03 dsk dunia muzik tahun 1 bt

308 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03 dsk dunia muzik tahun 1 bt

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DUNIA MUZIK TAHUN SATU 2010
 2. 2. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH TAHUN SATU DUNIA MUZIK PENDIDIKAN MUZIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 2010
 3. 3. iii iii iv iv v v vi உலக உலக 21: 32: 73: நய 9 13
 4. 4. ÕìÌý ¦¿¸¡Ã¡ §¾º¢Âì ¸øÅ¢ò ¾òÐÅõþ¨ÈÅý Á£Ð ¿õÀ¢ì¨¸ ¨Åò¾ø Á§Äº¢Âì ¸øŢ¡ÉÐ þ¨È ¿õÀ¢ì¨¸, þ¨ÈÅÆ¢ ¿¢üÈø ±Ûõ «ÊôÀ¨¼Â¢ø «È¢Å¡üÈø, ¬ýÁ£¸õ, ¯ûÇõ, ¯¼ø ¬¸¢Â¨Å ´ýÈ¢¨½óЧÀÃúÕìÌõ ¿¡ðÊüÌõ Å¢ÍÅ¡ºõ ¦ºÖòоø ºÁý¿¢¨ÄÔõ þ¨ÂÒõ ¦ÀÈ ¾É¢ ÁÉ¢¾Ã¢ý ¬ü鬀 ÓبÁ¡¸ §ÁõÀÎòÐõ ´Õ ¦¾¡¼÷«Ãº¢ÂĨÁôÒî ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ì ÓÂüº¢Â¡Ìõ. þõÓÂüº¢Â¡ÉÐ «È¢×, º¡øÒ,¸¨¼ôÀ¢Êò¾ø ¿ý¦ÉÈ¢, ¦À¡ÚôÒ½÷, ¿øÅ¡ú× ¦ÀÚõ ¬üÈø ¬¸¢ÂÅü¨Èô ¦ÀüÚì ÌÎõÀò¾¢üÌõºð¼Ó¨ÈôÀÊ ¬ðº¢ ¿¼òоø ºÓ¾¡Âò¾¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ ´Õ¨ÁôÀ¡ð¨¼Ôõ, ¦ºÆ¢ô¨ÀÔõ ¿øÌõ Á§Äº¢Â¨Ã ¯ÕÅ¡ìÌõ¿ýɼò¨¾¨ÂÔõ ´Øì¸ò¨¾Ôõ §ÀϾø §¿¡ì¸ò¨¾ì ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ. iii
 5. 5. Óýۨà §¿¡ì¸õ¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É þ¨º Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¯ð¾¢È¨É §ÁõÀÎò¾ , ¬Ú ÅÕ¼ ¸üÈø ¿¼ÅÊ쨸¸¨Ç ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢ý þ¨º À¡¼ò¾¢ð¼õ,¯ûǼ츢ÂÐ. þ¨ºòШÈ¢ø Á¡½Å÷¸Ç¢ý «È¢Å¡÷ó¾ þ¨º ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ÅÆ¢ ¸¨Ä¿Â«È¢×ò ¾¢Èý ÅÇ÷¨ÂÔõ, þ¨ºò ¾¢È¨ÉÔõ þú¢ôÒò ¾ý¨Á¨ÂÔõ ¾ýÉ¢ø ¯ûǸÕò¾¢ø ¦¸¡ñÎ þÂüÈôÀð¼ Á¡Ìõ. ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢È¨ÉÔõ ¦ÅÇ¢ôÀÎòÐõ §¿¡ì¸ò¨¾¯ÕÅ¡ì¸ ²¼¨ÄÔõ, þ¨ºÂ¢ýÀ¡ø ¸¨Ä¿Â «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎûÇÐ.þú¢ôÀ¢¨ÉÔõ §ÁõÀÎò¾ Á¡½Å÷¸ÙìÌôÀÄŨ¸ Å¡öôÒ¸û ¾ÃôÀθ¢ýÈÉ. þ󧿡ì¸ò¨¾«¨¼Â ¿¡ýÌ Ç¡É þ¨º«ÛÀÅõ, þ¨º ¯ÕÅ¡ì¸õ, þ¨º ¸¨Ä¿Âþú¢ôÒ ÁüÚõ þ¨º ÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ì¸×õ±Ø¾×õ ÅÆ¢ ÅÌì¸ þÂüÈôÀðÎûÇÐ. iv
 6. 6. þÄìÌ À¡¼ì¸ñ§½¡ð¼õÁ¡½Å÷ ¸üÈø ¿¢¨Ä¨Â «¨¼Â, ¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ùì¸¡É þ¨º À¡¼ò¾¢ð¼õ,¦¾¡¼ì¸ôÀûÇ¢¸Ç¢ý þ¨º À¡¼ò¾¢ð¼õ, ¿¡ýÌ ப க ன þ¨º «ÛÀÅõ, þ¨º¸£ú측Ïõ þÄì̸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ:- ¯ÕÅ¡ì¸õ, þ¨º¿Â þú¢ôÒ ÁüÚõ þ¨ºÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ì¸ ±Ø¾ «ÊôÀ¨¼Â¡¸ìi. À¡¼ø ¿¼ÅÊ쨸¸û, þ¨º «À¢¿Âõ ÁüÚõ þ¨ºì¸ÕÅ¢¸û þ¨ºôÀ¾ý ÅÆ¢ ¦¸¡ñÎ þÂüÈôÀðÎûÇÐ. þ¨ºò¾¢È¨É «ôÀ¢Â¡º¢ò¾ø. þ¨º «ÛÀÅ º¢ôÀõ (60%)ii. þ¨º ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ÅÆ¢, À¡¼ø, «À¢¿Âõ ÁüÚõ þ¨ºì¸ÕÅ¢ þ¨ºìÌõ þ¨ºìÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ìÌõ «È¢Å¢¨É «ôÀ¢Â¡º¢ò¾ø. ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ÅÆ¢, þ¨º «ÛÀÅí¸¨Ç «È¢óЦ¸¡ûÇ Á¡½Å÷¸ÙìÌ Å¡öôÀǢ츢ýÈÐ.iii. À¡¼ø, «À¢¿Âõ ÁüÚõ þ¨ºì¸ÕÅ¢ þ¨ºìÌõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ÅÆ¢ þ¨º ¯ÕÅ¡ì¸ º¢ôÀõ (20%) ¯ÕÅ¡ìÌõ þ¨ºò¾¢È¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎòоø. Á¡½Å÷¸ÙìÌ, þ¨º ¯ÕÅ¡ì¸ò¾¢ø, ¯ÕÅ¡ì¸iv. þ¨ºìÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ò¾ø, ±Øоø. ²¼Ä¢¨É ¦ÅÇ¢ôÀÎò¾ Å¡öôÀǢ츢ýÈÐ.v. ¦ºÅ¢ÁÎìÌõ Àø§ÅÚ Å¨¸Â¡É þ¨º¿Â þú¢ôÒò¾ý¨Á ப (10%) þ¨ºôÀ¨¼ôÀ¢ý ÜÚ¸¨Ç, Å¡ö¦Á¡Æ¢Â¡¸ì ÜÚ¾ø ; Á¾¢ò¾ø. Àø§ÅÚ ¸Ä¡îº¡Ãò¾¢ý þ¨ºôÀ¨¼ôÀ¢¨É Á¾¢ì¸, þú¢ì¸ Á¡½Å÷¸ÙìÌ Å¡öôÀǢ츢ýÈÐ.vi. þ¨º ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý ÅÆ¢ ¿ý¦ÉÈ¢ô ÀñÒ¸¨Ç «ÁøÀÎòоø. v
 7. 7. þ¨ºìÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ìÌõ, ±ØÐõ ப «¨¼ÂÅ¢ÕìÌõ ´ù¦Å¡Õ ,(10%) þÃñÎ Ó츢 À¡¸í¸Ç¡¸ô À¢Ã¢ì¸ôÀðÎûÇÐ. (¯ûÇ¼ì¸ ¾Ã¿¢¨Ä ÁüÚõ ¸üÈø ¾Ã¿¢¨Ä).Á¡½Å÷¸ÙìÌ, þ¨ºìÌȢ£θǢý Å¡º¢ìÌõ, ¯ûÇ¼ì¸ ¾Ã¿¢¨Ä¢ý À¡¸õ, Á¡½Å÷±ØÐõ ¾¢È¨ÉÔõ «ÊôÀ¨¼ò¾¢È¨ÉÔõ À¢ÄìÜÊ ¦À¡Ð «È¢Å¢¨Éì ¦¸¡ñÎûÇÐ.«È¢óЦ¸¡ûÇ Å¡öôÀǢ츢ýÈÐ. ¸üÈø ¾Ã¿¢¨Ä¢ý À¡¸õ Á¡½Å÷ «¨¼× ¿¢¨Ä¨Âì ¸¡ðθ¢ÈÐ.¦À¡ÕÇ¼ì¸ «¨ÁôÒ¦¾¡¼ì¸ô ÀûÇ¢¸Ùì¸¡É þ¨º , ¬Ú ÅÕ¼ ¸üÈø ¿¼ÅÊ쨸¸¨ÇӾġõ ¬ñÊÄ¢ÕóÐ ¬È¡õ ¬ñΠŨà :¯¸£úÅ⨺ i. þ¨º «ÛÀÅ ii. þ¨º ¯ÕÅ¡ì¸ iii. þ¨º¿Â þú¢ôÒò¾ý¨Á iv. þ¨ºìÌȢ£θ¨Ç Å¡º¢ த õ ±Øத õ§Áü¸¡Ïõ Å⨺ôÀÎò¾ôÀð¼ , ¿¢¨ÄÂ¡É Å⨺¸¢ÃÁõ «øÄ. þ¾ý«¨ÁôÒ Ó¨È, À¡¼ò¾¢ð¼ ¦À¡ÕǼì¸ò¨¾±Ç¢¾¡ìÌõ §¿¡ì¸ò¾¢ø «¨Áì¸ôÀð¼Ð. . vi
 8. 8. 1
 9. 9. i. , , ii. ,iii. , , , ய , ,iv. , , v. ,vi. , . 2
 10. 10. உலக 1) , . . , .1.1 1.1.1 . - - - - - 3
 11. 11. 1.1.2 . - -1.1.3 - -1.1.4 . - - 4
 12. 12. 1.1.5 . - (p) - (f) 1.1.6 )1.2 . - . - Å¢ . - க - 5
 13. 13. . - ( p ) - ( f ). . - ) - ) - ) - ( ) - - 6
 14. 14. .. . . - - . . - - - - . 7
 15. 15. . - . - .2.1. . - . - . 8
 16. 16. . . .- .- - .-- . - ) - - ) - ( த - , ÌØÅ¡¸ - ) - - ) 9
 17. 17. 1) : Piano p Forte f உர ( Action song )( Melody ) Èìக . : 13
 18. 18. ( Mood ) ( Asian :Music ) (Ghazal dari Malaysia) b. (Gamelan Bali dari Indonesia.) . ( Instrumental Music ) , . .( Western Classical Music ) ½ . 5 (Popular Music ) . .( Malaysian Traditional Music ) Ëì . 14
 19. 19. ( Vocal Music ) .(Singing Games) : Lagu “ Nenek Si Bongkok Tiga ” ( Pitch ) . ( Posture ) À¢ýÀüÈìÜÊ ¯¼üÀ¡íÌ ( Repertoire ) . (Conventional) . ( Tempo ) . . 15
 20. 20. ( Texture ) .( Colour Tone ) . . 16
 21. 21. KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUUM ARAS 4 – 8, BLOK E9 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA Tel 03 8884 2000 Fax 03 8888 9917 http://www.moe.gov.my/bpk

×