszédének rejtetten agresszív volta, intoleranciája, amivel messze meghaladja a szélsőjobb agresszív beszédének veszélyességét, mert addig míg a szélsőjobb beszédének agresszivitása nyilván való és lehet védekezni ellene, addig a baloldal beszédének szuggesztivitása könnyebben leszereli az ellenállást a beszéddel szemben, így agresszivitása sokkal veszélyesebb. Végül is a demokráciabéli szuggesztív beszéd a természeténél fogva agresszív beszéd, pártállástól függetlenül. A demokrácia az agresszivitásra épül, az intoleranciára, úgy, hogy a nyugati demokrácia, tolerancia diskurzusa csak látszat. Európa a látszatra épül, nem a valóságra, és a látszatra alapozott lét a legjobb arra, hogy az árút minden áron, minden eszköz bevetésével
  2. 2. eladni. Európa nem válogat az eszközökben, amikor az árúja eladásáról van szó. Az eszközök kifejezetten agresszívek és már átjárják a társadalom mindennapjait. Egy ilyen társadalomban a másság tisztelete, a tolerancia, puszta látszat, tartalom nélküli forma. Ahol nincsen már igazi tartalma a létnek, ott kérdem én azt, hogy ki mit tisztel, mit tolerál, - csak a tartalmatlan formát? A bal-liberálisok tolerancia beszéde, másság tisztelete, pusztán csak a látszat lét Európai formájának felel meg, ahol nincsen igazi tartalma semminek, és ezért van szükség erős szuggesztivitású beszédre, hogy azzal a realitás illúzióját lehessen kelteni. De ezzel szemben a Vona féle Jobbik valamit tartogat, kiút lehetnek a Trianon óta tartó nemzeti balfácánságból? Sajnos nem!!! Nem tudom, hogy van-e nemzet a világon, mely a nemzeti létét ennyire a puszta illúziókra építse. A nemzetiek egyszerűen elveszítették a realitás érzéküket, bennük a nemzet tudata elveszítette kapcsolatát a nemzet tudattalan segítő ösztöneivel. És mivel nem működik a nemzeti ösztönvilág, a nemzet belső iránytűje, a baloldal könnyen meg tudja játszodni, a szélsőjobbal, jobbal szemben a látszat-reálpolitikust, amikor azt mondja, hogy a Gárda, a Jobbik, vagyis a szélsőjobb a hibás a környező országok politikusainak magyar ellenessége miatt, mert a magyar szélsőjobb provokálja a magyar ellenességet. Egyet tudni kell, hogy a környező népek nacionalista politikusait, ha provokálják a magyar szélsőjobbosok, ha nem a kisebbségi magyarság eltüntetésén munkálkodnak. A magyar bal-liberális retorika szerint, kus a magyarnak, a magyarnak hallgatni arany a Kárpát- medencében, mert ha kitátja a száját, azzal csak a baját gyűjti meg. A magyar kisebbségi problémák szőnyeg alá seprése kommunista örökség, amit sajnos nem sikerült még megváltoztatni, - mert ugye ők vannak hatalmon. Az állandóan hőkölő nemzeti önvédelem, vagyis pontosabban, állandóan hőkölő nemzeti önfeladás, ott lehetséges, ahol a nemzet ösztönvilágával baj van, ahol az igazi ösztönös nemzeti bölcsesség, realitásérzék hiányában, az állandóan hőkölő nemzeti álbölcsesség dominál, ál realitás dominál, amit a magyar baloldal testesít meg, amikor a környező népek nacionalizmusával kerülünk szembe. Velünk szemben a környező népek jobb viszonyban vannak nemzeti ösztönvilágukkal, az ösztönös nemzeti bölcsességgel, ennek következménye, a túlzottan nagymértékű országvesztésünk. A nemzeti realitás érzék a környező népeknél, hogy jobban működik, bizonyítja, a magyar politikusokat újuk köré csavaró húzásaik. A baloldali politikusokat nem kell az újuk köré csavarják, mert nekik a nemzet, áruló módon nem tét. Itt a Kárpát-medencében, addig leszünk a hőkölés népe, az illúzió kergetés népe, addig fognak rajtunk nemzetáruló álbölcsek uralkodni, addig fognak a környező népek politikusai, magyar politikusokat az újuk köré csavarni, míg nem találjuk meg, a nemzeti gondolkodásunkkal, a nemzeti ösztönvilággal, a nemzet kollektív tudattalanjával a kapcsolatot, hogy ösztöneink utat mutassanak. Vissza kell szereznünk, belső, ösztönös realitásérzékünket, mert ha nem tesszük, akkor továbbra is meg fognak ismétlődni az ilyen politikai bakik, mint Orbán tusnádi szereplése, Sólyom kudarca és az, ahogy ennek nemzetáruló módon a baloldal huhog. Meg kell tanulnunk, hogy ne csak az eszünkkel legyünk magyarok, székelyek, mert ameddig csak ésszel vagyunk magyarok, székelyek, addig nem találjuk a nemzeti ösztönvilággal kapcsolatot. Az európaiság azt jelenti, hogy csak eszünket használjuk ösztöneink kárára, na ennek az európaiságnak isszuk a levét, ezért gyenge a nemzeti identitásunk, ezért tudják kozmopolita álbölcsek dominálni a magyar öntudatot. Az európai lét azért tartalmatlan és puszta forma csupán, mert tagadja az ösztönöket és a lélek
  3. 3. mélységeit, minden emberi érték forrását, - ezzel szemben, pusztán csak az elmét tartva realitásnak. Ez a léleknélküliség az alapja a szuggesztív beszédnek és, hogy ennyire sikeres, szédítő, megbabonázó. A nyugati kultúra nélkülözi a lelket és ezért lett puszta forma, tartalom nélkül. A léleknélküliség teszi hiteltelenné, Európa másságtisztelő és tolerancia diskurzusát és a magyar baloldalét is. Magyar, székely jövőnk záloga, hogy eszünkkel megtaláljuk szívünket, az igazi realitást. Vagy fordítva is lehetséges, hogy a csendben hagyjuk, hogy a szív megtalálja az elmét, kölcsönösen egymásra találjanak. Európai módra, pusztán csak az elménkkel soha nem fogjuk megoldani sorskérdéseinket, - mert az elme nem old meg semmit, ezt a régi korok bölcsei misztikusai mind tudták - fontos, hogy megtaláljuk a szív bölcsességét, mert ennek hiányában nemzeti létünk forog kockán. Ne hódoljunk az európai mintájú, pusztán csak az elmére alapozott, tartalmatlan látszat létnek, ahol a szuggesztív, tartalmatlan beszéd dominál, mert a nemzeti létünkbe kerülhet. Szuggesztív beszéd csak ott van ahol nincsen lélek, de ahol nincsen lélek ott nemzet sincs, mert a nemzetet a lélek élteti és nem a politikum. Trianonnal kezdődően, egész napjainkig, a magyar diplomácia a környező népekkel való érdekérvényesítés dolgában, tehetetlen, vagy áruló módon tenni sem akar, - ezen változtatni kell, ha meg akarunk maradni. Nagy Attila Puli

×